دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دوره متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

مناطق 3، 6 و 8 هر يک به طور مساوي 6/15% از معلمان درس مهارتهاي زندگي را در خود جاي داده‌اند. توزيع فراواني منطقه آموزشي معلمان در نمودار صفحه بعد نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-9: توزيع فراواني منطق? آموزشي معلمان

تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي مربوط به گروه متخصصان تعليم و تربيت
علاوه بر دانش‌آموزان متوسطه نظري و معلمان گروه ديگر نمونه آماري اين تحقيق را 16 نفر از متخصصان تعليم و تربيت و اساتيد تشکيل مي‌دهند که خود دو دسته مي‌باشند: الف- متخصصان برنامه‌ريزي درسي و علوم تربيتي که در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي سابقه فعاليت دارند. ب- مؤلفان کتاب آموزش مهارتهاي زندگي دوره متوسطه و مسؤولان واحدهايي که در طراحي اين کتاب نقش داشتند. در اين قسمت تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي متخصصان و اساتيد از بعد ويژگيهاي جمعيت‌شناختي مثل (جنسيت، رشته تحصيلي، ميزان سنوات خدمت، مدرک تحصيلي، مرتبه دانشگاهي، محل اخذ مدرک، و گرايش علمي) به صورت جدول و نمودار ارائه مي‌شود تا شناخت بهتري از ويژگيها و خصوصيات جمعيت‌شناختي نمونه‌هاي آماري تحقيق حاضر بدست آيد.

10- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي جنسيت متخصصان تعليم و تربيت

جدول 4-الف-10: توزيع فراواني جنسيت متخصصان تعليم و تربيت
جنسيت
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
مرد
12
0/75
0/75
0/75
زن
4
0/25
0/25
0/100
جمع کل
16
0/100
0/100

همانطور که در جدول مشاهده مي‌شود 75% يعني 12 نفر از پاسخ‌دهندگان مرد هستند و 25% يعني 4 نفر زن هستند. لازم به توضيح است که از مجموع 19 متخصص 3 نفر به سؤالات پرسشنامه پاسخ نداده و از فرايند تحقيق کنار گذاشته شده‌اند و 16 نفر به تمام سؤالات پرسشنامه پاسخ گفته‌اند. داده‌هاي توصيفي جنسيت متخصصان در نمودار زير آمده است.

نمودار 4-الف-10: توزيع فراواني جنسيت متخصصان

11- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي رشته تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت

جدول 4-الف-11: توزيع فراواني رشته تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت
رشته تحصيلي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
برنامه‌ريزي درسي
12
0/75
0/75
0/75
تعليم و تربيت
2
4/12
4/12
4/87
روان‌شناسي تربيتي
1
3/6
3/6
7/93
روان‌شناسي باليني
1
3/6
3/6
0/100
جمع کل
16
0/100
0/100

همانطور که در جدول مشاهده مي‌شود بيشترين تعداد پاسخ‌دهندگان يعني 75% در رشته برنامه‌ريزي درسي بوده‌اند. 4/12% در رشته تعليم و تربيت بودند. در نهايت 3/6% از متخصصان تعليم و تربيت به طور مساوي در هر يک از رشته‌هاي روان‌شناسي تربيتي و روان‌شناسي باليني مشغول به فعاليت بودند. توزيع فراواني رشته تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت در نمودار زير آورده شده است.

نمودار 4-الف-11: توزيع فراواني رشته تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت

12- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي سابقه کار متخصصان تعليم و تربيت

جدول 4-الف-12: توزيع فراواني ميزان سنوات خدمت متخصصان تعليم و تربيت
سنوات خدمت (برحسب سال)
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
10-5
3
8/18
8/18
8/18
15-10
2
5/12
5/12
3/31
20-15
2
5/12
5/12
8/43
25-20
4
0/25
0/25
8/68
30-25
5
2/31
2/31
0/100
جمع کل
16
0/100
0/100

همانطور که داده‌هاي جدول نشان مي‌دهد 2/31% يعني 5 نفر از پاسخ‌دهندگان، بيشترين سابقه کار (30-25 سال) را دارند و سابقه کار 25% يعني 4 نفر از متخصصان تعليم و تربيت بين 20 تا 25 سال مي‌باشد و 8/18% از متخصصان تعليم و تربيت بين 5 تا 10 سال سابقه کار دارند. در نهايت 5/12% از متخصصان تعليم و تربيت به طور مساوي داراي سابقه کار 15-10 و 20-15 سال مي‌باشند. توزيع فراواني متخصصان تعليم و تربيت برحسب ميزان سنوات خدمت در نمودار زير نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-12: توزيع فراواني ميزان سنوات خدمت متخصصان تعليم و تربيت

13- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي مدرک تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت

جدول 4-الف-13: توزيع فراواني مدرک تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت
مدرک تحصيلي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
دکتري (Ph.D)
15
7/93
7/93
7/93
فوق ليسانس
1
3/6
3/6
0/100
جمع کل
16
0/100
0/100

همانطور که در جدول مشاهده مي‌شود 7/93% يعني 15 نفر از متخصصان تعليم و تربيت داراي مدرک تحصيلي دکتري (Ph.D) هستند و تنها 3/6% يعني 1 نفر از متخصصان تعليم و تربيت داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس مي‌باشند. توزيع فراواني متخصصان تعليم و تربيت برحسب ميزان اشتغال در نمودار زير نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-13: توزيع فراواني مدرک تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت

14- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي مرتبه دانشگاهي متخصصان تعليم و تربيت

جدول 4-الف-14: توزيع فراواني مرتبه دانشگاهي متخصصان تعليم و تربيت
مرتبه دانشگاهي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
استاديار
14
4/87
3/93
3/93
استاد
1
3/6
7/6
0/100
کل
15
7/93
0/100

داده‌هاي بي‌پاسخ
1
3/6

جمع کل
16
0/100

همانطور که داده‌هاي جدول نشان مي‌دهد 4/87% يعني 14 نفر از متخصصان تعليم و تربيت داراي مرتب? دانشگاهي استاديار هستند. همچنين 3/6% يعني 1 نفر از پاسخ‌دهندگان داراي مرتبه دانشگاهي استاد هستند و در نهايت 3/6% از پاسخ‌دهندگان سؤال مربوط به مرتبه دانشگاهي را پاسخ نداده‌اند. توزيع فراواني مرتبه دانشگاهي متخصصان تعليم و تربيت در نمودار زير نشان داده شده است.

نمودار 4-الف-14: توزيع فراواني مرتبه دانشگاهي متخصصان تعليم و تربيت

15- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي محل اخذ مدرک تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت

جدول 4-الف-15: توزيع فراواني محل اخذ مدرک تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت
محل اخذ مدرک تحصيلي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
داخل کشور
10
5/62
5/62
5/62
خارج کشور
6
5/37
5/37
0/100
جمع کل
16
0/100
0/100

داده‌هاي جدول نشان مي‌دهد که 5/62% يعني 10 نفر از پاسخ‌دهندگان، متخصصاني هستند که مدرک تحصيلي‌شان را از داخل کشور اخذ کرده‌اند و محل اخذ مدرک تحصيلي 5/37% از متخصصان تعليم و تربيت در خارج از کشور بوده است. توزيع فراواني متخصصان تعليم و تربيت برحسب محل اخذ مدرک تحصيلي در نمودار زير نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-15: توزيع فراواني محل اخذ مدرک تحصيلي متخصصان تعليم و تربيت

16- تجزيه و تحليل آمارهاي توصيفي گرايش علمي متخصصان تعليم و تربيت

جدول 4-الف-16: توزيع فراواني گرايش علمي متخصصان تعليم و تربيت
گرايش علمي
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمي
برنامه‌ريزي درسي
10
5/62
5/62
5/62
ساير گرايشها
4
0/25
0/25
5/87
برنامه‌ريزي درسي و ساير گرايشها
2
5/12
5/12
0/100
جمع کل
16
0/100
0/100

همانطور که در جدول مشاهده مي‌شود گرايش علمي 5/62% يعني 10 نفر از پاسخ‌دهندگان، برنامه‌ريزي درسي مي‌باشد. علاوه بر اين 25% يعني 4 نفر از متخصصان تعليم و تربيت در ساير گرايشها (مشاوره، روان‌شناسي تربيتي، روان‌شناسي باليني، فلسفه تعليم و تربيت و…) مشغول فعاليت هستند و تنها 5/12% يعني 2 نفر از متخصصان تعليم و تربيت هم در گرايش برنامه‌ريزي درسي و هم در ساير گرايشها مطالعه و تحقيق نموده‌اند. توزيع فراواني گرايش علمي متخصصان تعليم و تربيت در نمودار زير نمايش داده شده است.

نمودار 4-الف-16: توزيع فراواني گرايش علمي متخصصان تعليم و تربيت

ب) تجزيه و تحليل پاسخهاي بدست آمده جهت شناسايي آسيب‌هاي موجود در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي دوره متوسطه نظري با استفاده از آمار استنباطي
جهت شناسايي آسيب‌هاي موجود در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي از ديدگاه هر يک از سه گروه مورد مطالعه از روش آزمون t تک نمونه‌اي422 (در مواردي که توزيع نرمال است)، و آزمون مجذور خي يک نمونه اي423(در مواردي که توزيع نرمال نيست) براي 9 عنصر کلي برنامه درسي مهارتهاي زندگي مندرج در پرسشنامه استفاده شد. پژوهشگر تلاش نموده است هر يک از گويه‌هاي مربوط به 9 عنصر برنامه‌ درسي مهارتهاي زندگي را به تفکيک در متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش‌آموزان شاخه نظري دبيرستان‌هاي عادي- دولتي شهر تهران مورد آزمون قرار دهد تا وضعيت تأييد شدن يا عدم تأييد هر يک از گويه‌هاي مربوط به آسيب‌هاي موجود در عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي را از ديدگاه سه گروه مورد مطالعه جويا شود.
به منظور جلوگيري از تکرار مؤلفه‌هاي طبقات مختلف برنامه درسي مهارتهاي زندگي در جداول مختلف از واژ? گويه و شمار? گويه در طبقه مربوطه استفاده شده است که در واقع معرف سؤالات پرسشنامه مي‌باشد. در توضيحات مربوط به هر جدول نام گويه‌ها نيز مورد اشاره قرار گرفته است. لازم به ذکر است که پرسشنامه پژوهش حاضر در آخر ضميمه پايان‌نامه شده است.

جدول 4-ب-1: نتايج آزمون t تک‌نمونه‌اي مربوط به مؤلفه اهداف
مهارتهاي زندگي در گروه متخصصان تعليم و تربيت
الف) اهداف مهارتهاي زندگي
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
Sig
t
گويه الف-1
3
43/3
15
014/0
78/2
گويه الف-2
3
25/3
15
261/0
16/1
گويه الف-3
3
18/3
15
456/0
76/0
گويه الف-4
3
87/2
15
580/0
56/0-
کل طبقه
3
18/3
15
216/0
16/1
همانطور که در جدول ديده مي‌شود اختلاف ميانگين گويه‌هاي اهداف مهارتهاي زندگي (به جز گويه الف-1) از ديدگاه متخصصان در سطح 05/0 و با درجه آزادي 15 معني‌دار نيست. همچنين مقادير ميانگين تجربي گويه‌ها از ميانگين نظري (فرضي) آنها به استثناي گويه الف-4 بيشتر است. اين امر نشان‌دهنده اين واقعيت است که اهداف درس مهارتهاي زندگي براساس نيازهاي دانش‌آموزان طراحي شده است ولي اهداف اين درس براساس نيازهاي جامعه‌اي که دانش‌آموزان در آن زندگي مي‌کنند طراحي نشده است و علاوه بر آن هدف‌هاي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي پاسخگوي نيازهاي دانش‌آموزان در جامعه آينده نخواهد بود. از طرف ديگر اطلاعات حاصل از گويه الف-4 نشان مي‌دهد که هدفهاي درس مهارتهاي زندگي به تغييرات اساسي (اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي) که در جامعه در حال وقوع است توجه کافي نکرده است. همچنين با توجه به عنصر هدف به طور کلي، مي‌توان دريافت که متخصصان تعليم و تربيت بر اين باروند که اهداف برنامه آموزش مهارتهاي زندگي دوره متوسطه به درستي طراحي نشده است.

جدول 4-ب-2: نتايج آزمون t تک‌نمونه‌اي مربوط به عنصر مواد آموزشي برنامه درسي
مهارتهاي زندگي در گروه متخصصان تعليم و تربيت
ب) مواد آموزشي مهارتهاي زندگي
ميانگين نظري
ميانگين تجربي
df
Sig
t
گويه ب-1
3
62/3
15
007/0
10/3
گويه ب-2
3
56/3
15
014/0
76/2
گويه ب-3
3
12/4
15
000/0
26/6
کل طبقه
3
77/3
15
000/0
70/5

همانطور که مشاهده مي‌شود مقدار t بدست آمده مربوط به مواد آموزشي در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در سطح 05/0 و با درجه آزادي 15، 70/5 و معني‌دار است. همچنين مقادير ميانگين تجربي از ميانگين نظري در همه گويه‌هاي مربوط به مواد آموزشي بيشتر مي‌باشد. بنابراين مي‌توان گفت که نگرش متخصصان تعليم و تربيت در اين زمينه عبارت است از:
1. مواد آموزشي گروهي (فيلم، پوستر، اسلايد) تا حد زيادي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را براي دانش‌آموزان آسان مي‌کند.
2. مواد آموزشي انفرادي (برگه‌هاي تمرين، مواد کمکي، کتاب درسي و…) نيز يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي را براي دانش‌آموزان تسهيل مي‌کند.
3. متخصصان تعليم و تربيت بر اين باورند که انتخاب مواد آموزشي بايستي براساس علايق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، آموزش مهارت، دانش‌آموزان دختر، روش پژوهش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم