دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
31
4/69
4/38-
85/130
4
000/0
کم
58
4/69
4/11-

متوسط
146
4/69
6/76

زياد
81
4/69
6/11

خيلي زياد
31
4/69
4/38-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و زياد بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، کم و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه محتواي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد. اين امر مبين اين واقعيت است که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معني دار و آشکاري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و زياد، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. از اينرو مي توان گفت که اکثريت دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار هر يک از گروه هاي متغير معتقدند که محتواي آموزش مهارتهاي زندگي با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي) تناسب دارد.

جدول 4- ب- 27: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گوي? دوم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
72
4/69
6/2
59/77
4
000/0
کم
97
4/69
6/27

متوسط
109
4/69
6/39

زياد
52
4/69
4/17-

خيلي زياد
17
4/69
4/52-

کل
347
347

همان طور که مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي خيلي کم، کم و متوسط بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي زياد و زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراوانيهاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
دادههاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه دوم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط، کم و خيلي کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان اذعان داشت که اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفي گروه هاي متغير معتقدند که محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي به اندازه کافي با پيشرفت هاي علمي [و تکنولوژيکي] در سطح جامعه جهاني تناسب ندارد.

جدول 4- ب- 28: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گوي? سوم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
45
4/69
4/24-
84/39
4
000/0
کم
73
4/69
6/3

متوسط
110
4/69
6/40

زياد
72
4/69
6/2

خيلي زياد
47
4/69
4/22-

کل
347
347

همان طور داده هاي جدول نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط، کم و زياد، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. علاوه بر اين در گروه هاي خيلي کم و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
همچنين با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه سوم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد مي توان اذعان داشت فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت که اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظامدار گروه هاي متغير براين باورند که محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در حد متوسط و نه آنچنان که مي بايست، با مسائل و مشکلات جامعه تناسب دارد.

جدول 4- ب- 29: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گوي? چهارم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
53
4/69
4/16-
39/117
4
000/0
کم
81
4/69
6/11

متوسط
139
4/69
6/69

زياد
57
4/69
4/12-

خيلي زياد
17
4/69
4/52-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراوانيهاي مورد انتظار همان گروهها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروهها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروههاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراوانيهاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه چهارم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت که اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفي گروه هاي متغير بر اين باورند که محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در حد متوسط و نه آنچنان که مي بايست، با نيازها و رغبت هاي آن ها تناسب دارد.

جدول 4- ب- 30: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه پنجم مؤلفه محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
22
4/69
4/47-
03/139
4
000/0
کم
74
4/69
6/4

متوسط
139
4/69
6/69

زياد
89
4/69
6/19

خيلي زياد
23
4/69
4/46-

کل
347
347

همان طور که دادههاي جدول(4-ب-30 )نشان ميدهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط، زياد و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. علاوه بر اين در گروه هاي خيلي کم و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد انتظار مي رود که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه پنجم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است. بنابراين مي توان گفت فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. اين امر بدين معني است که بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنادار و آشکاري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و زياد، بيشتر از ساير طبقات است. پس مي توان اذعان داشت که اکثر دانش آموزان با انتخاب نظامدار و آگاهانه هر يک از گروه هاي متغير، معتقدند که محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در حد مناسب و متوسطي با توانايي هاي يادگيري آنها تناسب دارد.
جدول 4- ب- 31: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه ششم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
51
4/69
4/18-
69/72
4
000/0
کم
83
4/69
6/13

متوسط
119
4/69
6/49

زياد
70
4/69
6/0

خيلي زياد
24
4/69
4/45-

کل
347
347

همانطور که در جدول (4-ب-31 ) مشاهده ميشود فراوانيهاي مشاهده شده در گروههاي متوسط، کم و زياد، بيشتر از فراوانيهاي مورد انتظار همان گروهها ميباشد و تراکم افراد در اين گروهها بيشتر از ساير طبقات است. علاوه بر اين در گروههاي خيلي کم و خيلي زياد فراوانيهاي مشاهده شده کمتر از فراوانيهاي مورد انتظار ميباشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد انتظار مي رود که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. همچنين دادههاي جدول نشان ميدهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه ششم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معني دار و آشکاري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات است. پس ميتوان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و منطقي گروه هاي متغير بر اين باورند که محتواي درس مهارتهاي زندگي تناسب چنداني با زندگي واقعي آنها دارد.
جدول 4- ب- 32: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه هفتم مؤلفه محتواي آموزش مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
89
4/69
6/19
92/48
4
000/0
کم
79
4/69
6/9

متوسط
101
4/69
6/31

زياد
45
4/69
4/24-

خيلي زياد
33
4/69
4/36-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط، خيلي کم و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت