دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، سلامت روان، منبع کنترل، دانش‌آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

زندگي روزانه وابسته است (ريوي398، 1978).
خلاصه اين که برنامه مذکور در پي آن است که دانش‌آموزان را از طريق تجهيز به مهارتهاي زندگي و شغلي براي زندگي در خارج از محيط مدرسه آماده کند. در برنامه درسي کليه ايالت‌هاي آمريکا مفاهيم زير در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي براي افزايش موفقيت شغلي آينده به دانش‌‌آموزان ارائه مي‌شود:
– نيازمندي‌ها399
– مهارتهاي زندگي مستقل
– زمان
– پرداخت چک‌ها
– مهارتهاي تلفن کردن
– سنجش و‌اندازه‌گيري
– بودجه
– نگرش‌هاي شغلي
– روزنامه‌ها
– پرورش دادن400
– رفتارهاي شغلي
– ايمني خانه
– بانکداري
– درخواست‌هاي شغلي
– پول
– خريد
– مهارتهاي مربوط به حفظ و نگهداري
– صورت غذا401
تمامي اين حوزه‌هاي برنامه درسي مي‌توانند در طبيعت آموزش داده شوند (لانگن و بورتون مارگوليز402، 1982؛ النبرگ403، 1978، کاسبي404، 1981؛ به نقل از هنگر، 1991، ص 8).

تحقيقات انجام شده در داخل کشور:
1. مريم آقاجاني (1381)، تحقيقي با عنوان “بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع کنترل دانش‌آموزان دختر مقطع دبيرستان” انجام داد. .هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع کنترل دانش آموزان مقطع دبيرستان بود. فرضيات پژوهش عبارت بودند از:
– آموزش مهارتهاي زندگي سلامت روان آزمودني‌ها را بهبود مي بخشد.
– آموزش مهارتهاي زندگي منجر به دروني تر شدن منبع کنترل دانش آموزان مي شود .
نتايج پژوهش حاضر به شرح ذيل است:
* آموزش مهارتهاي زندگي سلامت روان آزمودني‌ها را بهبود مي بخشد.
* اما تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر منبع کنترل آزمودني‌ها معنادار نبوده است.
* بين سلامت روان و شيوه‌هاي مقابله اي و همچنين بين منبع کنترل و شيوه‌هاي مقابله اي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين سلامت روان ومنبع کنترل ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد.
* بين سطح تحصيلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصيلي دانش آموزان با سلامت روان و شيوه‌هاي مقابله اي آنها ارتباط معناداري وجود دارد.
2- مريم صفرزاده (1383-1382) در تحقيق خود تحت عنوان “بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي در برقراري ارتباط اجتماعي کارآمد در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان” نشان داده است که برنامة آموزش مهارتهاي زندگي در برقراري ارتباط اجتماعي کارآمد، تأثير مثبت داشته و بطور معناداري آنرا افزايش داده است. در اين تحقيق مؤلفه‌هاي ارتباط اجتماعي کارآمد عبارت بودند از: مهارت در تصميم گيري، انتقال رساي پيام، احترام به حقوق ديگران، قدر شناسي، توانايي بيان محبت، توانايي بيان قاطع خواسته‌ها. نتايج پژوهش حاضر در مورد هر يک از مؤلفه‌هاي ارتباط اجتماعي به شرح ذيل مي‌باشد:
آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش توانايي تصميم گيري، انتقال پيام رسا و افزايش بيان قاطع خواسته‌ها و کاهش پرخاشگري آزمودني‌ها تأثير مثبت داشته اما تأثير اين آموزش در قدرداني از زحمات ديگران، احترام به ديگران و توانايي بيان محبت در حد معنادار نبوده است.
3- مهناز مرادي (1381) طي تحقيقي در زمينة سودمندي آموزش مهارتهاي زندگي (ارتباط بين فردي، حل مسأله، کنترل خشم، ابراز وجود) به دانش آموزان دختر دبيرستان، در بهبود وضعيت بهداشت رواني ايشان به اين نتيجه دست يافت که پس از آموزش، دانش آموزان شرکت کننده در اين برنامه توانستند کاهش معناداري را در علائم بيماري، افسردگي، اضطراب، شکايت جسماني و کارکرد اجتماعي از خود نشان دهند.
4- مهمترين پژوهشي که در داخل کشور در زمينة مهارتهاي زندگي انجام گرفته، تحقيق اديب(1382) با عنوان طراحي الگوي مطلوب برنامة درسي مهارتهاي زندگي براي دورة راهنمايي تحصيلي است. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي مهارتهاي زندگي ضروري براي دانش آموزان راهنمايي تحصيلي و طراحي الگوي مطلوب برنامة درسي مهارتهاي زندگي براي دورة مذکور بوده است. روشهاي پژوهش عبارت بوده‌اند از: 1- توصيفي- تحليلي 2- نياز سنجي 3- تحليل محتوا
با استفاده از روش اول و با مطالعة کتابخانه اي مصاديق مهارتهاي زندگي در يک رويکرد بين‌المللي شناسايي و مباني برنامة درسي مربوط به آن براي دانش‌آموزان راهنمايي تحصيلي ايراني تعيين شد. براي نياز سنجي جامعة آماري عبارت بودند از کليه دانش‌آموزان راهنمايي تحصيلي، معلمان و والدين دانش‌آموزان، متخصصان و کارشناسان برنامه‌ريزي درسي. نمونه‌هاي آماري عبارت از 600 نفر دانش‌آموز، 200 نفر والدين، 100 نفر معلم، و30 نفر صاحبنظر و کارشناس برنامهريزي درسي. روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي بوده است. ابزار تحقيق در اين مرحله پرسشنامه محقق ساخته بود که درآن از نمونه‌هاي آماري خواسته شد تا 15 مهارت زندگي را اولويت بندي کنند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و تکنيک AHP استفاده شد.
نتايج تحقيق در مرحلة نياز سنجي نشان داد که 10 اولويت اول مهارتهاي زندگي عبارتند از: خود آگاهي و داشتن هدف در زندگي، تصميم‌گيري، اداره زندگي، ارتباط انساني، حل مسألة اجتماعي، خلاقيت و تفکر انتقادي، شهروند مسئول بودن، روابط بين فردي، مشارکت و همکاري. همچنين مهارتهاي والديني، استفاده از تکنولوژي اطلاعات، مهارتهاي حرفه اي، شهروند جهاني بودن و رعايت و بکارگيري نکات ايمني 5 اولويت آخر بوده‌اند. تحليل محتواي همة کتب دورة راهنمايي تحصيلي نيز نشان داد که به هيچ کدام از مهارتهاي زندگي در حد کفايت توجه نشده است. در پايان مشخص گرديد که الگوي مطلوب برنامة درسي مهارتهاي زندگي براي دورة راهنمايي تحصيلي از نظر ساختار و سازمان دهي محتوا بصورت تلفيقي، از نظر هدف مبتني بر نيازهاي روزمرة دانش‌آموز، از نظر محتوا روش کاري، از نظر راهبردهاي تدريس مبتني بر مدلهاي تعامل اجتماعي و رشد ويژگيهاي شخصي، و از نظر ارزشيابي مبتني بر روشهاي کمي و کيفي بررسي عملکرد دانش‌آموز است.
5- عليرضا کيامنش (1379) در تحقيق خود تحت عنوان “سنجش صلاحيت‌هاي دانش‌آموزان پاية پنجم دبستان (ارزشيابي درون داد و برون داد)” نشان داده است که عملکرد مهارتهاي دانش‌آموزان مورد مطالعه در حوزة مهارتهاي زندگي از حداقل مورد انتظار کمتر است و تنها 8/12 % دانش‌آموزان عملکرد بالاتري داشته‌اند.
6- علي رمضانخاني و علي اکبر سياري (1379) در تحقيقي با عنوان “بررسي وضعيت آموزش مهارتهاي زندگي در نظام آموزش و پرورش کشور” که بر روي تعدادي از دانش‌آموزان ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در سطح نسبتاً وسيعي انجام پذيرفته است، به اين نتيجه رسيده‌اند که 2/39 % از پاسخگويان 9 مهارت ساده زيستن را از طريق برنامه‌هاي مدرسه بطور کامل آموخته‌اند. 8/28 % اين مهارتها را در حد متوسط، 6/15 % خيلي کم، 4/16 % اصلاً نياموختهاند. اين ميزان در صدها براي هر يک از سؤالات مختلف و بر حسب استانهاي مختلف، متفاوت گزارش شده است. اين تحقيق صرفاً بر روي يکي از انواع مهارتهاي زندگي يعني سالم زيستن متمرکز بوده است.
7- دفتر کل پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با همکاري معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش، برنامة آزمايشي مهارتهاي زندگي را براي کودکان پاية چهارم و پنجم ابتدايي تدوين و اجرا نموده است. اين نمونه در قالب يک طرح تحقيق آزمايشي در 5 استان تهران، سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، ايلام و کرمانشاه اجرا شده است. نمونه پژوهش شامل 2585 دانش‌آموز دختر و پسر پايه چهارم و پنجم ابتدايي بوده است که با استفاده از نمونه‌گيري خوشه اي چند مرحله‌اي انتخاب شده و با روش تصادفي در گروه آزمايشي و کنترل قرار گرفته‌اند. مواد آموزشي شامل کتاب دانش آموز، جزو? راهنماي معلم و مربي و جزوات تکميلي بوده و محتواي آموزشي را چهار مهارت از قبيل مهارت اجتماعي، خود آگاهي، حل مسأله، و مقابله با هيجانات منفي تشکيل مي‌داده است. ارزيابي برنامه نيز با استفاده از چهار پرسشنامه صورت پذيرفته که قبل از اجراي طرح بر روي هر دو گروه اجرا شده است. نتايج تجزيه و تحليل آماري داده‌ها نشان داد که 2 گروه آزمايشي و کنترل در مرحلة پيش آزمون تفاوت معني داري در هيچ يک از پرسش نامه‌ها نداشته‌اند؛ ولي در مرحله پس آزمون گروه آزمايشي نمرات بالاتري را در پرسشنامه کسب کرده‌اند؛ که حاکي از موفقيت برنامة آموزش مهارتهاي زندگي بوده است (فتحعلي لواساني، 1378).
8- رسول کردنوقابي(1383) در تحقيقي با عنوان “تهيه و تدوين برنامة درسي جامع در دورة متوسطه با تأکيد بر مهارتهاي زندگي” يک فهرست 12 گانه از مهارتهاي زندگي ضروري با توجه به تعاريف و نظريه‌هاي موجود در اين زمينه براي دانش آموزان دورة متوسطه تهيه نمود.
مهارتهاي اين فهرست عبارت بودند از: خودآگاهي، مقابله با هيجانات، مقابله با استرس (فشار رواني)، همدلي، ارتباط مؤثر، روابط بين فردي، شهروند مسئول بودن، حل تعارض، تصميم‌گيري، حل مسأله، تفکر خلاق و تفکر انتقادي. از اين فهرست 3 پرسشنامه نياز سنجي استخراج شد. يک پرسشنامه 50 سؤالي براي دانش‌آموزان، يک پرسشنامة 50 سؤالي براي والدين و يک پرسشنام? 12 سؤالي براي دبيران، کارشناسان و صاحبنظران تعليم و تربيت. پرسش نامه‌ها در اختيار 600 دانش‌آموز دختر و پسر دورة متوسطه (از هر پاية تحصيلي 150 نفر)، 240 نفر از والدين دانش آموزان با مدرک تحصيلي حداقل ديپلم، 150 دبير دورة متوسطه، 20 نفر کارشناس ستادي و 10 نفر صاحب نظر تعليم و تربيت قرار گرفت. تحليل نتايج نشان داد که مهارتهاي خودآگاهي، ارتباط مؤثر، روابط بين فردي، مقابله با استرس، تصميم گيري، حل مسأله، تفکر انتقادي و تفکر خلاق از نظر مخاطبان مختلف از اولويت‌هاي بالايي برخوردارند. همچنين الگويي مناسب براي برنامة درسي مهارتهاي زندگي دانش آموزان دورة متوسطه تدوين شد. اين الگو شامل اهداف، رئوس محتوا، نوع محتوا، روشهاي آموزش و روشهاي ارزشيابي مهارتهاي زندگي است. در مرحلة آزمايشي پژوهش، برنام? درسي مهارت خودآگاهي که در اکثر اولويت بندي‌ها، در رتبة اول قرار داشت در قالب يک طرح آزمايشي پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل با نمونه اي به حجم 120 نفر اجرا شد. تحليل اطلاعات اين بخش نشان داد که آموزش مهارت خودآگاهي به دانش‌آموزان در تقويت اين مهارت در آنان مؤثر است.
9- فريده حميدي (1383) در پژوهشي با عنوان “بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور در اردوهاي تابستاني” نشان داده است که آموزش مهارتهاي زندگي در بهبود وضعيت رفتاري نوجوانان مؤثر است. علاوه بر اين آموزش اين نوع مهارتها در گروههاي سني پايين‌تر مؤثرتر مي‌باشد. طرح کلي اين پژوهش از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون با يک گروه و پس‌رويدادي به لحاظ بررسي وضعيت رفتاري گروه‌ها است. در اين پژوهش براي بررسي اختلال‌هاي رفتاري در آزمودني‌ها، مقياس ارزشيابي رفتاري راتر (فرم آموزگاران) به کار برده شده است. نخست 86 آزمودني به طور تصادفي برگزيده شده‌اند و در مرحله پيش‌آزمون از طريق مربيان مورد مشاهده قرار گرفته‌اند. سپس براي بررسي ميزان اثربخشي مهارتهاي زندگي، مهارتهايي چون حل مسأله، تصميم‌گيري، تفکر انتقادي و خلاق، چگونگي بهداشت جسم و روان، مهارتهاي ميان فردي و ارتباطي به شيو? آموزش مستقيم به مربيان و به شيوه‌هاي غيرمستقيم (يادگيري مشارکتي، بازي‌هاي تربيتي، بارش فکري، ايفاي نقش، بحث و گفتگو، کار در گروههاي کوچک، الگوي افزايش آگاهي، تفحص گروهي، نمايش، پرسش و پاسخ، آموزش مستقيم- عملي، و مسئوليت‌هاي اردويي) به دانش‌آموزان دختر در اردوگاه‌ها آموخته شد. آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون دوباره ارزشيابي شده‌اند. يافته‌ها نشان داده است که ميانگين نمره‌هاي پس‌آزمون نسبت به ميانگين نمره‌هاي پيش‌آزمون به گونه‌اي معنادار کمتر است که اين به معناي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي در بهبود وضعيت رفتاري نوجوانان است. همچنين تفاوتي معنادار در وضعيت رفتاري نوجوانان در پايه‌هاي گوناگون تحصيلي ديده شده است که اين تفاوت در مرحل? پيش‌آزمون نشان مي‌دهد که نوجوانان پايه دوم و سوم راهنمايي مشکلات رفتاري بيشتري دارند؛ در حالي که در مرحله پس آزمون وضعيت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، آموزش مهارت، کنترل خشم، معلمان مدارس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، دوره متوسطه، آموزش و پرورش، مواد مخدر