دانلود پایان نامه ارشد درباره نتايج، ميزان، تغيير

دانلود پایان نامه ارشد

4-6-1. نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (الف)……………………………………188
4-6-2. نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (ج)………………………………………191
4-6-3. مقايسه‌ي ميان کل فوتوکاتاليست‌هاي Loading در گوگردزدايي……………………………………………..193
4-6-4. نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (د)……………………………………….193
4-6-5. نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (ه)……………………………………….195
4-6-6. نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (ت)……………………………………..199
4-7. تعيين نوع فرآيند به کار گرفته شده در اين تحقيق جهت گوگردزدايي………………………………………..203
4-8. محاسبه‌ي ممان دوقطبي به روش تئوري شيمي کوانتومي……………………………………………………………204
4-9. آناليز خوراک و محصولات……………………………………………………………………………………………………………….205
4-9-1. چگونگي تفسير نتايج کمي به دست آمده از دستگاه GC-MS………………………………………………..205
4-9-2. چگونگي تفسير نتايج کيفي حاصل از آناليز GC-MS……………………………………………………………….206
4-10. مطالعات سينتيکي واکنش……………………………………………………………………………………………………………210
4-10-1. بررسي تطابق با مدل‌هاي سينتيکي………………………………………………………………………………………..214
4-11. تفسير نتايج آزمايش‌هاي گوگردزدايي نمونه واقعي گازوئيل………………………………………………………214
فصل پنجم: بحث و پيشنهادات
5-1. نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………….218
5-2. پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………221

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….222
خلاصه انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………233
ضمايم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..235

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1. انرژي فاصل? نواري مورد نياز براي برانگيختگي نيمه هادي‌ها…………………………………………….9
جدول 2-1. ساختار مولکولي ترکيبات گوگردي و مکانيسم گوگردزدايي آن‌ها…………………………………….49
جدول 3-1. مشخصات اکسيدانت H2O2………………………………………………………………………………………………..60
جدول 3-2. مشخصات نانوفوتوکاتاليستTiO2 (P25) مورد استفاده در آزمايش…………………………………61
جدول 3-3. ليست فوتوکاتاليست‌هاي سنتز شده جهت گوگردزدايي ترکيبات نفتي………………………………………63
جدول 3-4. نتايج آناليز XRF براي فوتوکاتاليست‌هاي سنتز شده گروه (الف)……………………………………..68
جدول 3-5. نتايج آناليز XRF براي فوتوکاتاليست‌هاي سنتز شده گروه (د)………………………………………..77
جدول 3-6. خواص فيزيکي- شيميايي اجزاي خوراک مورد استفاده……………………………………………………101
جدول 3-7. نتايج اندازه‌گيري گوگرد کل، با دستگاه Total Sulfur X-ray Analyzer………………………141
جدول 4-1. شرايط سنتز براي نمونه‌هاي مختلف نانوزئوليت NaX……………………………………………………..143
جدول 4-2. نتايج به دست آمده از آناليز BET/BJH……………………………………………………………………………169
جدول 4-3. مقايسه‌ي نتايج حاصل از تغيير جرم كاتاليست در ميزان راندمان……………………………………174
جدول 4-4. تاثير درصدهاي وزني مختلف دوپه شده در ميزان راندمان………………………………………………176
جدول 4-5. مقايسه نتايج حاصل از تغيير مقدار اكسيدانت كمكي در ميزان راندمان…………………………178
جدول 4-6. مقايسه نتايج حاصل از تغيير مدت زمان تابش‌دهي در ميزان راندمان…………………………….180

جدول 4-7. مقايسه نتايج حاصل از نوع تابش نور در ميزان راندمان……………………………………………………182
جدول 4-8. مقايسه‌ي نتايج تغيير بازده با افزايش 10 برابري حجم خوراك اوليه………………………………184
جدول 4-9. مقايسه‌ي نتايج تغيير بازده با افزايش دو برابري حجم خوراك اوليه………………………………..185
جدول 4-10. ليست فوتوكاتاليست‌هاي سنتز شده با راندمان تخريب بالا……………………………………………187
جدول 4-11. مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي گروه “الف” در گوگردزدايي……………………………………..189
جدول 4-12. ارتباط ميان ميزان TiO2(P25) بارگذاري شده با درصد كاهش DBT…………………………190
جدول 4-13. مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي گروه “ج” در گوگردزدايي……………………………………….192
جدول 4-14. مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي گروه “د” در گوگردزدايي………………………………………..194
جدول 4-15. ارتباط ميان ميزان TiO2(P25) دوپه شده با درصد كاهش DBT………………………………..195
جدول 4-16. مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي بخش (ه- I) در گوگردزدايي……………………………………196
جدول 4-17. مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي بخش (ه- II) در گوگردزدايي………………………………….198
جدول 4-18. مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي گروه “ت” در گوگردزدايي……………………………………….199
جدول 4-19. راندمان گوگردزدايي در نتيجه‌ي فرآيند جذب سطحي در زئوليت……………………………….203
جدول 4-20. نتايج آزمايش‌هاي سينتيكي با كاتاليست ( Ni(%8)/TiO2/zeolite NaX)………………..210
جدول 4-21. نتايج نمودارهاي مربوط به معادلات سينتيكي……………………………………………………………….213
جدول 4-22. ثابت‌هاي مدل سينتيكي لاگرگرن…………………………………………………………………………………..213
جدول 4-23. ثابت‌هاي ‌مدل سينتيكي الوويچ………………………………………………………………………………………213
جدول 4-24. ثابت‌هاي مدل سينتيكي بلانچارد…………………………………………………………………………………..214
جدول 4-25. نتايج راندمان گوگردزدايي روي نمونه واقعي گازوئيل……………………………………………………215
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. حلقه هيسترسيس تجربي………………………………………………………………………………………………….170
نمودار 4-2. نمودار حجم حفره بر حسب قطر حفره……………………………………………………………………………..171
نمودار 4-3. منحني روند تغيير بازده با تغيير مقدار جرم كاتاليست…………………………………………………….174
نمودار 4-4. روند تغيير بازده با تغيير ميزان دوپانت……………………………………………………………………………..176
نمودار 4-5. مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه‌ي مقادير متفاوت دوپانت……………………………………………177
نمودار 4-6. منحني روند تغيير بازده با تغيير مقدار اکسيدانت H2O2………………………………………………….178
نمودار 4-7. مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه‌ي تغيير مقدار اکسيدانت H2O2…………………………………178
نمودار 4-8. مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه تغيير مدت زمان تابش‌دهي……………………………………….180
نمودار 4-9. مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه تغيير نوع تابش نور…………………………………………………….182
نمودار 4-10. مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه افزايش حجم خوراك اوليه………………………………………184
نمودار 4-11. مقايسه‌ي‌ ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه (الف)………………………………………….189
نمودار 4-12. روند تغيير بازده با تغيير ميزان TiO2(P25) در فوتوکاتاليست‌هاي (الف)……………………..191
نمودار 4-13. مقايسه ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه (ج)………………………………………………..192
نمودار 4-14. مقايسه ميزان راندمان بين كل فوتوكاتاليست‌هاي Loading………………………………………..193
نمودار 4-15. مقايسه ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه (د)…………………………………………………194
نمودار 4-16. روند تغيير بازده با تغيير ميزان TiO2(P25) در فوتوکاتاليست‌هاي (د)…………………………195
نمودار 4-17. مقايسه ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه “ه”………………………………………………..199
نمودار 4-18. مقايسه ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه (ت)………………………………………………200
نمودار 4-19. مقايسه ميزان راندمان با کاتاليست‌هاي Dopping دو و سه جزئي………………………………201
نمودار 4-20. مقايسه ميزان راندمان گوگردزدايي اكسايشي، ميان كل فوتوكاتاليست‌‌ها……………………..202
نمودار 4-21. نمودار نتايج qt بر حسب t……………………………………………………………………………………………….211
نمودار 4-22. نمودار نتايج مدل سينتيکي لاگرگرن (سينتيک شبه مرتبه‌ي اول)………………………………211
نمودار 4-23. نمودار نتايج مدل سينتيکي الوويچ (سينتيک شبه مرتبه‌ي اول)………………………………….212
نمودار 4-24. نمودار نتايج مدل سينتيکي بلانچارد (سينتيک شبه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نتايج، مشخصه‌يابي، فوتوکاتاليست Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فوتوکاتاليست، آزمايش، ديفراکتوگرام