دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دوره متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

و ناکافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش و ناروا سازد (مارک418، 1995، ص 66 به نقل از خاکي، 1382، ص 288). اعتبار در حقيقت به صحت و درستي اندازه‌گيري محقق برمي‌گردد. براي تعيين روايي از روشهاي گوناگوني استفاده مي‌شود (مثل منطقي بودن مطالب، هماهنگي محتواي مطالب با يکديگر و اظهارنظر متخصصان) (قريشي و خورشيدي، 1381، ص 160).
به منظور بررسي روايي پرسشنامه پژوهش حاضر از روش تعيين روايي محتوايي419 از طريق اظهارنظرهاي متخصصان استفاده شده است. روايي محتوايي يک ابزار اندازه‌گيري مانند پرسشنامه به سؤالات تشکيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سؤال‌هاي ابزار، معرف ويژگي‌ها و مهارت‌هاي ويژه‌اي باشند که محقق قصد اندازه‌گيري آن‌ها را داشته باشد، آزمون داراي روايي يا اعتبار محتوا خواهد بود (سرمد، بازرگان و حجازي، 1385، ص 171).
در اين راستا سعي شد که در ساختن پرسشنامه پژوهش حاضر، سؤالات تشکيل دهنده آن، معرف محتواي انتخاب شده در ابعاد مختلف عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي مثل (اهداف، مواد آموزشي، محتوا، فعاليتهاي يادگيري، راهبردهاي تدريس، ارزشيابي، گروهبندي، زمان و فضا) باشد. براي تأييد اين مدعا از اظهارنظر و قضاوت 8 نفر متخصص در زمينه مهارتهاي زندگي و علوم تربيتي و همچنين نظرات استاد راهنما و استاد مشاور استفاده شد تا مشخص شود که:
– آيا اهداف تحقيق با محتواي پرسشنامه در زمين? آسيب‌هاي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با توجه به عناصر 9 گانه برنامه درسي تناسب دارد؟
– آيا محتواي مطالب پرسشنامه با يکديگر هماهنگي دارد يا نه؟
– آيا سؤالات پرسشنامه معرف ويژگيهاي عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي هستند که محقق قصد اندازه‌گيري آن را دارد؟

ب) تعيين پايايي*/ قابليت اعتماد:
پايايي با اين امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني بدست مي‌دهد. براي اندازه‌گيري پايايي از شاخصي به نام “ضريب پايايي” استفاده مي‌شود (همان منبع، ص 166). يک وسيله يا ابزار اندازه‌گيري وقتي پاياست که بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتايج يکسان توليد کند. در پژوهش حاضر براي تعيين ضريب پايايي يا اعتبار پرسشنامه تحقيق از ميان روش‌هاي متعددي که براي اين منظور وجود دارد از روش آلفاي کرونباخ420 استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه به کار مي‌رود (همان منبع، ص 169). اعتبار نسبت واريانس حقيقي به واريانس کل جامعه است. بدين ترتيب مقدار آن همواره مثبت و بين صفر تا 1 قرار دارد. صفر بيانگر عدم اعتبار و 1 بيانگر اعتبار کامل و بين صفر تا 5/0 بيانگر اعتبار بسيار ضعيف و از 6/0 به بالا بيانگر اعتبار خوب است. به منظور تعيين ضريب پايايي، پرسشنامه در اختيار 30 دانش‌آموز دختر و پسر، 10 معلم و 5 متخصص جهت اجراي آزمايشي قرار داده شد. پس از محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي پاسخ‌هاي بدست آمده، به ترتيب مقادير 95، 86 و 89 بدست آمد که نشان دهند? ضريب پايائي خوب پرسشنامه براي سه گروه ياد شده مي‌باشد. ضريب پايايي مشاهده شده در هر کدام از 9 طبقه عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي نيز بالا بود، بنابراين هيچ کدام از سؤالات پرسش‌نامه بنا به صلاحديد اساتيدراهنما و مشاور حذف يا تغيير نکرد.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات تحقيق
به منظور تجزيه و تحليل ويژگيهاي جمعيت‌شناختي گروههاي مورد مطالعه و پاسخهاي سؤالات از روشهاي آمار توصيفي (توزيع فراواني، فراواني تراکمي درصدي) و شاخصهاي آماري از قبيل شاخصهاي مرکزي (ميانگين)، شاخص‌هاي پراکندگي (واريانس و انحراف معيار) و نمودارهاي ستوني براي نمايش تصويري استفاده شده است.
به منظور پاسخگويي به سؤالات تحقيق در مورد شناسايي آسيبهاي موجود در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي دوره متوسطه نظري و بررسي وضعيت موجود آن از ديدگاه گروههاي مورد مطالعه از روشهاي آمار استنباطي زير بهرهگيري شده است:
1- آزمون مجذور خي () يک نمونهاي براي گروه دانشآموزان: از آنجا که دادههاي يک نمونه با دادههاي حاصل از جامع? آماري خاص مقايسه ميشود و چون نمونه تحقيق به صورت تصادفي از جامعه آماري انتخاب شده ميتوان فرض کرد که همه مشاهدات مستقل از يکديگرند، بنابراين يک آزمون آماري يک نمونهاي براي تجزيه و تحليل دادههاي تحقيق مناسب است. آزمون مجذور خي براي اين کار انتخاب ميشود زيرا که فرضيه مربوط به آزمون به مقايسه فراوانيهاي مشاهده شده و فراوانيهاي مورد انتظار که در طبقات مشخص و جداگانه طبقه‌بندي شدهاند ميپردازد (در پژوهش حاضر طبقات شامل 5 سطح طيف ليکرت پرسشنامه ميباشد). پيش فرض‌هاي استفاده از آزمون مجذور خي:
– نخستين شرط آن است که يک متغير طبقهاي واحد با حداقل دو سطح (مقوله) وجود داشته باشد.
– دوم آن که در اين متغير هر يک از مشاهدهها کاملاً تصادفي و مستقل از مشاهدههاي ديگر نمونه برداري شده باشد.

– سومين شرط آن است که هر يک از مشاهدهها بايد در يک طبقه و فقط در يک طبقه از متغير موردنظر قرار گيرد. به بيان ديگر، طبقه ها بايد ناسازگار و متمايز از يکديگر بوده و همپوشي نداشته باشند (هومن، 1384، ص 238).
در پژوهش حاضر آزمون ناپارامتريک کولموگروف ـ اسميرنوف (Kolmogorov Smirnov test) به منظور اثبات نرمال بودن توزيع متغيرها در گروه دانش آموزان بکار گرفته شد ولي نتايج آزمون نشان داد که توزيع جامعه نرمال نيست بنابراين هر چند شرط استقلال داده ها (تصادفي بودن داده ها) و مقياس فاصله اي متغيرها برقرار بود ولي به خاطر عدم نرمال بودن توزيع از آزمون پارامتريک t تک نمونه اي استفاده نشد.
2- آزمون t تک نمونه اي (One sample T-Test) براي گروه معلمان و متخصصان:
اين آزمون به منظور برآورد ميانگين جامعه از ميانگين نمونه بکار مي رود. در حقيقت در اين نوع آزمون معمولاً محقق مي خواهد نشان بدهد که ميانگين نمونه اي که بدست آورده است متعلق به جامعه خاصي که داراي ميانگين خاصي است، مي باشد يا خير؟ (سرمد، 1384، ص 29).
شرايط آزمون t تک نمونه اي: آزمون t تک نمونه اي بر اين مفروضه استوار است که تعداد n مشاهده تصادفي مستقل که از جامعه اي با توزيع نرمال بيرون آمده در يک متغير با مقياس فاصلهاي در دست است (هومن، 1384، ص 254).
از آنجايي که در پژوهش حاضر يک گروه نمونه تصادفي (معلمان و متخصصان تعليم و تربيت هر يک به طور مجزا) از مشاهده هاي مستقل، از ميان جامعه معلمان و متخصصان در يک متغير واحد با مقياس فاصله اي (طيف ليکرت) انتخاب شده است همچنين با اجراي آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف مشخص شد که توزيع آنها نيز نرمال يا تقريباً نرمال است. بنابراين در چنين موقعيت پژوهشي مناسب ترين آزمون آماري، آزمون t تک نمونه اي مي باشد.
3- به منظور اولويت بندي آسيب ها و مشخص کردن درجه اهميت هر يک از عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي و گويه هاي متعلق به آن ها از ديدگاه گروه هاي مورد مطالعه از آزمون فريدمن421 که در مقياس حداقل رتبه اي کاربرد دارد، استفاده شده است. آزمون فريدمن آزموني است که در مواردي که گروه واحدي از آزمودني ها بيش

از يکبار مشاهده مي شوند، به کار مي رود و نوعي تحليل واريانس رتبه اي است که با رتبه بندي داده ها به طور رديفي تفاوتهاي بين ستون ها را مورد آزمون قرار مي دهد. هر قدر عدد يا رتبه متوسط بيشتر باشد، صلاحيت ادراک شده بيشتر است (کرلينجر، 1377، صص446-445).
فرضيه صفر در اين آزمون: تمامي K گروه نمونه متعلق به يک جامعه آماري مشترک هستند.
آزمون فريدمن نشان مي دهد که آيا اين احتمال وجود دارد که گروه هاي نمونه (يعني ستون هاي جدول، در اين پژوهش گويه هاي متعلق به هر يک از عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي) متعلق به يک جامعه آماري مشترک است يا نه. چنانچه فرض صفر درست باشد، توزيع رتبه ها در هر ستون مبتني بر شانس و تصادف بوده، و انتظار بر اين خواهد بود که فراواني رتبه هاي I تا J تقريباً برابر باشد و اگر فرض صفر نادرست باشد در اين صورت مجموع رتبه ها براي همه ستون ها يکسان نخواهد بود. بطور خلاصه اين آزمون نشان مي دهد که آيا مجموع رتبه ها به گونه معنادار با يکديگر تفاوت دارند يا نه (هومن، 1384، ص 467).
4- به منظور مقايسه ميانگين ديدگاه هاي گروه هاي مستقل (دانش آموزان، معلمان و متخصصان تعليم و تربيت) در متغيرهاي رتبه اي مثل جنسيت، محل اخذ مدرک تحصيلي، همچنين براي مقايسه ديدگاه هاي آن ها دربار? برخي از عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي، از آزمون هاي ذيل استفاده شده است:
الف) آزمون t براي بررسي تفاوت ميانگين هاي دو گروه مستقل. شرايط اساسي آزمون t براي دو گروه مستقل: 1- اعضاي دو گروه نمونه مستقل از يکديگر برگزيده شوند، يعني گزينش هر آزمودني يا مشاهده بخصوصي از يک جامعه اثري در شانس گزينش آزمودني ديگر، چه داخل آن جامعه و چه داخل جامعه ديگر نداشته باشد، 2- توزيع هر يک از دو جامعه مورد نمونه برداري نرمال باشد، 3- واريانس دو جامعه مشترک باشد (هومن، 1384، ص 373). در اين جا به منظور تعيين اين که آيا دادهها از پراکندگي يکساني در دو گروه برخوردارند يا خير از آزمون همگني واريانس ها (آزمون لوين) استفاده شده است. در اصطلاح آمار، گفته مي شود که آزمون t نسبت به عدم برقراري مفروضه هاي بنيادي آن “مقاوم” و نيرومند است. به بيان ديگر آزمون t حتي اگر مفروضه هاي آن کاملاً قابل توجيه نباشد، باز هم نتايج معقول و دقيق بدست مي دهد (همان منبع، ص 374).
در اين جا نکته قابل ذکر اين است که در پژوهش حاضر براي اجراي هر آزمون سعي شده است که پيش فرض هاي مربوط به آن آزمون کاملاً رعايت گردد تا نتايج دقيق و قابل اعتمادي بدست آيد.

ب) آزمون U مان ـ ويتني به منظور مقايسه دو گروه مستقل در يک متغير رتبه اي.
اين آزمون مبتني بر مقايسه رتبه افراد بوده و دو گروه را با هم مقايسه مي کند و هنگامي به کار مي رود که توزيع يک متغير کمي، نرمال نباشد و امکان استفاده از آزمون هاي پارامتريک وجود نداشته باشد.
فرض صفر (H0): بين دو جامعه نمونه برداري شده از لحاظ متغير مورد مطالعه تفاوت وجود ندارد.
فرض خلاف (HA): بين دو جامعه مورد مطالعه از لحاظ متغير مورد نظر تفاوت وجود دارد.
بدون ترديد آزمون Uمان ـ ويتني جانشين مناسب و نسبتاً نيرومندي براي آزمون معمولي t دو نمونه اي (براي برابر بودن ميانگين ها) به شمار مي آيد (هومن، 1384، ص 353).
5- به منظور مقايسه ديدگاه هاي گروه هاي مستقل (سه گروه مورد مطالعه) در يک متغير رتبه اي از تحليل واريانس رتبه اي کروسکال ـ واليس استفاده شده است.
مفروضه اين آزمون: آزمودني ها به صورت مستقل و تصادفي از جامعه انتخاب شده باشند.
فرض صفر (H0): بين ديدگاههاي سه گروه مستقل (متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانشآموزان) از نظر متغير موردنظر (عناصر برنامه درسي مهارت هاي زندگي) تفاوت وجود ندارد.
فرض خلاف (HA): بين ديدگاه اين سه گروه از لحاظ متغير مورد مطالعه تفاوت وجود دارد.
با توجه به اينکه نتايج معنادار حاصل از اجراي اين آزمون تنها بيانگر اين نکته است که ديدگاههاي سه گروه مورد بررسي از لحاظ متغير مورد نظر (عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي) يکسان نيستند و اين نتايج هرگز به گونه مثبت بيان نمي کند که کدام گروه از گروه ديگر تفاوت دارد. يعني نمي توان گفت رتبه هاي گروه A بالاتر از گروه B و رتبه هاي گروه B بالاتر از گروه C است. براي مشخص کردن اين که تفاوت بين رتبه هاي کدام دو گروه مستقل مي باشد از آزمون U مان ـ ويتني استفاده شده است.
دليل عدم استفاده از آزمون تحليل واريانس يک راهه جهت مقايسه ديدگاه هاي گروه هاي مورد مطالعه: با توجه به اين که حجم نمونه ها کاملاً متفاوت ميباشد بنابراين تفاوت در واريانس آنها موجب مي شود نتايج دقيقي از اين آزمون ها حاصل نشود. به عبارت بهتر تغييرپذيري داده ها در همه گروه هاي مورد مطالعه يکسان و ثابت نيست. هر چند آزمودني ها به صورت مستقل و تصادفي انتخاب شده اند و هر يک از گروه هاي نمونه گيري شده از لحاظ متغير

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آموزش و پرورش، دوره متوسطه، دانشگاه تهران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دوره متوسطه