دانلود پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، یادگیری اجتماعی، سلامت روانی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

افزايش سلامت رواني، تقويت احساس ارزشمندي،كاهش اضطراب و افسردگي (گياكوبي و هاوزنبلاس و فراي39 ، 2005) و افزايش قدرت ذهني (لوي و لوي40، 2005) مي شود. با اين حال، برخي از افراد به رغم دانستن ويژگي هاي مثبت ورزش و توصيه هاي مكرر پزشكان و تبليغات وسيع صدا و سيما، تمايل چنداني به ورزش نشان نمي دهند. بر اين اساس، به نظر مي رسد، صرف ترغيب نمي تواند افراد را به سوي ورزش سوق دهد و عوامل ديگري غير از ترغيب در اين امر دخيل اند.
امروزه، شخصيت مهمترين متغيري است كه براي تمايل به شركت در فعاليت هاي ورزشي وتشريح عمل موفقيت ها و شكست ها در مسابقات ورزشي به آن توجه مي شود (انشل41، 1380). آلپورت42 (1937) شخصيت را «ساختار پويايي در سيستم روان شناختي فرد» تعريف كرد كه مشخص كنندة رفتار و تفكرات خاص او است. فيست و فيست43 (1386) شخصيت را « الگوي نسبتاً پايدار صفات، گرايش ها يا ويژگي هايي كه تا اندازه اي به رفتار افراد دوام مي بخشد» مي دانند. اينگلدو، ماركلند و شپرد44 (2004) معتقدند، به منظور بررسي ويژگي هاي شخصيتي ورزشكاران و غيرورزشكاران بايد از رويكرد صفات استفاده كرد. فرض اساسي اين الگو اين است كه صفات به عنوان ويژگي هاي نسبتاً پايدار افراد، مي تواند رفتارهاي آنها را در موقعيت هاي گوناگون پيش بيني كند. با اين حال، با وجود پيشرفت هاي چشمگير در زمينه روانشناسي ورزش هنوز پرسش هاي متعددي در اين باره وجود دارد.
كلارك و هاريسون (1984، به نقل از عبدلي، 1384) مي گويند: شخصيت در انتخاب و شركت در فعاليت هاي ورزشي نقش دارد و ورزش نيز در سازگاري هاي اجتماعي و شخصي دخيل است. همچنين آيزنك45 (1982، به نقل از فيست و فيست، 1386) معتقد است، تغييرات ناشي از ورزش بر شخصيت به تدريج و آهسته روي مي دهد، زيرا ورزش اعمال دستگاه سمپاتيك، انتظارات و ارزش ها را تغيير مي دهد.
درباره اثر ورزش بر روی شخصیت انسان یکی از گسترده ترین عقاید این است که ورزش از راه های گوناگون در روحیه و شخصیت ورزشکاران اثر مثبت می گذارد. چنین تاثیرات مثبتی ممکن است موقت یا دائمی باشد و ممکن است در مورد افراد جوانتر و نوجوانان به این دلیل که فرایند رشد و تکامل روانی و عاطفی آنان در حال تکوین است بیش از افراد مسن تر صحت داشته باشد. ورزش عموماً انباشته از فرصت های مناسب جهت برخورد با موانع و مشکلات و اتخاذ شیوه های مناسب برای رفع آنهاست و این وضعیت از نظر سلامت روانی فرد بسیار مهم است. در واقع انتخاب شیوه یا شیوه های ورزشی که منجر به تسلط و غلبه بر موانع شود از نظر سلامت روانی فرد بسیار مهم است، زیرا نه تنها باعث احساس رضایت در فرد شده، بلکه باعث می شود در برخورد با موانع و مشکلات روحیه ای مقاوم، جستجوگر، چاره اندیش، منعطف و تحمل پذیر داشته باشد. اگر چه برخی از جنبه های شخصیتی کاملاً باثبات هستند، اما احتمالاً از عامل جنسیت یا رفتار تأثیر می پذیرند. شخصیت از تجارب گذشته نيز تأثیر می پذیرد. مهم ترین تئوری در روانشناسی ورزش در زمینه تأثیر تجربه بر شخصیت، تئوری یادگیری اجتماعی بندورا است که یادگیری را بر اساس اصل الگوبرداری و تقویت تبیین می کند. یادگیری اجتماعی در درک و رشد رفتار ورزشی نقش دارد و بویژه بر مدل های ورزشی تأثیرگذار است. خانواده و فرهنگ منابع تأثیرگذار نیرومندی بر رشد رفتار ورزشی فرد هستند. تئوری یادگیری اجتماعی در درک نحوه عمل این تأثیرات حائز اهمیت است. شکل دیگر تئوری یادگیری اجتماعی، تئوری روان پویشی فروید است. تأثیرگذاری اندکش بر روانشناسی ورزش به دلیل تأکید زیادش بر ناخودآگاه است. اما این تئوری به درک جنبه های غیرمنطقی رفتار ورزشی کمک می کند. یافته های پژوهشی نشان داده اند که نقش جنسیت با مشارکت ورزشی در ارتباط می باشد و زنان ورزشکار تلاش می کنند تا هم هویت ورزشی و هم زنانگی خود را حفظ کنند. http://irissf.ir
در دو دهه گذشته پژوهش پيرامون شادكامي46 افزايش چشمگيري يافته است. آرجيل47 و همكاران (1995) معتقدند اگر شادكامي تنها متضاد افسردگي باشد نيازي به اندازه گيري و بررسي آن نيست، زيرا افسردگي به خوبي شناخته شده است. وي باور دارد كه سه جزء اساسي شادكامي عبارتند از: هيجان مثبت، رضايت از زندگي، نبود هيجانات منفي از جمله افسردگي و اضطراب. او و همكارانش دريافتند كه روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن زندگي، رشد شخصي، دوست داشتن ديگران و طبييعت نيز از اجزاي شادكامي هستند. مايرز و داينر48 (1995) مي گويند: وقتي از مردم پرسيده مي شود، فرد شادكام چه كسي است، در پاسخ به شبكه اي حمايتي از روابط بين فردي در يك فرهنگ اشاره مي كنند كه به تعبيري مثبت و خوشبينانه از رويداد هاي روزمره زندگي مي انجامد. هم چنين برخي از پژوهشگران از جمله شوارتز و استراك49 (1995) باور دارند كه افراد شادكام كساني هستند كه در پردازش اطلاعات سوگيري دارند. اين سوگيري در جهت خوش بيني و خوشحالي است. يعني اطلاعات را به گونه اي پردازش و تفسير مي كنند كه به خوشحالي آنها مي انجامد. با توجه به توضيحات ياد شده، به نظر مي رسد كه شادكامي مفهومي است كه چندين جزء اساسي دارد:
نخست آنكه جزيي عاطفي و هيجاني دارد كه باعث مي شود فرد شادكام همواره از نظر خلقي شاد و خوشحال باشد. دوم آنكه جزيي اجتماعي دارد كه گسترش روابط اجتماعي با ديگران و افزايش حمايت اجتماعي را به دنبال دارد. سوم آنكه جزيي شناختي دارد كه موجب مي گردد فرد شادكام نوعي تفكر و نوعي پردازش اطلاعات ويژه خود داشته باشد و وقايع روزمره را طوري تعبير و تفسير كند كه خوشبيني وي را به دنبال داشته باشد. بين محققان علاقه زيادي براي مشخص كردن اين كه چه چيزي مردم را شاد مي كند، وجود دارد. اگر چه تحقيق ها بر روي عوامل جمعيت شناختي و ساير متغير هاي اقتصادي-اجتماعي متمركز شده است، ولي امروزه فكر مي شود كه بعضي از مردم نسبت به ديگران به خاطر ويژگي هاي شخصيتي شان شادتر هستند.
اولين پژوهش به وسيله كوستا و مك كري (1980) نشان داد كه شادكامي با سطح بالاي برون گرايي و سطح پايين روان نژندگرايي مرتبط مي باشد. بيشتر پژوهش ها به دنبال اين پژوهش مثل بربنر50 وهمكاران (1995) چن51 و همكاران (2000)، فورنهام52 و همكاران (1997)، هيلز و همكاران (2001) و لو53 و همكاران (1997) نيز اين ارتباط ها را تاييد كرده اند. با اين حال ساير ابعاد شخصيت به اندازه اي كه در پژوهش ها به برون گرايي و روان نژندگرايي اهميت داده شده است مورد توجه قرار نگرفتند.
شخصیت اجتماعی بیان کننده ی رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است. چنانچه تربیت بدنی در یک جامعه مطابق با اصول این علم در نظر باشد، افراد ورزشکار را از فرد گرایی و خود محوری خارج کرده و رشد روحیات طبیعی را در فرد بهبود می بخشد که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد، فرد با سایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط برقرار کرده و در کنار آنها زندگی می نماید. (عزیزآبادی فراهانی،۱۳۷۳). جرج کلی از روانشناسان معروف، «شخصیت را روش و شیوه خاص هر فردی در جستجو برای پیدا کردن و تفسیر معنای زندگی تعریف می کند.» مطالعات انجام یافته نشان می دهد که ورزشکاران و قهرمانان، با شهامت و فداکار می باشند و بر اراده خود تسلط دارند. (کوشافر، ۱۳۸۱).
بازی و ورزش  پیوند تنگاتنگی با رشد و تکامل شخصیت کودک دارند و آن را به مرحله نضج و آگاهی اجتماعی می رساند. پژوهشگران تحقیقات فراوانی پیرامون نقش بازی وگیم ها در اجتماعی شدن و همچنین درباره این مسأله به انجام رسانده اند که چگونه فعالیت های بدنی، روی هم رفته در تکوین تصویر روشنی از بدن در ذهن کودک، که به تصویر بدن معروف است، تأثیر می گذارد. تصویری که مفهوم خود بدنی و در نتیجه مفهوم خود پنداره بر پایه ی آن استوار است و نخستین خشت بنای شخصیت افراد به شمار می آید. فعالیت حرکتی عموماً فرصت پُرباری برای خود شکوفایی فرد فراهم می آورد. افراد در ضمن پرداختن به فعالیت بدنی، تجربه های پیروزی و شکست  را از سر می گذراند  و این تجربه ها در گسترش تصورات آنان و پیوند دادن مفاهیم و اهداف و چشم انداز های وی با واقعیت خویش تأثیر می گذارد و ادراک واقع بینانه و غیر مبالغه آمیز او از حدود و توانایی های جسمش را افزایش می دهد که این خود، شخصیت اجتماعی او را نضج می دهد و به وی اعتماد به نفس می بخشد و باعث دور شدنش از خصلت هایی چون خود شیفتگی و غرور می گردد بی آنکه از ارزش او چه در برابر خودش چه در برابر دیگران  چیزی بکاهد. (انور الخلولی، ۱۳۸۳). دیدگاهی نیز اعتقاد دارد که ورزش به عنوان واسطه و عامل ارتباط بین فرد با خودش یا دیگران است. این شناخت چند جنبه ای می تواند در ساز گاری های اجتماعی و شخصیت دخیل باشد. درباره ارتباط ورزش با صفات شخصیتی، آیزنک با گرد آوری لیست مهمی از نتایج تحقیقات ورزش و شخصیت بیان کرد که سه زمینه خوب از شخصیت در رابطه با ورزش از قبیل برون گرایی، روان رنجوری و سایکوتیسم وجود دارد و برخی از صفات، حالات و خلق و خوی ارتباط خوبی با رفتار ورزشی دارند. وی می گوید: «تغییرات ناشی از ورزش در شخصیت به تدریج و آهسته و پس از سالها روی می دهد، زیرا ورزش اعمال سیستم عصبی سمپاتیک، انتظارات و ارزش ها را تغییر می دهد» (عبدلی ،۱۳۸۶). http://anthropology.ir
1-3 اهميت و ارزش پژوهش
با توجه به توسعه زندگي شهر نشيني و بيماري هاي ناشي از آن و اثرات مختلف تمرينات ايروبيك روي شادكامي و كيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي، نياز به انجام تحقيقات بيشتري در اين زمينه احساس مي شود. لذا در اين تحقيق، محقق بر آن است كه تأثير تمرينات ويژه ي ايروبيك را روي ميزان شادكامي و كيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي، زنان غير ورزشكار را مورد مطالعه قرار دهد. با شناخت تأثيرات مثبت روانشناختي اين ورزش ها مي توان گام مثبتي در جهت پيشگيري و درمان برخي بيماري ها برداشت و باعث ارتقاء سلامتي جسمي و رواني شد.
صنعتي شدن جوامع و به طبع آن كاهش تحرك و فعاليت بدني در افراد، ضرورت پرداختن به ورزش را بيش از گذشته نمايان ساخته است و توجه گسترده اي را نسبت به ورزش، بويژه نقش مسائل روانشناسي در ورزش معطوف كرده است. تمرينات ايروبيك با توجه به ويژگي هاي خاص آن كه عبارتند از اجراي تمرينات ورزشي با موسيقي موزون، شادابي و نشاط خاصي به همراه دارد، به احتمال زياد در بهبود سلامت روان مفيد مي باشد. تمرينات ايروبيك يك سري حركات ريتميك و متناوب عضلاني است كه ضربان قلب و تنفس را در مدت زمان خاصي بالا مي برند و در قالب معين در سيستم هوازي انجام مي گيرد.
هدف تمرينات ايروبيك، رسيدن به يك تعادل جسماني، بالا بردن درصد سلامتي و داشتن روحيه خوب است. البته تنها راه اثرگذاري آن، تمرينات منظم و مداوم مي باشد (پرانك54، 1995). پرانك و همكارانش در پژوهشي كه بر روي زنان انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه تمرينات بدني آثار مهمي بر رفتار و خلق و خوي زنان داشته و به كاهش استرس، تنش و افزايش اعتماد به نفس منجر مي شود (وينگ55، 1977). همچنين در پژوهش ديگري نشان داده شد فعاليت بدني مي تواند در حفظ و تأمين سلامت رواني نقش مثبتي داشته و در كاهش اضطراب و افسردگي، افزايش بهداشت رواني، ارتقاء كيفيت زندگي، كاهش ترس از موفقيت و نگراني از شكست، مؤثر است (درخشان، 1997).
با توجه به اهميت تأثير شادكامي بر روي حيطه هاي مختلف زندگي، بحث پيرامون روش هاي ايجاد و افزايش شادكامي ضروري به نظر مي رسد. در پژوهش هاي مختلف كه زمينه ي شادي انجام شده است، روش هاي متعدد براي ايجاد شادماني مورد استفاده قرار گرفته است، ولي در يك تقسيم بندي كلي مي توان اين روش ها را به دو قسمت تقسيم كرد: 1- روش هاي آموزشي، 2- روش هاي مشاوره اي.
در روش هاي آموزشي تلاش بر اين است كه با آموزش افراد ميزان شادماني آنان افزايش يابد. اين روش ها توانسته اند دو جزء از اجزاي شادماني يعني ايجاد احساس مثبت و رضايت از زندگي را پوشش دهند. در روش هاي مشاوره اي تلاش بر اين است كه ضمن مشاوره ي تخصصي با افراد و كشف افكار و مشكلا ت آنان با روش هاي مشاوره اي مختلف ا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، پردازش اطلاعات، بهداشت روان، قلب و عروق Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تناسب اندام، ورزش استقامتی، دوچرخه سواری، اضافه وزن