دانلود پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، افراد مبتلا، خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

هاي انتقام جويانه، حمله، تجاوز جنسي و سرقت ممكن است با خشنودي آني يا لذت كوتاه مدت همراه باشد، اما پي آمدهاي اجتماعي، رواني يا جسماني بلند مدت آن به بدبختي و حرمان مي انجامد. ما انسان هابه عنوان گونه اي از انواع موجودات زنده، به نحوي تكامل يافته ايم كه برخي از موقعيت هاي خاص ممكن است ما را شاد كنند ولي بر خي ديگر به تجربه اندوهناك منجر مي شوند. تفاوت هاي فردي در شادماني را ممكن است از بعضي جهات بر اساس تفاوت هاي شخصيتي تبيين كرد كه به طور نسبي به عامل وراثتي مربوط مي شود. همچنين ترديد چنداني وجود ندارد كه برخي انواع محيط ها به گونه اي هستند كه افراد را به سوي شادماني هدايت مي كنند، يا فرصت هايي را براي آنان فراهم مي سازند كه مهارت هاي لازم براي نيل به شادماني را پرورش مي دهند. روانشناسي تحولي درس هايي در مورد موانع شادماني و چگونگي غلبه بر آنها دارد كه مي توان آموخت (باس، 2000، به نقل از آرگايل، ترجمه گوهري اناركي و همكاران، 1382).
برانگيختگي هيجانات مثبت
چندين روش براي مطالعه علل سرور وجود دارند، يكي از آنها عبارت است از انجام زمينه يابي و سؤال از مردم راجع به آخرين باري كه اين هيجان را داشته اند و اينكه چه چيزي باعث آن شده است. شرر و همكاران (1988) اين كار را با نمونه اي از دانشجويان در 5 كشور جهان انجام دادند. رايج ترين علت عبارت بود از رابطه با دوستان (36%)، تجارب موفق (16%) و لذت جسمي از غذا، نوشابه و فعاليت جنسي (9%).
روش ديگر عبارت است از مطالعه رابطه بين مقولات مختلف رخدادهاي زندگي و شادكامي كلي. فراواني تماس با دوستان و فعاليت جنسي، قوياً با شادكامي رابطه دارند (وينهاون، 1994). يا مي توانيم به آزمايشات «القاء خلق» نظر بيندازيم تا ببينيم كدام روشها با موفقيت، خلقيات مثبت ايجاد مي كنند. معلوم شده است كه بهترين روش ها عبارت بودند از:
تمرين ورزشي، موسيقي و احساس موفقيت (در تكاليف آزمايشگاهي).
با كنار هم قرار دادن نتايج اين مطالعات مي توان فهرستي از رايج ترين منابع شادي را گردآوري كرد، اينها عبارتند از:
. خوردن
. فعاليتهاي اجتماعي و جنسي
. تمرين ورزشي
. الكل و داروهاي ديگر
. موفقيت و تأييد اجتماعي
. استفاده از مهارت ها
. موسيقي و ديگر هنر ها و مذهب
. محيط و طبيعت
. استراحت و آرامش
اين ها تنها چيزهايي نيستند كه باعث سرور و شادماني مي شوند، بلكه رايج ترين علل به شمار مي روند و اغلب يك رخداد مسرت بخش در بردارنده ي بيش از يكي از موارد فوق الذكر خواهد بود. رقص شامل موسيقي، ورزش و تبادل اجتماعي با دوستان است. بازي كردن در يك تيم ممكن است در بردارنده ورزش، موفقيت، همكاري و برنده شدن باشد.
از لحاظ نظري، فهرست مذكور بسيار جالب است و يكي از نظريه هاي مربوط به سرور را از آن لحاظ كه ناشي از كاهش تهييج و استرس است سر و سامان مي دهد. فقط آخرين مورد از فهرست فوق در اينجا تناسب دارد. ارضاء نيازهاي زيست شناسي، فقط يكي از منايع شادي است كه در اولين مورد فهرست مذكور قرار دارد. در واقع برخي از منابع با ارضاء هيچ يك از نيازهاي شناخته شده ارتباط ندارد. تاكنون رايج ترين منبع شادي و سرور عبارت بوده است از رابطه با افراد ديگر خصوصاً در دوستي و عشق ( همان منبع).
2-2-2-7 منابع شادماني
2-2-2-7-1 خوردن
خوردن يكي از رايج ترين منابع لذت است و يكي از منابعي است كه مبتني بر نيازهاي زيست شناختي است. اگر اين كار براي مردم لذت بخش نبود، مردم زحمت انجام آن را به خود نمي دادند. خوردن به واسطه پخت و پز استادانه كه سلول هاي چشايي و موقعيت هاي اجتماعي در آن نقش دارند، رخ مي دهد، تحريك مي شود و بر غناي آن افزوده مي شود (همان منبع).
2-2-2-7-2 فعاليت هاي اجتماعي و جنسي
اين فعاليت ها رايج ترين منبه هيجانات مثبت به شمار مي روند. چرا؟ دادن پاسخ مثبت به ديگران يعني لبخند زدن و دادن ديگر علائم اجتماعي مثبت يكديگر را پاداش مي دهند و رابطه را قوت مي بخشند. ديگران به نوبه با لبخند و علائم ديگر پاسخ مي دهند، اما با كمك و تعاون واقعي. خلقيات مثبت و معاشرت پذيري با هم رابطه تنگاتنگ دارند. نوزادان، استعداد ذاتي براي نگاه كردن و لبخند زدن به بزرگسالان دارند كه موجب مي شود بزرگسالان به آنها اهميت بدهند و مراقب آنان باشند (تامكينز153 ،1962). روابط جنسي مانند روابط اجتماعي به پاداش هاي بيشتر و مزاياي زيست شناختي منجر مي گردند (همان منبع).
2-2-2-7-3 تمرين هاي ورزشي
تمرين هاي ورزشي، آسان ترين و قويترين راه ايجاد خلق مثبت، تحت شرايط تجربي است و توسط روشهاي ديگر پژوهشي نيز، نشان داده شده است. تأثير آن به قدري واضح است كه تمرين ورزشي گاهي به عنوان «ضد افسردگي» توصيف شده است (تاپر، 1989)، و در درمان افسردگي مورد استفاده قرار مي گيرد. اثر آن تا حدودي به تأثير فيزيولوژيك ورزش بر ترشح اندورفين ها و ايجاد احساس تشنگي، قدرت و كنترل مربوط مي شود، در حالي كه به نظر مي رسدبدن كار خودش را انجام مي دهد (براون154 و ماهوني155 ، 1984).
ورزش جنبه هاي اجتماعي نيز دارد، زيرا معمولاً همراه ديگران انجام مي شود ولي به هر حال در بردارنده تعامل نزديك و گاهي تماس جسمي است. ورزش همچنين عزت نفس را نه فقط هنگام بردن، بلكه با انجام تمرين در سطح معقولي از شايستگي، متأثر مي سازد. زندگي اجتماعي و ورزش شكل هايي از تفريح هستند.
2-2-2-7-4 الكل و داروهاي ديگر
داروها مي توانند خلق مثبت ايجاد كنند و خلق منفي را مرتفع سازند. از طريق فعال شدن انتفال دهنده هاي عصبي در مغز اين كار صورت مي گيرد. الكل و پروزاك از نمونه هاي آشناي داروها به شمار مي روند (همان منبع).
2-2-2-7-5 موفقيت و تأييد اجتماعي
عزت نفس رابطه نزديكي با شادكامي دارد و پژوهش نشان داده است يه موفقيت يكي از رايج ترين منابع سرور و شادماني است. موفقيت و تأييد اجتماعي براي ما بسيار مهم هستند؛ عزت نفس تا حدودي به واكنش هاي ديگران و به عملكرد هاي موفقيت آميز ما بستگي دارد. برخي از انواع ديگر “موفقيت” نظير بردن قرعه كشي بخت آزمايي ، كمتر مؤثرند، واكنشهاي منفي ديگران و هيجانات منفي قوي نظير، شرمساري156، به خودپنداره157صدمه مي زنند. ايزارد (1977) فكر مي كرد كه شرمساري در ارتقاء همنوايي و خدمات به جامعه كاركرد مهمي دارد.
2-2-2-7-6 موسيقي، ديگر هنر ها و مذهب
يكي از آسان ترين روشهاي ايجاد خلق مثبت در آزمايشگاه عبارت است از نواختن موسيقي نشاط آور، اگرچه اين كا نه نيازهاي زيست شناختي را ارضاء مي كند و نه گوش دادن به موسيقي ارزش بقاء و زنده ماندن دارد. قسمتي از آنچه كه موسيقي انجام مي دهد عبارت است از تحريك صداي انسان و ممكن است به واسطه ي صداي انسان حالات هيجاني مختلف ايجاد شود. فردي كه داراي حالت خلقي مناسب است به شيوه خاصي صحبت مي كند، با افزايش زير و بمي صدا، آهنگ خالص صدا، تغييرات ملايم زير و بمي صدا، در حالي كه يك شخص افسرده با كاهش زير و بمي صدا، شدت و محدوده زير و بمي صدا صحبت مي كند.
موسيقي معمولاً در موقعيت گروهي و با حضور يك گروه از مجريان و مستمعين نواخته مي شود و مي تواند هيجانات شديد و عميق توليد كند. مذهب حالات هيجاني مشابهي خلق مي كند و از خواندن يك كتاب خوب ممكن است شادي زيادي حاصل شود. كيوبووي158 (1999) موسيقي، شوخ طبعي و رضايت ناشي از كنجكاوي را به عنوان “لذت هاي ذهن” گروه بندي مي كند (همان منبع).
2-2-2-7-7 آب و هوا و محيط
هنگام طلوع خورشيد و گرما، اما نه گرماي خيلي زياد، و رطوبت كم، مردم خلق بهتري دارند (كانينگهام159، 1979). خورشيد براي ما مهم است، در مذاهب بدوي پرستش مي شده است و نبودن آن مي تواند موجب افسردگي شود. باران نيز مهم است و باعث رويش و آبياري غلات مي شود و ممكن است در ازاي نزول باران، دعا خوانده شود.
اما تعجب آور است كه باران معمولاً ما را شاداب نمي كند، شايد به اين خاطر كه مزاياي فوري ندارد. به نظر مي رسد ميزان بالايي از انطباق با آب و هوا وجود داشته باشد. زيرا قرائني وجود نداردكه افرادي كه در شرايط آب و هوايي و جوي مطلوب تر زندگي مي كنند، خوشحال تر باشند. در مورد آب و هوا و شرايط اقليمي استثنائاتي وجود دارد كه عبارتند از هواي فوق العاده گرم- يا سرد و در خلال زمستان تاريك كشورهاي اسكانديناوي، اختلال عاطفي فصلي بيشتري وجود دارد (همان منبع).
مردم در مناطق ييلاقي و در موقعيت هاي طبيعت وحشي نظير كوهستان احساسات مثبت قوي دارند. آمريكايي ها از مناطق پارك هاي وحشي خود لذت مي برند. و حتي ديدن فيلم ويديوئي طبيعت وحشي باعث كاهش فشار خون مي شود و در يك آزمايش نشانه هاي آرميدگي را توليد كرد ( اولريچ 160و همكاران، 1991). پژوهش روان شناسي محيطي نشان مي دهد كه مردم بيشتر از موقعيت هايي كه سبزه، آب و چشم انداز عميق دارد لذت مي برند و محيط طبيعي را به محيط مصنوعي ترجيح مي دهند. ممكن است باي اين ترجيحات منشأ تكاملي وجود داشته باشد (آلتمن161 و ولويل162، 1983).
شادماني و سرور مي تواند داراي شدت كم يا زياد باشد. پژوهش هاي مربوط به تفريح نشان مي دهد كه تفريح معتدل، بسيار محبوب و عامه پسند است. تماشاي تلويزيون واضح ترين مثال در اين مورد است. و پس از خواب و كار سومين قسمت بزرگ وقت مردم را به خود اختصاص مي دهد. (براي اكثر مردم روزانه 3 ساعت) با اين حال، حالت ذهني ناشي از آن از شكلهاي عميق آرميدگي- چيزي بين حالت خواب و بيداري است ( كوبي و سيكزنتميهالي، 1990). يكي از انگيزه هاي اصلي تعطيلات «آرميدن در آفتاب» است، گر چه بعضي ها به جستجوي ماجرا و تهييج بر مي آيند (پيرس163، 1982).
2-2-2-8 اهميت عوامل عيني در خشنودي چقدراست؟
مطالعاتي كه درر مورد سلامتي انجام شده نشان داده اند كه، نقش عوامل عيني در خشنودي كم است و تفاوت هاي فردي در مقوله هاي شخصيت، هيجانات و فرايندهاي شناختي اهميت بيشتري دارند (دينر و همكاران، 1999؛ شوارتز و استراك، 1991). اين نظريه در دو مطالعه مورد تأييد قرار گرفته است. يكي از اين مطالعات، همبستگي بسيار پاييني بين درآمد و خشنودي بدست آورده است. در مطالعه ديگر سطح بالايي از خشنودي و شادي در افراد مبتلا به صدمات شديد گزارش شد ( آرگايل، ترجمه گوهري اناركي و همكاران، 1382).
2-2-2-8-1 پول
دينر و اوشي164 (1999) تأثير درآمد را بر خشنودي در 19 كشور و بر 000/150 نفر آزمودني مورد مطالعه قرار دادند. متوسط همبستگي درآمد، با خشنودي از درآمد 25/0 بود و متوسط همبستگي درآمد، با خشنودي كلي است. تأثير درآمد بر شادي، در پايين سطح مقياس درآمد بسيار قويتر است. همچنين، ارتباط بين خشنودي از زندگي و درآمد در كشورهاي فقيرتر، بسيار بيشتر است، احتمالاً اين نتايج به خاطر نقش پول د نيازهاي ابتدايي زندگي از قبيل غذا، مسكن و غيره است.
متوسط همبستگي درآمد با متوسط خشنودي از زندگي در 28 كشور در مطالعات مختلف بين 59/0 و 62/0 بوده است. علت اينكه در مقايسه هاي بين المللي درآمد، تأثير آن در خشنودي متفاوت است، احتمالاً در مطالعات درون كشوري 165تأثير تفاوت هاي فردي بسيار زياد است، اما در مطالعات بين كشوري تأثير تفاوت هاي فردي حذف مي شود. علاوه بر اين، تأثير پول و امكانات ملي از قبيل آموزش و بهداشت بر شادي، بيش از شايستگي فردي است.نتيجه گرفته مي شود كه پول بر شادي مؤثر است و 13/0 همبستگي برآورد بسيار پاييني است (به نقل از آرگايل، ترجمه گوهري اناركي و همكاران، 1382).
2-2-2-8-2 سلامت
اوكون166 و همكاران (1384) در مطالعه اي فراتحليلي، نشان دادند كه همبستگي شادي با سلامتي 32/0 است، اين ميزان در صورت استفاده از مقياسهاي ذهني سلامت افزايش مي يابد. سلامت ذهني ، بخشي از خشنودي از زندگي است و با سلامت جسمي، يكسان نيست. درحالي كه افراد روان نژند167 درباره سلامت و يا بيماري خود اغراق مي كنند، اما ممكن است افراد مبتلا به فشار خون بالا يا كلسترول تصور كنند كه از ميزان بيماري كه واقعاً مبتلا هستند احساس بهتري دارند. بين شادي و ابتلاء به بيماري خاص رابطه وجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عاطفه مثبت، عزت نفس، سلامت روان، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، گروه مرجع، حمل و نقل