دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

آمده براي گويه سوم مؤلفه فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معنيدار است. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروههاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد ميشود. يعني بين فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي زياد و خيلي زياد بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار هر يک از گروه هاي متغير معتقدند که فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه (اردوها، گردش هاي علمي و …) براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي مي تواند بسيار مفيد و مؤثر واقع شود.

ج) اولويت‌بندي اهميت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي و زير مؤلفه هاي آنها از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش‌آموزان
اولويت‌بندي اهميت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي در پژوهش حاضر از طريق آزمون فريدمن انجام شد. اين اولويت‌بندي به تفکيک گويه‌هاي هر مؤلفه و به تفکيک 9 مؤلفه برنامه درسي مهارتهاي زندگي به طور جداگانه از ديدگاه گروههاي مورد مطالعه بررسي شده است. در نمودار زير نحوه اولويت‌بندي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي به وضوح نشان داده شده است.

1- اولويت‌بندي اهميت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي
به تفکيک گويه‌هاي هر مؤلفه از ديدگاه:

2- اولويت‌بندي اهميت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي
به تفکيک 9 مؤلفه برنامه درسي از ديدگاه:

1- اولويت‌بندي اهميت عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي به تفکيک گويه‌هاي هر مؤلفه از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش‌آموزان

جدول 4-ج-1: نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت‌بندي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي به تفکيک گويه‌هاي هر مؤلفه از ديد متخصصان تعليم و تربيت
الفـاهداف مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
ذـراهبردهاي تدريس
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه الف-1
97/2
اول
3
08/9
028/0
گويه ذ-3
88/2
اول
3
51/18
000/0
گويه الف-2
63/2
دوم

گويه ذ-2
84/2
دوم

گويه الف-3
53/2
سوم

گويه ذ-1
66/2
سوم

گويه الف-4
88/1
چهارم

گويه ذ-4
63/1
چهارم

بـ مواد آموزشي مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
رـ ارزشيابي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه ب-3
41/2
اول
2
648/6
035/0
گويه ر-1
28/2
اول
2
79/4
091/0
گويه ب-1
81/1
دوم

گويه ر-2
06/2
دوم

گويه ب-2
78/1
سوم

گويه ر-3
66/1
سوم

جـ محتواي مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
ز ـ گروه بندي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه ج-5
16/5
اول
7
71/14
040/0
گويه ز-1
97/4
اول
5
81/45
000/0
گويه ج-8
16/5
اول

گويه ز-2
91/4
دوم

گويه ج-4
97/4
دوم

گويه ز-4
63/3
سوم

گويه ج-7
66/4
سوم

گويه ز-3
28/3
چهارم

گويه ج-3
50/4
چهارم

گويه ز-5
22/2
پنجم

گويه ج-6
41/4
پنجم

گويه ز-6
00/2
ششم

گويه ج-1
16/4
ششم

گويه ج-2
00/3
هفتم

دـ فعاليت هاي يادگيري
مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
س ـ زمان آموزشي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه د-4
25/3
اول
4
47/6
166/0
گويه س-4
44/3
اول
3
25/20
000/0

گويه س-3
31/2
دوم

گويه د-5
25/3
اول

گويه س-2
22/2
سوم

گويه د-3
06/3
دوم

گويه س-1
03/2
چهارم

ش – فضاي آموزشي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه د-1
94/2
سوم

گويه ش-3
34/2
اول
2
25/9
010/0

گويه ش-1
97/1
دوم

گويه د-2
50/2
چهارم

گويه ش-2
69/1
سوم

1. نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت‌بندي گويه‌هاي مربوط به مؤلفه اهداف برنامه درسي آموزش مهارتهاي زندگي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت نشان مي‌دهد که تناسب اهداف با نيازهاي دانش‌آموزان، با ميانگين رتبه 97/2 در اولويت اول؛ تناسب اهداف با نيازهاي جامعه، با ميانگين رتبه 63/2 در اولويت دوم؛ تناسب اهداف با نيازهاي دانش‌آموزان در جامعه آينده با ميانگين رتبه 53/2 در اولويت سوم و تناسب اهداف با تغييرات اساسي (اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي) جامعه، با ميانگين رتبه 88/1 در اولويت چهارم و آخر معني‌دار است.
2. همانطور که در ستون ميانگين رتبه گويه‌هاي مربوط به مؤلفه مواد آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي ديده مي‌شود، اولويت معني‌داري اول به انتخاب مواد آموزشي متناسب با علايق دانش‌آموزان با ميانگين رتبه 41/2، دوم به تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با استفاده از مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد و…) با ميانگين رتب? 81/1، سوم به تسهيل يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با استفاده از مواد آموزشي انفرادي (برگه‌هاي تمرين، مواد کمکي، کتاب درسي و…) با ميانگين رتب? 78/1، اختصاص دارد.
3. اولويت‌بندي گويه‌هاي مؤلفه مربوط به محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي از سوي متخصصان تعليم و تربيت به اين صورت است که در اولويت اول تناسب محتواي برنامه درسي با توانايي‌هاي يادگيري دانش‌آموزان و وجود ارتباط منطقي (همگرايي) بين محتواي ارائه شده در برنامه درسي مهارتهاي زندگي هر دو با ميانگين رتب? 16/5، دوم تناسب محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با نيازها و رغبت‌هاي دانش‌آموزان با رتبه متوسط 97/4، سوم تسهيل يادگيري ساير دروس از طريق محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 66/4، چهارم تناسب محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با مسائل (مشکلات) جامعه با رتبه متوسط 50/4، پنجم تناسب محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با زندگي واقعي دانش‌آموزان با ميانگين رتب? 41/4، ششم تناسب محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي) با رتبه متوسط 16/4، و هفتم تناسب محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با پيشرفتهاي علمي و تکنولوژيکي در سطح جامعه جهاني با کمترين ميانگين رتب? 00/3، معني‌دار است.
4. همانطور که در ستون ميانگين‌ رتبه‌هاي گويه‌هاي مربوط به مؤلفه‌ فعاليتهاي يادگيري مهارتهاي زندگي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت مشخص است اولويت اول معني‌داري به انتخاب فعاليتهاي يادگيري براساس آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانش‌آموزان و شرکت فعال دانش‌آموزان در انتخاب فعاليتهاي يادگيري هر دو با ميانگين رتبه 25/3، دوم به تناسب فعاليتهاي يادگيري با معلومات و تجارب فعلي دانش‌آموزان با ميانگين رتب? 06/3، سوم به قرار دادن فرصت لازم در اختيار دانش‌آموزان براي تمرين مهارتهاي زندگي از طريق انتخاب مناسب فعاليتهاي يادگيري با ميانگين رتبه 94/2، و چهارم به تناسب فعاليتهاي يادگيري با نيازها و علايق دانش‌آموزان با کمترين ميانگين رتبه 50/2 اختصاص دارد.
5. اولويت‌بندي گويه‌هاي مربوط به مؤلفه راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي بدين صورت است که اولويت اول معناداري به فراهم آوردن فرصتهايي براي دانش‌آموزان جهت تجربه عملي مهارتهاي زندگي از طريق انتخاب روشهاي تدريس مناسب با ميانگين رتب? 88/2، دوم به سازگاري روش‌هاي تدريس با علايق (خواسته‌ها و ادراکات) دانش‌آموزان با ميانگين رتبه 84/2، سوم به درگير نمودن دانش‌آموزان در فرايند يادگيري از طريق بکارگيري روشهاي تدريس فعال با ميانگين رتب? 66/2، و اولويت آخر و چهارم به ارائه آزادي عمل بيشتر به دانش‌آموزان براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از طريق انتخاب روشهاي تدريس مناسب با کمترين ميانگين رتب? 63/1 اختصاص يافته است.
6. در رابطه با گويه‌هاي مربوط به مؤلفه‌ ارزشيابي در برنام? آموزش مهارتهاي زندگي، اولويت اول معني‌داري به ارزشيابي در برنامه براساس مشارکت و همکاري معلم و دانش‌آموزان با ميانگين رتب? 28/2، دوم به اهميت بالاي ارزيابي فرايند يادگيري دانش‌آموزان نسبت به ارزيابي محصول نهايي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 06/2، و اولويت آخر و سوم به مفيد واقع شدن خود ارزيابي دانش‌آموزان در برنامه درسي مهارتهاي زندگي با کمترين ميانگين رتبه 66/1، اختصاص يافته است.
7. همانطور که در ستون ميانگين رتبه‌هاي گويه‌هاي مربوط به مؤلفه گروه‌بندي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت مشخص است، اولويت اول معني‌داري به استفاده از فعاليتهاي گروهي براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 97/4، دوم به مفيد واقع شدن کار در گروههاي کوچک (4 تا 6 نفر) براي دانش‌آموزان با ميانگين رتبه 91/4، سوم به گروه‌بندي آموزشي بر مبناي علايق مشترک دانش‌آموزان – و نه تشخيص معلم از توانايي‌هاي آنان- با ميانگين رتبه 63/3، چهارم به مفيد واقع شدن کار در گروههاي بزرگ (8 تا 10 نفر) براي دانش‌آموزان با ميانگين رتب? 28/3، پنجم به انتخاب اعضاي گروه براساس يک ويژگي مشترک با ميانگين رتبه 22/2، و اولويت آخر و ششم به انتخاب اعضاي گروه به صورت تصادفي با کمترين ميانگين رتبه 00/2 اختصاص دارد.
8. در مورد مؤلفه مربوط به زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي نيز اولويت‌بندي گويه‌هاي اين مؤلفه از سوي متخصصان تعليم و تربيت بدين صورت است که در اولويت اول تمرکز معلم به مفاهيم اصلي درس مهارتهاي زندگي از طريق مديريت زمان جلسات با ميانگين رتب? 44/3، دوم کفايت زمان جلسات براي تدريس بهتر مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 31/2، سوم کفايت زمان جلسات براي ارزيابي بهتر از آموخته‌هاي دانش‌آموزان در کلاس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 22/2، و چهارم کفايت زمان جلسات براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با کمترين ميانگين رتب? 03/2 معني‌دار است.
9. اولويت‌بندي گويه‌هاي مربوط به مؤلفه فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي بدين صورت است که اولويت اول معناداري به مفيد واقع شدن فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه براي يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي با ميانگين رتبه 34/2، دوم به تأثير کيفيت فضاي آموزشي مدرسه در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با ميانگين رتب? 97/1 و اوليت آخر و سوم به تأثير کميت فضاي آموزشي مدرسه در يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارت هاي زندگي با ميانگين رتبه 69/1 اختصاص يافته است.

جدول 4- ج-2- نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت بندي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي به تفکيک اهميت گويه هاي هر مؤلفه از ديد معلمان
الفـ اهداف مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
ذـ راهبردهاي تدريس
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه الف- 1
30/3
اول
60/59
3
000/0
گويه ذ-1
75/2
اول
61/7
3
045/0
گويه الف- 2
55/2
دوم

گويه ذ-4
50/2
دوم

گويه الف- 3
19/2
سوم

گويه ذ-2
43/2
سوم

گويه الف- 4
96/1
چهارم

گويه ذ-3
32/2
چهارم

بـ مواد آموزشي مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
رـ ارزشيابي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
گويه ب -2
54/2
اول
85/45
2
000/0
گويه ر-3
26/2
اول
33/14
2
001/0
گويه ب – 3
98/1
دوم

گويه ر-1
02/2
دوم

گويه ب – 1
48/1
سوم

گويه ر-2
72/1
سوم

جـ محتواي مهارتهاي زندگي
ميانگين رتبه ها
اولويت بندي
مقدار خي دو
df
sig
ز ـ گروه بندي
ميانگين رتبه ها
اولويت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فراواني، 4/69، خيلي، متغير Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم