دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

با نيازهاي جامعه
تأييد در حد متوسط

22- سازگاري روش هاي تدريس معلم با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
تأييد در حد کم

3- پاسخگويي اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي به نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده
تأييد در حد کم

23- فراهم شدن فرصت لازم براي تجربه عملي مهارتهاي زندگي با کمک روش هاي تدريس معلم
تأييد در حد کم

4- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه
تأييد در حد کم

24- فراهم نمودن آزادي عمل بيشتر براي دانش آموزان جهت يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کمک روش هاي تدريس معلم
تأييد در حد زياد
ب ـ مواد آموزشي
5- تناسب مواد آموزشي با علايق دانش آموزان
تأييد در حد کم
ر- ارزشيابي
25- گرايش ارزشيابي از درس مهارتهاي زندگي به سمت شيوههاي مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
تأييد در حد متوسط

6- تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي گروهي (فيلم و …)
تأييد در حد زياد

26- ارزشيابي مرحله به مرحله از جريان يادگيري (آموختههاي) دانشآموزان در درس مهارتهاي زندگي
تأييد در حد کم

7- تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي انفرادي (کتاب درسي و …)
تأييد در حد متوسط

27- مفيد واقع شدن خود ارزيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد در حد زياد
ج ـ محتوا
8- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي)
تأييد در حد متوسط
ز ـ گروه بندي
28- مفيد واقع شدن استفاده از فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد در حد زياد

9- تناسب محتوا با پيشرفت هاي علمي [و تکنولوژيکي] در سطح جامعه جهاني
تأييد در حد کم

29- ترجيح کار کردن در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد در حد زياد

10- تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه
تأييد در حد متوسط

30- ترجيح فعاليت در گروههاي بزرگ (8 تا 10 نفر) براي دانشآموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد در حد کم

11- تناسب محتوا با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان
تأييد در حد متوسط

31- توجه به علايق دانش آموزان در گروه بندي آن ها در کلاس درس مهارتهاي زندگي
تأييد در حد متوسط

12- تناسب محتوا با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان (قابل يادگيري بودن مفاهيم)
تأييد در حد متوسط

32- ترجيح انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک
تأييد در حد متوسط

13- تناسب محتواي درس مهارتهاي زندگي با زندگي واقعي دانش آموزان
تأييد در حد متوسط

33- ترجيح دادن انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي به صورت تصادفي
تأييد در حد کم

14- تسهيل يادگيري ساير دروس بواسطه محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد در حد کم
س- زمان
34- کفايت زمان جلسات براي يادگيري هر يک از مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد در حد کم

15- وجود ارتباط منطقي يا همگرايي بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي
تأييد در حد متوسط

35- کفايت زمان جلسات براي ارزيابي بهتر از آموخته هاي دانش آموزان
تأييد در حد کم
د ـ فعاليت هاي يادگيري
16- فراهم شدن فرصت لازم جهت تمرين عملي مهارتهاي زندگي از طريق فعاليت هاي يادگيري
تأييد در حد کم

36- کفايت زمان جلسات جهت تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کيفيت بهتر
تأييد در حد کم

17- تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با نيازها و علايق دانش آموزان
تأييد در حد متوسط

37- کنترل (مديريت) زمان جلسات توسط معلم
تأييد در حد متوسط

18- تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان
تأييد در حد متوسط
ش- فضا
38- کيفيت مطلوب فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد در حد کم

19- توجه لازم به آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانش آموزان در انتخاب فعاليت هاي يادگيري
تأييد در حد کم

39- کفايت فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد در حد کم

20- فراهم سازي فرصت لازم براي دانش آموزان جهت شرکت جستن در انتخاب فعاليت هاي يادگيري
تأييد در حد متوسط

40- مفيد واقع شدن فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه براي يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد در حد خيلي زياد

همان طور که در جدول هاي (1-5 ، 2-5 و 3-5) مشاهده مي شود عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي توسط سه گروه مورد مطالعه به صورت متفاوت ارزيابي شده است. از اينرو با توجه به نوع رويکرد مورد استفاده در برنامه ريزي درسي و نوع پاسخ هاي هر يک از گروه ها (دانش آموزان، معلمان و متخصصان تعليم و تربيت) مي توان نتايج حاصل از جداول را در تصميم گيري هاي برنامه ريزي درسي مهارتهاي زندگي بکار بست.
1- وضعيت موجود و آسيب هاي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در دور? متوسطه نظري با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسي از منظر متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان با استفاده از t تک نمونه اي و مجذور خي يک نمونه اي اين گونه بدست آمد.

ـ از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت مؤلفه هاي:
الف) اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1- با نيازهاي دانش آموزان متناسب است.
2- بر اساس نيازهاي جامعه اي که دانش آموزان در آن زندگي مي کنند طراحي نشده است.
3- پاسخگوي نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده نخواهد بود.
4- متناسب با تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه نيست.
ب) مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي:
1. بايد با علايق دانش آموزان متناسب باشد يعني خود آن ها در انتخاب مواد آموزشي شرکت داشته باشند.
2. يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي گروهي(فيلم، پوستر و …) تسهيل ميشود.
3. يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي انفرادي (کتاب درسي، مواد کمکي و …) تسهيل مي گردد.
ج) محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1- با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي) متناسب نيست.
2- با پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيکي در سطح جامعه جهاني متناسب نيست.
3- با مسائل و مشکلات جامعه متناسب نيست.
4- با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان تناسب ندارد.
5- با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان متناسب است يعني مفاهيم درس مهارتهاي زندگي براي آنها قابل يادگيري مي باشد.
6- با زندگي واقعي دانش آموزان تناسب ندارد.
7- محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي يادگيري ساير دروس را تسهيل نمي کند.
8- بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي ارتباط منطقي يا همگرايي وجود ندارد.

د) فعاليت هاي يادگيري برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. بايستي طوري انتخاب شوند که فرصت لازم را براي تمرين هر يک از مهارتها در اختيار دانش آموزان قرار دهد.
2. بايستي با نيازها و علايق دانش آموزان تناسب داشته باشند.
3. بايستي با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان متناسب باشند.
4. بايستي بر اساس آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانش آموزان انتخاب شود.
5. در انتخاب فعاليت هاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي خود دانش آموزان نيز شرکت فعال داشته باشند.
ذ) راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. بکارگيري روشهاي تدريس فعال درگيري دانشآموزان را در فرايند يادگيري افزايش مي دهد.
2. روش هاي تدريس معلم بايستي با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان سازگار باشد.
3. روش هاي تدريس معلم بايستي فرصت هايي را براي دانش آموزان فراهم کند تا بطور عملي مهارتهاي زندگي را تجربه کنند.
4. روش هاي تدريس معلم بايستي شرايطي را فراهم کند تا دانش آموزان آزادي عمل بيشتري را در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي داشته باشند به عبارت بهتر خود دانش آموزان بدون کنترل و مشاهده مستقيم معلم نبض يادگيري را در دست گيرند.
ر) ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. بهتر است ارزشيابي بر اساس مشارکت و همکاري معلم و دانش آموزان صورت گيرد.
2. ارزشيابي فرايند يادگيري دانش آموزان نسبت به ارزشيابي پاياني از اهميت بيشتري برخوردار است.
3. خود ارزيابي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي مفيد واقع مي شود.
ز) گروه بندي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. براي يادگيري مفاهيم درسي مهارتهاي زندگي بهتر است از فعاليت هاي گروهي استفاده شود.
2. فعاليت در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) براي دانش آموزان مفيد و مؤثر واقع مي شود.
3. فعاليت در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) نيز مي تواند براي دانش آموزان مفيد واقع شود.
4. گروه بندي دانش آموزان در کلاس درس مهارتهاي زندگي بهتر است بر مبناي علايق مشترک آنها ـ و نه تشخيص معلم از توانايي هاي آنان ـ صورت گيرد.
5. بهتر است انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک انجام نشود. بعنوان مثال افراد آرام در يک گروه و افراد شلوغ يا جرأت ورز در گروه ديگر قرار نگيرند.
6. همچنين انتخاب اعضاي گروه نبايستي بصورت تصادفي انجام شود. مثلاً متولدين ماه بهمن در يک گروه و … .
س) زمان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. زمان جلسات براي يادگيري هر يک از مفاهيم کافي نمي باشد.
2. زمان جلسات امکان آن را فراهم نمي آورد تا معلم ارزيابي بهتري از آموخته هاي دانش آموزان بعمل آورد.
3. زمان جلسات امکان آن را فراهم نمي کند تا معلم با کيفيت بهتري به تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بپردازد.
4. مديريت زمان جلسات تا حد زيادي مي تواند معلم را در پرداختن به مفاهيم اصلي درس مهارتهاي زندگي ياري نمايد. بعبارت ديگر مديريت زمان جلسات باعث مي شود که به موضوعات حاشيه اي و غير ضروري پرداخته نشود.
ش) فضاي آموزشي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. کيفيت فضاي آموزشي مدرسه (کلاس هاي بزرگ و روشن، نيمکت هاي سالم و راحت، چشم انداز مدرسه رنگ ديوارهاي کلاس، بهداشتي بودن کلاس ها، نور کافي و …) يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را تحت تأثير قرار مي دهد.
2. کميت فضاي آموزشي مدرسه نيز يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را تحت تأثير قرار مي دهد.
3. فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه از قبيل اردوها، بازديدها، گردش هاي علمي و … براي يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي چندان مفيد واقع نمي شود.

ـ از ديدگاه معلمان مؤلفه هاي:
الف) اهداف درس مهارتهاي زندگي:
1. با نيازهاي دانش آموزان متناسب است.
2. بر اساس نيازهاي جامعه اي که دانش آموزان در آن زندگي مي کنند طراحي شده است.
3. پاسخگوي نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده خواهد بود
4. با تغييرات اساسي (اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي) که در جامعه در حال وقوع است متناسب
مي باشد.
ب) مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي:
1. با علايق دانش آموزان سازگار است.
2. بکارگيري مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد و …) يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را براي دانش آموزان آسان مي کند.
3. بکارگيري مواد آموزشي انفرادي (برگه هاي تمرين، مواد کمکي، کتاب درسي و …) يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را براي دانش آموزان آسان مي سازد.
ج) محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
1. با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي) در حد کافي متناسب نيست.
2. با پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيکي در سطح جامعه جهاني تناسب دارد.
3. با مسائل و مشکلات جامعه متناسب است.
4. با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان چندان تناسب ندارد.
5. با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان به اندازه کافي متناسب نيست يعني مفاهيم براي دانش آموزان چندان قابل يادگيري نيست.
6. با زندگي واقعي دانش آموزان متناسب است.
7. يادگيري ساير دروس را تسهيل نمي کند.
8. بين مفاهيم مختلف ارائه شده در برنامه درسي مهارتهاي زندگي ارتباط منطقي يا همگرايي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم