دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

4/69 باشد. همچنين از آن جايي که آزمون تک نمونه اي معلوم مي کند که آيا تفاوت ميان فراواني هاي مورد انتظار و فراواني هاي مشاهده شده در گروه نمونه، نظام دار يا حاصل شانس و تصادف است (هومن، 1384، 237)، بنابراين مي توان گفت با توجه به مقدار آماره خي دو 49/185 با درجه آزادي 4، فرض تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود و انتخاب گروه هاي متوسط و کم با بيشترين آراء توسط دانش آموزان يک انتخاب نظام دار و مبتني بر درک و آگاهي مي باشد. پس مي توان گفت اکثر دانش آموزان با آگاهي از وضعيت اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي در مدارس اظهار مي کنند که اين اهداف آن چنان که مي بايست بر اساس نيازهاي آنها طراحي نشده است.
جدول 4- ب – 20: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه دوم مؤلفه اهداف مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
19
4/69
4/50-
58/149
4
000/0
کم
105
4/69
6/35

متوسط
132
4/69
6/62

زياد
73
4/69
6/3

خيلي زياد
18
4/69
4/51-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي کم، متوسط و زياد بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد و تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد انتظار مي رود که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با 4/69 باشد. همچنين با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه دوم مؤلفه اهداف مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درجه آزادي 4 معني دار مي باشد. از اين رو مي توان گفت که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد) رد مي شود. اين امر بدان معناست که بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنادار و آشکاري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. پس مي توان گفت که اکثر دانش آموزان با انتخاب نظامدار و مبتني بر درک و آگاهي هر يک از گروه هاي متغير بر اين باورند که هدفهاي درس مهارتهاي زندگي آن چنان که مي بايست بر اساس نيازهاي جامعه اي که در آن زندگي مي کنند طراحي نشده است.

جدول 4- ب- 21: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه سوم مؤلفه اهداف مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
40
4/69
4/29-
96/83
4
000/0
کم
90
4/69
6/20

متوسط
120
4/69
6/50

زياد
72
4/69
6/2

خيلي زياد
25
4/69
4/44-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي کم، متوسط و زياد بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه سوم مؤلفه اهداف مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درجه آزادي 4 معني دار مي باشد. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه گروه هاي متغير، معتقدند که هدفهاي درس مهارتهاي زندگي در حد کمي پاسخگوي نيازهاي آنها در جامعه آينده خواهد بود.
جدول 4- ب- 22: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه چهارم مؤلفه اهداف مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
45
4/69
4/24-
42/91
4
000/0
کم
83
4/69
16/13

متوسط
127
4/69
6/57

زياد
70
4/69
6/0

خيلي زياد
22
4/69
4/47-

کل
347
347

همان طور که در جدول (4-ب-22) مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي کم، متوسط و زياد بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد و تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. علاوه بر اين در گروه هاي خيلي کم و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد انتظار مي رود که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه چهارم مؤلفه اهداف مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درجه آزادي 4 معني دار است بنابراين مي توان گفت فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. اين امر بدان معناست که بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنادار و آشکاري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. پس مي توان اذعان داشت که اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه هر يک از گروه هاي متغير بر اين باورند که هدف هاي درس مهارتهاي زندگي به اندازه کافي، تغييرات اساسي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي جامعه را مورد توجه قرار نداده است.

جدول 4- ب- 23: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گوي? اول مؤلفه مواد آموزشي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
79
4/69
6/9
170/71
4
000/0
کم
75
4/69
6/5

متوسط
117
4/69
6/47

زياد
55
4/69
4/14-

خيلي زياد
21
4/69
4/48-

کل
347
347

همان طور که دادههاي جدول نشان ميدهد فراوانيهاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط، کم و خيلي کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير بصورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراوانيهاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين دادههاي جدول نشان مي دهد مقدار محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروههاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و…) رد ميشود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط، خيلي کم و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان اذعان کرد اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه گروه هاي متغير بر اين باورند که مواد آموزشي مورد استفاده در برنام? درسي مهارتهاي زندگي با علايق آن ها سازگاري چنداني ندارد.
جدول 4- ب- 24: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گوي? دوم مؤلفه مواد آموزشي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
65
4/69
4/4-
36/30
4
000/0
کم
35
4/69
4/34-

متوسط
67
4/69
4/2-

زياد
85
4/69
6/15

خيلي زياد
95
4/69
6/25

کل
347
347

همان طور که مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي خيلي زياد و زياد بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، کم و متوسط فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه دوم مؤلفه مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي خيلي زياد و زياد، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه هاي متغير معتقدند که مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد و …) يادگيري درس مهارتهاي زندگي را براي آنها فوق العاده آسان مي کند.
جدول 4- ب- 25: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گوي? سوم مؤلفه مواد آموزشي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
61
4/69
4/8
44/114
4
000/0
کم
58
4/69
4/11

متوسط
109
4/69
4/40

زياد
79
4/69
6/9

خيلي زياد
40
4/69
4/29

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و زياد، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، کم و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني هاي منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار آماره محاسبه شده براي گويه سوم مؤلفه مواد آموزشي مورد استفاده در برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد. اين امر نشان دهند? اين واقعيت است که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و زياد، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان اذعان کرد که اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه گروه هاي متغير بر اين باورند که مواد آموزشي انفرادي (برگه هاي تمرين، مواد کمکي، کتاب) يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را تسهيل مي کند.

جدول 4- ب- 26: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گوي? اول مؤلفه محتواي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم