دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، روابط عمومی، سطح معنی داری، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش می‌تواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در پژوهش، مبنایی را برای تحلیلهای آینده در اختیار او قرار دهد.
4-2. تحلیل آمار توصیفی:
در این بخش با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها پرداخته می‌شود.
4-2-1. جنسیت
جدول 4-1. توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

نمودار 4-1. نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
همانطور که در جدول و نمودار بالا مشخص است، نسبت پاسخ دهندگان مرد به زن اندکی بیشتر بوده است
4-2-2. میزان تحصیلات
جدول 4-2. توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
میزان تحصیلات
0
0
0
زیر دیپلم
13.5
13.5
54
دیپلم
38.5
25.0
100
فوق دیپلم
79.0
40.5
162
لیسانس
100
21.0
84
فوق لیسانس و بالاتر

100
400
جمع

نمودار 4-2. نمودار توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
همانطوریکه جدول و نمودار مربوط به میزان تحصیلات نشان می دهد دارندگان مدرک لیسانس در بین پاسخ دهندگان بیشتر از سایرین می باشد همچنین در بین پاسخ دهندگان تحصیلات زیر دیپلم نبوده لذا در نمودار آورده نشده است.
4-2-3. سن
جدول 4-3. توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
سن
3.0
3.0
12
21 تا28 سال
21.0
18.0
72
29 تا 35 سال
74.0
53.5
214
36 تا 42 سال
98.0
24.0
96
43 تا 50 سال
100
1.5
6
بالای 50 سال

100
400
جمع

نمودار 4-3. توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
جدول و نمودار فوق نشان می دهد که اغلب پاسخ دهندگان در سنین بین 31 تا 40 سال قرار دارند.
4-2-4. میزان درآمد
جدول 4-4. جدول فراوانی مربوط به میزان درآمد پاسخ دهندگان
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
میزان درآمد
7.5
7.5
30
زیر 300 هزار تومان
17.5
10.0
40
300 تا 400 هزار تومان
44.5
27.0
108
400 تا 500 هزار تومان
86.5
42.0
168
500 هزار تا یک میلیون
100
13.5
54
بالای یک میلیون تومان

100
400
جمع

نمودار4-4- توزیع درصد فراوانی میزان درآمد پاسخ دهندگان
جدول و نمودار فوق نشان می دهد که اغلب پاسخ دهندگان درآمدی بین 500 هزار تا یک میلیون تومان دارند.
4-2-5. تعداد فرزند
جدول 4-5. توزیع فراوانی تعداد فرزندان پاسخ دهندگان
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
تعداد فرزند
58.3
58.3
233
یک فرزند
82.0
23.8
95
دو فرزند
95.0
13.5
54
سه فرزند
98.5
3.0
12
چهار فرزند
100
1.5
6
5 و بالاتر

100
400
جمع

نمودار 4-5- توزیع درصد فراوانی تعداد فرزندان پاسخ دهندگان
در نمودار فوق مشاهده میشود که اغلب پاسخ دهندگان دارای یک فرزند میباشند.
4-2-6. گروههای خرید کتب کودک و نوجوان
جدول و نمودار زیر توزیع فراوانی تمایل پاسخ دهندگان به هر یک از گروههای کتب کودک و نوجوان را نشان می‌دهد. در این گروهبندی خریداران این کتب به 5 گروه تقسیم بندی شده اند. بدین ترتیب که گروه الف را خریداران کتب پیش از دبستان، گروه ب کتب مربوط به سالهای آغازین دبستان (7 تا 9 سال)، گروه ج کتب مربوط به سالهای پایانی دبستان(10 و 11 سال) ، گروه د کتب مربوط به سالهای راهنمایی ( 12 تا 14 سال) و گروه ه کتب مربوط به سالهای دبیرستان (15 تا 18 سال)
جدول4-6. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به هریک از گروههای کتب کودک و نوجوان
درصد فراواني تجمعي
درصد فراواني
فراواني
گروه
36.0
36.0
144
گروه الف
60.8
24.8
99
گروه ب
80.5
19.7
79
گروه ج
94.0
13.5
54
گروه د
100
6.0
24
گروه ه

100
400
جمع

نمودار 4-6. توزیع درصد فراوانی تمایل پاسخ دهندگان به هریک از گروههای کتب کودک و نوجوان
همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود تقاضای خرید کتب برای گروه الف که شامل کتب پیش دبستانی میباشد بیشتر است و هرچه گروه سنی کودکان افزایش می یابد تمایل به خرید کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر می توان نتیجه گرفت که بطور کلی والدین اغلب در سنین پایین فرزندشان (4-6 سال) نسبت به تهیه کتب برایشان اقدام می کنند و با افزایش سن کودک از این تمایل به خرید کتب از سوی والدین کاسته می شود که این امر نشان دهنده ی میزان اهمیت کتب در پرورش کودکان در سنین کودکی و نوجوانی از دیدگاه والدین می باشد.
جدول 4-7. توزیع فراوانی پاسخها به هریک از سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت
متغیر
سوالات
خیلی کم
کم
تا حدی
زیاد
خیلی زیاد
تبلیغات
1
9
21
101
209
60

2
11
60
210
98
21

3
12
30
204
148
6

4
45
224
101
21
9

5
66
232
77
19
8

6
5
23
235
131
6
قیمت
8
24
244
102
28
7

9
17
23
192
158
10
چاشنیهای فروش
7
15
30
214
143
13

10
2
28
149
161
60

11
5
18
36
168
173

12
8
21
38
220
112
فروش حضوری
13
36
82
52
183
47

14
11
49
215
98
27

15
13
71
155
149
12

16
18
71
203
84
24
روابط عمومی
18
8
54
148
184
6

19
3
36
230
115
16

20
14
35
198
141
12

21
17
24
215
101
43

22
54
239
77
24
6
بازاریابی مستقیم
23
12
89
203
89
7

24
12
36
196
114
42

25
84
184
82
38
12
نحوه توزیع
17
48
64
138
118
32

26
114
198
41
32
15
کیفیت
27
23
29
126
162
60

28
3
10
77
212
98

29
4
8
130
210
48

30
10
26
125
167
72

31
13
18
77
216
76

32
9
16
71
184
120

33
8
35
65
177
115
4-3. تحلیل آمار استنباطی:
هدف از تحلیل استنباطی، تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می باشد. در تحلیل استنباطی از دو نوع آمار بهره گرفته می شود که اولی، آمار پارامتریک است که برای توزیع‌های نرمال استفاده می‌شود و دومی، آمار ناپارامتریک است که آن را آزمونهای آزاد توزیع نیز می نامند. در آزمونهای ناپارامتری نیاز به نرمال بودن توزیع نیست (خاکی،1384، 320)
.ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن هر یک از متغیرها پرداخته می‌شود:

جدول 4-8. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیر
Sig (سطح معنی داری )
α (مقدار خطا)
نتیجه آزمون
تبلیغات
0.109
05 /0
داده ها نرمال است
چاشنیهای فروش
0.448
05 /0
داده ها نرمال است
روابط عمومی
0.166
05 /0
داده ها نرمال است
فروش حضوری
0.832
05 /0
داده ها نرمال است
بازاریابی مستقیم
0.361
05 /0
داده ها نرمال است
قیمت
0.148
05 /0
داده ها نرمال است
نحوه توزیع
0.663
05 /0
داده ها نرمال است
کیفیت
0.397
05 /0
داده ها نرمال است
نتایج حاصل از آزمون نرمالیتی (کولموگروف- اسمیرنوف) نشان می دهد که توزیع دادههای تمامی متغیرهای پژوهش نرمال می باشد. بنابراین برای آزمون فرضیات از آزمون پارامتریک تی استیودنت استفاده می‌شود.
آزمون فرضیات:
برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تیاستیودنت (آزمون میانگین جامعه) استفاده شده است که در این بخش به تفکیک فرضیات به آزمون هریک از آنها پرداخته می‌شود:
4-3-1. آزمون فرضيه اول:
فرضیه اول پژوهش در مورد اثر تبلیغات در افزایش خرید کتب کودک و نوجوان بوده است.
متغیر تبلیغات با استفاده از سوالات 1 تا 6 پرسشنامه اندازه گیری شده است.
فرضیه های آماری بصورت زیر نوشته می شود:

طراحي فرض H0
تبلیغات در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر نیست.
طراحي فرض H1
تبلیغات در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تیاستیودنت از نرم افزارspss استفاده شده که نتایج حاصل از آن بشرح زیر می‌باشد:
T TEST تک نمونه ای
متغیر
Test Value = 3

T
درجه آزادی
سطح معنی داری
متوسط ​​تفاوت
95% فاصله اطمینان

حد پایین
حد پایین
تبلیغات
-1.071
399
.285
-.0208
-.0591
.017

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (285/0 Sig=) از مقدار خطا (α) بیشتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد نشده و فرض محقق (H1) مبنی بر اینکه تبلیغات در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است، مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. میتواند علت بی اهمیت بودن تبلیغات از نظر خریداران عدم انجام تبلیغات گسترده توسط ناشران دانست. همچنین مثبت و منفی بودن علامتهای حد بالا و حد پایین در جدول فوق حاکی از رد فرضیه اول پژوهش می‌باشد.
4-3-2.آزمون فرضيه دوم:
فرضیه دوم پژوهش در مورد اثر چاشنیهای خرید در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان بوده است. متغیر چاشنی های خرید با استفاده از سوالات 7 تا 12 پرسشنامه اندازه گیری گردیده است.
فرضیه های آماری بصورت زیر نوشته می شود:
طراحي فرض H0
استفاده از چاشنیهای خرید در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر نیست
طراحي فرض H1
استفاده از چاشنیهای خرید در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تیاستیودنت از نرم افزارspss استفاده شده که نتایج حاصل از آن بشرح زیر می‌باشد:
T TEST تک نمونه ای
متغیر
Test Value = 3

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

متوسط ​​تفاوت

95% فاصله اطمینان

حد پایین
حد پایین
چاشنی های خرید
34.942
399
.000
.5492
.5183
.580
با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (Sig=0.000) از مقدار خطا (α) کمتر است ، درنتیجه فرضیه H0رد شده و فرضیه H1 مبنی بر اینکه استفاده از چاشنیهای خرید در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر می باشد، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین هم علامت بودن حد بالا و حد پایین در جدول فوق نشان از تایید فرضیه می باشد.
4-3-2. آزمون فرضيه سوم:
فرضیه سوم پژوهش در مورد اثر نحوه بکارگیری روابط عمومی در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان بوده است. متغیر روابط عمومی با استفاده از سوالات 18 تا 22 پرسشنامه اندازه گیری گردیده است.
فرضیههای آماری بصورت زیر نوشته می شود:
طراحي فرض H0
نحوه بکارگیری روابط عمومی در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر نیست
طراحي فرض H1
نحوه بکارگیری روابط عمومی در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون تی استیودنت از نرم افزارspss استفاده شده که نتایج حاصل از آن بشرح زیر می‌باشد:
T TEST تک نمونه ای
متغیر
Test Value = 3

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

متوسط ​​تفاوت

95% فاصله اطمینان

حد پایین
حد بالا
روابط عمومی
2.864
399
.0402
.0325
.0000
.065

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (Sig=0.0402) کوچکتر از مقدار خطا (α) است، درنتیجه فرضیه H0رد شده و فرضیه H1 مبنی بر اینکه نحوه بکارگیری روابط عمومی در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است، مورد تایید قرار می گیرد.
4-3-4.آزمون فرضيه چهارم:
فرضیه چهارم پژوهش در مورد اثر نحوه بکارگیری خرید حضوری در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان بوده است. متغیر روابط عمومی با استفاده از سوالات 13 تا 16 پرسشنامه اندازه گیری گردیده است.
فرضیههای آماری بصورت زیر نوشته می شود:
طراحي فرض H0
نحوه بکارگیری خرید حضوری در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر نیست
طراحي فرض H1
نحوه بکارگیری خرید حضوری در افزایش میزان خرید کتب کودک و نوجوان موثر است
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون تیاستیودنت از نرم افزارspss استفاده شده که نتایج حاصل از آن بشرح زیر می‌باشد:
T TEST تک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، کودک و نوجوان، جامعه آماری، آزمون فریدمن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، روابط عمومی، بازاریابی، کودکان و نوجوان