دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

کم
73
4/69
6/3
29/25
4
000/0
کم
63
4/69
4/6-

متوسط
101
4/69
6/31

زياد
67
4/69
4/2-

خيلي زياد
43
4/69
4/26-

کل
347
347

همان طور که در جدول (4-ب-39 ) مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و خيلي کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير بصورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
باتوجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه راهبردهاي تدريس برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنيداري وجود دارد و تراکم دادهها در رديفهاي متوسط و خيلي کم، بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين مي توان گفت که اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظامدار گروه هاي متغير معتقدند که راهبردهاي تدريس معلم در کلاس درس مهارتهاي زندگي آنچنان که مي بايست و به اندازه کافي، آن ها را در فرايند يادگيري (مانند سؤال پرسيدن، بحث کردن و …) درگير نمي کند.
جدول 4- ب- 40: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه دوم مؤلفه راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
75
4/69
6/5
44/33
4
000/0
کم
79
4/69
6/9

متوسط
98
4/69
6/28

زياد
62
4/69
4/7-

خيلي زياد
33
4/69
4/36-

کل
347
347

همانطور که در جدول مشاهده مي شود، فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط، کم و خيلي کم، بيشتر از فراوانيهاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه دوم مؤلفه راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معنيدار است. اين امر نشان دهند? اين واقعيت است که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروههاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد ميشود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم و خيلي کم بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفي گروه هاي متغير بر اين باورند که روشهاي تدريس معلم به اندازه کافي با علايق (خواسته ها و ادراکات) آن ها سازگار نيست.
جدول 4- ب- 41: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه سوم مؤلفه راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
68
4/69
4/1-
12/36
4
000/0
کم
81
4/69
6/11

متوسط
102
4/69
6/32

زياد
62
4/69
4/7-

خيلي زياد
34
4/69
4/35-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد، فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير بصورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه سوم مؤلفه راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است. اين امر نشان دهند? اين واقعيت است که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين ميتوان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفي گروه هاي متغير بر اين باورند که روشهاي تدريس معلم به اندازه کافي فرصت هايي را براي آنها فراهم نمي کند تا بطور عملي مهارتهاي زندگي را تجربه و تمرين کنند.

جدول 4- ب- 42: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه چهارم مؤلفه راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
74
4/69
6/4
64/32
4
000/0
کم
59
4/69
4/10-

متوسط
98
4/69
6/28

زياد
81
4/69
6/11

خيلي زياد
35
4/69
4/34-

کل
347
347

همان طور که در جدول(4-ب-42) مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط، زياد و خيلي کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي کم و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه چهارم مؤلفه راهبردهاي تدريس مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروههاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنيداري وجود دارد و تراکم دادهها در رديفهاي خيلي کم، متوسط و زياد، بيشتر از ساير طبقات ميباشد. بنابراين ميتوان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام مند گروه هاي متغير بر اين باورند که روش هاي تدريس معلم شرايطي را فراهم مي کند که آن ها آزادي عمل بيشتري را در يادگيري مفاهيم برنامه درسي مهارتهاي زندگي داشته باشند، يعني بدون کنترل و مشاهده مستقيم معلم نبض يادگيري را در دست گيرند.

جدول 4- ب- 43: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه اول مؤلفه ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
36
4/69
4/33-
23/118
4
000/0
کم
90
4/69
6/20

متوسط
135
4/69
6/65

زياد
65
4/69
4/4-

خيلي زياد
21
4/69
4/48-

کل
347
347

همانطور که مشاهده ميشود فراوانيهاي مشاهده در گروههاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد، يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه هاي متغير معتقدند که ارزشيابي از درس مهارتهاي زندگي در حد متوسط و نه آن چنان که مي بايست، به سمت شيوه هايي که مشارکت و همکاري معلم و دانش آموز را با يکديگر مي طلبد گرايش دارد.

جدول 4- ب- 44: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه دوم مؤلفه ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
64
4/69
4/5-
10/77
4
000/0
کم
90
4/69
6/20

متوسط
119
4/69
6/49

زياد
50
4/69
4/19-

خيلي زياد
24
4/69
4/45-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد، فراواني هاي مشاهده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد، يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين دادههاي جدول نشان مي دهد مقدار محاسبه شده براي گويه دوم مؤلفه ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروههاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد ميشود. يعني بين فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنيداري وجود دارد و تراکم دادهها در رديفهاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين ميتوان گفت اکثر دانشآموزان با انتخاب نظامدار و آگاهانه هر يک از گروه هاي متغير بر اين باورند که به اندازه کافي از جريان يادگيري (آموخته هاي) آنها در کلاس درس مهارتهاي زندگي، مرحله به مرحله ارزشيابي به عمل نمي آيد.

جدول 4- ب- 45: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه سوم مؤلفه ارزشيابي در برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
39
4/69
4/30-
98/38
4
000/0
کم
56
4/69
4/13-

متوسط
100
4/69
6/30

زياد
93
4/69
6/23

خيلي زياد
59
4/69
4/10-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده در گروه هاي متوسط و زياد، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، کم و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت