دانلود پایان نامه ارشد درباره عروه الوثقی

دانلود پایان نامه ارشد

الخمسه، بیروت، ۱۴۰۲ قمری، صلّی‌الله‌علیه‌وآله ۵۸۵.
64. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 5ج، دار الفکر، قم: 1413ق.
65. منسوب به بلعمی، تاریخنامه طبری، محمد روشن، 5ج، سروش، تهران، سوم، 1393.
66. موسوی غروی، سیدمحمد جواد، فقه استدلالی، ترجمه سیدعلی غروی، 1ج، چاپ اقبال، بی‌جا، 1377.
67. نجفى، محمّد حسن، ‌جواهر الکلام، محقّق، مصحح عباس قوچانى- على آخوندى،‌ بیروت-لبنان، دار الاحياء التراث العربي، 1404ق.
68. نراقى، احمد بن محمّد مهدى،‌ مستند الشیعه، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1415ق. ج ۹، صلّی‌الله‌علیه‌وآله ۳۱۲.
69. النسفی، حافظ الدین، البحر الرائق شرح کنزالدقائق فی فروع خفیف کتاب الزکات، محمدعلی بیضوی، دارالکتب العلمیه بیروت، لبنان، بی‌تا.
70. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل؛ قم مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق.
71. واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان، اول، 1414 ه‍ ق.
72. یزدی، سید محمد کاظم، غایه الوثقی فی العروه الوثقی، تصحیح علی‌رضا اسدی فرد، صبح پیروزی، قم، 1392.
73. يوسفى، حسن بن ابی‌طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، سوم، 1417 ه‍ ق.
1.

Abstract
This essay is to investigate and exhibit the verdict of paying charity to Bani Hashim from the perspective of Schools of jurisprudence which include Shiite, Zaidi, Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hanbali schools. The research methodology is the basic one which aims to advance knowledge in a special field of knowledge. At the beginning of the essay, the etymology of the word “charity” and its different kinds are explained and then the concept of Bani Hashim and those to whom this term is applied in Shiite and Sunni thoughts is mentioned and finally the view of Shiite, Sunni and zaidi scholars is discussed. In this essay we use the general meaning of the word “charity”- Giving something to another in order to approach God without any expectation – which include obligatory and voluntary charity; the obligatory charity also include Zakat of one’s income and wealth, Zakat al-Fitr. It was specified that according to Shiite and Sunni scholars Bani Hashim refers to those who are related through his father Hashim ibn Abd Manaf including Ale-Abutalib, Ale-Abas, Ale-Abulahab and Ale-Harith. Shafi’i and some Shiite and Hanbali scholars consider Bani Mattalib as Bani Hashim and a group of Maliki considers children of Ghalib ibn-fahirah as Bani Hashim but in Hanafi school just the children of Hashim ibn- Abd Manaf is called Bani Hashim. Considering all these view, we conclude that most Shiite clerics believe that paying obligatory charity by non-Hashemite to Hashemite is impermissible except in an emergency and the inadequacy of the khoums. Unlike this famous belief, one of the Early jurists on the issue of zakat and One of the later jurists on the issue of Zakat al-Fitr have given permission. But most Islamic scholars give fatwa of permission for charity which is paid by Hashemite to Hashemite unless Zaidi scholars (who reject this idea). Permission on giving Zakat to Bani Hashim is seen in the all four schools of the Sunni after the death of holy prophet. Among the religious leaders of the Sunni, Abu Hanifa and Mohamed Bin Al – Hassan Al – shaibani and among the contemporary leaders, Youssef Al – Qaradawi believe that just in the era of the holy prophet giving Zakat to Bani Hashim was prohibited but after his death they are like all members of the Nation of Islam; Zakat is taken from the rich and is given to the poor including Hashemite and non-Hashemite. So the Sunni has not reached a consensus on this issue although Belief in the sanctity is still the belief of majority and the famous one.
Key words: Charity, Zakat, Bani Hashim.

The University Religions and denominations
The faculty of denominations
Department of Sects jurisprudence

The verdict of charity to Bani Hashim from the perspective of Schools of jurisprudence

Supervisor: Hujjat al Islam Hossein Rajabi
 Advising: Hujjat al Islam Sadegh purheydari

A thesis submitted to the Graduate Studies Office in particle fulfillment of the requirements for the degree of masters in the field of Sects jurisprudence

By
Abutaleb Mahmoodzadeh
Summer 2015
1. حشر / 7؛ «آن غنيمتى كه خدا از مردم قريه‏ها نصيب پيامبرش كرده است از آن خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و مسافران در راه مانده تا ميان توانگرانتان دست‌به‌دست نشود. هر چه پيامبر به شما داد بستانيد و از هر چه شما را منع كرد اجتناب كنيد؛ و از خدا بترسيد كه خدا سخت عقوبت است.»
2. توبه / 60؛ «صدقات براى فقيران است و مسكينان و كارگزاران جمع‏آورى آن؛ و نيز براى به دست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فريضه‏اى است از جانب خدا؛ و خدا دانا و حكيم است.»
3. ابن منظور، ابوالفضل، جمال‌الدین، محمد بن مكرم، لسان العرب، 15 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع – دار صادر، بيروت – لبنان، سوم، 1414ق، ج 10، ص 193.
4. همان.
5. اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، دارالعلم، الدار الشامية، لبنان، سوريه، 1412 ه‍ ق، ص 478.
6. توضیح آیات مذکور در همین فصل ذیل اقسام صدقه خواهد آمد.
7. امام مسلم بن حجاج القشری النیشابوری، صحیح مسلم، شرح نووی، چاپخانه ی «المصریه»، الازهر، چاپ اول، 1347 ق، ص 91.
8. زکات و یا صدقه واجب بر انسان غنی جایز نیست ولی صدقه زکات مستحبی جایز است.
9. قرضاوی، یوسف، فقه الزکاه، 2جانتشارات مکتبه وهبه، قاهره، چاپ اول، 1427 ه ق، ج 1 ص 58.
10. قرضاوی، یوسف، همان، ص 59.
11. توبه/ 103.
12. طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم،1417ق.ج 6، ص 10 و 11.
13. قرضاوی، یوسف، پیشین، ص 57.

16. طباطبائی، سید محمدحسین، همان.
17. سور بقره /245؛ «کیست که به خداوند قرض‌الحسنه‌ای بدهد تا آن را برای او چند برابر کند (روزی بندگان را) محدود یا گسترده می‌سازد».
18. صدقه المفروضه من جهة الشرع علی اموال و هی زکاة المال و تنظهر احکامها فی مصطلح
19. صدقه یفرضها الشخص علی نفسه و هی الصدقه الواجبه بالنذر و تظهر احکامها فی النذر، چون وجوب این نوع صدقات، (همانند صدقات نذری)، برخلاف صدقه واجب و فطره عمومی و بر همه مکلفین پرداخت آن، واجب نیست بلکه وجوب آن بالعرض است.
20. صدقه المفروضه حق‌الله تعالی کالفدیه و الکفاره لی و تنظهر احکامه فی مصطلح (فدیه و الکفاره)
21. توبه / 104.
22. شربینی، خطیب، مغنی المحتاج، 6ج، دار الكتب العلمية، بیروت، اول، 1415ق، ج 3، ص 120.
23. جمعی از نویسندگان، المعجم الوسیط، مکتبه الشروق الدولیه، مصر، چهارم، 1425 ق، ج 1، ص 398.
24. نجفی حسن، جواهرالکلام، داراحیا التراث العربیه، بیروت، لبنان 1981، ج 15، ص 2.
25. ابن منظور، ابوالفضل، جمال‌الدین، محمد بن مكرم، پیشین.
26. قرضاوی، یوسف، پیشین، ص 55.
27. طباطبایی، سید محمدحسین، پیشین.
28. المتولي، محمدبن أحمد، الروض النضير في تحريرأوجه الكتاب‌المنير، دارالصحابة للتراث بطنطا، مصر،1427، ج2، ص41.
29. امام مسلم بن حجاج القشری النیشابوری، پیشین، حدیث 1072.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره شیخ اعظم انصاری، عربستان سعودی، علی بن الحسین، فقهای امامیه Next Entries منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، حقوق زوجه، قاعده نفی عسر و حرج