دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، بازاریابی، سطح معنادار، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

می‌تواند در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان مؤثر واقع شود.
این فرضیه همانند پژوهش اودری فرانسیس با عنوان فروش کتاب و رفتار مصرف کننده که در راستای پژوهش خود پیشنهاد به ایجاد کتابفروشی های زنجیره ای کرده و پژوهش لیلا مکتبی با عنوان مروری بر بازاریابی کتاب در ایران وجهان که برگزای نمایشگاههای کتاب را بر رغبت مخاطبین به کتاب خوانی و به طبع آن خرید مورد تایید قرار گرفت.
5-2-5. نتیجه گیری فرضیه پنجم: فرضیه پنجم پژوهش در رابطه با اجرای بازاریابی مستقیم در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان می باشد. از همین رو فرضیه ای بدین مضمون تدوین شد که نحوه اجرای بازاریابی مستقیم در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان مؤثر می باشد. گویههای این متغیر شامل بازاریابی از طریق پست الکترونیکی، از طریق ارسال نامه، از طریق سایتهای اینترنتی میباشند.
به منظور بررسی درستی و صحت و سقم این فرضیه، دادههای گردآوری شدۀ مرتبط با متغیر بازاریابی مستقیم به وسیلۀ پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که در سطح خطای احتمال 05/0، بازاریابی مستقیم در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان مؤثر می باشد. بنابراین فرضیه پنجم پژوهش با سطح معناداری 000/0 و آماره177/10- t= مورد تأیید قرار گرفت. امروزه در تمامی حوزه‌های فروش بازاریابی نقش اساسی را ایفا می کند. به نظر می رسد در زمینه حوزه خرید کتب کودک و نوجوان نیز این امر تاثیر بسزایی دارد.
این فرضیه نیز همانند پژوش لیلا مکتبی که در راستای نتایج پژوهش خود پیشنهاد به تاسیس سایت های فروش کرده در این پژوعش نیز مورد تایید قرار گرفته است.
5-2-6. نتیجه گیری فرضیه ششم: فرضیه ششم پژوهش در رابطه با اثر کاهش قیمت کتب در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان می باشد. از همین رو فرضیه ای بدین مضمون تدوین شد که کاهش قیمت در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان مؤثر می باشد. گویه‌های این متغیر شامل کاهش قیمت از سوی ناشران و متناسب بودن قیمتها با درآمد خانوارها می باشند.
به منظور بررسی درستی و صحت و سقم این فرضیه، داده های گردآوری شدۀ مرتبط با متغیر قیمت به وسیلۀ پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون تیاستیودنت مورد آزمون قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که در سطح خطای احتمال 05/0، کاهش قیمت در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان موثر می باشد. بنابراین فرضیه ششم پژوهش با سطح معناداری 000/0 و آماره811/9- t= مورد تأیید قرار گرفت. در رابطه با این فرضیه می توان گفت که رابطه قیمت و تقاضا در اقتصاد که با پایین آمدن قیمت تقاضا برای خرید افزایش می یابد، در مورد این فرضیه نیز صدق می‌کند. بخصوص برای جذب مشتری از سوی ناشران باید قیمت چنین کتابهایی کاهش یافته و متناسب با وضعیت اقتصادی خانواده ها باشد. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و میزان درآمد خانوارها باید قیمت کتب کودک و نوجوان در سطحی باشد که بتواند در سبد خرید خانواده هایی قرار گیرد که جزو اقشار کم درآمد یا متوسط جامعه محسوب می شوند. گفتنی است در بین سؤالات جمعیت شناختی پژوهش نیز مشخص گردید که اکثریت خریداران کتب کودک و نوجوان (42 درصد) دارای درآمد 500 هزار تا یک میلیون تومان دارند.
این فرضیه همانند پژوهش لیلا مکتبی با عنوان مروری بر بازاریابی کتاب که در نتایج آن با سفارش به کاهش قیمت برای مصرف کننده و در جبران آن استفاده از شرایط تبلیغاتی بر روی کتاب که میتواند برای ناشران ایجاد درآمد کرده پیشنهاد کرده، مورد تایید قرار گرفت.
5-2-7. نتیجه گیری فرضیه هفتم: فرضیه هفتم پژوهش در رابطه با اثر توزیع در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان می باشد. از همین رو فرضیه‌ای بدین مضمون تدوین شد که نحوه توزیع در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان مؤثر می باشد. گویههای این متغیر شامل سهولت دسترسی به مراکز خرید می باشد.
به منظور بررسی درستی و صحت و سقم این فرضیه، دادههای گردآوری شدۀ مرتبط با متغیر نحوه توزیع بوسیلۀ پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که در سطح خطای احتمال 05/0، نحوه توزیع در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان مؤثر می باشد. بنابراین فرضیه هفتم پژوهش با سطح معناداری 000/0 و آماره423/22- t= مورد تأیید قرار گرفت. ایجاد مراکز خرید در مناطق پرجمعیت، در نزدیکی مدارس و آموزشگاهها، در کنار مراکز خرید تجاری راهکارهایی است که می تواند سهولت دسترسی به کتب کودک و نوجوان را افزایش دهد و ناشران می توانند از این متغیر برای افزایش میزان فروش استفاده کنند.
این فرضیه همانند پژوهش اودری فرانسیس با عنوان فروش کتاب و رفتار مصرف کننده که در راستای نتایج پژوهش تاسیس فروشگاههای زنجیرهای کتاب را در افزایش خرید مخاطبین کتاب موثر دانسته، مورد تایید قرار گرفت.
5-2-8. نتیجه گیری فرضیه هشتم: فرضیه هشتم پژوهش در رابطه با اثر کیفیت در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان می باشد. از همین رو فرضیه ای بدین مضمون تدوین شد که کیفیت مناسب در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان موثر می باشد. گویههای این متغیر شامل تنوع کتب، تصویرسازی کتب، کیفیت کاغذ، سایز و قطع کتاب، کیفیت جلد، محتوا و تنوع رنگ می باشند.
به منظور بررسی درستی و صحت و سقم این فرضیه، داده های گردآوری شدۀ مرتبط با متغیر کیفیت به وسیلۀ پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که در سطح خطای احتمال 05/0، کیفیت مناسب در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان موثر می باشد. بنابراین فرضیه هشتم پژوهش با سطح معناداری 000/0 و آماره 636/47 t= مورد تایید قرار گرفت. با توجه به اینکه مخاطبان این کتابها را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند، داشتن تنوع در محتوا، اشکال و تصویرسازی‌ها، استفاده از رنگها و همچنین جلد کتابها نقش بسزایی در جلب نظر خریداران دارد.
این فرضیه همانند پژوهش توماس ول با عنوان انتشار برای سود به این نتیجه رسید که کیفیت در نشر بر کمیت ارجحیت دارد در این پژوهش نیز مورد تایید قرار گرفت.
5-2-9. نتایج حاصل از آزمون فریدمن: یکی دیگر از آزمونهایی که در این پژوهش به منظور تحلیل دادهها استفاده شده است آزمون رتبه ای فریدمن می باشد که به منظور بررسی یکسانی اهمیت و یا اولویت بندی عوامل مؤثر در نظر گرفته شده در این پژوهش بر میزان خریدکتب کودک و نوجوان بکار گرفته شده است. نتایج نشان داد که این عوامل از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. همچنین رتبه ها نشان داد که از بین 8 عامل در نظر گرفته شده، عامل های کیفیت و چاشنی های خرید بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند و عاملهای قیمت و نحوه توزیع از کمترین اهمیت در بین عوامل برخوردار می باشند. از این نتایج چنین استفاده می شود که ناشران برای افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان و اشاعه فرهنگ کتابخوانی نزد کودکان و نوجوانان باید از دو عامل کیفیت و چاشنیهای خرید بیشترین استفاده را برد. بعد از این دو عامل، متغیرهای خرید حضوری و روابط عمومی در رتبههای بعدی قرار داشتند که در افزایش میزان خرید مؤثر می باشند.
5-2-10. نتیجه گیری کلی: در پژوهش حاضر 7 فرضیه از 8 فرضیه تدوین شده مورد تأیید قرار گرفتند و نتایج بدست آمده نشان از مؤثر بودن اکثر عوامل در نظر گفته شده از سوی محقق در میزان خرید کتب کودک و نوجوان داشت.
5-5. پیشنهادهای کاربردی مرتبط با فرضیات:
در این بخش ابتدا پیشنهادات مرتبط با هریک از فرضیات مطرح می شود و بعد پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ارائه می‌گردد.
5-3-1. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه اول: در خصوص فرضیه اول پیشنهاد می شود با نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی و توجه روزافزون خانوادهها به استفاده از این کتابها در پرورش فکری فرزندانشان می توان از تبلیغات به عنوان عامل موثری استفاده کرد که در این بین استفاده از رسانههای جمعی می تواند سهم عمدهای داشته باشد. به خصوص برای سنین بالاتر (گروه سنی ه ) که بر طبق نتایج تبلیغات در این گروه مورد تایید قرار گرفت وتاثیر بیشتری در خرید دارد .
5-3-2. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه دوم: در رابطه با فرضیه دوم با توجه به اینکه چاشنیهای فروش مورد تایید قرار گرفت و نیز رتبه دوم را در اهمیت و تاثیر در خرید کتب کودک و نوجوان کسب کرد می توان از تخفیفات و جوایز برای جذب بیشتر مشتریان استفاده کرد در این راستاتخفیفات نقدی ،تخفیف حجمی و دادن جایزه های مقطعی میتواند در ترغیب خریدارن کمک کند.
تخفیف نقدی :تخفیفی که به خریداران در مقابل پرداخت به موقع صورت حسابها طی دوره زمانی معین پرداخت میشود. تخفیف بر اساس بدهی خالص, پس از کسر تخفیفهای تجاری و مقداری از قیمت پایه محاسبه میگردد. هر تخفیف نقد سه عنصر دارد: الف)درصد تخفیف ب) دوره زمانی که طی آن از تخفیف استفاده می شود ج) زمانی که از موعد پرداخت صورتحساب گذشته است(خراسانی,1387).
تخفیف حجمی: کاهش در قیمت ثبت شده برای تشویق مشتریان به خرید مقادیر بیشتری از محصول تخفیف براساس اندازه خرید یا ارزش یا تعداد واحدها است(خراسانی,1387).
جایزه: جایزه عبارت است از تخفیفهای ویژه ای که در شرایط خاص اهدا می شود. (محب علی و فرهنگی,1375)
5-3-3. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه سوم: در رابطه با فرضیه سوم پیشنهاد می شود ناشران توجه خاصی به توزیع کنندگان کتابشان داشته باشند. از طرف دیگر مراکزی که فروش چنین کتابهایی را برعهده دارند پرسنل فروش مجربی را برای این امر در نظر بگیرند که از قدرت برقراری ارتباط خوب با مشتری برخوردار بوده و پاسخگویی لازم و راهنماییهای کافی را برای مشتریان ارائه دهند.
5-3-4. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه چهارم: در رابطه با فرضیه چهارم پیشنهاد می شود ناشران در مقاطع زمانی و مناسبتهای خاص با حضور در مدارس ابتدایی و راهنمایی، مراکز خرید، نمایشگاهها و با برپایی همایش، سمینار و نمایشگاه و استفاده از چاشنیهای خرید نقش موثری در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان داشته باشند.
5-3-5. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه پنجم: در مورد فرضیه پنجم استفاده از فنون بازاریابیهای نوین از جمله پست الکترونیکی، پیامک و … پیشنهاد می گردد.
5-3-6. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه ششم: فرضیه ششم، همانطور که پیشتر بحث شد باید حتی الامکان کتابهای کودک ونوجوان را با قیمت پایین عرضه کرد تا در سبد خرید اغلب خانواده قرار گیرد.
5-3-7. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه هفتم: در رابطه با فرضیه هفتم، استفاده از راهکارهایی برای سهولت دسترسی مشتریان توصیه می شود ازاین و دو روش توزیع گسترده و توزیع مویرگی میتواند موثر واقع شود .
توزیع گسترده : این استراتژی که توزیع محصولات در تعداد زیادی خرده فروشی را شامل می شود در زمانی مناسب بوده که مشتریان انتظار داشته باشند محصول مورد نظر را در نزدیک ترین خرده فروشی بیابند.
توزیع مویرگی : در این روش ناشران می توانند با شناسایی خرده فروشان در مکان مناسب جهت سهولت دسترسی مشتریان به عنوان مثال خرده فروشان نزدیک به مدارس و دیگر مراکز مخصوص کودک و نوجوان به توزیع مویرگی دست یافت این روش دارای مزایای دیگری از جمله افزایش ارتباط با مشتری که بر اساس نتایج این پژوهش مورد اهمیت است نیز می باشد.
5-3-8. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه هشتم: در رابطه با فرضیه هشتم که مربوط به کیفیت میباشد، پیشنهاد می‌شود ناشران به طراحی جلد کتابها، استفاده از اشکال و تصاویر رنگارنگ و متنوع، محتوای متفاوت و مؤثر، توجه خاصی داشته باشند.
5-4. پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده:
با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاداتی برای پژوهشگران ارائه می گردد:
– نقش کتب کودک و نوجوان در رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیدگاه خانواده ها؛
– بررسی وضعیت کیفیت کتابهای منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان؛
– بررسی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ کتابخوانی نزد کودکان و نوجوانان؛
5-5.  محدودیت‌های تحقیق:
1- عدم همکاری کامل مخاطبان در پاسخگویی به پرسش‌نامه‌ها؛ از آنجا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، روابط عمومی، بازاریابی، کودکان و نوجوان Next Entries پایان نامه رایگان درباره توزیع فراوانی، ضریب همبستگی، مصرف کنندگان، مصرف کننده