دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

سه گروه مورد مطالعه از لحاظ بررسي وضعيت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از قبيل مواد آموزشي، گروه بندي و زمان تفاوت وجود ندارد رد مي شود. به عبارت بهتر بين نظرات سه گروه مورد مطالعه در مورد عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي (مواد آموزشي، گروه بندي، و زمان) اختلاف نظر وجود دارد و تفاوت آشکار و معني داري در ميانگين رتبه هاي اين سه گروه به چشم مي خورد.
ب) در طبقاتي از عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از قبيل اهداف، محتوا، ارزشيابي (گويه سوم) و فضاي آموزشي (گويه سوم) به دليل اين که سطح اطمينان بالاتر از آلفاي 05/0 است تفاوت معني دار نيست. اين امر بدان معناست که بين سه گروه مورد مطالعه يعني متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان در مورد شيوه نگريستن به وضعيت و ويژگي هاي اهداف، محتوا، ارزشيابي (گويه سوم)، و فضاي آموزشي (گويه سوم) برنامه درسي مهارتهاي زندگي و آسيب هاي موجود در اين عناصر، اختلاف نظر وجود ندارد و تفاوت معني دار و آشکاري در ميانگين رتبه هاي گروه هاي مذکور ديده نمي شود.
از آنجايي که فرضي? مخالف در تحليل واريانس رتبه اي کروسکال ـ واليس همواره بدون جهت است، بدين معنا که بيان مي کند جامعه هاي مورد مطالعه از يکديگر تفاوت دارند و هرگز نمي گويد کدام جامعه بالاتر و کدام جامعه پايين تر است. بنابراين براي آگاهي از اين که رتبه هاي دو گروه نمونه به گونه معنادار از يکديگر تفاوت دارند يا نه؟ از آزمون Uمانـ ويتني استفاده شده است که تحليل نتايج آن در ادامه آورده شده است.

جدول 4- د – 2 نتايج آزمون U مان ـ ويتني در مورد معني داراي اختلاف ميانگين رتبه هاي مؤلفه اهداف برنام? آموزش مهارتهاي زندگي در ميان گروه هاي متخصصان تعليم و تربيت و معلمان
مؤلفه برنام? درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي مورد مطالعه
فراواني
ميانگين رتبه ها
مشخصه آماري U
مقدار z
Sig
الف ـ اهداف
متخصصان
16
56/52
00/319
34/2-
019/0

معلمان
64
48/37

کل
80

همان طور که در جدول(4-د-2 ) مشاهده ميشود مقدار Z بدست آمده از آزمون Uمانـ ويتني براي مؤلفه اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 براي گروههاي متخصصان ـ معلمان معني دار ميباشد. همچنين ميانگين رتبه هاي متخصصان بيشتر از معلمان مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت در ميانگين رتبه هاي ديدگاه هاي متخصصان و معلمان درباره مؤلفه اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي رد مي شود. يعني بين ديدگاه هاي متخصصان تعليم و تربيت و معلمان در مورد بررسي آسيب ها، ويژگي ها و کيفيات مؤلفه اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي اختلاف نظر و تفاوت معني داري وجود دارد.

جدول 4- د – 3 نتايج آزمون U مان ـ ويتني در مورد معني داري اختلاف ميانگين رتبه هاي مؤلفه مواد آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در ميان گروه هاي مورد مطالعه
مؤلفه برنام? درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي مورد مطالعه
فراواني
ميانگين رتبه ها
مشخصه آماري U
مقدار z
Sig
ب ـ مواد آموزشي
متخصصان
16
50/56
00/256
12/3-
002/0

معلمان
64
50/36

کل
80

متخصصان
16
41/277
50/1249
74/3-
000/0

دانش آموزان
347
60/177

کل
363

معلمان
64
63/238
50/9015
41/2-
016/0

دانش آموزان
347
98/199

کل
411

همان طور که در جدول مشاهده مي شود مقادير Z بدست آمده از آزمون U مان ـ ويتني براي مؤلفه مربوط به مواد آموزشي برنامه درسي مهارت هاي زندگي در سطح 05/0 معني دار مي باشد. بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت در ميانگين رتبه هاي ديدگاه هاي گروه هاي مورد مطالعه (متخصصان ـ معلمان، متخصصان ـ دانش آموزان، و معلمان ـ دانش آموزان) درباره مؤلفه مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي رد مي شود. يعني بين ديدگاه هاي متخصصان ـ معلمان، متخصصان ـ دانش آموزان، و معلمان ـ دانش آموزان در مورد بررسي آسيب ها و ويژگي هاي مؤلفه مواد آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي اختلاف نظر معني داري وجود دارد. همچنين دادههاي جدول نشان مي دهد که ميانگين رتبه هاي متخصصان از معلمان و دانش آموزان بيشتر بوده و ميانگين رتبه هاي معلمان از دانش آموزن بيشتر مي باشد.

جدول 4- د – 4 نتايج آزمون U مان ـ ويتني در مورد معني داري اختلاف ميانگين رتبه هاي مؤلفه گروه بندي دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در ميان گروه هاي مورد مطالعه
مؤلفه برنام? درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي مورد مطالعه
فراواني
ميانگين رتبه ها
مشخصه آماري U
مقدار z
Sig
ز ـ گروه بندي
متخصصان
16
69/37
467
547-/0
584/0

معلمان
64
20/41

کل
80

متخصصان
16
97/252
50/1640
77/2-
006/0

دانش آموزان
347
73/178

کل
363

معلمان
64
02/279
00/6431
36/5-
000/0

دانش آموزان
347
53/192

کل
411

همان طور که دادههاي جدول نشان مي دهد مقادير Z محاسبه شده از آزمون U مانـ ويتني براي مؤلفه گروه بندي دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 براي گروه هاي متخصصان ـدانش آموزان و معلمانـ دانش آموزان معنيدار ولي مقدار Z بدست آمده براي گروه هاي متخصصان ـ معلمان در سطح 05/0 معني دار نمي باشد. اين امر بدان معناست که:
الف) فرض صفر مبني بر عدم تفاوت در ميانگين رتبه هاي ديدگاههاي متخصصان ـ دانش آموزان و معلمان ـ دانش آموزان درباره مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي رد ميشود. يعني بين ديدگاه هاي متخصصان ـ دانش آموزان و معلمان ـ دانش آموزان در مورد بررسي آسيب ها و ويژگي هاي مؤلفه گروه بندي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي اختلاف نظر معني داري وجود دارد.
ب) فرض صفر مبني بر عدم تفاوت در ميانگين رتبه هاي ديدگاه هاي متخصصان ـ معلمان درباره مؤلفه گروه بندي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي رد نمي شود. يعني بين ديدگاه هاي متخصصان ـ معلمان در مورد بررسي آسيب ها، ويژگي ها و کيفيات گروه بندي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي تفاوت و اختلاف نظر معني داري وجود ندارد.

جدول 4- د – 5 نتايج آزمون U مان ـ ويتني در مورد معني داراي اختلاف ميانگين رتبه هاي مؤلفه زمان در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در ميان گروه هاي مورد مطالعه
مؤلفه برنام? درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي مورد مطالعه
فراواني
ميانگين رتبه ها
مشخصه آماري U
مقدار z
Sig
س ـ زمان
متخصصان
16
25/50
00/356
89/1-
058/0

معلمان
64
06/38

کل
80

متخصصان
16
41/262
50/1489
15/3-
002/0

دانش آموزان
347
29/178

کل
363

معلمان
64
22/243
00/8722
74/2-
006/0

دانش آموزان
347
14/199

کل
411

همانطور که مشاهده ميشود مقادير Z محاسبه شده از آزمون Uمان ـ ويتني براي مؤلفه زمان آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در گروههاي متخصصان ـ دانشآموزان و معلمان – دانش آموزان در سطح 05/0 معني دار بوده ولي مقدار Z بدست آمده براي گروه هاي متخصصان ـ معلمان در سطح 05/0 معني دار نمي باشد. اين امر نشان دهنده اين واقعيت است که:
الف) فرض صفر مبني بر عدم تفاوت در ميانگين رتبه هاي ديدگاههاي متخصصان ـ دانش آموزان و معلمان ـ دانش آموزان درباره مؤلفه زمان آموزشي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي رد مي شود. يعني بين ديدگاه هاي متخصصان ـ دانش آموزان و معلمان ـ دانش آموزان در ارتباط با آسيب ها و کيفيات مؤلفه زمان آموزشي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي اختلاف نظر وجود دارد.
ب) فرض صفر مبني بر عدم تفاوت در ميانگين رتبه هاي ديدگاه هاي متخصصان ـ معلمان درباره مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي رد نمي شود. يعني بين ديدگاه هاي متخصصان ـ معلمان در مورد بررسي آسيب ها، ويژگي ها و کيفيات زمان آموزشي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي تفاوت و اختلاف نظر وجود ندارد.

جدول 4- د – 6 نتايج آزمون U مان ـ ويتني مربوط به مقايسه نظرات دو گروه مورد مطالعه (معلمان و دانش آموزان) در مورد عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي
مؤلفه برنام? درسي مهارتهاي زندگي
گروه
فراواني
ميانگين رتبه ها
مقدار z
Sig
د ـ فعاليت هاي يادگيري
معلمان
64
38/224
35/1-
176/0

دانش آموزان
347
61/202

ر ـ ارزشيابي
معلمان
64
23/239
45/2-
014/0

دانش آموزان
347
87/199

شـ فضاي آموزشي
معلمان
64
15/222
19/1-
233/0

دانش آموزان
347
02/203

همان طور که در جدول ديده مي شود مقدار Z بدست آمده 45/2- از آزمون Uمان ـ وتيني مربوط به مؤلفه ارزشيابي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 معني دار مي باشد. اين امر بدان معناست که ميانگين رتب? معلمان و دانش آموزان در مورد ارزشيابي از برنامه درسي مهارتهاي زندگي يکسان نيست يعني دانش آموزان و معلمان اظهارنظرهاي متفاوت در مورد گويه هاي ارزشيابي در کلاس درس مهارتهاي زندگي دارند.
همچنين مشاهده مي شود که مقادير Z بدست آمده از آزمون U مان ـ ويتني مربوط به مؤلفه هاي فعاليتهاي يادگيري برنامه درسي مهارتهاي زندگي و فضاي آموزشي آن در سطح 05/0 معني دار نيست. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که بين ميانگين رتبه هاي پاسخ هاي معلمان و دانش آموزان تفاوت آشکار و معني داري وجود ندارد و دو گروه مذکور اظهارنظرهاي مشابهي در مورد گويه هاي فعاليتهاي يادگيري و فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي دارند.

جدول 4- د – 7 نتايج آزمون t مستقل در مورد مؤلفه شيوه هاي تدريس برنامه درسي
مهارتهاي زندگي از ديدگاه معلمان و دانش آموزان
عناصر برنام? درسي مهارت هاي زندگي
گروه
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
t
df
Sig
ذ ـ راهبردهاي
تدريس
معلمان
64
28/3
735/0
95/3
409
000/0

دانش آموزان
347
78/2
963/0

همان طور که در جدول(4-د-7) مشاهده ميشود ميزان t محاسبه شده براي راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي از t مشاهده شده در جدول بزرگتر مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت اختلاف ميانگين مؤلفه روش هاي تدريس از ديدگاه معلمان و دانش آموزان در سطح 05/0 معني دار است. اين امر بدان معناست که بين ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان در مورد روش هاي تدريس برنامه آموزش مهارتهاي زندگي اختلاف نظر وجود دارد يعني معلمان و دانش آموزان اظهارنظرهاي متفاوتي در مورد گويه هاي اين مؤلفه از برنامه درسي مهارت هاي زندگي دارند.
جدول 4- د – 8 نتايج آزمون t مستقل در مورد عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي
از ديدگاه معلمان زن و مرد
عناصر برنام? درسي مهارتهاي زندگي
جنسيت
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
t
df
Sig
الف ـ اهداف
مرد
31
58/2
575/0
09/2-
62
040/0

زن
33
90/2
642/0

ب ـ موادآموزشي
مرد
31
29/3
723/0
544/0
62
589/0

زن
33
20/3
570/0

ج ـ محتوا
مرد
31
73/2
543/0
04/1-
62
299/0

زن
33
78/2
531/0

د- فعاليت هاي يادگيري
مرد
31
78/2
596/0
16/1-
62
249/0

زن
33
93/2
493/0

ذ- راهبردهاي تدريس
مرد
31
02/3
750/0
90/2-
62
005/0

زن
33
53/3
639/0

رـ ارزشيابي
مرد
31
00/3
755/0
59/1-
62
116/0

زن
33
28/3
662/0

ز ـ گروه بندي
مرد
31
51/3
564/0
49/1-
62
882/0

زن
33
53/3
463/0

س ـ زمان
مرد
31
91/2
575/0
172/0
62
864/0

زن
33
89/2
602/0

ش ـ فضاي آموزشي
مرد
31
93/2
727/0
82/1-
62
073/0

زن
33
24/3
619/0

همان طور که در جدول مشاهده مي شود ميزان t محاسبه شده براي هم? مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي به استثناي مؤلفه هاي اهداف و شيوه هاي تدريس از t مشاهده شده در جدول کوچکتر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم