دانلود پایان نامه ارشد درباره فوتوکاتاليست، آزمايش، ديفراکتوگرام

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبه‌ي‌ دوم)……………………………212
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1. مقايسه انرژي فعالسازي همراه/بدون كاتاليزور………………………………………………………………………6
شکل 1-2. ساختار نيمه رسانا………………………………………………………………………………………………………………….8
شکل 1-3. افزايش شکاف انرژي در راستاي کاهش تعداد ذرات…………………………………………………………….11
شکل 1-4. شماتيک فرآيند فوتوکاتاليستي……………………………………………………………………………………………..13
شکل 1-5. تراز انرژي فلز………………………………………………………………………………………………………………………….16
شکل 1-6. توزيع اندازه حفره‌‌ها در جاذب‌هاي مختلف……………………………………………………………………………22
شکل 1-7. شماتيک دستگاه آزمايشگاهي براي واکنش‌هاي هيدروکراکينگ کاتاليستي……………………….39
شکل 2-1. اثر ميزان گوگرد در سوخت ديزل روي ذرات معلق خروجي موتورهاي ديزلي…………………….43
شکل 2-2. اثر ميزان گوگرد بر تبديل اکسيدهاي نيتروژن……………………………………………………………………..44
شکل 2-3. توزيع ترکيبات گوگردي در سوخت‌هاي مورد استفاده در صنايع حمل و نقل…………………….47
شکل 2-4. فرآيندهاي متفاوت گوگردزدايي……………………………………………………………………………………………47
شکل 2-5. شمايي از فرآيند HDS………………………………………………………………………………………………………….48
شکل 2-6. انواع ترکيبات گوگردي و سرعت واکنش HDS آن‌ها را برحسب نقطه جوش…………………….50
شکل 3-1. تصوير SEM نمونه TiO2 (P25)…………………………………………………………………………………………..61

شکل 3-2. تصوير TEM نمونه TiO2 (P25)…………………………………………………………………………………………..61
شکل 3-3. ديفراکتوگرام XRD نانوزئوليت فوجاسيت NaX با درجه کريستاليته‌ي بالا………………………..64
شکل 3-4. تصوير SEM نانوزئوليت NaX……………………………………………………………………………………………..65
شکل 3-5. تصوير TEM نانوزئوليت NaX……………………………………………………………………………………………..65
شکل 3-6. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(1)…………………………………………………………………69
شکل 3-7. آناليز XRF براي فوتوکاتاليست Pcat(1)………………………………………………………………………………69
شکل 3-8. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(2)…………………………………………………………………70
شکل 3-9. آناليز XRF براي فوتوکاتاليست Pcat(2)………………………………………………………………………………70
شکل 3-10. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(3)………………………………………………………………71
شکل 3-11. آناليز XRF براي فوتوکاتاليست Pcat(3)……………………………………………………………………………71
شکل 3-12. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(5)………………………………………………………………72
شکل 3-13. تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (3-3-3-الف)………………………………………………….73
شکل 3-14. تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (3-3-3-ب)……………………………………………………74
شکل 3-15. تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (3-3-3-ج)…………………………………………………….76
شکل 3-16. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(12)……………………………………………………………78
شکل 3-17. آناليز XRF براي فوتوکاتاليست Pcat(12)…………………………………………………………………………78
شکل 3-18. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(14)……………………………………………………………79
شکل 3-19. تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (3-3-3-د)…………………………………………………….80
شکل 3-20. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(16)……………………………………………………………82
شکل 3-21. تصوير SEM براي فوتوکاتاليست Pcat(16)……………………………………………………………………….82
شکل 3-22. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(19)……………………………………………………………84
شکل 3-23. تصوير SEM براي فوتوکاتاليست Pcat(19)………………………………………………………………………84
شکل 3-24. تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (I) (3-3-3-ه)……………………………………………….86
شکل 3-25 . ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(23)…………………………………………………………..88
شکل 3-26. تصوير SEM براي فوتوکاتاليست Pcat(23)……………………………………………………………………….88
شکل 3-27. تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (II) (3-3-3-ه)………………………………………………89
شکل 3-28. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(24)……………………………………………………………90
شکل 3-29. تصوير مربوط به فوتوکاتاليست بخش (III) (3-3-3-ه)……………………………………………………90
شکل 3-30. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(25)……………………………………………………………91
شکل 3-31. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(26)……………………………………………………………92
شکل 3-32. تصوير SEM براي فوتوکاتاليست Pcat(26)………………………………………………………………………93
شکل 3-33. تصوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (IV) (3-3-3-ه)…………………………………………….93
شکل 3-34. تصوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (3-3-3-ت)…………………………………………………….96
شکل 3-35. ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(29)……………………………………………………………97
شکل 3-36. نتايج FESEM براي فوتوکاتاليست Pcat(29) پس از کلسيناسيون………………………………….97
شکل 3-37. نتايج EDXA براي فوتوکاتاليست Pcat(29)……………………………………………………………………..98
شکل 3-38. نتايج BET/BJH براي فوتوکاتاليست Pcat(29)………………………………………………………………98
شکل 3-39. طيف جذبي نانوذرات TiO2 و Pcat (29) ديسپرس شده در رزين اپوکسي………………………100
شکل 3-40. نماهايي از راکتور فوتوشيميايي طراحي شده جهت فرآيند گوگردزدايي…………………………..101
شکل 3-41. شمايي از دستگاه GC-MS………………………………………………………………………………………………..105
شکل 3-42. کروماتوگرام GC-MS مربوط به نمونه استاندارد (ppm) 10……………………………………………106
شکل 3-43. کروماتوگرام GC-MS مربوط به نمونه استاندارد (ppm) 50……………………………………………106
شکل 3-44. کروماتوگرام GC-MS مربوط به نمونه استاندارد (ppm) 100…………………………………………107
شکل 3-45. کروماتوگرام GC-MS مربوط به نمونه استاندارد (ppm) 200…………………………………………107
شکل 3-46. منحني کاليبراسيون دستگاه GC-MS……………………………………………………………………………..108
شکل 3-47. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (4-الف)…………………………………………………………….110
شکل 3-48. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (11-ب)……………………………………………………………112
شکل 3-49. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (15-ج)…………………………………………………………….114
شکل 3-50. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (18-د)……………………………………………………………..115
شکل 3-51. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (23-د)……………………………………………………………..117
شکل 3-52. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (26-د)……………………………………………………………..118
شکل 3-53. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (38-د)……………………………………………………………..122
شکل 3-54. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (40-د)……………………………………………………………..123
شکل 3-55. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (42-د)……………………………………………………………..124
شکل 3-56. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (48-ه)………………………………………………………………126
شکل 3-57. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (51-ه)……………………………………………………………..127
شکل 3-58. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (53-ه)……………………………………………………………..128
شکل 3-59. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (54-ه)……………………………………………………………..129
شکل 3-60. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (55-ه)……………………………………………………………..130
شکل 3-61. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (57-ه)………………………………………………………………131
شکل 3-62. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (61-ه)………………………………………………………………132
شکل 3-63. کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نتايج، ميزان، تغيير Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فوتوکاتاليست، ديفراکتوگرام، انديس‌هاي