دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، بازاریابی، سطح معنی داری، روابط عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه ای

متغیر
Test Value = 3
فروش حضوری

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

متوسط ​​تفاوت

95% فاصله اطمینان

حد پایین
حد پایین

21.301
399
.000
.4819
.4374
.526

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (P) از مقدار خطا (α) کمتر است ، درنتیجه فرضیه H0رد شده و فرضیه H1 مبنی بر اینکه نحوه بکارگیری خرید حضوری در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است، مورد تایید قرار می‌گیرد. همچنین هم علامت بودن حد بالا و حد پایین در جدول فوق نشان از تایید فرضیه می باشد.
4-3-5.آزمون فرضيه پنجم:
فرضیه پنجم پژوهش در مورد اثر نحوه اجرای بازاریابی مستقیم در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان بوده است. متغیر روابط عمومی با استفاده از سوالات 23 تا 25 پرسشنامه اندازه گیری گردیده است.
فرضیههای آماری بصورت زیر نوشته می شود:
طراحي فرض H0
نحوه اجرای بازاریابی مستقیم در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر نیست
طراحي فرض H1
نحوه اجرای بازاریابی مستقیم در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تیاستیودنت از نرم افزارspss استفاده شده که نتایج حاصل از آن بشرح زیر می‌باشد:
T TEST تک نمونه ای

متغیر
Test Value = 3

t
درجه آزادی
سطح معنی داری
متوسط ​​تفاوت
95% فاصله اطمینان

حد پایین
حد پایین
بازاریابی
-10.777
399
.000
-.2458
-.2907
-.201

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (Sig=0.000) از مقدار خطا (α) کمتر است ، درنتیجه فرضیه H0رد شده و فرضیه H1 مبنی بر اینکه نحوه اجرای بازاریابی مستقیم در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است، مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین هم علامت بودن حد بالا و حد پایین در جدول فوق نشان از تایید فرضیه می باشد.
4-3-6.آزمون فرضیه ششم:
فرضیه ششم پژوهش در مورد اثر کاهش قیمت در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان بوده است. متغیر روابط عمومی با استفاده از سوالات 8 و 9 پرسشنامه اندازه گیری گردیده است.
فرضیههای آماری بصورت زیر نوشته می شود:
طراحي فرض H0
کاهش قیمت در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر نیست
طراحي فرض H1
کاهش قیمت در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون تیاستیودنت از نرم افزارspss استفاده شده که نتایج حاصل از آن بشرح زیر می‌باشد:
T TEST تک نمونه ای
متغیر
Test Value = 3

t
درجه آزادی
سطح معنی داری
متوسط ​​تفاوت
95% فاصله اطمینان

حد پایین
حد پایین
قیمت
-9.811
399
.000
-.2212
-.2656
-.176

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (Sig=0.000) از مقدار خطا (α) کمتر است ، در نتیجه فرضیه H0رد شده و فرضیه H1 مبنی بر اینکه کاهش قیمت در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است، مورد تایید قرار می‌گیرد. همچنین هم علامت بودن حد بالا و حد پایین در جدول فوق نشان از تایید فرضیه می باشد.
4-3-7.آزمون فرضیه هفتم:
فرضیه هفتم پژوهش در مورد اثر نحوه توزیع در میزان خرید کتب کودک و نوجوان بوده است. متغیر توزیع با استفاده از سوالات 17 و 26 پرسشنامه اندازه گیری گردیده است.
فرضیههای آماری بصورت زیر نوشته می شود:
طراحي فرض H0
نحوه توزیع در میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر نیست
طراحي فرض H1
نحوه توزیع در میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تیاستیودنت از نرم افزارspss استفاده شده که نتایج حاصل از آن بشرح زیر می‌باشد:
T TEST تک نمونه ای
متغیر

Test Value = 3

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

متوسط ​​تفاوت

95% فاصله اطمینان

حد پایین
حد پایین
نحوه توزیع
-22.423
399
.000
-.4875
-.5302
-.444

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری(Sig=0.000) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0رد شده و فرضیه H1 مبنی بر اینکه نحوه توزیع در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است ، مورد تایید قرار می‌گیرد. همچنین هم علامت بودن حد بالا و حد پایین در جدول فوق نشان از تایید فرضیه می باشد.
4-3-8.آزمون فرضیه هشتم:
فرضیه هشتم پژوهش در مورد اثر کیفیت در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان بوده است. متغیر کیفیت با
استفاده از سوالات 27 و 33 پرسشنامه اندازه گیری گردیده است.
فرضیههای آماری بصورت زیر نوشته می شود:
طراحي فرض H0
کیفیت مناسب در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر نیست
طراحي فرض H1
کیفیت مناسب در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تیاستیودنت از نرم افزارspss استفاده شده که نتایج حاصل از آن بشرح زیر می‌باشد:
T TEST تک نمونه ای
متغیر
Test Value = 3

t
درجه آزادی
سطح معنی داری
متوسط ​​تفاوت
95% فاصله اطمینان

حد پایین
حد پایین
کیفیت
47.636
399
.000
.9807
.9402
1.021

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (P) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0رد شده و فرضیه H1 مبنی بر اینکه کیفیت مناسب در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین هم علامت بودن حد بالا و حد پایین در جدول فوق نشان از تایید فرضیه می باشد.
4-4. یافتههای جانبی پژوهش:
آزمون فرضیات بر اساس گروه مشتریان:
در سوالات جمعیت شناختی به منظور گروهبندی مشتریان سوالی در نظر گرفته شده بود که بر این اساس مشتریان به 5 گروه دسته بندی گردیدند. بدین ترتیب که گروه الف را خریداران کتب پیش از دبستان، گروه ب کتب مربوط به سالهای آغازین دبستان(7 تا 9 سال)، گروه ج کتب مربوط به سالهای پایانی دبستان (10 و11 سال) ، گروه د کتب مربوط به سالهای راهنمایی(12 تا 14 سال) وگروه ه کتب مربوط به سالهای دبیرستان(15 تا 18 سال) تشکیل میدهند. فراوانی هر یک از این گروهها در ابتدای این فصل در بخش آمار توصیفی نشان داده شده است. در این بخش به آزمون فرضیات به تفکیک هریک از این گروهها پرداخته می‌شود:

4-4-1.بر اساس گروه الف(خریداران کتب پیش از دبستان):
جدول4-9. آزمون ميانگين يک جامعه آماري()
متغیر(فرضیه مربوطه)
میانگین
سطح معناداری (Sig)
حد پایین
حد بالا
نتیجه فرضیه
تبلیغات (فرضیه 1)
3.0208
.552
-.0482
.0899
رد شده است
چاشنی های فروش(فرضیه2)
3.5278
.000
.4867
.5688
تایید شده است
روابط عمومی (فرضیه 3)
3.1417
.000
.0899
.1935
تایید شده است
فروش حضوری (فرضیه 4)
3.4688
.000
.3800
.5575
تایید شده است
بازاریابی مستقیم (فرضیه 5)
2.8472
.000
-.2369
-.0686
تایید شده است
قیمت (فرضیه 6)
2.7083
.000
-.3544
-.2289
تایید شده است
نحوه توزیع (فرضیه 7)
2.7083
.000
-.3588
-.2245
تایید شده است
کیفیت (فرضیه 8)
4.0833
.000
1.0065
1.1601
تایید شده است

براساس نتایج بدست آمده که در جدول فوق نشان داده شده است از نظر پاسخ دهندگان گروه الف به تعداد 144 نفر، فرضیه اول پژوهش که مربوط به اثر تبلیغات بر خرید بود، رد شده است و به غیر از آن بقیه فرضیات پژوهش (7 فرضیه) تایید گردیده است. از دیدگاه مشتریان کتب پیش دبستانی، تبلیغات اثر چندانی روی میزان خرید کتب کودک و نوجوان ندارد.
4-4-2. بر اساس گروه ب( خریداران کتب مربوط به سالهای آغازین دبستان( 7 تا 9 سال)):
جدول4-10. آزمون ميانگين يک جامعه آماري()
متغیر(فرضیه مربوطه)
میانگین
سطح معناداری (Sig)
حد پایین
حد بالا
نتیجه فرضیه
تبلیغات (فرضیه 1)
2.9545
.249
-.1232
.0323
رد شده است
چاشنی های فروش (فرضیه2)
3.6465
.000
.5921
.7009
تایید شده است
روابط عمومی (فرضیه 3)
3.0525
.141
-.0176
.1227
رد شده است
فروش حضوری (فرضیه 4)
3.3788
.000
.3067
.4509
تایید شده است
بازاریابی مستقیم (فرضیه 5)
2.7937
.000
-.3692
-.2234
تایید شده است
قیمت (فرضیه 6)
2.9545
.353
-.1422
.0513
رد شده است
نحوه توزیع (فرضیه 7)
2.4192
.000
-.6671
-.4945
تایید شده است
کیفیت (فرضیه 8)
3.9264
.000
.8555
.9973
تایید شده است

بر اساس نتایج بدست آمده که در جدول فوق نشان داده شده است از نظر پاسخ دهندگان گروه ب به تعداد 99 نفر، فرضیه‌های 1، 3 و 6 پژوهش که مربوط به اثر تبلیغات، روابط عمومی و قیمت بر میزان خرید بودند، رد شده است و مابقی فرضیات تایید گردیده است.
4-4-3.بر اساس گروه ج ( خریداران کتب مربوط به سالهای پایانی دبستان (10 و 11 سال))
جدول4-11. آزمون ميانگين يک جامعه آماري()
متغیر(فرضیه مربوطه)
میانگین
سطح معناداری (Sig)
حد پایین
حد بالا
نتیجه فرضیه
تبلیغات (فرضیه 1)
2.9515
.143
-.1138
.0167
رد شده است
چاشنی های فروش (فرضیه2)
3.5781
.000
.4940
.6621
تایید شده است
روابط عمومی (فرضیه 3)
2.9316
.021
-.1261
-.0106
تایید شده است
فروش حضوری (فرضیه 4)
3.5791
.000
.4763
.6820
تایید شده است
بازاریابی مستقیم (فرضیه 5)
2.5570
.000
-.5145
-.3716
تایید شده است
قیمت (فرضیه 6)
2.7342
.000
-.3686
-.1631
تایید شده است
نحوه توزیع (فرضیه 7)
2.2468
.000
-.8095
-.6968
تایید شده است
کیفیت (فرضیه 8)
3.9078
.000
.8010
1.0145
تایید شده است

براساس نتایج بدست آمده که در جدول فوق نشان داده شده است از نظر پاسخ دهندگان گروه ج به تعداد 79 نفر، فرضیه اول پژوهش که مربوط به اثر تبلیغات بر خرید بود، رد شده است و به غیر از آن بقیه فرضیات پژوهش (7 فرضیه) تایید گردیده است. از دیدگاه مشتریان کتب مربوط به سالهای پایانی دبستان، تبلیغات اثر چندانی روی میزان خرید کتب کودک و نوجوان ندارد.
4-4-4.بر اساس گروه د ( خریداران مربوط به کتب سالهای راهنمایی( 12تا 14 سال))
جدول4-12. آزمون ميانگين يک جامعه آماري()
متغیر(فرضیه مربوطه)
میانگین
سطح معناداری (Sig)
حد پایین
حد بالا
نتیجه فرضیه
تبلیغات (فرضیه 1)
3.0370
.539
-.0831
.1571
رد شده است
چاشنی های فروش (فرضیه2)
3.5185
.000
.4307
.6063
تایید شده است
روابط عمومی (فرضیه 3)
2.9556
.391
-.1476
.0587
رد شده است
فروش حضوری (فرضیه 4)
3.6389
.000
.5655
.7123
تایید شده است
بازاریابی مستقیم (فرضیه 5)
2.9630
.579
-.1701
.0960
رد شده است
قیمت (فرضیه 6)
2.8333
.004
-.2791
-.0542
تایید شده است
نحوه توزیع (فرضیه 7)
2.4444
.000
-.6571
-.4540
تایید شده است
کیفیت (فرضیه 8)
3.9365
.000
.8906
.9824
تایید شده است

براساس نتایج بدست آمده که در جدول فوق نشان داده شده است از نظر پاسخ دهندگان گروه د به تعداد 54 نفر، فرضیه‌های اول ، سوم و پنجم پژوهش که مربوط به اثر تبلیغات ، روابط عمومی و اثر بازاریابی مستقیم بر خرید بود، رد شده اند و مابقی فرضیات پژوهش (5 فرضیه) تایید گردیده است. از دیدگاه مشتریان کتب مربوط به سالهای راهنمایی، تبلیغات ، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم اثر چندانی روی میزان خرید کتب کودک و نوجوان ندارند.
4-4-5.بر اساس گروه ه (خریداران کتب مربوط به سالهای دبیرستان( 15 تا 18 سال))
جدول4-13. آزمون ميانگين يک جامعه آماري()
متغیر(فرضیه مربوطه)
میانگین
سطح معناداری (Sig)
حد پایین
حد بالا
نتیجه فرضیه
تبلیغات (فرضیه 1)
2.7917
.003
-.3367
-.0800
تایید شده است
چاشنی های فروش (فرضیه2)
3.2500
.005
.0853
.4147
تایید شده است
روابط عمومی (فرضیه 3)
2.8000
.000
-.2610
-.1390
تایید شده است
فروش حضوری (فرضیه 4)
3.3125
.000
.1530
.4720
تایید شده است
بازاریابی مستقیم (فرضیه 5)
2.5833
.000
-.6034
-.2299
تایید شده است
قیمت (فرضیه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، کودک و نوجوان، جامعه آماری، آزمون فریدمن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، روابط عمومی، بازاریابی، کودکان و نوجوان