دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

در مراحل رشد و ويژگي هاي مربوط به آن دارند بيشتر مورد توجه صاحبنظران و نظام هاي آموزشي بوده اند و به دليل ارتباط اين مهارتها با فرايند رشد، به آنها مهارتهاي رشدي نيز لقب داده اند (استنتن و همکاران، 1980). در نهايت اين که آموزش اين مهارتها تأثير قابل توجهي را در کاهش رفتارهاي منفي و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه داشته است (سازمان بهداشت جهاني، 1377؛ اورکين و وندي، 1996؛ چن، 2000 ).
پژوهشگر در فصل دوم، نظريه هاي برنامه درسي و نظريه هاي يادگيري را به همراه دلالت هاي آنها بر آموزش مهارتهاي زندگي شناسايي و طبقه بندي کرده است. همچنين با استفاده از چهارچوب و مدلي که نگرش جامع به برنامه درسي مهارتهاي زندگي دارد، عناصر نه گانه اين برنامه درسي را به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار داده است.
به منظور بررسي آسيبها و وضعيت موجود برنامه درسي مهارتهاي زندگي و اولويت بندي اهميت عناصر تشکيل دهنده اين برنامه ، پرسشنامه مربوطه در اختيار نمونه هاي آماري تحقيق حاضر قرار گرفت که نتايج آن در ادامه آورده شده است.

يافته هاي پژوهشي سؤال اول:
به منظور پاسخگويي به سؤال اول، 40 گويه در زمينه 9 مؤلفه برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه سه گروه مورد مطالعه يعني متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان شاخه نظري دبيرستانهاي عادي ـ دولتي شهر تهران به طور مجزا در هر گويه، در هر مؤلفه و در هر گروه مورد بررسي قرار گرفت. آزمونهاي مورد استفاده براي اين سؤال پژوهشي شامل t تک نمونه اي براي متخصصان تعليم و تربيت و معلمان که ميانگين تجربي و ميانگين نظري گويه ها را در مورد معني داري يا عدم معني داري اختلاف، مقايسه مي کندو مجذور خي يک نمونهاي براي دانشآموزان که فراوانيهاي مشاهده شده و فراوانيهاي مورد انتظار گويهها را در مورد معني داري يا عدم معني داري تفاوت، مقايسه مي کند.

جدول 5-1 : نتايج آزمون t تک نمونه اي در مورد وضعيت موجود و آسيبهاي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت
مؤلفه ها
گويه ها
متخصصان
مؤلفه ها
گويه ها

متخصصان
الف ـ اهداف
1- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با نيازهاي دانش آموزان
تأييد شده
ذ ـراهبردهاي تدريس
21- افزايش درگيري دانشآموزان در فرايند يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با بکارگيري
روش هاي تدريس فعال
تأييد شده

2- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با نيازهاي جامعه
تأييد نشده

22- ضرورت سازگاري روش هاي تدريس معلم با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
تأييد شده

3- پاسخگويي اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي به نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده
تأييد نشده

23- ضرورت فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تجربه عملي مهارتهاي زندگي از طريق روش هاي تدريس معلم
تأييد شده

4- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه
تأييد نشده

24- ضرورت فراهم نمودن آزادي عمل بيشتر براي دانش آموزان جهت يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق روش هاي تدريس معلم
تأييد شده
ب ـ مواد آموزشي
5- تناسب مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با علايق دانش آموزان
تأييد شده
ر ـ ارزشيابي
25- ترجيح گرايش ارزيابي از دانش آموزان در درس مهارتهاي زندگي به سمت شيوه هاي مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
تأييد شده

6- تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي گروهي (فيلم و …)
تأييد شده

26- اهميت بيشتر ارزشيابي فرايند يادگيري دانش آموزان نسبت به ارزشيابي محصول نهايي (ارزيابي پاياني)
تأييد شده

7- تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي انفرادي (کتاب درسي)
تأييد شده

27- مفيد واقع شدن خود ارزيابي دانش آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد شده
ج ـ محتوا
8- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي)
تأييد نشده
ز ـ گروه بندي
28- ترجيح دادن استفاده از فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد شده

9- تناسب محتوا با پيشرفت هاي علمي [و تکنولوژيکي] در سطح جامعه جهاني
تأييد نشده

29- مفيد واقع شدن فعاليت در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) براي دانش آموزان
تأييد شده

10- تناسب محتواي درس مهارتهاي زندگي با مسائل و مشکلات جامعه
تأييد نشده

30- مفيد واقع شدن فعاليت در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) براي دانش آموزان
تأييد شده

11- تناسب محتوا با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان
تأييد نشده

31- اهميت توجه به علايق مشترک دانش آموزان ـ و نه تشخيص معلم از توانايي هاي آنان ـ در گروه بندي
تأييد شده

12- تناسب محتوا با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان (قابل يادگيري بودن مفاهيم)
تأييد شده

32- ترجيح دادن انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک دانش آموزان
تأييد نشده

13- تناسب محتواي درس مهارتهاي زندگي با زندگي واقعي دانش آموزان
تأييد نشده

33- ترجيح دادن انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي به صورت تصادفي
تأييد نشده

14- تسهيل يادگيري ساير دروس بواسطه محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد نشده
س- زمان
34- کفايت زمان جلسات براي يادگيري هر يک از مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد نشده

15- وجود ارتباط منطقي يا همگرايي بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي
تأييد نشده

35- کفايت زمان جلسات براي ارزيابي بهتر از آموخته هاي دانش آموزان
تأييد نشده
د ـ فعاليت هاي يادگيري
16- انتخاب فعاليت هاي يادگيري آن چنانکه فرصت لازم را براي تمرين هر يک از مهارتها در اختيار دانش آموز قرار دهد.
تأييد شده

36- کفايت زمان جلسات جهت تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کيفيت بهتر
تأييد نشده

17- اعتقاد به تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با نيازها و علايق دانش آموزان
تأييد شده

37- مفيد واقع شدن مديريت زمان جلسات توسط معلم، جهت پرداختن به مفاهيم اصلي درس مهارتهاي زندگي
تأييد شده

18- اعتقاد به تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان
تأييد شده
ش- فضا
38- تأثير کيفيت فضاي آموزشي مدرسه در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد شده

19- ضرورت توجه لازم به آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانش آموزان در انتخاب فعاليت هاي يادگيري
تأييد شده

39- تأثير کميت فضاي آموزشي مدرسه در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد شده

20- فراهم سازي فرصت لازم براي دانش آموزان جهت شرکت کردن در انتخاب فعاليت هاي يادگيري
تأييد شده

40- مفيد واقع شدن فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه براي يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد نشده

جدول 5-2 : نتايج آزمون t تک نمونه اي در مورد وضعيت موجود و آسيبهاي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه معلمان
مؤلفه ها
گويه ها
معلمان
مؤلفه ها
گويه ها
معلمان
الف ـ اهداف
1- تناسب اهداف با نيازهاي دانش آموزان
تأييد شده
ذ ـ راهبرد هاي تدريس
21- درگير شدن دانش آموزان در فرايند يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کمک روش هاي تدريس معلم
تأييد شده

2- تناسب اهداف با نيازهاي جامعه
تأييد شده

22- سازگاري روش هاي تدريس معلم با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان
تأييد شده

3- پاسخگويي اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي به نيازهاي دانش آموزان در جامعه آينده
تأييد شده

23- فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تجربه عملي مهارتهاي زندگي با کمک روش هاي تدريس معلم
تأييد نشده

4- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه
تأييد شده

24- فراهم نمودن آزادي عمل بيشتر براي دانش آموزان جهت يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کمک روش هاي تدريس معلم
تأييد شده
ب ـ مواد آموزشي
5- تناسب مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با علايق دانش آموزان
تأييد شده
ر ـ ارزشيابي
25- گرايش ارزيابي در درس مهارتهاي زندگي به سمت شيوه هاي مشارکت طلبانه معلم و دانش آموز
تأييد نشده

6- تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي گروهي (فيلم و …)
تأييد شده

26- ارزشيابي مرحله به مرحله از جريان يادگيري دانش آموزان در کلاس درس مهارتهاي زندگي
تأييد نشده

7- تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق مواد آموزشي انفرادي (کتاب درسي و …)
تأييد شده

27- مفيد واقع شدن خود ارزيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد شده
ج ـ محتوا
8- تناسب محتوا با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي)
تأييد نشده
ز ـ گروه بندي
28- مفيد واقع شدن استفاده از فعاليت هاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد شده

9- تناسب محتوا با پيشرفت هاي علمي [و تکنولوژيکي] در سطح جامعه جهاني
تأييد شده

29- ترجيح کار کردن دانش آموزان در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد شده

10- تناسب محتوا با مسائل و مشکلات جامعه
تأييد شده

30- ترجيح کار کردن دانش آموزان در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد نشده

11- تناسب محتوا با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان
تأييد نشده

31- توجه به علايق مشترک دانش آموزان در گروه بندي آن ها در کلاس درس مهارتهاي زندگي
تأييد شده

12- تناسب محتوا با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان (قابل يادگيري بودن مفاهيم)
تأييد نشده

32- ترجيح انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي بر اساس يک ويژگي مشترک
تأييد شده

13- تناسب محتوا با زندگي واقعي دانش آموزان
تأييد شده

33- ترجيح انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي به صورت تصادفي
تأييد نشده

14- تسهيل يادگيري ساير دروس بواسطه محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد نشده
س- زمان
34- کفايت زمان جلسات براي يادگيري هر يک از مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد شده

15- وجود ارتباط منطقي يا همگرايي بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي
تأييد نشده

35- کفايت زمان جلسات براي ارزيابي بهتر از آموخته هاي دانش آموزان
تأييد شده
د ـ فعاليت هاي يادگيري
16- فراهم شدن فرصت لازم براي دانشآموزان جهت تمرين عملي مهارتهاي زندگي از طريق فعاليتهاي يادگيري
تأييد شده

36- کفايت زمان جلسات جهت تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کيفيت بهتر
تأييد شده

17- تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با نيازها و علايق دانش آموزان
تأييد شده

37- کنترل (مديريت) زمان جلسات توسط معلم
تأييد شده

18- تناسب فعاليت هاي يادگيري انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان
تأييد شده
ش- فضا
38- کيفيت مطلوب فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد شده

19- توجه لازم به آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانش آموزان در انتخاب فعاليت هاي يادگيري
تأييد نشده

39- کفايت فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي
تأييد شده

20- فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت شرکت جستن در انتخاب فعاليت هاي يادگيري
تأييد شده

40- مفيد واقع شدن فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه براي يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي
تأييد شده

جدول 5-3 : نتايج آزمون مجذور خي () در مورد وضعيت موجود وآسيبهاي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه دانش آموزان
مؤلفه ها
گويه ها
دانش آموزان
مؤلفه ها
گويه ها
دانش آموزان
الف ـ اهداف
1- تناسب اهداف درس مهارتهاي زندگي با نيازهاي دانش آموزان
تأييد در حد متوسط
ذ ـراهبرد هاي تدريس
21- درگير شدن دانشآموزان در فرايند يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بواسطه روش هاي تدريس معلم
تأييد در حد کم

2- تناسب اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دوره متوسطه، دانش آموزان پسر، دانش آموزان دختر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم