دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دوره متوسطه، دانش آموزان پسر، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اختلاف ميانگين همه مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي بجز مؤلفه هاي اهداف و شيوه هاي تدريس از ديدگاه معلمان زن و مرد در سطح 05/0 معني دار نيست. بدين معني که بين ديدگاه هاي زنان و مردان در گروه معلمان در مورد عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از قبيل مواد آموزشي، محتوا، فعاليت هاي يادگيري، ارزشيابي، گروه بندي، زمان و فضاي آموزشي اختلاف نظر معني داري وجود ندارد ولي بين ديدگاه هاي معلمان زن و مرد در مورد مؤلفه هاي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي از قبيل اهداف و راهبردهاي تدريس اختلاف نظر معني داري وجود دارد. بعبارت ديگر نظرات معلمان مرد در مورد اهداف و راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي متفاوت از نظرات معلمان زن مي باشد.
جدول 4- د – 9 نتايج آزمون t مستقل در مورد مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي
از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر
عناصر برنام? درسي مهارتهاي زندگي
جنسيت
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
t
df
Sig
الف ـ اهداف
پسر
136
82/2
635/0
380/0-
345
704/0

دختر
211
85/2
801/0

ج ـ محتوا
پسر
136
93/2
477/0
83/2
345
005/0

دختر
211
74/2
774/0

ذ- راهبردهاي تدريس
پسر
136
98/2
740/0
47/3
345
001/0

دختر
211
65/2
064/1

همانطور که در جدول ملاحظه ميشود ميزان t محاسبه شده براي مؤلفههاي محتوا و راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي از t مشاهده شده در جدول بزرگتر مي باشد. همچنين مقدار t محاسبه شده براي مؤلفه اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي از t مشاهده شده در جدول کوچکتر مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اختلاف ميانگين مؤلفه هاي محتوا و راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي از ديدگاه پسران و دختران در گروه دانش آموزان در سطح 05/0 معني دار است. يعني بين ديدگاه هاي دانش آموزان پسر و دختر در مورد محتوا و راهبردهاي تدريس درس مهارتهاي زندگي اختلاف معني داري وجود دارد و پسران و دختران نظرات متفاوتي در مورد اين مؤلفه ها دارند. با وجود اين اختلاف ميانگين مؤلفه اهداف برنامه درسي مهارت هاي زندگي از ديدگاه دانش آموزان پسر و دختر در سطح 05/0 معني دار نيست. اين امر بدان معناست که بين ديدگاه هاي پسران و دختران در گروه دانش آموزان در مورد اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي اختلاف نظر معني داري وجود ندارد، بعبارتي بهتر و بين نظرات دو گروه ياد شده تفاوت آشکاري به چشم نمي خورد.

جدول 4- د – 10 نتايج آزمون U مان ـ ويتني در مورد مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي
از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر
عناصر برنام? درسي مهارتهاي زندگي
جنسيت
فراواني
ميانگين رتبه ها
Z
Sig
ب ـ مواد آموزشي
پسر
136
86/192
83/2-
005/0

دختر
211
85/161

د- فعاليتهاي يادگيري
پسر
136
54/182
27/1-
201/0

دختر
211
50/168

رـ ارزشيابي
پسر
136
41/184
56/1-
117/0

دختر
211
29/167

ز ـ گروه بندي
پسر
136
19/193
87/2-
004/0

دختر
211
63/161

س ـ زمان
پسر
136
80/186
91/1-
055/0

دختر
211
75/165

ش ـ فضاي آموزشي
پسر
136
74/192
81/2-
005/0

دختر
211
92/161

همانطور که در جدول مشاهده ميشود مقادير Z بدست آمده از آزمون U مانـ ويتني مربوط به عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از قبيل مواد آموزشي، گروه بندي و فضاي آموزشي در سطح 05/0 معنيدار بوده و ساير عناصر اين برنامه درسي مانند فعاليتهاي يادگيري، ارزشيابي و زمان در سطح 05/0 معنيدار نيست. اين امر نشان دهنده اين واقعيت است که در عناصري از برنامه درسي مهارتهاي زندگي مانند مواد آموزشي، گروه بندي و فضاي آموزشي ميانگين رتبه پاسخهاي دانش آموزان پسر و دختر برابر نيست ـ يعني دانش آموزان دختر و پسر اظهارنظرهاي متفاوتي درباره عناصر مذکور دارند ـ و اين ميانگين رتبه پاسخ ها در پسران بيشتر از دختران مي باشد.
همچنين اطلاعات جدول نشان مي دهد که در عناصري از برنامه درسي مهارتهاي زندگي مانند فعاليتهاي يادگيري، ارزشيابي، و زمان بين ميانگين رتبه پاسخ هاي دانش آموزان پسر و دختر تفاوت آشکاري وجود ندارد يعني دختران و پسران در گروه دانش آموزان دربار? عناصر مذکور اختلاف نظر معني داري ندارند.

جدول 4- د – 11 نتايج آزمون t مستقل در مورد عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت فارغ التحصيل از دانشگاه هاي داخل کشور و خارج از کشور
عناصر برنام? درسي مهارتهاي زندگي
محل اخذ مدرک تحصيلي
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
t
df
Sig
الف ـ اهداف
داخل کشور
10
07/3
697/0
899/0-
14
384/0

خارج از کشور
6
37/3
541/0

ب – مواد آموزشي
داخل کشور
10
86/3
421/0
910/0
14
378/0

خارج از کشور
6
61/3
712/0

ج ـ محتوا
داخل کشور
10
46/3
728/0
86/1
14
083/0

خارج از کشور
6
81/2
563/0

د- فعاليتهاي يادگيري
داخل کشور
10
34/4
508/0
642/0-
14
531/0

خارج از کشور
6
50/4
433/0

ذ- راهبردهايتدريس
داخل کشور
10
12/4
555/0
13/1-
14
277/0

خارج از کشور
6
41/4
376/0

رـ ارزشيابي
داخل کشور
10
03/4
637/0
45/1
14
167/0

خارج از کشور
6
61/3
389/0

ز ـ گروه بندي
داخل کشور
10
70/3
406/0
01/3
14
011/0

خارج از کشور
6
27/3
1360/0

س ـ زمان
داخل کشور
10
42/3
391/0
41/2
14
030/0

خارج از کشور
6
87/2
518/0

ش- فضاي آموزشي
داخل کشور
10
06/4
562/0
390/0
14
702/0

خارج از کشور
6
94/3
680/0

همان طور که در جدول مشاهده مي شود ميزان t محاسبه شده براي هم? مؤلفه هاي برنامه درسي مهارتهاي زندگي به استثناي مؤلفه هاي مربوط به گروه بندي و زمان از t مشاهده شده در جدول کوچکتر مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اختلاف ميانگين آسيب ها و ويژگي هاي تمام عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي به غير از عناصر گروه بندي و زمان از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت فارغ التحصيل از دانشگاه هاي داخل کشور و خارج از کشور در سطح 05/0 معني دار نيست. اين امر بدان معناست که:
1. بين ديدگاه هاي متخصصان تعليم و تربيت فارغ التحصيل از دانشگاه هاي داخل و خارج از کشور در زمينه آسيبها و ويژگيهاي مربوط به اهداف، مواد آموزشي، محتوا، فعاليتهاي يادگيري، راهبردهاي تدريس، ارزشيابي و فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي اختلاف نظر معني داري وجود ندارد.
2. بين ديدگاه هاي متخصصان تعليم و تربيت که مدرک تحصيلي شان را از دانشگاه هاي داخل و خارج از کشور اخذ نموده اند، در زمينه آسيب ها و ويژگي هاي مربوط به گروه بندي دانش آموزان و زمان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي اختلاف نظر وجود دارد به عبارت ديگر بين ميانگين ديدگاههاي دو جامعه مورد مطالعه تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد.
1.

مقدمه
در اين فصل به جمع بندي و نتيجه گيري يافته هاي پژوهش پرداخته مي شود. در پايان فصل پيشنهادهاي تحقيق در دو قسمت پيشنهادات پژوهشي و پيشنهادات اجرايي آورده مي شود و در نهايت محدوديت هاي تحقيق حاضر مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
پژوهش حاضر به منظور شناسايي عوامل آسيب زا در برنامه درسي مهارتهاي زندگي دوره متوسطه نظري از منظر متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان دبيرستان هاي عادي ـ دولتي شهر تهران انجام پذيرفت.
جامعه آماري تحقيق مرکب از سه گروه بود: متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان شاخه نظري دبيرستان هاي عادي ـ دولتي شهر تهران.
نمونه هاي آماري تحقيق عبارت بودند از:
1- 19 نفر از متخصصان تعليم و تربيت که خود به دو گروه تقسيم مي شوند: اساتيد گروه تعليم و تربيت که در حوزه برنامه درسي مهارتهاي زندگي صاحبنظر هستند و کساني که سابقه تأليف و ترجمه در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي دارند. نمونه گيري در اين گروه به صورت تصادفي ساده انجام شده است.
2- 64 تن از معلمان زن ومرد شاخه نظري دبيرستان هاي دولتي شهر تهران که به امر تدريس برنامه آموزش مهارتهاي زندگي پرداخته اند. نمونه گيري در اين سطح به صورت خوشه اي چند مرحله اي انجام شده است.
3- 378 دانش آموز دختر و پسر شاخه نظري دبيرستان هاي عادي ـ دولتي شهر تهران، که به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و با استفاده از جدول کرجسي و مورگان انتخاب شدند.
به منظور جمع آوري اطلاعات و اندازه گيري نگرش گروه هاي مورد مطالعه در مورد وضعيت موجود (آسيب هاي) برنامه آموزش مهارتهاي زندگي دوره متوسطه نظري از پرسشنامه محقق ساخته مطابق با مقياس 5 درجه اي ليکرت (خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد) به ترتيب از 1 تا 5 نمره گذاري شد. پرسشنامه شامل 40 گويه در زمينه 9 عنصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از قبيل: اهداف، مواد آموزشي، محتوا، فعاليت هاي يادگيري، راهبردهاي تدريس، ارزشيابي، گروه بندي، زمان و فضا، مي باشد.
به منظور بررسي روايي محتوايي پرسشنامه از نظرات 8 تن از اساتيد و متخصصان حوزه علوم تربيتي و مهارتهاي زندگي استفاده شد. علاوه بر اين به منظور تعيين پايايي، پرسشنامه بر روي 30 دانش آموز دختر و پسر، 10 معلم و 5 متخصص تعليم و تربيت که به طور تصادفي انتخاب شده بودند، به صورت آزمايشي اجرا شد. ضريب پايايي پرسشنامه به ترتيب مقادير، 95، 86 و 89 بدست آمد که نشان دهنده پايايي خوب سؤالات پرسشنامه بود.
پس از انجام مطالعات ميداني و جمع آوري پرسشنامه ها از گروه هاي مورد مطالعه، اطلاعات و داده هاي پژوهش از پرسشنامه ها استخراج گرديد و سپس با نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل توصيفي داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصيفي از قبيل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و … انجام شد. همچنين در اين زمينه از نمودارها و جداول جهت نمايش تصويري داده ها استفاده بعمل آمد. به منظور تجزيه و تحليل استنباطي داده ها جهت بررسي وضعيت موجود و آسيب هاي عناصر نه گانه برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه گروه هاي مورد مطالعه از روشهاي مجذور خي () يک نمونه اي، t تک نمونه اي، تحليل واريانس رتبهاي کروسکال واليس، U مان ـ ويتني، t براي مقايسه دو گروه نمونه مستقل و به منظور الويت بندي آسيب هاي موجود در برنامه درسي مهارتهاي زندگي با تأکيد بر اهميت هر مؤلفه از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانشآموزان از آزمون ناپارامتريک فريدمن استفاده شد.

يافته هاي تحقيق:
پژوهش حاضر به منظور پاسخگويي به سؤالات ذيل انجام پذيرفت:
1. آسيب هاي موجود در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي دوره متوسطه نظري با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسي از منظر متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان شهر تهران کدامند؟
2. کدام دسته از عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي و زير مؤلفه هاي آنها از ديدگاه هر يک از گروه هاي مورد مطالعه از اولويت و ارجحيت بيشتري برخوردار است؟
تعيين انواع، ابعاد و گستره، و مصاديق مهارتهاي زندگي در يک رويکرد جهاني با مطالعه کتابخانهاي منابع مختلف و پژوهش هاي انجام شده در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي براي نوجوانان و جوانان صورت گرفت. همچنين کتاب راهنماي معلم مهارتهاي زندگي تأليف دفتر برنامه ريزي امور فرهنگي و مشاوره معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش که هم اکنون براي دانش آموزان تدريس مي شود جهت بررسي ابعاد، انواع و عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي دوره متوسطه نظري در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
آموزش مهارتهاي زندگي به دليل آماده نمودن افراد جهت مقابله با مشکلات و ايجاد رفتارهاي سازگارانه در سالهاي اخير مورد توجه مسؤلان و دست اندرکاران نظام آموزشي قرار گرفته است. علاوه بر اين بررسي ها نشان
مي دهد که مهارتهاي زندگي مربوط به توانايي هاي اجتماعي ـ رواني که بطور عمده ريشه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم