دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه با مسائل و مشکلات جامعه با ميانگين رتبه 97/4، اولويت چهارم به تناسب محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با زندگي واقعي دانش آموزان با ميانگين رتبه 48/4، اولويت پنجم به وجود ارتباط منطقي يا همگرايي بين مفاهيم مختلف ارائه شده در برنامه درسي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 38/4، اولويت ششم به تناسب محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان با ميانگين رتب? 27/4، اولويت هفتم به تسهيل يادگيري ساير دروس بوسيله محتواي برنامه مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 93/3، و در نهايت اولويت هشتم و آخر به تناسب محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با پيشرفت هاي علمي [و تکنولوژيکي] در سطح جامعه جهاني با ميانگين رتبه 91/3 اختصاص دارد.
4. در مؤلفه فعاليتهاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي، اولويت اول معني داري به تناسب فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان با ميانگين رتب? 12/3، اولويت دوم به فراهم شدن شرايطي جهت شرکت جستن خود دانش آموزان در انتخاب فعاليتهاي يادگيري با ميانگين رتب? 10/3، اولويت سوم به توجه به آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانش آموزان در انتخاب فعاليتهاي يادگيري با ميانگين رتبه 02/3، اولويت چهارم به تناسب فعاليتهاي يادگيري با نيازها و علايق دانش آموزان با ميانگين رتب? 91/2، و اولويت پنجم و آخر به فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تمرين هر يک از مهارتها بوسيله فعاليتهاي يادگيري با ميانگين رتبه 86/2 اختصاص دارد.
5. رتبه بندي اولويت مؤلفه راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي بدين صورت است که ايجاد آزادي عمل بيشتر در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بوسيله روش هاي تدريس معلم با ميانگين رتبه 57/2 در اولويت اول، درگيري دانش آموزان در فرايند يادگيري بواسط? روشهاي تدريس معلم با ميانگين رتب? 51/2 در اولويت دوم، ايجاد فرصتهايي براي دانش آموزان بوسيله روشهاي تدريس جهت تجرب? عملي مهارت هاي زندگي با ميانگين رتبه 48/2 در اولويت سوم و سازگاري روشهاي تدريس معلم با علايق (خواسته و ادراکات) دانش آموزان در اولويت چهارم و آخر معني دار نيست.
6. اولويتبندي گويههاي مؤلفه ارزشيابي مهارتهاي زندگي بدين صورت است که اولويت اول معنيداري به مفيد واقع شدن خودارزيابي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 27/2، اولويت دوم به گرايش ارزشيابي درس مهارتهاي زندگي به سمت شيوههايي که مشارکت و همکاري معلم و دانش آموز را ميطلبد، با ميانگين رتبه 95/1، و اولويت آخر به انجام ارزيابي مرحله اي از جريان يادگيري دانش آموزان با کمترين ميانگين رتبه 81/1 اختصاص دارد.
7. در مؤلفه گروه بندي دانش آموزان در برنامه آموزش مهارت هاي زندگي اولويت اول معني داري به اهميت کار کردن دانش آموزان در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) با ميانگين رتب? 13/4، دوم به استفاده دانش آموزان از فعاليتهاي گروهي در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 09/4، سوم به انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک با ميانگين رتبه 39/3، چهارم به اهميت کار کردن در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفري) براي دانش آموزان و همچنين توجه به علايق دانش آموزان در گروه بندي، بصورت مشترک با ميانگين رتبه 15/3، و اولويت پنجم و آخر به انتخاب تصادفي اعضاي گروه با کمترين ميانگين رتبه 10/3 اختصاص دارد.
8. اولويت بندي گويه هاي زمان آموزش مهارتهاي زندگي از ديدگاه دانش آموزان بدين صورت است که اولويت اول معني داري به کنترل زمان جلسات توسط معلم با ميانگين رتب? 82/2، اولويت دوم به کفايت زمان جلسات جهت تدريس بهتر مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 43/2، اولويت سوم به کفايت زمان جلسات براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 42/2، اولويت آخر به کفايت زمان جلسات براي ارزيابي بهتر از آموخته هاي دانش آموزان با کمترين ميانگين رتب? 32/2 اختصاص دارد.
9. رتبه بندي اولويت مؤلفه مربوط به فضاي آموزشي مهارتهاي زندگي ازديدگاه دانش آموزان بدين صورت است که اهميت استفاده از فضاهاي آموزشي خارج ازمدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 57/2دراولويت اول، کفايت فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه83/1دراولويت دوم، وکيفيت فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کمترين با ميانگين رتبه60/1دراولويت سوم و آخر معنادار است.
2. اولويت‌بندي اهميت عناصر نه گانه برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش‌آموزان
جدول 4-ج-4: نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت‌بندي اهميت عناصر برنامه درسي
مهارتهاي زندگي از ديد متخصصان تعليم و تربيت
مؤلفه‌هاي برنامه درسي
مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه‌ها
اولويت‌بندي
df
مقدار خي دو
Sig
د) فعاليتهاي يادگيري
91/7
اول
8
69/62
000/0
ذ) راهبردهاي تدريس
22/7
دوم

ر) ارزشيابي
91/5
سوم

ش) فضاي آموزشي
72/5
چهارم

ب) مواد آموزشي
94/4
پنجم

ز) گروه‌بندي
28/4
ششم

س) زمان
13/3
هفتم

الف) اهداف
97/2
هشتم

ج) محتوا
94/2
نهم

نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت‌بندي اهميت عناصر نه‌گانه برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت نشان مي‌دهد که فعاليتهاي يادگيري با ميانگين رتبه 91/7 در اولويت اول، راهبردهاي تدريس با ميانگين رتبه 22/7 در اولويت دوم، ارزشيابي با ميانگين رتب? 91/5 در اولويت سوم، فضاي آموزشي با ميانگين رتبه 72/5 در اولويت چهارم، مواد آموزشي با ميانگين رتبه 94/4 در اولويت پنجم، گروه‌بندي با ميانگين رتب? 28/4 در اولويت ششم، زمان آموزشي با ميانگين رتب? 13/3 در اولويت هفتم، اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 97/2 در اولويت هشتم و محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با کمترين ميانگين رتب? 94/2، در اولويت نهم و آخر معني‌دار است
جدول 4- ج-5- نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت بندي اهميت عناصر برنامه
درسي مهارتهاي زندگي از ديد معلمان
عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
Sig
ز ـ گروه بندي دانش آموزان
95/6
اول
69/104
8
000/0
ذ ـ راهبردهاي تدريس
99/5
دوم

ب ـ مواد آموزشي
78/5
سوم

ر ـ ارزشيابي
74/5
چهارم

ش ـ فضاي آموزشي
23/5
پنجم

س ـ زمان آموزشي
35/4
ششم

الف ـ اهداف
77/3
هفتم

د ـ فعاليت هاي يادگيري
65/3
هشتم

ج ـ محتوا
54/3
نهم

همان طور که دادههاي جدول نشان ميدهد نتايج آزمون فريدمن در مورد تعيين اولويت و اهميت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه معلمان نشان مي دهد اولويت اول معني داري به گروه بندي دانش آموزان با ميانگين رتبه 95/6، دوم به راهبردهاي تدريس با ميانگين رتبه 99/5، سوم به مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزشي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 78/5، چهارم به ارزشيابي در کلاس درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 74/5، پنجم به فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 23/5، ششم به زمان آموزش اختصاص يافته براي درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 35/4، هفتم به اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 77/3، هشتم به فعاليتهاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 65/3 و در نهايت اولويت نهم و آخر به محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با کمترين ميانگين رتبه 54/3 اختصاص دارد.
بنابراين از منظر معلمان عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي ذيل به ترتيب داراي بيشترين اهميت و مستلزم بيشترين توجه مي باشند: گروه بندي دانش آموزان، شيوه هاي تدريس، مواد آموزشي، ارزشيابي، فضاي آموزشي، زمان آموزشي، اهداف، فعاليتهاي يادگيري و محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي.
جدول 4- ج- 6- نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت بندي عناصر برنامه درسي
مهارتهاي زندگي به تفکيک اهميت هر مؤلفه از ديد دانش آموزان
عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
Sig
ز ـ گروه بندي
96/5
اول
97/132
8
000/0
ب ـ مواد آموزشي
52/5
دوم

ش ـ فضاي آموزشي
41/5
سوم

ر ـ ارزشيابي
21/5
چهارم

الف ـ اهداف
92/4
پنجم

ج ـ محتوا
90/4
ششم

ذ ـ راهبردهاي تدريس
62/4
هفتم

د ـ فعاليت هاي يادگيري
36/4
هشتم

س ـ زمان آموزشي
09/4
نهم

همان طور که در جدول(4-ج-6) مشاهده ميشود نتايج آزمون فريدمن در مورد تعيين اولويت و اهميت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه دانش آموزان نشان مي دهد اولويت اول معني داري به گروه بندي دانش آموزان با ميانگين رتبه 96/5، دوم به مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 52/5، سوم به فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 41/5، چهارم به ارزشيابي در کلاس درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 21/5، پنجم به اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 92/4، ششم به محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 90/4، هفتم به راهبردهاي تدريس برنامه مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 62/4، هشتم به فعاليت هاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 36/4، و در نهايت اولويت آخر و نهم به زمان آموزشي اختصاص يافته براي درس مهارتهاي زندگي با کمترين رتبه 09/4 اختصاص دارد. بنابراين از نظر دانش آموزان عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي ذيل به ترتيب داراي بيشترين اهميت و اولويت مي باشند: گروه بندي دانش آموزان، مواد آموزشي، فضاي آموزشي، ارزشيابي، اهداف، محتوا، روشهاي تدريس، فعاليتهاي يادگيري و زمان آموزشي.

د) ساير نتايج بدست آمده
جدول 4- د-1- نتايج آزمون تحليل واريانس رتبه اي کروسکال ـ واليس در مورد مقايسه
نظرات سه گروه مورد مطالعه درباره عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي
عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي مورد مطالعه
فراواني
ميانگين رتبه ها
مقدار
df
Sig
الف ـ اهداف
متخصصان
16
91/275
07/5
2
079/0

معلمان
64
70/198

دانش آموزان
347
97/213

کل
427

ب ـ مواد آموزشي
متخصصان
16
41/325
25/19
2
000/0

معلمان
64
63/242

دانش آموزان
347
58/203

کل
427

ج ـ محتوا
متخصصان
16
81/271
69/3
2
158/0

معلمان
64
42/209

دانش آموزان
347
18/212

کل
427

ر ـ ارزشيابي
(گويه سوم)
متخصصان
16
53/239
89/1
2
387/0

معلمان
64
70/227

دانش آموزان
347
30/210

کل
427

ز ـ گروه بندي
متخصصان
16
16/282
31/34
2
000/0

معلمان
64
72/287

دانش آموزان
347
26/197

کل
427

س ـ زمان
متخصصان
16
16/304
33/16
2
000/0

معلمان
64
78/248

دانش آموزان
347
43/203

کل
427

شـ فضاي آموزشي
(گويه سوم)
متخصصان
16
19/230
65/1
2
438/0

معلمان
64
84/228

دانش آموزان
347
52/210

کل
427

به منظور بررسي معني داري اختلاف ميانگين رتبه هاي نظرات سه گروه مورد مطالعه (متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش آموزان) در مورد عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از روش تحليل واريانس رتبه اي کروسکال واليس استفاده شد. همان طور که در جدول مشاهده مي شود:
الف) در سطح معني داري 05/0 اختلاف ميانگين رتبه هاي ديدگاه هاي سه گروه نام برده در مورد عناصري از برنامه درسي مهارتهاي زندگي مانند مواد آموزشي، گروه بندي، و زمان معني دار است، بنابراين با توجه به مقادير و سطح معني داري 05/0 فرض صفر مبني بر اين که بين ديدگاه هاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت