دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه هفتم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط، خيلي کم و کم، بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين مي توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه بر حسب تصادف گروه هاي متغير، بر اين باورند که محتواي درس مهارتهاي زندگي کمک چنداني به يادگيري ساير دروس نمي کند.
جدول 4- ب- 33: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه هشتم مؤلفه محتواي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
47
4/69
4/22-
86/111
4
000/0
کم
87
4/69
6/17

متوسط
135
4/69
6/65

زياد
59
4/69
4/10-

خيلي زياد
19
4/69
4/50-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه هشتم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين ميتوان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه هاي متغير معتقدند که بين مفاهيم مختلف ارائه شده در برنامه درسي مهارتهاي زندگي ارتباط منطقي و همگرايي زيادي وجود ندارد.

جدول 4- ب- 34: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه اول مؤلفه فعاليت هاي يادگيري مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
75
4/69
6/5
71/61
4
000/0
کم
79
4/69
6/9

متوسط
107
4/69
6/37

زياد
69
4/69
4/0-

خيلي زياد
17
4/69
4/52-

کل
347
347

همانطورکه در جدول ( 4-ب-34) مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط، کم و خيلي کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. دادههاي جدول نشان ميدهد که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه فعاليتهاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح01/0 و با درج? آزادي 4 معنيدارميباشد، اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير(خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود داردوتراکم داده ها در رديف هاي متوسط، کم و خيلي کم، بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين مي توان اذعان داشت اکثردانش آموزان معتقدند که فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده به اندازه کافي فرصت لازم را براي تمرين مهارتهاي زندگي در اختيار آنها قرار نمي دهد.
جدول 4- ب- 35: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه دوم مؤلفه فعاليت هاي يادگيري آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
62
4/69
4/7-
39/87
4
000/0
کم
85
4/69
6/15

متوسط
122
4/69
6/52

زياد
63
4/69
4/6-

خيلي زياد
15
4/69
4/54-

کل
347
347

همان طور که در جدول (4-ب-35) مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه دوم مؤلفه فعاليت هاي يادگيري برنامه درسي مهارت هاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفي گروه هاي متغير بر اين باورند که فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده در حد متوسط و نه آن طور که مي بايست با نيازها و علايق آن ها تناسب دارد.

جدول 4- ب- 36: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه سوم مؤلفه فعاليت هاي يادگيري آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
47
4/69
4/22-
74/117
4
000/0
کم
81
4/69
6/11

متوسط
137
4/69
6/67

زياد
67
4/69
4/2-

خيلي زياد
15
4/69
4/54-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد و تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد انتظار مي رود که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. همچنين با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه سوم مؤلفه فعاليت هاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. اين امر بدان معناست که بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنادار و آشکاري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام مند گروه هاي متغير معتقدند که فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده در کلاس درس مهارتهاي زندگي با معلومات و تجارب فعلي آنها تناسب زيادي ندارد.

جدول 4- ب- 37: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه چهارم مؤلفه فعاليت هاي يادگيري آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
57
4/69
4/12-
74/47
4
000/0
کم
91
4/69
6/21

متوسط
103
4/69
6/33

زياد
66
4/69
4/3-

خيلي زياد
30
4/69
4/39-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
دادههاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه چهارم مؤلفه فعاليتهاي يادگيري برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معنيدار مي باشد. اين امر بدان معني است که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفي گروه هاي متغير بر اين باورند که در انتخاب فعاليتهاي يادگيري درس مهارتهاي زندگي به آمادگي عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي آن ها توجه چنداني نشده است.
جدول 4- ب- 38: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه پنجم مؤلفه فعاليت هاي يادگيري برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
60
4/69
4/9-
26/59
4
000/0
کم
76
4/69
6/6

متوسط
121
4/69
6/51

زياد
53
4/69
4/16-

خيلي زياد
37
4/69
4/32-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول (4-ب-38) نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراوانيهاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير بصورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين دادههاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه پنجم مؤلفه فعاليتهاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معنيدار است. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد ميشود. يعني بين فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديفهاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين مي توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب نظامدار و آگاهانه گروه هاي متغير بر اين باورند که در آموزش مهارتهاي زندگي شرايط چنداني فراهم نمي شود تا خود آن ها در انتخاب فعاليتهاي يادگيري شرکت جويند.
جدول 4- ب- 39: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه اول مؤلفه راهبردهاي تدريس برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت