دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه ج-5
08/5
اول
86/31
7
000/0
گويه ز-2
53/4
اول
63/112
5
000/0
گويه ج-8
84/4
دوم

گويه ز-1
50/4
دوم

گويه ج-7
83/4
سوم

گويه ز-4
98/3
سوم

گويه ج-1
82/4
چهارم

گويه ز-5
23/3
چهارم

گويه ج-4
70/4
پنجم

گويه ز-6
45/2
پنجم

گويه ج-6
26/4
ششم

گويه ز-3
30/2
ششم

گويه ج-3
04/4
هفتم

گويه ج-2
44/3
هشتم

دـ فعاليت هاي يادگيري
مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
س ـ زمان آموزشي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه د-5
71/3
اول
03/27
4
000/0
گويه س-4
30/3
اول
00/53
3
000/0

گويه س-2
29/2
دوم

گويه د-4
05/3
دوم

گويه س-1
23/2
سوم

گويه د-3
80/2
سوم

گويه س – 3
19/2
چهارم

ش – فضاي آموزشي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه د-1
79/2
چهارم

گويه ش-3
77/2
اول
78/77
2
000/0

گويه ش-2
62/1
دوم

گويه د-2
64/2
پنجم

گويه ش-1
61/1
سوم

1. همان طور که نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت بندي گويههاي مربوط به اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه معلمان نشان مي دهد اولويت اول معنيداري به طراحي هدفهاي درسي مهارتهاي زندگي بر اساس نيازهاي دانش آموزان با ميانگين رتبه 30/3، دوم به تناسب اهداف برنامه درسي زندگي با نيازهاي جامعه اي که دانش آموزان در آن زندگي مي کنند با ميانگين رتبه 55/2، سوم به تناسب اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با نيازهاي جامعه آيند? دانش آموزان با ميانگين رتب? 19/2 و اولويت چهارم و آخر به تناسب هدف هاي درس مهارتهاي زندگي با تغييرات اساسي (اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي) جامعه با ميانگين رتب? 96/1 اختصاص دارد.
2. اولويت بندي گويه هاي مواد آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي بدين صورت است که در اولويت اول تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق بکارگيري مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد و …) با ميانگين رتبه 54/2، دوم تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بوسيله مواد آموزشي انفرادي (برگه هاي تمرين، مواد کمکي، کتاب درسي و …) با ميانگين رتبه 98/1 و اولويت سوم و آخر سازگاري مواد آموزشي مورد استفاده براي درس مهارتهاي زندگي با علايق دانش آموزان با ميانگين رتبه 48/1 معني دار مي باشد.
3. ستون ميانگين رتبه هاي گويه هاي مربوط به محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي از طريق آزمون فريدمن و از ديدگاه معلمان نشان مي دهد که اولويت اول معني داري به تناسب محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با تواناييهاي يادگيري دانش آموزان با ميانگين رتب? 08/5، دوم به وجود ارتباط منطقي (همگرايي) بين مفاهيم مختلف اراده شده در برنامه درسي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 84/4، سوم به تسهيل يادگيري ساير دروس به وسيله محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 83/4، چهارم به تناسب محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي) با ميانگين رتب? 82/4، پنجم به تناسب محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان با ميانگين رتبه 70/4، ششم به تناسب محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با زندگي واقعي دانش آموزان با ميانگين رتب? 26/4، هفتم به تناسب محتواي درس مهارتهاي زندگي با مسائل و مشکلات جامعه با ميانگين رتبه 04/4، و در نهايت اولويت هشتم و آخر به تناسب محتواي برنام? آموزش مهارتهاي زندگي با پيشرفتهاي علمي [و تکنولوژيکي] در سطح جامعه جهاني با ميانگين رتبه 44/3 اختصاص دارد.
4. رتبه بندي اولويت مؤلفه فعاليتهاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي بدين صورت است که شرکت دادن خود دانش آموزان در انتخاب فعاليتهاي يادگيري با ميانگين رتب? 71/3 در اولويت اول، توجه به آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانشآموزان در انتخاب فعاليتهاي يادگيري درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 05/3 در اولويت دوم، تناسب فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان با ميانگين رتب? 80/2 در اولويت سوم، فراهم شدن فرصت لازم براي دانش آموزان جهت تمرين هر يک از مهارتها بوسيله فعاليتهاي يادگيري با ميانگين رتب? 79/2 در اولويت چهارم، و تناسب فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده با نيازها و علايق دانش آموزان با ميانگين رتب? 64/2 در اولويت پنجم و آخر معنيدار است.
5. در مؤلفه راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي اولويت اول معني داري به درگيري دانش آموزان در فرايند يادگيري بواسطه روش هاي تدريس معلم با ميانگين رتب? 75/2، اولويت دوم به ايجاد آزادي عمل بيشتر براي دانش آموزان در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بوسيله روش هاي تدريس معلم با ميانگين رتبه 50/2، اولويت سوم معني داري به سازگاري روش هاي تدريس معلم با علايق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان با ميانگين رتبه 43/2 و در نهايت اولويت چهارم و آخر به فراهم آوردن فرصتهايي براي دانش آموزان جهت تجربه و تمرين عملي مهارتهاي زندگي بوسيله روش هاي تدريس معلم با کمترين ميانگين رتبه 32/2 اختصاص دارد.
6. اولويت بندي گويههاي مؤلفه ارزشيابي مهارتهاي زندگي بدين صورت است که اولويت اول معني داري به مفيد واقع شدن خود ارزيابي دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 26/2، اولويت دوم به گرايش ارزشيابي درس مهارتهاي زندگي به سمت شيوههايي که مشارکت و همکاري معلم و دانش آموز را ميطلبد، با ميانگين رتب? 02/2 و اولويت آخر به انجام ارزيابي مرحلهاي (تکويني) از جريان يادگيري دانشآموزان با کمترين ميانگين رتبه 72/1 اختصاص دارد.
7. رتبه بندي اولويت مؤلفه گروه بندي دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي بدين صورت است که اولويت اول معني داري به اهميت کار کردن دانش آموزان در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفر) با ميانگين رتب? 53/4، دوم به استفاده از فعاليت هاي گروهي در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 50/4، سوم به گروه بندي در کلاس درس مهارت هاي زندگي بر مبناي علايق مشترک دانش آموزان ـ و نه تشخيص معلم ـ با ميانگين رتب? 98/3، چهارم به انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک با ميانگين رتبه 23/3، پنجم به انتخاب اعضاي گروه به صورت تصادفي با ميانگين رتبه 45/2 و اولويت ششم و آخر به اهميت کار کردن در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) با ميانگين رتبه 30/2 اختصاص دارد.
8. در مؤلفه زمان آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي، اولويت اول معني داري به کنترل زمان جلسات توسط معلم يا مديريت زمان يا ميانگين رتب? 30/3، اولويت دوم به کفايت زمان جلسات براي ارزيابي بهتر از آموخته هاي دانش آموزان با ميانگين رتبه 29/2، اولويت سوم به کفايت زمان جلسات براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 23/2، و در نهايت اولويت چهارم و آخر به کفايت زمان جلسات جهت تدريس بهتر مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتّ 19/2 اختصاص دارد.
9. اولويت بندي گويه هاي فضاي آموزشي مهارتهاي زندگي از ديدگاه معلمان بدين صورت است که اهميت استفاده از فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 77/2 در اولويت اول، کفايت فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي با رتب? 62/1، در اولويت دوم و کيفيت فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي با کمترين ميانگين رتب? 61/1 در اولويت سوم و آخر معني دار است.

جدول 4- ج – 3- نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت بندي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي به تفکيک اهميت گويه هاي هر مؤلفه از ديد دانش آموزان
الفـ اهداف مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
ذـ راهبردهاي تدريس
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه الف-2
56/2
اول
03/2
3
566/0
گويه ذ-4
57/2
اول
60/2
3
457/0
گويه الف-3
52/2
دوم

گويه ذ-1
51/2
دوم

گويه الف-4
48/2
سوم

گويه ذ-3
48/2
سوم

گويه الف-1
44/2
چهارم

گويه ذ-2
44/2
چهارم

بـ مواد آموزشي مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
رـ ارزشيابي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه ب -2
22/2
اول
57/49
2
000/0
گويه ر-3
27/2
اول
49/43
2
000/0
گويه ب – 3
03/2
دوم

گويه ر-1
95/1
دوم

گويه ب – 1
75/1
سوم

گويه ر-2
81/1
سوم

جـ محتواي مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
ز ـ گروه بندي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه ج-1
07/5
اول
21/109
7
000/0
گويه ز-2
13/4
اول
45/137
5
000/0
گويه ج-5
99/4
دوم

گويه ز-1
09/4
دوم

گويه ج-3
97/4
سوم

گويه ز-5
39/3
سوم

گويه ج-6
48/4
چهارم

گويه ز-3
15/3
چهارم

گويه ج-8
38/4
پنجم

گويه ز-4
15/3
پنجم

گويه ج-4
27/4
ششم

گويه ز-6
10/3
ششم

گويه ج-7
93/3
هفتم

گويه ج-2
91/3
هشتم

دـ فعاليت هاي يادگيري
مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
س ـ زمان آموزشي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه د-3
12/3
اول
27/9
4
045/0
گويه س-4
82/2
اول
13/44
3
000/0

گويه س-3
43/2
دوم

گويه د- 5
10/3
دوم

گويه س -1
42/2
سوم

گويه د-4
02/3
سوم

گويه س -2
32/2
چهارم

ش – فضاي آموزشي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه د-1
91/2
چهارم

گويه ش-3
57/2
اول
33/221
2
000/0

گويه ش-2
83/1
دوم

گويه د-1
86/2
پنجم

گويه ش-1
60/1
سوم

1. همان طور که نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت بندي گويه هاي مربوط به اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي از ديدگاه دانش آموزان نشان مي دهد اولويت اول عدم معني داري به طراحي هدفهاي درسي مهارتهاي زندگي بر اساس نيازهاي جامعه با ميانگين رتبه 56/2، دوم به تناسب اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با نيازهاي جامعه آينده دانش آموزان با ميانگين رتبه 52/2، سوم به تناسب هدفهاي اين درس با تغييرات اساسي (اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي) جامعه با ميانگين رتب? 48/2 و اولويت چهارم و آخر به تناسب هدفهاي درس مهارت هاي زندگي با نيازهاي دانش آموزان با ميانگين رتبه 44/2 اختصاص دارد.
2. ستون ميانگين رتبه هاي گويه هاي مربوط به مواد آموزشي مهارتهاي زندگي از طريق آزمون فريدمن و از ديدگاه دانش آموزان نشان مي دهد که در اولويت اول، تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بوسيله مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد و …) با ميانگين رتبه 22/2، دوم تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بوسيل? مواد آموزشي انفرادي (برگه هاي تمرين، مواد کمکي، کتاب درسي و …) با ميانگين رتبه 03/2 و سازگاري مواد آموزشي مورد استفاده براي درس مهارت هاي زندگي با علايق دانش آموزان با ميانگين رتبه 75/1 در اولويت آخر معني دار مي باشد.
3. اولويت بندي گويه هاي محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي بدين صورت است که: اولويت اول معني داري به تناسب محتواي اين برنامه با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي) با ميانگين رتب? 07/5، اولويت دوم به تناسب محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان با ميانگين رتبه 99/4، اولويت سوم به تناسب محتواي اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت