دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه طراحي و تدوين شده است.
جدول 4- ب -11: نتايج آزمون t تک نمونه اي براي گويه هاي مؤلفه مواد آموزشي
برنامه درسي مهارتهاي زندگي در گروه معلمان
الف ـ مواد آموزشي مهارتهاي زندگي
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
sig
t
گويه ب ـ 1
3
65/2
63
003/0
07/3-
گويه ب ـ 2
3
84/3
63
000/0
57/6
گويه ب ـ 3
3
23/3
63
035/0
16/2
کل طبقه
3
24/3
63
004/0
03/3

همان طور که داده هاي جدول ( 4-ب-11) نشان مي دهد، مقادير t بدست آمده براي گويه هاي مواد آموزشي برنامه مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 و با درجه آزادي 63 معنادار است. اين امر نشان دهند? اين واقعيت است که اکثر معلمان معتقدند که: ـ مواد آموزشي مورد استفاده براي درس مهارتهاي زندگي با علايق دانش آموزان سازگار است.
– مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد و …) و مواد آموزشي انفرادي (برگه هاي تمرين، مواد کمکي، کتاب درسي و …) يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را براي دانش آموزان تسهيل مي کند.

جدول 4- ب -12: نتايج آزمون t تک نمونه اي براي گويه هاي مؤلفه محتواي
برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در گروه معلمان
الف ـ محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
sig
t
گويه ج ـ 1
3
85/2
63
182/0
35/1-
گويه ج ـ 2
3
45/2
63
000/0
24/5-
گويه ج ـ 3
3
68/2
63
003/0
14/3-
گويه ج ـ 4
3
85/2
63
210/0
26/1-
گويه ج ـ 5
3
01/3
63
859/0
176/0
گويه ج ـ 6
3
71/2
63
007/0
79/2-
گويه ج ـ 7
3
96/2
63
795/0
61/2-
گويه ج ـ 8
3
92/2
63
321/0
00/1-
کل طبقه
3
81/2
63
006/0
8/2-

همان طور که در جدول (4-ب-12) مشاهده مي شود، مقادير t بدست آمده براي گويه هاي محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي به استثناي گويه هاي (ج ـ2، ج ـ3، ج ـ6) در سطح 05/0 و با درجه آزادي 63 معنادار نيست. بنابراين مي توان گفت معلمان بر اين باورند که: محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي:
– با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي) در حد کافي متناسب نيست.
– با پيشرفت هاي علمي [و تکنولوژيکي] در سطح جامعه جهاني در حد متوسط تناسب دارد.
– محتواي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با مسائل و مشکلات جامعه تناسب دارد
– با نيازها و رغبتهاي دانش آموزان چندان متناسب نيست.
– محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي با توانايي هاي يادگيري دانش آموزان تناسب چنداني ندارد
– با زندگي واقعي دانش آموزان در حد متوسط تناسب دارد.
– محتواي برنامه درسي مهارتهاي زندگي يادگيري ساير دروس را تسهيل نمي کند،
– بين مفاهيم مختلف ارائه شده در درس مهارتهاي زندگي ارتباط منطقي و همگرايي وجود ندارد.

جدول 4- ب -13: نتايج آزمون t تک نمونه اي براي گويه هاي مؤلفه فعاليتهاي
يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در گروه معلمان
الف ـ فعاليتهاي يادگيري
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
sig
t
گويه د ـ 1
3
76/2
63
010/0
65/2-
گويه د ـ 2
3
65/2
63
000/0
72/3-
گويه د ـ 3
3
75/2
63
005/0
89/2-
گويه د ـ 4
3
85/2
63
197/0
30/1-
گويه د ـ 5
3
26/3
63
037/0
13/2
کل طبقه
3
86/2
63
049/0
01/2-

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد مقادير t بدست آمده براي هر يک از گويه هاي فعاليتهاي يادگيري برنامه آموزش مهارتهاي زندگي به استثناي گويه (د ـ 4) در سطح 05/0 و با درجه آزادي 63 معني دار است. اين امر بيان کننده اين واقعيت است که معلمان بر اين باورند که:
– فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده فرصت لازم را براي تمرين هر يک از مهارتها در اختيار دانش آموزان قرار داده و با نيازها و علايق آنها تناسب دارد.
– فعاليتهاي يادگيري انتخاب شده براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي با معلومات و تجارب فعلي دانش آموزان تناسب دارد.
– در انتخاب فعاليتها براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي به آمادگي (عقلي، جسمي، اجتماعي و عاطفي) دانش آموزان توجه نمي شود اين در حالي است که خود دانش آموزان در انتخاب فعاليتهاي يادگيري شرکت داده مي شوند.
جدول 4- ب -14: نتايج آزمون t تک نمونه اي براي گويه هاي مؤلفه راهبردهاي
تدريس برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در گروه معلمان
ذ ـ شيوه هاي تدريس
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
sig
t
گويه ذ ـ 1
3
43/3
63
000/0
86/3
گويه ذ ـ 2
3
25/3
63
025/0
29/2
گويه ذ ـ 3
3
20/3
63
074/0
81/1
گويه ذ ـ 4
3
25/3
63
015/0
51/2
کل طبقه
3
28/3
63
003/0
10/3

همان طور که داده هاي جدول (4-ب-14) نشان مي دهد، مقادير t بدست آمده براي هر يک از گويه هاي مربوط به راهبردهاي تدريس برنامه مهارتهاي زندگي به استثناي گويه (ذ ـ 3) در سطح 05/0 و با درجه آزادي 63 معنادار است. بنابراين مي توان گفت معلمان معتقدند که:
– روشهاي تدريس آنها دانش آموزان را در فرايند يادگيري (مانند سؤال پرسيدن، بحث کردن) درگير کرده و با علايق (خواسته ها و ادراکات) آنها سازگار است.
– روشهاي تدريس معلم فرصتي براي دانشآموزان فراهم نميکند تا آنها بطور عملي مهارتهاي زندگي را تجربه کنند و در نهايت اين که روش هاي تدريس معلم شرايطي را فراهم مي کند که تحت آن شرايط دانش آموزان آزادي عمل بيشتري را در يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي داشته باشند يعني خود دانش آموز بدون کنترل و مشاهده مستقيم معلم مي تواند نبض يادگيري را در دست گيرد.

جدول 4- ب -15: نتايج آزمون t تک نمونه اي براي گويه هاي مؤلفه
ارزشيابي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در گروه معلمان
ر ـ ارزشيابي
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
sig
t
گويه ر ـ 1
3
17/3
63
078/0
79/1
گويه ر ـ 2
3
90/2
63
391/0
864/0-
گويه ر ـ 3
3
35/3
63
011/0
60/2
کل طبقه
3
14/3
63
109/0
62/1

همان طور که در جدول(4-ب-15) مشاهده مي شود مقادير t بدست آمده براي هر يک از گويه هاي ارزشيابي برنامه درسي مهارتهاي زندگي به استثناي گويه (ر ـ 3) در سطح 05/0 معني دار نيست. اين امر بيان کننده اين واقعيت است که معلمان معتقدند که ارزشيابي درس مهارتهاي زندگي به سمت شيوه هايي که مشارکت و همکاري معلم و دانش آموز با يکديگر را مي طلبد گرايش ندارد. همچنين آن ها بر اين باورند که در شرايط فعلي از جريان يادگيري دانش آموزان مرحله به مرحله ارزيابي به عمل نمي آيد و در نهايت اينکه معلمان اظهار مي دارند که خود ارزيابي دانش آموزان در درس مهارت هاي زندگي مي تواند مفيد واقع شود.

جدول 4- ب -16: نتايج آزمون t تک نمونه اي براي گويه هاي مؤلفه گروه بندي
دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در گروه معلمان
ز ـ گروه بندي دانش آموزان
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
sig
t
گويه ز ـ 1
3
14/4
63
000/0
21/11
گويه ز ـ 2
3
10/4
63
000/0
83/10
گويه ز ـ 3
3
92/2
63
450/0
76/0-
گويه ز ـ 4
3
85/3
63
000/0
65/8
گويه ز ـ 5
3
32/3
63
014/0
52/2
گويه ز ـ 6
3
79/2
63
170/0
38/1-
کل طبقه
3
52/3
63
000/0
23/8

همان طور که در جدول مشاهده مي شود مقادير t بدست آمده براي گويه هاي مؤلفه گروه بندي دانش آموزان در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي به استثناي گويه هاي (ز ـ3) و (ز ـ4) در سطح 05/0 و با درجه آزادي 63 معني دار است. بنابراين مي توان گفت معلمان بر اين باورند که:
– براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بهتر است از فعاليتهاي گروهي استفاده شود.
– کار کردن در گروه هاي کوچک (4 تا 6 نفري) براي دانش آموزان مفيد واقع خواهد شد.
– کار کردن در گروه هاي بزرگ (8 تا 10 نفري) جهت يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي نمي تواند مفيد واقع شود.
– بهتر است در کلاس درس مهارتهاي زندگي گروه بندي دانش آموزان بر مبناي علايق مشترک آنها ـ و نه تشخيص معلم ـ انجام گيرد.
– بهتر است انتخاب اعضاي گروه در کلاس مهارتهاي زندگي بر اساس يک ويژگي مشترک انجام شود (مثلاً افراد آرام در يک گروه و افراد شلوغ يا جرأت ورز در گروه ديگر قرار گيرند).
– انتخاب اعضاي گروه بصورت تصادفي (مثلاً متولدين ماه بهمن در يک گروه و …) براي دانش آموزان توصيه نمي شود.

جدول 4- ب -17: نتايج آزمون t تک نمونه اي براي گويه هاي مؤلفه زمان برنامه
آموزش مهارتهاي زندگي در گروه معلمان
س ـ زمان برنامه آموزش مهارت هاي زندگي
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
sig
t
گويه س ـ 1
3
75/2
63
010/0
64/2-
گويه س ـ 2
3
78/2
63
030/0
22/2-
گويه س ـ 3
3
70/2
63
005/0
93/2-
گويه س ـ 4
3
39/3
63
000/0
75/4
کل طبقه
3
90/2
63
205/0
28/1-

همانطور که داده هاي جدول نشان مي دهد مقادير t بدست آمده در هر يک از گويه هاي مؤلفه زمان آموزشي درسطح 05/0 و با درجه آزادي 63 معني دار است. اين امرنشان دهنده اين واقعيت است که معلمان بر اين باورند که:
– زمان جلسات براي يادگيري هر يک از مفاهيم درس مهارتهاي زندگي کافي مي باشد.
– زمان جلسات امکان آن را فراهم مي آورد که ارزيابي بهتري از آموخته هاي دانش آموزان را بعمل آيد.
– زمان جلسات امکان آن را فراهم مي کند تا با کيفيت بهتري به تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي پرداخته شود.
– زمان جلسات در راستاي رسيدن به اهداف درس مهارتهاي زندگي به نحو مطلوبي توسط معلم مديريت و کنترل مي شود.

جدول 4- ب -18: نتايج آزمون t تک نمونه اي براي گويه هاي مؤلفه فضاي آموزشي
برنامه درسي مهارتهاي زندگي در گروه معلمان
ش ـ فضاي آموزشي
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
sig
t
گويه ش ـ 1
3
51/2
63
000/0
67/3-
گويه ش ـ 2
3
56/2
63
000/0
72/3-
گويه ش ـ 3
3
20/4
63
000/0
02/12

همانطورکه در جدول(4-ب-18) مشاهده مي شود مقادير t بدست آمده براي گويه هاي مؤلفه فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 05/0. با درجه آزادي 63 معني دار است. بنابراين مي توان گفت معلمان بر اين باورند که:
– فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از کيفيت خوبي برخوردار است.
– فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري اين درس کفايت مي کند
– فضاهاي آموزشي خارج از مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي مي تواند بسيار مفيد واقع شود.

جدول 4- ب-19: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه
دانش آموزان براي گويه اول مؤلفه اهداف مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
40
4/69
4/29-
49/185
4
000/0
کم
77
4/69
6/7

متوسط
163
4/69
6/93

زياد
51
4/69
4/18-

خيلي زياد
16
4/69
4/53-

کل
347
347

همان طور که مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد و تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است، در ساير گروه هاي متغير فراواني هاي مورد انتظار بيشتر از فراواني مشاهده شده مي باشند. همچنين با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه اهداف برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درجه آزادي 4 معني دار مي باشد، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار رد مي شود. يعني بين توزيع (فراواني هاي) مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معني دار و آشکاري وجود دارد. بنابراين مي توان اذعان داشت که تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم مي باشد، پس مي توان گفت که اکثر افراد نمونه (دانش آموزان) معتقدند که هدف هاي درس مهارتهاي زندگي آن چنان که مي بايست بر اساس نيازهاي آن ها طراحي نشده است. در ادامه لازم به توضيح است چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد انتظار مي رود که فراواني هاي منتظره هر طبقه (گروه) برابر با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت