دانلود پایان نامه ارشد درباره عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

ز جمله شناخت درماني يا رفتاردرماني، ميزان شادماني يعني افسردگي و اضطراب ر اپوشش دهند (عابدي، 1383).
فريش (2006) با تركيب رويكرد شناختي- رفتاري آرون تي بك و روان شناسي مثبت به همراه استفاده از استعاره، آموزش آرميدگي و مراقبه «مشاوره مبتني بر بهبود كيفيت زندگي56» را در 16 حيطه براي گروه هاي باليني و غير باليني ارائه مي دهد. فريش معتقد است كه اين درمان مانند روان درماني هاي مثبت به دنبال مطالعه و ارتقاء شادي و بهزيستي انسان ها از طريق كشف توانمندي و كيفيت زندگي برتر است.
در حال حاضر، مطالعات بسياري در حول بررسي فوايد فعاليت هاي جسما ني (ورزش) بر ارتقاي سطح سلامت و کيفيت زندگي برروي بيماري هاي مختلف مانند بيماري هاي قلبي (هيج57، 2003)، پوكي استخوان (دياس58، 2003)، بيماري هاي کليوي (برودين59، 2001) و بيماري هاي كبدي (هيكمن60، 2004) متمرکز شده اند. به نظر مي رسد كه بررسي ارتباط انجام فعاليت هاي بدني و تأثير آن بر ايجاد شادكامي، ويژگي هاي شخصيتي و ارتقاي سطح کيفيت زندگي، درباره جمعيت غيربيمار، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه، در مطالعاتي، وجود ارتباط مثبت بين61 فعاليت هاي جسماني و ابعاد کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي به اثبات رسيده است. دراين زمينه، با توجه به اهميت ورزش ايروبيك در ارتقاي سطح كيفيت زندگي، تحقيق حاضر با هدف بررسي اثرات نوع منظم آن بر كيفيت زندگي، شادكامي و ويژگي هاي شخصيتي بانوان انجام گرديد.

1-4 اهداف و فرضيه هاي پژوهش
1-4-1 هدف كلي
هدف كلي اين پژوهش مطالعه تأثير آموزش ايروبيك بر شادكامي و كيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي در زنان غير ورزشكار مي باشد.
1-4-2 اهداف جزئي
تعيين تأثير آموزش ايروبيك بر شادكامي زنان غيرورزشكار.
تعيين تأثير آموزش ايروبيك بر كيفيت زندگي زنان غيرورزشكار.
تعيين تأثير آموزش ايروبيك بر با وجدان بودن وظيفه شناسي زنان غيرورزشكار.
تعيين تأثير آموزش ايروبيك بر توافق جويي مطلوبيت زنان غيرورزشكار.
تعيين تأثير آموزش ايروبيك بر تجربه پذيري گشودگي زنان غيرورزشكار.
تعيين تأثير آموزش ايروبيك بر برون گرايي زنان غيرورزشكار.
تعيين تأثير آموزش ايروبيك بر روان رنجوري زنان غيرورزشكار.
1-4-3 فرضيه ي اصلي
آموزش ايروبيك بر شادكامي و كيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي زنان غيرورزشكار تأثير دارد.
1-4-4 فرضيه هاي فرعي
آموزش ايروبيك بر شادكامي زنان غيرورزشكار تأثير دارد.
آموزش ايروبيك بر كيفيت زندگي زنان غيرورزشكار تأثير دارد.
آموزش ايروبيك بر باوجدان بودن وظيفه شناسي زنان غيرورزشكار تأثير دارد.
آموزش ايروبيك بر توافق جويي مطلوبيت زنان غيرورزشكار تأثير دارد.
آموزش ايروبيك بر تجربه پذيري گشودگي زنان غيرورزشكار تأثير دارد.
آموزش ايروبيك بر برون گرايي زنان غيرورزشكار تأثير دارد.
آموزش ايروبيك بر روان رنجوري زنان غيرورزشكار تأثير دارد.
1-4-5 پيش فرض هاي تحقيق
آزمودني هاي گروه كنترل در طول تحقيق هيچ گونه تمرين و فعاليت بدني منظم را انجام نداده اند و فقط در شروع و پايان دوره هاي تمريني در پيش آزمون و پس آزمون شركت كرده اند.
آزمودني ها به صورت دقيق پرسشنامه ها را تكميل كرده اند.
آزمودني هاي مورد مطالعه نمونه مناسبي از زنان غير ورزشكار بوده اند.
1-5 تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات و مفاهيم
1-5-1 تعاريف مفهومي
1-5-1-1 تعاريف مفهومي ورزش ايروبيك
تمرينات ورزشي (ايروبيك) هوازي عبارتند از تمريناتي كه از حركات ريتميك و متناوب ماهيچه اي بهره برده و ضربان قلب و تنفس را در مدت زمان خاصي بالا مي برند (صفوي، 1387).
وسيله‌اي مؤثر براي جلوگيري از افسردگي، بي‌حوصلگي، بي‌تابي است، چون هورمون اندروفين در بدن توليد مي‌شود و باعث ايجاد نشاط، تمركز ذهن و بالا رفتن خلاقيت فكري مي‌شود. جزو فعاليت هوازي (شدت تمرين بالاست و مدت تمرين پايين است). www.iranianasp.com
1-5-1-2 تعاريف مفهومي شادكامي
نوعي ارزشيابي است كه فرد از زندگي خود دارد و مواردي از قبيل رضايت از زندگي، هيجان و خلق مثبت و فقدان افسردگي را شامل مي شود ( آيزينگ، 1375، جبل عاملي، 1387).

1-5-1-3 تعاريف مفهومي كيفيت زندگي
ادراكي است كه افراد از وضعيتي كه در آن زندگي مي كنند و زمينه ي فرهنگي و سيستم ارزشي كه در آن هستند دارند، كه اين ادراك بر اساس اهداف و انتظارات استاندارد و علايق آن ها مي باشد ( سازمان جهاني بهداشت62، 1998).
ونگر فربرگ كيفيت زندگي را به عنوان آن دسته خصوصياتي تعريف مي كند كه براي بيمار ارزشمند است و عامل احساس راحتي يا ادراک خوب بودن است و در راستاي توسعه و حفظ منطقي عملکرد بدني، هيجاني و عقلاني است به طوري كه فرد بتواند توانايي هايش را در فعاليتهاي با ارزش زندگي حفظ كند (بابز63 و همكاران، 2001).
بر طبق نظر خيلتاش و همکاران، كيفيت زندگي برداشت هر شخص از وضعيت سلامتي خويش و ميزان رضايت او از اين وضع مي باشد (خيلتاش، آزيتا؛ منتظري، علي؛ نبوي، بهروز، 1385).
1-5-1-4 تعاريف مفهومي پنج عامل اصلي شخصيت
شخصيت در امتداد پنج بعد يا عامل اصلي شامل روان رنجورخويي، برون گرايي، تجربه پذيري، باوجدان بودن و توافق جويي توصيف مي شود (كاستا و مك كرا64،2001،ص 325).
روان رنجوري65به تمايل براي تجربه ي اضطراب، تنش، خودخوري، تكانشوري، تفكرغيرمنطقي، افسردگي و عزت نفس پاين اطلاق مي شود.
برون گرايي66به تمايل براي مثبت بودن، قاطعيت، تحرك، مهرباني و اجتماعي بودن گفته مي شود.
تجربه پذيري67عبارت است از تمايل به كنجكاوي، هنرنمايي، خردورزي،انعطاف پذيري، روشنفكري و نوآوري.
توافق جويي68(مطلوبيت) عبارتست از تمايل براي گذشت، مهرباني، سخاوتمندي، اعتمادورزي، همدلي، فرمانبرداري، فداكاري و وفاداري اطلاق مي شود.
باوجدان بودن69(وظيفه شناسي) عبارتست از تمايل به سازماندهي، كارآمدي، قابليت اعتماد، خويشتن داري، پيشرفت گرايي، منطق گرايي و تعمق (كاستا و مك كرا، 1998، ص 327و 328 ).
1-5-2 تعاريف عملياتي
1-5-2-1 تعاريف عملياتي ورزش ايروبيك
ايروبيك يعني فعاليتي كه عضلات بزرگ را به كار مي‌گيرد حداقل 12 دقيقه با حالت ريتميك و موزون. در شرايطي كه سرعت و شدت تمرين قابل تحمل است و نياز بدن به استفاده از اكسيژن براي مدتي افزايش مي‌يابد، اين فعاليت انجام مي‌گردد.
1-5-2-2 تعاريف عملياتي شادكامي
در اين پژوهش نمره اي است كه افراد در پرسشنامه 29 ماده اي شادي آكسفورد به دست آورده اند.
1-5-2-3 تعاريف عملياتي كيفيت زندگي
در اين پژوهش نمره اي است كه افراد در پرسشنامه 26 ماده اي كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت به دست آورده اند.
از نظر پزشكي، اين ورزش سيستم قلب، عروق، تنفس را تعليم مي‌دهد و با سرعت و بازدهي بالا اكسيژن را مي‌گيرد و به قسمتهاي مختلف بدن مي‌دهد، تنفس يكنواخت از دهان و بيني توأم انجام مي‌شود و باعث تبادل اكسيژن و دي اكسيد كربن، كنترل قند خون، كنترل فشار خون و كم كردن وزن اضافي بدن خواهد شد. www.iranianasp.com

1-5-2-4 تعاريف عملياتي پنج عامل اصلي شخصيت
ابعاد پنجگانه شخصيت در اين پژوهش به كمك نمره هايي كه فرد در پاسخ به سوالات هر يك از بخش هاي روان رنجورخويي، برون گرايي، تجربه پذيري، باوجدان بودن و توافق جويي در فرم كوتاه پرسشنامه شخصيتي نئو كه شامل 60 سوال است، بدست آورده اند سنجيده شده است.

فصل دوم

ادبيات پژوهش

2-1 مقدمه
در اين فصل ابتدا مباني نظري متغير هاي اصلي پژوهش (ايروبيك، شادكامي، كيفيت زندگي، شخصيت) بيان شده، سپس بازنگري پژوهش هاي مشابه انجام شده در داخل و خارج كشور مطرح مي شود و در پايان، خلاصه و جمع بندي فصل ارائه مي شود.
2-2 مباني نظري
2-2-1 ايروبيك
2-2-1-1 تاريخچه ايروبيك
بيش از چهل سال است كه نوعي تمرين هوازي به نام ايروبيك يا حركات موزون به شكل فزاينده در اكثر جوامع به ويزه در ميان بانوان رواج پيدا كرده است. در سال 1969 شخصي به نام جكي سورنسن70 در آمريكا اين فعاليت بدني را ابداع كرد. او هنرمندي مشهور بود كه عقيده داشت اين روش تمرين هوازي بهترين روش براي دستيابي به آمادگي جسماني مطلوب است. او اين روش را جازر سايز71 يا دنسرسايز72 ناميد، كه اكنون به عنوان ايروبيك شناخته شده و شكل ديگري از حركات موزون است.
ريشه اين نوع ورزش به اجراي موزون محلي و سنتي جوامع اروپايي مربوط ميشود. به اين ترتيب با وجود اينكه الگوي اين ورزش از جوامع اروپايي گرفته شده است اما اين ورزش به طور گسترده تري در ايالات متحده رواج پيدا كرد. اجراي حركات بدني در اين رشته ورزشي با آهنگهاي شاد و ريتم دار انجام ميشود. در واقع ضربه آهنگ در اين نوع ورزش به عنوان راهنما براي شمارش تعداد و يا شدت حركات بدني است. با ضربه آهنگ، اجراكننده با رواني بيشتري حركات را انجام ميدهد. به سبب آنكه اجراهاي ايروبيكي به نوعي موجب توسعه و افزايش ظرفيت قلبي- عروقي و عضلاني و سوخت چربيهاي اضافي بدن ميشود، ورزشي پرجاذبه و پرطرفدار معرفي شده است. ايروبيك ورزش مردم پسندي است كه تلفيقي از حركات متنوع و موزون همراه با موزيك ميباشد. طبق آمار هر سال چهل ميليون نفر در كلاسهاي گروهي ايروبيك شركت مي كنند و اين ورزش جزء ششمين فعاليت ورزشي مورد پسند جهان است. هم اكنون اين رشته ورزشي حدود سيزده سال است كه در ميان بانوان ايراني رواج پيدا كرده است و مسابقات آن در سطوح كشوري و برون مرزي برگزار شده است. اما در رده آقايان اين رشته، رشتهي نوپايي است كه هنوز قدمت آن به ده سال نرسيده است، اما روز به روز در حال گسترش است. با توجه به اينكه اين رشته يكي از رشتههاي اصلي ورزشهاي همگاني است، در نتيجه محدوديت سني نداشته و تمام اقشار جامعه از قبيل كودكان، نوجوانان و بزرگسالان ميتوانند در اين رشته ورزشي فعاليت كنند (كورش ويسي، 1388: ايروبيك، آموزش و فوايد آن: بامداد كتاب، ص 5).
2-2-1-2 معرفي و تعريف ايروبيك
2-2-1-2-1 تعريف علمي ايروبيك
از نظر علمي ايروبيك يك نوع تمرين هوازي است. به فعاليتهاي بالاي دو دقيقه با مدت زمان زياد و شدت نسبتا كم ايروبيك مي گويند مانند دويدن، راه رفتن، شناكردن و … . ورزش ايروبيك مجموعه حركات پيچيده و هماهنگي است كه با موسيقي سنتي همراه است. از آنجا كه مردم حركات و فعاليتهاي گروهي را ميپسندند، به كلاسهاي ايروبيك مراجعه ميكنند و خود را با كارهاي گروهي تطبيق داده و بيشتر از تمرين بدني لذت ميبرند (همان منبع، ص 12).
2-2-1-2-2 ايروبيك به چند گروه تقسيم ميشود
هاي ايمپكت ايروبيك73: شامل حركات قديمي ايروبيك باجهش و پرش است، زيرا پاها كاملا از زمين فاصله دارند.اين حركات توسط يك رقصنده كانادايي ابداع شد. با اينكه روي تكنيك انجام ميشد اما متوجه شدند كه باعث بروز صدماتي از قبيل زانو درد درد در ناحيه ساق پا و كشيدگي تاندون آشيل و كمردرد ميشود.
لوايمپكت ايروبيك74: شامل حركتهاي غير پرشي يا پرشي با كنترل است و به اين معني نيست كه فشار كار كم است، بلكه سبب كاهش درد و كشيدگي در ساق پا، زانو و باسن ميشود. اين روش بسيار متداول است و هميشه يك پا روي زمين تكيه دارد و دستها بيشتر در سطح پايين حركت مي كنند. ضربان قلب در اين حالت بين 60 تا 75 درصد ضربان قلب بيشينه فرد است. يعني ضربان نرمال براي انجام تمرينات استقامتي يا هوازي است و براي اشخاص مختلف قابل اجراست. چربي سوزي به بهترين شكل ممكن از اين حالت طريق صورت ميگيرد، زيرا منبع اصلي انرژي بدن در اين نوع ايروبيك چربي است.و براي افرادي كه قصد كاهش وزن دارند خوب است. بايد توجه شود كه اين تمرينات بايد حد اقل سه جلسه در هفته و حداقل 30 دقيقه انجام شوند تا فرد از خواص فيزيولوژيك آن بهره مند شود. اگر اين تمرينات نيز با تكنيك و اصول انجام نشود، سبب آسيب ديدگي ميشوند.
پلايومتريك75: انقباض يك عضله سبب كشش عضله مخالف ميشود. پلايومتريك نوعي تمرين قدرتي است كه سبب افزايش فشار بيشتر روي عضلات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، پردازش اطلاعات، بهداشت روان، قلب و عروق Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تناسب اندام، ورزش استقامتی، دوچرخه سواری، اضافه وزن