دانلود پایان نامه ارشد درباره سي‌سي، جداسازي، آزمايش

دانلود پایان نامه ارشد

طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز GC-MS، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 01/2? به دست آمد.
(لازم به ذکر است که آزمايش (1-الف) به منظور تأييد لزوم وجود فوتوکاتاليست در فرآيند مربوطه است، که ميزان پايين بازده به نسبت بازده آزمايش‌هاي حاوي فوتوکاتاليست اين امر را اثبات مي‌نمايد.)

آزمايش 2-الف) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw 100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 3/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 74/54? به دست آمد.
آزمايش 3-الف) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 96/97? به دست آمد.
آزمايش 4-الف) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 7/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 69/99? به دست آمد. در شکل (3-47)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (4-الف) نمايش داده شده است.

شکل (3-47)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (4-الف)
ب) بهينه کردن زمان تابش :
به منظور بررسي تأثير زمان تابش‌دهي در راکتور، بر ميزان راندمان فرآيند گوگردزدايي و به عبارتي تعيين روند تغيير بازده با تغيير زمان تابش‌دهي، آزمايش‌هاي شماره‌ي 5 تا 11 به شرح زير انجام شد.

آزمايش 5-ب) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 3/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 2 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 80/45? به دست آمد.
آزمايش 6-ب) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 3/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 3 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 24/49? به دست آمد.
آزمايش 7-ب) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 3/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 74/54? به دست آمد.
آزمايش 8-ب) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 3/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 6 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 60/76? به دست آمد.
آزمايش 9-ب) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 7/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 2 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 03/98? به دست آمد.
آزمايش 10-ب) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 7/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 3 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 90/98? به دست آمد.
آزمايش 11-ب) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 7/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 69/99? به دست آمد. در شکل (3-48)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (11-ب) نمايش داده شده است.

شکل (3-48)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (11-ب)

ج) بهينه کردن مقدار اکسيدانت :
به منظور بررسي تأثير مقادير مختلف از اکسيدانت آب اکسيژنه، بر ميزان راندمان در فرآيند گوگردزدايي و به عبارتي تعيين روند تغيير بازده با تغيير مقدار اکسيدانت، آزمايش‌هاي شماره‌ي 12 تا 15 به شرح زير انجام شد.
آزمايش 12-ج) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 07/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MSمورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 81/5? به دست آمد. (لازم به ذکر است که آزمايش (12-ج) به منظور تأييد لزوم وجود اکسيدانت در فرآيند مربوطه است، که ميزان پايين بازده به نسبت بازده آزمايش‌هاي حاوي اکسيدانت اين امر را اثبات مي‌نمايد.)
آزمايش 13-ج) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 07/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 8/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 30/20? به دست آمد.
آزمايش 14-ج) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 07/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 5/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 06/27? به دست آمد.
آزمايش 15-ج) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 07/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 60/32? به دست آمد.
در شکل (3-49)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (15-ج) نمايش داده شده است.

شکل (3-49)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (15-ج)

د) بهينه کردن نوع کاتاليست :
پس از يافتن مقادير بهينه براي پارامترهايي از قبيل مقدار جرم کاتاليست مصرفي، زمان تابش‌دهي و مقدار اکسيدانت کمکي، در اين قسمت به منظور بررسي تأثير فوتوکاتاليست‌هاي گوناگون، بر ميزان راندمان در فرآيند گوگردزدايي و به عبارتي تعيين روند تغيير بازده با تغيير نوع کاتاليست سنتز شده که ليست آنها در جدول
(3-3)، آورده شده، آزمايش‌هاي شماره‌ي 16 تا 46 به شرح زير انجام شد.
(لازم به ذکر است که در اين تحقيق 29 فوتوکاتاليست متفاوت با شرايط گوناگون سنتز شده است و
تک‌تک آنها در يک يا چند آزمايش در فرآيند گوگردزدايي خوراک شبيه‌سازي شده، شرکت نموده‌اند. از اين رو به دليل حجم زياد نتايج حاصل صرفاً کروماتوگرام مربوط به آزمايش‌هايي در اينجا آورده مي‌شود که از لحاظ ميزان تخريب، راندمان مناسبي داشته‌اند.)

آزمايش‌هاي شماره‌ي 16 تا 18 با فوتوکاتاليست Pcat(1) انجام شد :
آزمايش 16-د) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 3/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(1) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 58/5? به دست آمد.
آزمايش 17-د) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 7/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(1) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مي‌شود.، آناليز، تزريق Next Entries منبع پایان نامه با موضوع استان هرمزگان، آداب و رسوم، شورهای اسلامی