دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار 4/69 باشد. با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه سوم مؤلفه ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد
مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معني دار و آشکاري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و زياد، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه انتخاب تصادفي گروه هاي متغير بر اين باورند که خودارزيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي تا حد زيادي مي تواند مفيد و مؤثر واقع شود.
جدول 4- ب- 46: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه اول مؤلفه گروه بندي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
29
4/69
4/40-
33/53
4
000/0
کم
47
4/69
4/22-

متوسط
78
4/69
6/8

زياد
100
4/69
6/30

خيلي زياد
93
4/69
6/23

کل
347
347

همان طور که در جدول (4-ب-46)مشاهده ميشود فراوانيهاي مشاهده در گروههاي متوسط، زياد و خيلي زياد، بيشتر از فراوانيهاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم و کم، فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه، برابر با مقدار 4/69 باشد.
علاوه بر اين داده هاي جدول نشان ميدهد که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه گروه بندي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي زياد، خيلي زياد و متوسط بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه هاي متغير معتقدند که براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بهتر است از فعاليتهاي گروهي استفاده شود.
جدول 4- ب- 47: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه دوم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
25
4/69
4/44-
51/58
4
000/0
کم
47
4/69
4/22-

متوسط
84
4/69
6/14

زياد
93
4/69
6/23

خيلي زياد
98
4/69
6/28

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد، فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط، زياد و خيلي زياد، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. همچنين در گروه هاي خيلي کم و کم فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير بصورت تصادفي باشد، مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه دوم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروههاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معني دار و آشکاري وجود دارد و تراکم دادهها در رديفهاي متوسط، زياد و خيلي زياد، بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين ميتوان گفت اکثر دانشآموزان با انتخاب آگاهانه و نه انتخاب تصادفي گروههاي متغير معتقدند که کار کردن در گروههاي کوچک (4 تا 6 نفر) در کلاس درس مهارتهاي زندگي برايشان بسيار حائز اهميت مي باشد.
جدول 4- ب- 48: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه سوم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
63
4/69
4/6-
89/62
4
000/0
کم
70
4/69
6/0

متوسط
121
4/69
6/51

زياد
64
4/69
4/5-

خيلي زياد
29
4/69
4/40-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده مي شود، فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد، فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير بصورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه سوم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه انتخاب تصادفي گروه هاي متغير بر اين باورند که کار کردن در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفر) در کلاس درس مهارتهاي زندگي اهميت چنداني برايشان ندارد.

جدول 4- ب- 49: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه چهارم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
66
4/69
4/3-
97/44
4
000/0
کم
69
4/69
4/0-

متوسط
114
4/69
6/44

زياد
61
4/69
4/8-

خيلي زياد
37
4/69
4/32-

کل
347
347

همان طور که مشاهده مي شود، فراواني هاي مشاهده شده در گروه متوسط، بيشتر از فراواني مورد انتظار همان گروه مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه بيشتر از ساير گروهها ميباشد. همچنين در گروههاي خيلي کم، کم، زياد و خيلي زياد، فراوانيهاي مشاهده شده کمتر از فراوانيهاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با 4/69 باشد. با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه چهارم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معني دار و آشکاري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف متوسط بيشتر از ساير طبقات است. همچنين تراکم داده ها در رديفهاي خيلي کم و کم نيز بيشتر به نظر مي آيد. از اين رو مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه هاي متغير بر اين باورند که در گروه بندي براي يادگيري درس مهارتهاي زندگي، در حد متوسط و نه آن چنان که مي بايست به علايق آن ها توجه داشت.
جدول 4- ب- 50: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه پنجم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
83
4/69
6/13
06/9
4
059/0
کم
51
4/69
4/18-

متوسط
79
4/69
6/9

زياد
66
4/69
4/3-

خيلي زياد
68
4/69
4/1-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول(4-ب-50) نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي خيلي کم و متوسط، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. همچنين در گروه هاي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير بصورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه پنجم مؤلفه گروهبندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 و با درج? آزادي 4 معني دار نيست. بنابراين نمي توان فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) را رد کرد. هر چند بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت ديده ميشود، اما اين تفاوت ها در حدي نيست که بتوان گفت جامعه موردنظر آن گونه که در فرض صفر آمده توزيع نشده است. از اين رو ميتوان گفت ديدگاه دانش آموزان دربار? انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک در کلاس درس آموزش مهارتهاي زندگي متفاوت است. برخي معتقدند که بهتر است انتخاب اعضاي گروه بر اساس يک ويژگي مشترک انجام شود (مثلاً افراد آرام در يک گروه قرار گيرند و …) و بر عکس برخي ديگر موافق با چنين عقيده اي نيستند.
جدول 4- ب- 51: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه ششم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
81
4/69
6/11
81/26
4
000/0
کم
69
4/69
4/0-

متوسط
99
4/69
6/29

زياد
52
4/69
4/17-

خيلي زياد
46
4/69
4/23-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و خيلي کم بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد، يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه ششم مؤلفه گروه بندي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط، خيلي کم و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين ميتوان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و معقول گروه هاي متغير بر اين باورند که انتخاب اعضاي گروه در کلاس درس مهارتهاي زندگي بهتر است به صورت تصادفي انجام نشود.
جدول 4- ب- 52: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فراواني، 4/69، خيلي، متغير