دانلود پایان نامه ارشد درباره سطح معنادار، پیش آزمون، کیفیت زندگی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

معناداری وجود دارد.
نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر شادکامی گروه آزمایش
جدول نتايج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها
مقدار F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معناداری
585/0
1
48
448/0
با توجه به سطح معناداری 448/0 می توان نتیجه گرفت بر اساس آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها برقرار است.

جدول نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر شادکامی گروه آزمایش
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداری
توان آزمون
ثابت
20/244743
1
20/244743
18/635
000/0
1
گروه
16/2604
1
16/2604
75/6
012/0
722/0

سطح معناداری آزمون برابر 012/0 نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه آموزش و کنترل از نظر میانگین شادکامی با توجه به آموزش ایروبیک معنی دار است و توان آماری (722/0) بیانگر کفایت حجم نمونه و قابل اعتماد بودن نتایج است.
4-3-2 فرضيه دوم : تاثیرآموزش ایروبیک بر کیفیت زندگی در زنان غیر ورزشکار
جدول نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف فرض نرمال بودن کیفیت زندگی
گروه ها
میانگین
انحراف معیار
کولموگوروف اسمیرنوف
معناداری
آزمایش
16/52
86/11
461/0
984/0
کنترل
44/49
15/11
738/0
648/0
با توجه به اینکه آماره کولموگوروف اسمیرنوف در سطح 05/0 = معنادار نبوده، بنابراین فرض نرمال بودن عامل معناداری در دو گروه آزمایش و کنترل مورد پذیرش قرار می گیرد.
جدول نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر تأثیر آموزش ایروبیک برکیفیت زندگی
آماره ماچلی
درجه آزادي
سطح معناداری
317/0
2
000/0
طبق نتایج حاصله، آماره ماچلی در سطح 05/0 = معنادار می باشد.
جدول نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش ایروبیک بر کیفیت زندگی
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
توان آزمون
گرينهوس- جيسر
97/330
18/1
45/278
32/3
067/0
471/0

F مشاهده شده در سطح 05/0 تفاوت معناداری را بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش بر فراوانی کیفیت زندگی گروه آزمایش در سطح 1/0 نشان مي دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت آموزش بر افزایش کیفیت زندگی گروه آزمایش تاثیر داشته است.
جدول نتایج آزمون تعقیبی LSD پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری بر کیفیت زندگی گروه آزمایش
آزمون
اختلاف میانگین
انحراف معیار
سطح معناداری
پیش آزمون- پس آزمون
34/3-
62/1
045/0
پس آزمون- آزمون پیگیری
42/0
599/0
486/0
پیش آزمون – پیگیری
92/2-
72/1
097/0

طبق نتایج حاصله، آزمون تعقیبی LSD مشخص شد که بین دو آزمون پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش در سطح معنی داری 05/0 تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش بر افزایش کیفیت زندگی گروه آزمایش تاثیر داشته است. در بین دو آزمون پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش در سطح معناداری، تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی گروه آزمایش
جدول نتايج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها
مقدار F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معناداری
000/0
1
48
986/0

با توجه به سطح معناداری 986/0 می توان نتیجه گرفت بر اساس آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها بر قرار است.
جدول نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی گروه آزمایش
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداری
توان آزمون
ثابت
92/419549
1
92/419549
20/1514
000/0
1
گروه
72/2038
1
72/2038
35/7
009/0
757/0

سطح معناداری آزمون برابر 009/0 نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه آموزش و کنترل از نظر میانگین کیفیت زندگی با توجه به آموزش ایروبیک معنی دار است و توان آماری (757/0) بیانگر کفایت حجم نمونه و قابل اعتماد بودن نتایج است.

4-3-3 فرضيه سوم : تاثیرآموزش ایروبیک بر با وجدان بودن در زنان غیر ورزشکار
جدول نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف فرض نرمال بودن با وجدان بودن
گروه ها
میانگین
انحراف معیار
کولموگوروف اسمیرنوف
معناداری
آزمایش
08/29
29/4
663/0
772/0
کنترل
24/28
84/3
533/0
939/0

با توجه به اینکه آماره کولموگوروف اسمیرنوف در سطح 05/0 = معنادار نبوده بنابراین فرض نرمال بودن عامل معناداری در دو گروه آزمایش و کنترل مورد پذیرش قرار می گیرد.
جدول نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر تأثیر آموزش ایروبیک بر با وجدان بودن
آماره ماچلی
درجه آزادي
سطح معناداری
026/0
2
000/0
طبق نتایج حاصله، آماره ماچلی در سطح 05/0 = معنادار می باشد.
جدول نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش ایروبیک بر با وجدان بودن
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
توان آزمون
گرينهوس- جيسر
97/1342
013/1
75/1325
067/1
308/0
174/0
F مشاهده شده در سطح 05/0 تفاوت معناداری را بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش بر فراوانی با وجدان بودن گروه آزمایش نشان نمي دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت آموزش بر پارامتر با وجدان بودن گروه آزمایش تاثیر معناداری نداشته است.
نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر با وجدان بودن گروه آزمایش
جدول نتايج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها
مقدار F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معناداری
089/0
1
48
767/0
با توجه به سطح معناداری 767/0 می توان نتیجه گرفت بر اساس آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها بر قرار است.
جدول نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر با وجدان بودن گروه آزمایش
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداری
توان آزمون
ثابت
70/145143
1
70/145143
52/234
000/0
1
گروه
30/1435
1
30/1435
31/2
134/0
320/0
سطح معناداری آزمون برابر 134/0 نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه آموزش و کنترل پارامتر با وجدان بودن با توجه به آموزش ایروبیک معنی دار نمی باشد.
4-3-4 فرضيه چهارم : تاثیر آموزش ایروبیک بر موافق بودن در زنان غیر ورزشکار
جدول نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف فرض نرمال بودن موافق بودن
گروه ها
میانگین
انحراف معیار
کولموگوروف اسمیرنوف
معناداری
آزمایش
32/27
39/4
525/0
946/0
کنترل
80/25
55/5
628/0
825/0

با توجه به اینکه آماره کولموگوروف اسمیرنوف در سطح 05/0 = معنادار نبوده بنابراین فرض نرمال بودن عامل معناداری در دو گروه آزمایش و کنترل مورد پذیرش قرار می گیرد.
جدول نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر تأثیر آموزش ایروبیک بر موافق بودن
آماره ماچلی
درجه آزادي
سطح معناداری
029/0
2
000/0
طبق نتایج حاصله، آماره ماچلی در سطح 05/0 = معنادار می باشد.
جدول نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون،پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش ایروبیک بر موافق بودن
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
توان آزمون
گرينهوس- جيسر
24/3
01/1
19/3
225/0
641/0
075/0

F مشاهده شده در سطح 05/0 تفاوت معناداری را بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش بر موافق بودن گروه آزمایش نشان نمي دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت آموزش بر افزایش گروه آزمایش تاثیر نداشته است.
نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر فراوانی موافق بودن گروه آزمایش
جدول نتايج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها
مقدار F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معناداری
703/0
1
48
406/0

با توجه به سطح معناداری 406/0 می توان نتیجه گرفت بر اساس آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها بر قرار است.
جدول نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر موافق بودن گروه آزمایش
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداری
توان آزمون
ثابت
66/104385
1
66/104385
42/1697
000/0
1
گروه
16/48
1
16/48
783/0
381/0
140/0

سطح معناداری آزمون برابر 381/0 نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه آموزش و کنترل از نظر میانگین موافق بودن با توجه به آموزش ایرو بیک معنی دار نیست.
4-3-5 فرضيه پنجم : تاثیر آموزش ایروبیک بر گشودگی در زنان غیر ورزشکار
جدول نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف فرض نرمال بودن گشودگی
گروه ها
میانگین
انحراف معیار
کولموگوروف اسمیرنوف
معناداری
آزمایش
16/26
39/5
610/0
851/0
کنترل
52/26
13/6
521/0
949/0
با توجه به اینکه آماره کولموگوروف اسمیرنوف در سطح 05/0 = معنادار نبوده بنابراین فرض نرمال بودن عامل معناداری در دو گروه آزمایش و کنترل مورد پذیرش قرار می گیرد.
جدول نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر تأثیر آموزش ایروبیک برگشودگی
آماره ماچلی
درجه آزادي
سطح معناداری
055/0
2
00/0

طبق نتایج حاصله، آماره ماچلی در سطح 05/0 = معنادار می باشد.
جدول نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون،پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش ایروبیک بر گشودگی
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
توان آزمون
گرينهوس- جيسر
77/19
02/1
22/19
21/1
278/0
192/0

F مشاهده شده در سطح 05/0 تفاوت معناداری را بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش بر گشودگی گروه آزمایش نشان نمي دهد.
نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر گشودگی گروه آزمایش
جدول نتايج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها
مقدار F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معناداری
187/0
1
48
667/0
با توجه به سطح معناداری 667/0 می توان نتیجه گرفت بر اساس آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها بر قرار است.
جدول نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر گشودگی گروه آزمایش
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداری
توان آزمون
ثابت
22/108165
1
22/108165
52/1307
000/0
1
گروه
30/49
1
30/49
596/0
444/0
118/0
سطح معناداری آزمون برابر 444/0 نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه آموزش و کنترل از نظر میانگین گشودگی با توجه به آموزش ایرو بیک معنی دار نمی باشد.

4-3-6 فرضيه ششم : تاثیر آموزش ایروبیک بر برون گرایی در زنان غیر ورزشکار
جدول نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف فرض نرمال بودن برون گرایی
گروه ها
میانگین
انحراف معیار
کولموگوروف اسمیرنوف
معناداری
آزمایش
25
04/26
006/1
263/0
کنترل
25
48/26
497/0
966/0
با توجه به اینکه آماره کولموگوروف اسمیرنوف در سطح 05/0 = معنادار نبوده بنابراین فرض نرمال بودن عامل معناداری در دو گروه آزمایش و کنترل مورد پذیرش قرار می گیرد.
جدول نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر تأثیر آموزش ایروبیک بر برون گرایی
آماره ماچلی
درجه آزادي
سطح معناداری
016/0
2
00/0
طبق نتایج حاصله، آماره ماچلی در سطح 05/0 = معنادار می باشد.
جدول نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش ایروبیک بر برون گرایی
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
توان آزمون
گرينهوس- جيسر
05/63
1
53/62
03/3
087/0
402/0

F مشاهده شده در سطح 05/0 تفاوت معناداری را بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش بر فراوانی برون گرایی گروه آزمایش در سطح 1/0 نشان مي دهد.

نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بر فراوانی برون گرایی گروه آزمایش
جدول نتايج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها
مقدار F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معناداری
086/0
1
48
77/0

با توجه به سطح معناداری 77/0 می توان نتیجه گرفت بر اساس آزمون لوین پیش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، تحلیل عوامل، سلامت روان، روایی سازه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره پیش آزمون، سطح معنادار، سطح معنی داری، برون گرایی