دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دوره متوسطه، آموزش و پرورش، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

رفتاري پايه‌هاي يکم و دوم راهنمايي نسبت به نوجوانان پايه سوم راهنمايي بهبود بيشتري داشته است. به عبارت ديگر آموزش‌ها در گروههاي سني پايين‌تر مؤثرتر است.
10- منصور باقري و‌هادي بهرامي احسان (1382) در تحقيقي به بررسي اثرات آموزش مهارتهاي زندگي بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش‌آموزان پرداختند. طرح پژوهشي از جمله طرح‌هاي آزمايشي و مجموعه طرح‌هاي پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. حجم گروههاي نمونه 60 دانش‌آموز پسر (30 نفر گروه آزمايش و 30 نفر گروه کنترل) بود. يافته‌هاي پژوهش عبارت بودند از:
– آموزش مهارتهاي زندگي به دانش‌آموزان موجب ايجاد تغييرات معني‌دار (در سطح 001/0 P) در دانش‌آموزان نسبت به مواد مخدر شده است.
– آموزش مهارتهاي زندگي به دانش‌آموزان موجب ايجاد تغييرات معني‌دار (در سطح 001/0 P) در نگرش آنها نسبت به مواد مخدر شده است.
– آموزش مهارتهاي زندگي به دانش‌آموزان موجب ايجاد تغييرات معني‌دار (در سطح 001/0 P) در عزت نفس آنها شده است.
11- حميد پورشريفي،‌هادي بهرامي احسان و رقيه طايفه تبريزي (1385) به منظور بررسي اثربخشي آموزش کوتاه‌مدت مهارتهاي زندگي دو کلاس از دانش‌آموزان دختر سال اول دبيرستان در يکي از مدارس منطقه 18 تهران (63 نفر) را به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش (33=n) و گواه (30 = n) تقسيم نمودند. دانش‌آموزان گروه آزمايش به مدت 6 جلسه تحت تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي و بين شخصي قرار گرفتند. دانش‌آموزان گروه گواه طي اين مدت به فعاليت تحصيلي عادي خود ادامه دادند. قبل و بعد از آموزش مهارت‌ها، از هر دو گروه خواسته شد تا مقياس سنجش مهارت‌هاي اجتماعي ماتسون را تکميل کنند. به منظور پاسخدهي به سؤالات پژوهشي، از آزمون آماري تحليل واريانس آميخته استفاده گرديد. براساس نتايج حاصله مشخص گرديد که ميزان تکانشوري (رفتارهايي از قبيل به آساني عصباني شدن، يک دندگي و لجبازي) دانش‌آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه به طور معني‌داري کاهش يافت، اما از نظر ساير عامل‌ها (مهارتهاي اجتماعي مناسب، قاطعيت نابجا مانند دروغ گرفتن، اطمينان زياد به خود يا خود برتر بيني، حسادت و گوشه‌گيري)، تفاوت معني‌داري بين دو گروه ديده نشد. بدين ترتيب آنها بر اين عقيده‌اند که با توجه به ماهيت چهار عامل ديگر، لازم است براي تغيير اين عوامل ضمن ايجاد تغييراتي در محتواي آموزش، از جمله استفاده از ديگر مهارتهاي زندگي، بر مدت زمان آموزش نيز افزوده شود.

جمع بندي سوابق پژوهشي
بطور کلي تحقيقات مورد مطالعه را مي توان در چند دسته تقسيم بندي کرد:
1. تحقيقاتي که به ارزيابي تأثير برنامه هاي آموزش مهارتهاي زندگي بر رفتارهاي دانش آموزان پرداخته اند، نتايج تحقيقاتي که در اين دسته قرار دارند حاکي از تأثير مثبت آموزش مهارتهاي زندگي بر کاهش رفتارهاي منفي و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه مي باشد. تحقيقات وزارت بهداشت و خدمات انساني ايالات متحده، ارکارت و همکاران (1991)، الياس و همکاران (1991)، کاپلان و همکاران (1992)، راترام ـ بروس (1989)، اورکين و وندي (1996)، کيندي ويک فيلد (اداره کل آموزش و پرورش کلرادو)، چن (2000) در خارج از کشور و تحقيقات مريم صفرزاده (1383-1382)، مهناز مرادي (1381)، فريده حميدي (1383)، طارميان (1378) در داخل کشور از اين دسته هستند.
2. تحقيقاتي که به ارزيابي ميزان برخورداري دانش آموزان از مهارتهاي زندگي پرداخته اند. نتايج اين تحقيقات نشان ميدهند که دانشآموزان مورد مطالعه از نظر مهارتهاي زندگي دچار کمبود يا نقصان بوده اند. از جمله تحقيقات اين گروه مي توان به تحقيقات بيلي (1999)، اورکين و ون دي (1996)، راترام ـ بروس (1989)، الياس (1994) در خارج از کشور، و تحقيقات کيامنش (1379)، رمضانخاني و سياري (1379) را در داخل کشور نام برد.
3. تحقيقاتي که به دنبال طراحي الگويي براي برنامه درسي مهارت هاي زندگي بوده اند. اين الگوها شامل اهداف، رئوس محتوا، نوع محتوا، راهبردهاي تدريس و روشهاي ارزشيابي مهارت هاي زندگي مي باشند. از جمله اين تحقيقات مي توان به مطالعه دبيرستان ام تي. اجکامب ، و گامبو (2000) در خارج از کشور و تحقيقات اديب (1382) و کرد نوقابي (1383) در داخل کشور اشاره کرد.
4. تحقيقاتي که به مطالعه مهارت هاي زندگي مورد نياز دانش آموزان پرداخته اند. نتايج اين تحقيقات مهارتهايي از قبيل: مهارتهاي ارتباطي و روابط بين فردي، مهارت هاي رشد شخصي، مهارت هاي حل مسأله، مهارتهاي استفاده از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات، مهارت هاي تفکر انتقادي و توانايي استدلال کردن، مهارتهاي آگاهي اجتماعي (مانند نحو? انتخاب کردن دوستان، ابراز محبت و …)، مقاومت کردن در برابر اعمال تحريک آميز، مهارت هاي مربوط به تصميم گيري اجتماعي و مشارکت گروهي، مهارت هاي شهروندي، مهارت هاي زندگي مستقل، خودآگاهي، همدلي، حل تعارض و مديريت بر آن، سلامتي و تندرستي، قابليت هاي حرفه اي اداره زندگي و داشتن هدف در آن، مهارت هاي مربوط به امور تحصيلي و شغلي را بعنوان مهارت هاي زندگي مورد نياز يا مهم شناسايي کرده اند. از جمله اين تحقيقات مي توان به تحقيقات پاوني و ديگران (1977)، کلينگمن (1998)، کاپلان و همکاران (1992)، بيلي (1999)، الياس (1994)، هنگر (1991)، اداره کل آموزش و پرورش کلرادو، شلي (1996) در خارج از کشور و تحقيقات اديب (1382)، کرد نوقابي (1383) و فريده حميدي (1383) در داخل کشور اشاره کرد.
با توجه به تحقيقات مورد بررسي مي توان نتيجه گرفت که گروه هاي مورد مطالعه قبل از اجراي برنامه مهارت هاي زندگي در اين مهارت ها کمبود داشته اند و آموزش مهارت هاي زندگي در دستيابي آن ها به مهارت هاي مذکور تأثير مثبت داشته است. علاوه بر اين اکتساب مهارت هاي زندگي موجب کاهش رفتارهاي منفي و ناسازگار و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه شده است.
از اين رو با توجه به اهميت مقوله زندگي، سازمانهايي (از قبيل سازمان جهاني بهداشت) به منظور ارتقاي سطح بهداشت رواني و پيشگيري از آسيبهاي رواني ـ اجتماعي برنامهاي با عنوان “آموزش مهارتهاي زندگي” را تدارک ديدهاند تا اين مهارتها در سطح وسيعي در نظام هاي آموزشي به اجرا در آيند. فرايند آموزش به گونهاي است که آموزش گيرنده فعالانه با موضوع اين مهارتها درگير ميشود. بدين صورت که آموزش از کسب دانش شروع ميشود و تا تبديل آن به يک نگرش و ظهور آن به صورت رفتار ادامه مييابد.
از آن جايي که تحقيقات مربوط به داخل کشور کمبود مهارتهاي زندگي را در دانشآموزان مورد مطالعه تأييد کرده اند، همچنين با توجه به اين که تا کنون تحقيقي در زمينه بررسي وضعيت موجود عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از مرحله طراحي تا اجرا و ارزشيابي انجام نگرفته است، بنابراين با در نظر گرفتن اهميت آموزش مهارتهاي زندگي و تأثير آن بر عملکرد و رفتارهاي دانش آموزان دوره متوسطه، اين تحقيق بدنبال شناسايي و اولويت بندي آسيب هاي موجود در عناصر 9 گانه برنامه درسي مهارت هاي زندگي دوره متوسطه نظري و اولويت بندي اهميت هر يک از اين عناصر و در نهايت ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن بوده است.

جمع بندي فصل دوم
بطور کلي در اين فصل موارد متعددي در ارتباط با برنامه آموزش مهارتهاي زندگي توضيح داده شد. پس از بحث و بررسي دربار? جايگاه و اهميت آموزش مهارتهاي زندگي در مدارس و چگونگي انعکاس آن در اهداف نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران و تاريخچه آموزش اين مهارتها، بر اساس تعاريف متنوع، يک تعريف نسبتاً جامع از مهارت هاي زندگي بعمل آمد. در اين راستا مصاديق و انواع مهارتهاي زندگي و اجزاء و مؤلفه هاي آن با مطالعه نظريات متخصصان امر و نظام هاي آموزش به طور جامع مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر اين ديدگاههاي برنامه درسي و نظريههاي يادگيري که با آموزش مهارتهاي زندگي بيشترين تناسب را داشتند از قبيل: ديدگاه اجتماعي، ديدگاه انسانگرايانه و ديدگاه رشدگرا در بين ديدگاه هاي برنامه درسي و نظريه يادگيري اجتماعي، تئوري مسأله ـ رفتار، تئوري تأثير اجتماعي، تئوري حل مسأله شناختي،تئوري هوشهاي چندگانه و تئوري روان شناسي ساختن گرايي در بين نظريه هاي يادگيري مرتبط با آموزش مهارتهاي زندگي، مورد بررسي قرار گرفتند. در اين بخش علاوه بر موارد مذکور نظريه مازلو درباره سلسله مراتب نيازهاي انساني و دلالت آن بر برنامه درسي مهارتهاي زندگي نيز تشريح گرديد. در بخش ديگري از اين فصل چهارچوب علمي تحقيق و عناصر برنامه درسي مهارتهاي زندگي از جمله اهداف، مواد آموزشي، محتوا، فعاليت هاي يادگيري، راهبردهاي تدريس، ارزشيابي، گروه بندي، زمان و فضاي آموزشي توضيح داده شد. بررسي پژوهش هاي انجام يافته در داخل و خارج از کشور دربار? مهارتهاي زندگي از ديگر موضوعات مورد بحث در اين فصل بود. اشاره گرديد که اکثر تحقيقات انجام شده در حوز? مهارتهاي زندگي تأثير مثبت آن ها را بر افزايش رفتارهاي سازگارانه و مثبت، و کاهش رفتارهاي منفي مورد تأييد قرار مي دهند. با اين حال تحقيقات محدودي که در داخل کشور انجام يافته است فقدان يا کمبود مهارت هاي زندگي را در دانش آموزان دوره متوسطه نظري نشان داده اند. از اين رو با توجه به اين که برنامه هاي درسي مهارتهاي زندگي داراي ويژگي ها و عناصر خاص مي باشند و تحقيقات انجام يافته کمبود و کاستي اين مهارتها را در دانش آموزان دور? متوسط? نظري نشان مي دهند، همچنين نابساماني هايي که در مراحل طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي وجود دارد، هدف نهايي پژوهش حاضر از يک سو شناسايي آسيب هاي موجود در برنام? درسي مهارتهاي زندگي واز سوي ديگر اولويت بندي اهميت عناصر تشکيل دهنده اين برنامه از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، معلمان، و دانش آموزان دور? متوسطه نظري و در نهايت ارائه راهکارهايي به منظور بهبود وضعيت آن بوده است.

مقدمه
پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي‌رود.
غالب مطالعات تحقيقي يک روش يا استراتژي را نشان مي‌دهند که به سادگي قابل تشخيص است و شامل رويه‌هاي مشترک خاصي مانند بيان مسأله، جمع‌آوري اطلاعات و نتيجه‌گيري مي‌باشد. جزئيات اين رويه‌هاي خاص تا حدود زيادي با روش تحقيق تعيين مي‌شوند. هر يک از اين روش‌ها براي پاسخگويي به يک نوع مسأله متفاوت هستند. دانستن روشهاي گوناگون و رويه‌هاي ذيربط براي محقق و استفاده‌کنندگان تحقيق اهميت دارد (خاکي، 1382، ص 208).
دستيابي به هدف‌هاي تحقيق ميسر نخواهد بود مگر زماني که جستجوي شناخت با روش‌شناسيِ405 درست صورت پذيرد. روش‌شناسي به مجموعه‌اي به هم پيوسته از قواعد، اصول، و شيوه‌هاي معمول در يک رشته از دانش اطلاق مي‌شود(همان منبع،ص193).
در فصل سوم که روش (متدولوژي) اجراي پژوهش ناميده مي‌شود، بايد جريان چگونگي انجام تحقيق تشريح شود. روش بايد طوري تشريح شود که حاوي کليه جزئيات کار باشد تا اگر فردي مايل باشد تحقيق را مجدداً به مورد اجرا گذارد، به خوبي موفق شود. براي سهولت مي‌توان روش مورد استفاده در پژوهش را به بخشهاي کوچکتري تقسيم کرد، مثل چگونگي نمونه‌گيري و گزينش آزمودنيها، شيوه جمع‌آوري اطلاعات، وسايل مورد استفاده در پژوهش. روش تحقيق در واقع دستورالعمل اجراي تحقيق مي‌باشد (داعي، 1366، ص 64 ).از اين رهگذر در فصل جاري به تشريح مسائلي چون روش انجام تحقيق، تعريف جامعه آماري تحقيق، نحوه تعيين گروه نمونه آماري، نحوه تهيه ابزار اندازه‌گيري پژوهش و شواهد مربوط به روايي و اعتبار ابزار طرح پژوهش و روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته مي‌شود.

روش انجام تحقيق
با توجه به اينکه تحقيق حاضر در صدد شناسايي عوامل آسيب زا در برنامه آموزش مهارتهاي زندگي دوره متوسطه نظري و اولويت بندي اهميت عناصر تشکيل دهنده اين برنامه از منظر متخصصان تعليم و تربيت، معلمان و دانش‌آموزان شهر تهران و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن مي‌باشد، روش تحقيق از نوع توصيفي406- پيمايشي407 (زمينه‌يابي) مي‌باشد. تحقيق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، سلامت روان، منبع کنترل، دانش‌آموزان دختر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، آموزش مهارت، دوره متوسطه، دانش‌آموزان دختر