دانلود پایان نامه ارشد درباره ورزشکاران، طرح پژوهش، سلامت روان، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

باعث بهبودي نسبي كيفيت زندگي بيماران شده است. بطوري كه ميانگين حيطه فعاليتهاي مربوط به ادراك از 5/5±6/15 به 45/4±3/ 18 (001/0=P)، روابط اجتماعي از 2/1±5/3 به 1±2/4 (001/0=P) و فعاليتهاي جنسي از 15/6±8/5 به 18/5±8/4 (007/0=P ) تغيير يافته بود. در حالي كه در گروه شاهد تفاوت معني داري آماري مثبت مشاهده نشد. نتيجه گيري: تكنيكهاي يوگا و ايروبيك مي توانند باعث بهبود فعاليتهاي مربوط به ادراك، روابط اجتماعي و فعاليتهاي جنسي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس شود. شکروي و همكاران (1388) در پژوهشي با عنوان ارتباط فعاليت هاي جسمي منظم) پياده روي) با كيفيت زندگي زنان با هدف بررسي ارتباط بين انجام فعاليت هاي بدني منظم و کيفيت زندگي در زنان ساکن غرب تهران انجام شد. در مجموع، ١٤٨ زن مورد مطالعه قرار گرفتند و آزمون آماري من و يتني نشان داد كه زنان گروه فعال، در تمامي سنجش هاي کيفيت زندگي از ميانگين امتياز بيشتري برخوردار بودند و به جز دو مورد (عملكرد جسماني و محدوديت نقش به علت مشكلات روحي) تفاوت معناداري در ساير سنجش ها به دست آمد (05/0P≤).
افشارمند، شاهدي، محمدي و مهدوي (1386) نيمرخ رواني دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار را بررسي كردند و نشان دادند بين دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار جز در مقياس جامعه ستيزي، در بقية خرده مقياسهاي آزمون شخصيت چندوجهي مينه سوتا تفاوت معنادار نيست و دانشجويان ورزشكار در مقايسه با دانشجويان غير ورزشكار انحراف رواني- اجتماعي، ناسازگاري اجتماعي و رفتارهاي پرخاشگرانه كمتري دارند.
بشارت (1386) 134 ورزشكار از رشته هاي ورزش گروهي و انفرادي را با استفاده از نسخه تجديدنظر شدة آزمون 5 عاملي شخصيتي نئو و مقياس جامعه گرايي- خود پيروي مقايسه كرد و نشان داد كه نمرة ورزشكاران ورزشهاي فردي در متغيرهاي وظيفه شناسي و خودپيروي به صورت معناداري بيش از نمره ورزشكاران ورزشهاي گروهي است و نمرة ورزشكاران ورزش هاي گروهي در متغيرهاي همسازي و جامعه گرايي به صورت معناداري بيش از نمره ورزشكاران فردي است. لذا نتيجه گرفت ويژگيهاي شخصيتي ورزشكاران رشتههاي مختلف نيز با هم فرق دارد.
2-2-5-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران
رودريگز323، کسن324 و هامفريز325 (2010) طي مطالعه اي به بررسي اين موضوع پرداختند که آيا افکار مثبت و داشتن فعاليت هاي ورزشي، مي تواند بر ميزان شادي افراد بيفزايد؟ نتايج نشان از افزايش شادماني در آزمودنيها بود. همچنين، ورزش منظم وداشتن تمرينات جسماني نيز در ايجاد شادکامي موثراست. بو326 و همکاران ( 2011 ) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که تمرينهاي فيزيکي بر شادکامي، عزت نفس و سلامت روان تاثير مثبت معني دار دارد. در پژوهشي که لي327 (2010) انجام داد به اين نتيجه رسيد که فعاليت بدني و مشارکت ورزشي در شادکامي و رضايت از زندگي تاثير مثبت و معني دار دارد.همچنين اسکندل (1965)328 با استفاده از تست شخصیت کالیفرینا بر روی 884 دانش آموز مدارس راهنمایی و دبیرستان دریافت که تقریباً تمامی مشخصات روانی به نفع ورزشکاران است. از طرفی تفاوتی در مشخصات روانی بازیکنان ذخیره، اصلی و برجسته مشاهده نکرد. کاستیل329) 1971) در تحقیقی که با استفاده از پرسش نامه آیزنگ بر روی دو گروه از ورزشکاران غیر ورزشکاران انجام داد، این طور نتیجه گیری کرد که ورزشکاران بطور معنی داری بیشتر از غیر ورزشکاران برون گرا هستند و ورزشکاران برون گراتر از افراد عادی می باشند.
گوندولا330 (1991) در مقایسه رشته های ورزشی انفرادی و غیر انفرادی تحقیقی انجام داده است می نویسد ورزشکاران انفرادی مرد خودکفاتر، کم اضطراب تر، درون گراتر و از لحاظ روانی آرام تر هستند. بنتون و تري لاوي331 (1997) آثار شركت در فعاليت هاي بدني را بر آمادگي جسماني و رواني افراد بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدند كه شركت در فعاليت هاي جسماني، به آمادگي قلبي- عروقي منجر مي شود كه اين عامل با بهتر شدن سلامت رواني و خلق و خو ارتباط مثبتي دارد و هر چقدر فعاليت بدني بيشتر شود، نمرات خلق و خوي افراد بهتر مي شود. بلومنتال و ايمرسي332 (1995) در خصوص آثار بلند مدت تمرين بر عملكرد رواني در زنان و مردان كهنسال نشان مي دهد، افرادي كه تمرينات ورزشي هوازي را انجام داده بودند، بهبود 10 تا 15 درصدي در ظرفيت هوازي داشتند كه همراه با آن بهبودي متوسطي را در برخي از عوامل رواني تجربه كرده بودند.
همچنين، سيلوا333 (1984) در پژوهشي در مورد 180 دانش آموز دبيرستاني (90 نفر ورزشكارو 90 نفر غيرورزشكار) به اين نتيجه رسيد كه نمره هاي ورزشكاران به طور معناداري در مقياس هاي سلطه گري، مردم آميزي، حضور اجتماعي، همدلي، عدم وابستگي، مسئوليت، خويشتن داري، احساس سلامتي، مدارا، پيشرفت از طريق ناهمنوايي، كارآمدي ذهني وانعطاف پذيري بالاتر از دانش آموزان غيرورزشكار كسب است. عامل جنس نيز در اين بين نقش داشت. به عنوان مثال، چه در گروه ورزشكار و چه در گروه غيرورزشكار، دختران در مقايسه با پسران مردم آميزتر، همدل تر و انعطاف پذيرتر بودند كه اين مسئله ممكن است به دليل ويژگي هاي شخصيتي زنان و نقش اجتماعي آنها باشد.
رايلي و استارت334 (1995) در پژوهشي دريافتند كه دانش آموزان ورزشكار بالاتر از غيرورزشكاران در مقياس هاي سلطه گري، مردم آميزي، خودپذيري، اجتماعي شدن و احساس سلامتي است. هوارد335 (1999) در پژوهشي كه در مورد يك نمونة 500 نفري از دانش آموزان انجام گرفت، نشان داد كه نمره هاي دانش آموزان ورزشكار در مقياس هاي انعطاف پذيري، پيشرفت از طريق عدم همنوايي، كارآمدي ذهني، احساس سلامت، مدارا، برداشت خوب، خويشتن داري، سلطه گري، همدلي، مسئوليت پذيري و استعداد پايگاه به مراتب بالاتر از دانش آموزان غيرورزشكاراست.
جونز336 (2002) نيز در پژوهشي نشان داد كه در مقياس هاي اجتماعي شدن، مسئوليت پذيري، مدارا، مردم آميزي بين دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار تفاوت معنادار است. تفاوت در ساير مقياس هاي پرسشنامة كاليفرنيا معنادار نبود. استفان337 (2002) نشان داد نمره هاي ورزشكاران در مقياس هاي سلطه گري، استعداد پايگاه، خويشتن داري، مدارا، احساس سلامتي، مسئوليت، همدلي و پيشرفت از طريق عدم همنوايي بالاتر از نمره هاي غير ورزشكاران است. در پژوهش او، ويژگيهاي شخصيتي دو جنس متفاوت نبود.

جمع بندي و نتيجه گيري
در اين فصل مباني نظري و پيشينه پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. به طور كلي مي توان چنين نتيجه گرفت، شركت در فعاليت هاي جسماني از بيماري، افسردگي، چاقي، استرس، كم خوابي، كمبود اشتها، انزواگرايي و… جلوگيري مي كند وعلاوه بر آن، ورزش اثرات رواني و اجتماعي نيز دارد. داشتن بدن سالم و در پي آن تناسب اندام همواره اعتماد به نفس و انگيزه را براي انجام ساير امور زندگي افزايش داده و نقش مهمي در زندگي فرد ايفا ميكند. ازاين طريق فرد از ابتلا به بيماريهاي خطرناك خصوصا بيماريهاي قلبي و عروقي و ديابت و غيره مصون خواهد ماند.

فصل سوم

روش پژوهش

3-1 مقدمه
در اين فصل طرح كلي پژوهش، متغيرهاي پژوهش، جامعه ي آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري، ابزار پژوهش، شيوه ي اجراي پژوهش، محتواي جلسات آموزش ايروبيك و روش هاي آماري استفاده شده مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.
3-2 طرح كلي پژوهش
اين پژوهش در دسته پژوهش هاي تجربي قرار مي گيرد و طرح پژوهش آن به صورت دو گروهي (گروه آزمايش و گروه گواه) و شامل سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري (5/1) ماهه است. متغير مستقل (تمرينات منظم ايروبيك) بود كه تأثير آن بر نمرات پس آزمون و پيگيري مورد مقايسه قرار گرفت. سيماي كلي طرح پژوهش در جدول 3-1 قرار گرفته است.
جدول 3-1 سيماي كلي طرح پژوهش
گروه ها
حجم نمونه قبل از ريزش
پيش آزمون
اعمال متغير مستقل
حجم نمونه بعد از ريزش
پس آزمون
پيگيري
آزمايش
25

1

25

2

3
گواه
25

1

25

2

3

3-3 متغيرهاي پژوهش
3-3-1 متغيرهاي اصلي
متغير مستقل: تمرينات منظم ايروبيك به مدت دو ماه، هفته اي سه جلسه و هرجلسه به مدت يك ساعت مي باشد. هر جلسه ي تمرينات ايروبيك شامل گرم كردن، تمرينات اصلي، حركات كششي و سرد كردن مي باشد.
متغير وابسته: شادكامي ،كيفيت زندگي، ويژگي هاي شخصيتي (روان‌نژندی، برون گرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیر بودن و مسؤلیت‌پذیری).
متغير هاي كنترل شده: سن، جنس، زمان تست، سلامتي، تحصيلات.
متغير هاي كنترل نشده: تغذيه، فعاليت هاي روزمره، سطح علاقه.
3-3-2 متغيرهاي جمعيت شناختي
اين متغيرها شامل جنسيت، سن، وضعيت تأهل و سطح تحصيلات داوطلبان بوده است.
3-4 جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه ي زنان متأهل و در طيف سني 25 تا 45 سال، منطقه 11 شهراصفهان تشكيل ميدادند كه از طريق يك فراخواني، تعدادي داوطلب شركت در اين تحقيق شدند و از بين آن ها تعداد 50 نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گيري
حجم نمونه براي هر گروه 25 نفر در نظر گرفته شد كه طي آن يك گروه به انجام تمرينات به مدت هشت هفته مشغول و يك گروه به عنوان گروه كنترل فعاليت هاي عادي روزمره خود را ادامه مي دادند. نمونه هاي آماري اين تحقيق، به صورت تصادفي ساده انتخاب و به صورت تصادفي جفت شده در گروه هاي ايروبيك (n=25 ) و كنترل (n=25) تقسيم شدند. آزمودني هاي گروه كنترل در طول تحقيق هيچ گونه تمرين و فعاليت بدني منظم را انجام ندادند و فقط در شروع و پايان دوره هاي تمريني در پيش آزمون و پس آزمون شركت كردند.
ويژگي هاي جمعيت شناختي اعضاي نمونه در هر يك از گروه هاي آزمايش و گواه در جدول 3-2 آمده است.
جدول 3-2 ويژگي هاي جمعيت شناختي اعضاي نمونه
گروه ها
سن
فراواني
تحصيلات
فراواني
آزمايش
25-35
35-45
14
11
ديپلم
ليسانس
17
8
گواه
25-35
35-45
15
10
ديپلم
ليسانس
16
9

3-6 ابزار پژوهش
3-6-1 پرسشنامه شادكامي آكسفورد
فهرست 29 گزاره اي شادكامي اكسفورد اولين بار توسط آرگيل و لو(1989؛به نقل از كار، 2004) ساخته شد. آرگيل و همكاران (1989؛ به نقل از كار، 2004) ضريب آلفاي 9/0 را در 347 آزمودني گزارش دادند. فرانسيس و همكاران (1998) در يك پژوهش بين فرهنگي در كشورهاي انگليس، امريكا، استراليا، كانادا به ترتيب ضرايب آلفاي 89/0، 90/0، 89/0، 89/0 را گزارش نمودند. پس از چندين سال، آرگايل اين مقياس را مورد تجذيد نظر قرار داد كه از آن به طور وسيع در انگلستان استفاده مي شود. اين مقياس با 29 عبارت در مقياس شش درجه اي ليكرت تنظيم شده است كه داراي 5 زير مقياس مي باشد كه عبارتند از: رضايت از زندگي338، حرمت خود339، بهزيستي فاعلي340 (كارآمدي)، رضايت خاطر341و خلق مثبت342. همبستگي فهرست شادكامي آكسفورد با مقياس عاطفه برادبورن، رضايت از زندگي آرگيل و فهرست افسردگي بك به ترتيب برابر با 32/0، و 57/0 و 52/0- بوده است كه نشان ازاعتبار مطلوب مقياس مي باشد (كار،2004). پايايي آزمون با روش بازآزمايي پس از هفت هفته 78/0بدست آمد و به منظور بررسي اعتبار آزمون، ضرايب همبستگي فهرست شادكامي اكسفورد با آزمون افسردگي بك و پرسشنامه شخصيت آيزنگ محاسبه گرديد و نتايج نشان داد كه ضرايب همبستگي شادكامي با افسردگي برابر با 48/0-، با روان رنجورخويي 39/0- و با برونگرايي 45/0 به دست آمد. همچنين ضريب آلفاي كرونباخ براي كل مقياس برابر با 91/0 بوده است ( علي پور و آگاه هريس، 1386).
3-6-1-1 اعتبار و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد
آرجيل و همكاران با تحقيق روي 347 آزمودني، ضريب آلفاي 90/0 را به دست آوردند. فارنهايم و بروينگ343 (1990) آلفاي 87/0 با 101 آزمودني را گزارش كردند، همچنين در بررسي فرانسيس آلفاي كرونباخ 92/0 به دست آمد. فرانسيس در يك بررسي ميان فرهنگي در كشورهاي انگليس- آمريكا- استراليا- كانادا به ترتيب آلفاي 89/0، 90/0، 89/0 و0/0 را گزارش كرد و نيز اين آزمون توسط دكتر محمد گلزاري در سال 1382 به فارسي ترجمه شد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، برون گرایی، عزت نفس، دانشجویان ورزشکار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، پیش آزمون، تحلیل واریانس، سطح معنادار