دانلود پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، تحلیل عوامل، سلامت روان، روایی سازه

دانلود پایان نامه ارشد

و در سال 1383 روي 446 دانشجوي دختر و پسر اجرا شد، با 9295/0=آلفا و در تحليل عاملي چهار عامل بدست آمد.
براي بررسي روايي اين پرسشنامه با استفاده از قضاوت دوستان دو بررسي انجام شده است:
آرجيل، مارتين و كروسلند344 (1989) از دانشجويان خواستند تا دوستانشان را بر اساس يك مقياس ده درجه اي از شادكامي درجه بندي كنند كه همبستگي ميان درجه بندي و پرسشنامه شادكامي آكسفورد، 43% بود، بررسي وايلانت (1993) نيز همبستگي 64% و 49% را ميان درجه بندي دوستان و نمره ي پرسشنامه شادكامي آكسفورد گزارش كرده است.
3-6-2 پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني
پرسشنامه ارزيابي كيفيت زندگي345 سازمان جهاني بهداشت به وسيله ي گروه ارزيابي كيفيت زندگي اين سازمان با همكاري 15 كشور دنيا آماده شد كه اين 15 كشور داراي فرهنگ هاي مختلف و از تمام نقاط دنيا بودند (كويلين و اورلي346، 1994، زابو347، 1996؛ سازمان جهاني بهداشت348، 1994،1995). اين پرسشنامه داراي 26 پرسش مي باشد و كيفيت زندگي را در 4 حيطه سلامت جسماني، سلامت روان، روابط اجتماعي و سلامت محيط اندازه مي گيرد (هر يك از حيطه ها به ترتيب داراي 6، 7، 3 و 8 سؤال مي باشند). 2 سؤال اول به هيچيك از حيطه ها تعلق ندارند و وضعيت سلامت و كيفيت زندگي را به شگل كلي مورد ارزيابي قرار مي دهند. براي هر حيطه امتيازي بين 20- 4 به دست مي آيد كه 4 نشانگر بدترين وضعيت و 20 نشانگر بهترين وضعيت در آن حيطه خاص است (به نقل از نجات، منتظري، هلاكويي ناييني، محمد و مجد زاده، 1385 الف).
مشخصات روان سنجی گونه ایرانی این پرسش نامه نشان داده است که این ابزار می تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ به صورتی که شاخص هم بستگی درون خوشه ای 349 پرسش نامه در آزمون مجدد در فاصله 2 هفته در چهار دامنه ، از75/0 تا 84/0 به دست آمد. از طرفی مقادیر آلفای کرونباخ و شاخص های مربوط به روایی سازه 350 نیز حاکی از روایی قابل قبول این ابزار در جمعیت ایران بودند (نجات و همكاران،1385). اين پرسشنامه استاندارد از نظر 100 پرسش استخراج شده و قدمت آن به سال 1994 بر مي گردد. صدها محقق برجسته و ده ها سازمان بهداشتي رسمي جهاني از كشورهاي مختلف در توليد و استاندارد سازي آن به 19 زبان مختلف نقش داشته اند. پايايي فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي بهداشت از 65/0 تا 84/0 مي باشد.
3-6-2-1 اعتبار و روايي پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني
تحقيقات نشان داده اند كه فرم اصلي پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني و فرم كوتاه آن با همديگر همخواني رضايت بخشي دارند (بونومي و همكاران، 2000). بين نمرات حيطه هاي فرم اصلي پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني و نمرات حيطه هاي فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني همبستگي بالايي وجود دارد. دامنه اين همبستگي ها بين 89/0 (براي حيطه سوم) تا 95/0 (براي حيطه اول)، محاسبه شده است (لوپز و اشنايدر، 2004).
يانگ و همكاران (2006) در پژوهشي ويژگي هاي روان سنجي مدول دياليز نسخه تايواني فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني را با اجرا بر روي 283 نفر از افراد تايواني كه به طور منظم تحت دياليز قرار گرفتند، مورد بررسي قرار دادند. نتايج بررسي آن ها نشان داد كه در مورد همه گويه ها، همبستگي گويه يا حيطه مرتبط با خود، قوياً معني دار و بزرگتر از همبستگي آن با ديگر حيطه ها بود. چين، وانگ؛ يائو، هاسو و هاسويه351 (2009) در پژوهشي روي 53 نفر از سالمندان تايواني زبان كه مي توانستند خط چيني را بخوانند، ميزان توافق بين نسخه تايواني- چيني و تايواني فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني را مورد بررسي قرار دادند. در مورد 17 گويه از 28 گويه، توافق قابل قبولي بين دو نسخه وجود داشت. در سه حيطه از چهار حيطه فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني نيز توافق متوسط تا بالايي بين دو نسخه وجود داشت. اما در مورد حيطه روابط اجتماعي چنين نبود.
نجات و همكاران (1385 الف) براي بررسي روايي تشخيصي فرم كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني، اختلاف ميانگين نمرات افراد سالم و بيمار در حيطه هاي مختلف اين پرسشنامه را ارزيابي كردندكه نتايج نشان داد ضريب عضويت گروهي در هر يك از اين حيطه ها پس از كنترل متغيرهاي بالقوه مخدوش كننده با استفاده از روش رگرسيون خطي، معني دار بود و اين امر نشان دهنده روايي تشخيصي اين پرسشنامه بود.
3-6-3 پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی352
فرم کوتاه 60 سوالی
پرسشنامه R-NEOPI، یکی از آزمون‌‌های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزار‌ها در زمینه شخصیت است که توسط مک‌کری و کوستا در سال 1985 تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی نئو معرفی شد. فرم تجدید نظر شده این پرسشنامه توسط همان مؤلفین تحت عنوان فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو  ارایه شده است.
فرم بلند این پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه‌گیری پنج عامل یا حیطه اصلی روان‌نژندی، برونگرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیر بودن و مسؤلیت‌پذیری طراحی شده است. همچنین این پرسشنامه فرم دیگری به نام   NEO-FFIدارد که یک پرسشنامه 60 سؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می‌رود. در فرم240 سوالی هرعامل دارای6 سطح یا زیرمقیاس است، درحالیکه درفرم کوتاه هر عامل با 12 سوال سنجیده می‌شود.
اين پرسشنامه، پنج عامل اصلي شخصيت (روان رنجوري، برون گرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن و با وجدان بودن) را اندازه گيري مي كند (مك كري و كوستا، 1992). پنج عامل مورد اندازه گيري توسط پرسشنامه ي NEOPI-R و ضرايب آلفاي مربوط به آن (گروسي و فرشي، 2001) در جدول زيرارائه شده است.
جدول 3-3: ضرايب آلفاي پرسشنامه ي NEOPI-R
عامل ضريب آلفا
روان رنجوري 86/0
برون گرايي 73/0
انعطاف پذيري 56/0
دلپذير بودن 68/0
با وجدان بودن 87/0
3-6-3-1 اعتبار و روايي پرسشنامه ويژگي شخصيتي نئو
در خصوص اعتبار NEO-FFI، نتايج چندين مطالعه حاكي از آن است كه زير مقياس هاي NEO-FFI، همساني دروني خوبي دارند. به عنوان مثال: كاستا و مك كرا (1992) ضريب آلفاي كرونباخ بين 68/0 (براي موافق بودن) تا 86/0 (براي روان آزرده گرايي) را گزارش كرده اند. هلدن (1999) نيز ضريب آلفاي اين 5 عامل را در دامنه 76/0 (براي گشودگي) تا 87/0 (براي روان آزرده گرايي) گزارش مي كند. نتايج مطالعه موراديان و نزلك (1995) نيز حاكي از آن است كه آلفاي كرونباخ روان آزرده گرايي، برون گرايي، گشودگي، موافق بودن و باوجدان بودن بوده به ترتيب عبارت است از 84/0، 75/0، 74/0، 75/0 و 83/0.
پرسشنامه NEO-FFI در ايران توسط گروسي (1377) هنجاريابي شده است. اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد در مورد 208 نفر از دانشجويان به فاصله سه ماه به ترتيب 83/0، 75/0، 80/0، 79/0 و 79/0 براي عوامل C,A,O,E,N به دست آمده است.
همچنين در تحقيق ملازاده (1381) ضرايب اعتبار آزمون-آزمون مجدد در فاصله 37 روز در مورد 76 نفر از فرزندان شاهد به ترتيب 83/0، 78/0، 73/0، 79/0 و 85/0 براي روان آزرده گرايي، برون گرايي، گشودگي، موافق بودن و باوجدان بودن گزارش شده است. آلفاي كرونباخ نيز براي روان آزرده گرايي 86/0، برون گرايي 83/0، گشودگي 74/0، موافق بودن 76/0، باوجدان بودن 87/0 و آلفاي كل برابر 83/0 به دست آمده است.
در زمينه روايي همزمان اين پرسشنامه و پرسشنامه نشانگر ريخت مايرز بريكز، پرسشنامه چند جنبه اي شخصيتي مينه سوتا، پرسشنامه تجديد نظر شده كاليفرنيا، بررسي مزاج گيلفورد و زاكرمن، فهرست رگه ها و مقياس رگه بين فردي رابطه بالايي گزارش شده است (ملازاده، 1381).
گزارش هايي نيز در ارتباط با روايي عوامل NEO-FFI ارايه شده است. مك كرا و كاستا (1989) اظهار مي دارند كه ابزار كوتاه شده NEO با فرم كامل آن (NEO-PI) مطابقت دقيقي دارد به گونه اي كه مقياس هاي فرم كوتاه، همبستگي بالاتر از 68/0 را با مقياس هاي فرم كامل دارا مي باشند. مك كرا و كاستا در مطالعه ديگري (1992) گزارش مي كنند كه اعتبار 5 عامل NEO-FFI، بر اساس همبستگي با ارزيابي هاي همسر و همسالان به ترتيب در دامنه اي از 44/0 براي باوجدان بودن تا 65/0 براي گشودگي قرار دارد. در ضمن در اين مطالعه گزارش شده است كه اين پرسشنامه، 85 درصد واريانس را در اعتبار همگرا، كه از ارزيابي هاي صفات مشابه با استفاده از تأييد صفت و ارزيابي هاي همسر و همسالان به دست آمده است، تبيين مي كند.
3-6-3-2 معرفي ابعاد پرسشنامه ويژگي شخصيتي نئو
3-6-3-2-1 شاخص روان آزرده گرايي (N)
از جمله ابعاد گسترده شخصيت، مقايسه سازگاري، ثبات عاطفي فرد، ناسازگاري و عصبيت يا روان آزردگي است. داشتن احساسات منفي مانند ترس، غم، برانگيختگي، خشم، احساس گناه، احساس كلافگي دايمي و فراگير، مبناي اين شاخص را تشكيل مي دهند. از آنجا كه هيجان مخرب در سازگاري فرد در محيط تأثير دارد، در زن و مردي كه داراي نمره هاي بالا در اين شاخص باشند، احتمال بيشتري وجود دارد كه داراي باورهاي غير منطقي باشند، قدرت كمتري در كنترل تكانه ها353 داشته باشند و ميزان سازش ضعيف تري با ديگران و شرايط استرس زايي را نشان دهند.
بيماراني كه معمولاً گرفتار حالات نوروتيك يا عصبي مي شوند، در شاخص N نمره بيشتري مي گيرند (آيسنك و آيسنك، 1975). با اين حال شاخص N در آزمون NEO-PI-R همانند ديگر شاخص هاي اين آزمون، جنبه هاي شخصيت بهنجار را مي سنجد. افراد داراي نمره بالا در اين شاخص ممكن است در خطر ابتلا به برخي از اختلالات روان پزشكي باشند. بايد توجه داشت كه نمرات N نشان دهنده آسيب شناسي رواني نيست و از طرف ديگ بايد در نظر داشت كه همه مواردي كه داراي تشخيص روان پزشكي هستند، ضرورتاً نمره بالايي در شاخص N ندارند. براي نمونه ممكن است فرد داراي شخصيت ضد اجتماعي باشد ولي نمره او در N در حد بالايي نباشد. به طور كلي افرادي كه نمرات پاييني در اين شاخص دارند، از نظر عاطفي افراد با ثباتي به شمار مي روند. اين افراد معمولاً آرام، داراي خلقي يكنواخت و راحت بوده و به آساني مي توانند بدون برآشفتگي و مشكل رفتاري با موقعيت هاي بغرنج و استرس زا روبرو شوند.

3-6-3-2-2 شاخص برون گرايي (E)
همان طور كه مي دانيم برون گراها افرادي اجتماعي هستند. علاوه بر آن، اين گونه افراد دوستدار ديگران بوده و تمايل به شركت در اجتماعات و مهماني ها دارند. در عمل قاطع، فعال و حراف يا اهل گفتگو هستند. هيجان و تحرك را دوست دارند و ه موفقيت در آينده اميدوارند. در مقابل برون گرايان كه به روشني قابل توصيف هستند، درون گرايان را نمي توان به آساني تعريف كرد. در برخي جوانب درون گرايي را مي توان با نبود ويژگي هاي برون گرايي توصيف نمود. درون گرايان افرادي محافظه كار، مستقل و تكرو هستند ولي به هيچ وجه تنبل يا كند يا دوست نداشتني نيستند. درون گرايان معمولاً خجالتي و تنها هستند. البته اين مطلب به معناي آن نيست كه اضطراب اجتماعي دارند. درون گرايان كنجكاو هستند و علاقه زيادي نيز به پژوهش دارند.
3-6-3-2-3 شاخص گشودگي (O)
مقياس هاي گشودگي به جنبه ها يا محدوده هاي تجربي كه فرد در برابر آنها باز است، اختصاص داده شده اند. افراد تجربه پذير انسان هايي هستند كه در باروري تجارب دروني و دنياي پيرامون كنجكاو بوده و زندگي آنها سرشار از تجربه است. اين افراد طالب لذت بردن از نظريه هاي جديد و ارزش هاي غير متعارف هستند و در مقايسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفي فراوان دارند. و معمولاً اين شاخص ارتباط مثبتي با هوش دارد و افراد داراي تحصيلات بالاتر در آن نمره بيشتري كسب مي كنند. مردان و زنان داراي نمرات پايين در اين شاخص كساني هستند كه در رفتار متعارف و در ظاهر محافظه كار به نظر مي رسند. آنها موضوع هاي رايج را بهتر از موارد نادر مي پسندند و پاسخ هاي هيجاني آنها نسبتاً آرام و نهفته است. افراد تجربه پذير، افرادي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، برون گرایی، عزت نفس، دانشجویان ورزشکار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، پیش آزمون، تحلیل واریانس، سطح معنادار