دانلود پایان نامه ارشد درباره تربیت بدنی، کارشناسی ارشد، سلامت روان، آزمون استاندارد

دانلود پایان نامه ارشد

موسيقي يك عامل تأثير گذار مثبت بر شادكامي و كيفيت زندگي مي باشد. ورزش ايروبيك كه در دهه اخير مطرح شده است، يكي از اصليترين ورزشهاي همگاني محسوب ميشود. اين ورزش آمادگي جسماني را متحول ساخته و با استقبال خوبي روبهرو شدهاست. لذا در حال حاضر يكي از سالمترين ورزش ها محسوب ميشود كه اهداف ذكر شده را برآورده ميسازد. يعني آسيب و صدمه در اين رشته خيلي كم بوده واز لحاظ فيزيولوژيك قادر خواهد بود كه تمام فاكتورهاي آمادگي جسماني از قبيل قدرت، استقامت، انعطاف پذيري، هماهنگي عصبي- عضلاني و تعادل را بهبود بخشد و از آنجايي كه با موسيقي همراه است، افراد كمتر احساس خستگي كرده و همواره شاداب و سرحال خواهند بود. از ديگر مزاياي اين ورزش اين است كه به امكانات خاصي نياز ندارد و در هر مكاني اعم از سالنهاي ورزشي، پاركها ، منازل و.. .قابل اجراست. اين ورزش يك ورزش گروهي است و افراد شركت كننده اثرات رواني و اجتماعي آن نيز بهرهمند ميشوند و از آنجا كه با موسيقي همراه است اثرات رواني آن دوچندان شده و ضربههاي موسيقي باعث نظم خاصي به گروه ميشود. شيوه تمريني ايروبيک موجب توسعه و افزايش آمادگي جسماني (هوازي) مي شود و اين مسئله موجب افزايش قدرت، سرعت و هماهنگي بين اعصاب و عضلات، انعطاف پذيري و چابکي مي شود. در اجراي حرکات ايروبيک، تمرکز ذهني از اهميت بسزايي برخوردار است. اين مسئله موجب رشد ذهني و توسعه خلاقيت مي شود. امروزه در بسياري از نقاط جهان، اين ورزش پر تحرک و پرجاذبه، به عنوان يک ابزار با ارزش براي حفظ سلامتي و تندرستي انسان ها محسوب شود.
طبق نتايج پژوهش هاي پيشين و همچنين نتايج اين پژوهش مي توان بيان داشت كه فعاليت بدني و بويژه حركات ورزشي ايروبيك بر شادكامي تأثير زيادي دارند و مي توانند به رشد كيفيت زندگي منجر شوند و توجه روانشناسان، كارشناسان تربيت بدني، مشاوران خانواده را به اين امر مهم مي طلبد.
5-5 محدوديت هاي پژوهشي
با وجود تلاش هايي كه براي رفع اشكالات و جلوگيري از دخالت متغير هاي مزاحم در اين پژوهش انجام گرفت، لكن اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهش هاي تجربي داراي محدوديت هايي است كه عبارتند از:
محدود بودن نمونه ي پژوهشي به شركت كنندگان طيف سني 25 تا 45 ساله كه مي تواند تعميم پذيري يافته هاي اين پژوهش را به افراد خارج از اين طيف سني محدود كند.
عدم وجود پيگيري هاي طولاني تر. در اين پژوهش طول دوره پيگيري يك ماه و نيم بوده است. مناسب ترين زمان براي اجراي آزمون پيگيري شش ماه بعد از آموزش مي باشد.
به دليل محدود بودن نمونه پژوهشي به زنان متأهل، رعايت احتياط جهت تعميم نتايج لازم است.
محدود بودن نمونه ي پژوهشي به شركت كنندگان زن، كه مي تواند تعميم پذيري يافته هاي اين پژوهش را به مردان محدود كند.
5-6 پيشنهادات تحقيق
بر اساس نتايج اين پژوهش مي توان در حيطه هاي كاربردي و پژوهشي به پيشنهادات زير اشاره نمود:
5-6-1 پيشنهادات پژوهشي
پيشنهاد مي گردد كه اين پژوهش روي زنان شهر ها و مناطق ديگر در استان و ساير استان ها اجرا گردد.
پيشنهاد مي گردد كه اين پژوهش روي زنان شاغل نيز اجرا گردد.
پيشنهاد مي گردد كه اين پژوهش روي هر دوي زنان و مردان متأهل اجرا گردد.
پيشنهاد مي گردد كه اين پژوهش به عنوان يك روش درماني در كنار ساير روش ها استفاده شود.
پيشنهاد مي شود كه اثر بخشي اين شيوه در شادكامي و كيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي در زنان خارج از طيف سني اين پژوهش مورد بررسي قرار گيرد.
پيشنهاد مي شود كه اثر بخشي دوره هاي آموزشي اجرا شده با اين شيوه با پيگيري هاي طولاني مدت تر مورد سنجش قرار گيرد.
پيشنهاد مي شود كه اين پژوهش در جوامع بزرگتر استفاده شود.

5-6-2 پيشنهادات كاربردي
پيشنهاد مي شود كه خانواده ها و مسئولان تربيت بدني، نسبت به ورزش زنان حساس تر شده و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و دراز مدت بيشتري در اين زمينه داشته باشند.
گسترش پارک هاي عمومي، مي تواند نقش مؤثري در بهبود سطح سلامت و کيفيت زندگي بانوان و نيز پيشگيري از ابتلا به بسياري از بيماري هاي مزمن ايفا كند.
ضمن برنامه ريزي هاي فرهنگي و حمايتي براي زنان، پيش بيني اقداماتي براي انجام فعاليتهاي ورزشي به خصوص تمرينات ايروبيك با موسيقي موزون درباشگاه هاي ورزشي سودمند مي باشد.
طراحي و اجراي برنامه هايي در جهت تشويق زنان براي انجام پياده روي هدفمند و منظم پيشنهاد مي گردد.
پيشنهاد مي شود ساعات بيشتري از برنامه هاي راديويي و تلويزيوني به فعاليت هاي آموزشي وتخصصي ورزش اختصاص داده شود.
پيشنهاد مي شود كه تمامي بانوان حداقل دو بار در هفته و زير نظر مربي به ورزش ايروبيک بپردازند.

فهرست منابع

فهرست منابع فارسي

آرگايل، م. (1382). روانشناسي شادي. مترجمان مسعود گوهري اناركي، حميد طاهر نشاط
دوست، حسن پالاهنگ، فاطمه بهرامي. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي.
آيزينگ، مايكل. (1375). روان شناسي شادي. ترجمه مهرداد فيروزبخت، خسرو بيگي. تهران:
انتشارات بدر.
استیری، زهرا. (1380). مقایسه منتخبی از ویژگی های شخصیتی بین دانشجویان دختر
ورزشکار و غیر ورزشکار. دانشگاه فردوسی مشهد براساس آزمون استاندارد آیزنک.
دانشگاه تربیت معلم، پایان نامه کارشناسی ارشد.
اسدي ذاكر، مرضيه و همكاران، (1389). “تأثير ورزش بر سرعت راه رفتن، ميزان خستگي و
كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتپيل اسكلروزيس”، مجله علمي پزشكي، دوره 9،
شماره 2.
افشارمند، زهره.، شاهدي، ولي الله.، محمدي، اعظم.، و مهدوي، افسانه. (1386). “مقايسة
نيمرخ رواني دانشجويان رشته هاي تربيت بدني وغير تربيت بدني دانشگاه آزاد”،
پژوهش در علوم ورزشي، 16: 171- 156.
امين شکروي، فرخنده و همكاران (1388). “ارتباط فعالي تهاي جسمي منظم (پياده روي) با
كيفيت زندگي زنان”، فصلنامه پايش، ٤٠٧- سال هشتم شماره چهارم پاييز ١٣٨۸ صص
413.
بشارت، محمد علي. (1386). “مقايسة ويژگي هاي ورزشكاران در ورزش هاي گروهي و
انفرادي”. پژوهش درعلوم روان شناختي، شماره 6 (23): 247- 233.
پولاك؛ ويلمور. (1389). فيزيولوژي ورزشي باليني، ترجمه ناظم، ف؛ فلاح محمدي، ض؛
چاپ اول همدان، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.
توكلي دارگاني، م. (1384). هنجاريابي، پايايي و روايي مقياس سنجش مانياي يانگ در
شهر اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشكده علوم تربيتي و روان
شناسي، دانشگاه اصفهان.
جوشن لو، م؛ دائمي، ف؛ بخشي، ع؛ ناظمي، س و غفاري، ز. (1389). “ساختار عاملي نسخه
تجديد نظر شده فارسي پرسشنامه شخصيتي نئو در ايران”. مجله روانپزشكي و روان
شناسي باليني در ايران، سال شانزدهم، شماره 3، 220-230.
چترودي، اعظم، (1389).” بررسی تاثير فعاليت هاي ورزشی بر کيفيت زندگی و هزينه هاي
درمانی بيماران مبتلا به فشارخون بالا”، دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان.
چليبانلو، غ؛ و گروسي فرشي، م. (1389). “رابطه آزمون شخصيتي پنج عاملي NEO-PI-R با
آزمون ‘SCL-90-R: نگاهي به قابليت آزمون نئو در ارزيابي با سلامت روان. مجله ي
علوم رفتاري. دوره ي 4، شماره ي 1. 51-58.
حسنلي، ن. (1386). كيفيت زندگي شاخص پيشرفت اجتماع. www. Aftab.ir
حقيقي، ف. (1390)، هنجاريابي پرسشنامه شخصيتي نئو و بررسي ارتباط نمرات علمي
با ويژگي هاي شخصيتي و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامي نفت
با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي
گرايش صنعتي- سازماني، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه اصفهان.
حمايت طلب، رسول؛ برزان، صديقه؛ لحمي، ريحانه، (1382). “مقايسه ميزان شادكامي و سلامت
رواني دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه هاي تهران و پيام نور”،
حركت، شماره 18.
خيلتاش، آزيتا؛ منتظري، علي؛ نبوي، بهروز.” عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به
نئوپلازي لنفاوي”. مجله پايش. بهار 85 ، صفحات 82-75.
دارابي، ج. (1384). نظريه هاي روانشناسي شخصيت: رويكرد مقايسه اي. چاپ اول.
تهران: آييژ.
درخشان مباركه، محمد. (1376). بررسي رابطة ميزان پرداختن به ورزش با سلامت رواني و ويژگي هاي شخصيتي مديران مياني سپاه شاغل در رده هاي تهران. پايان نامة
كارشناسي ارشد، رشته روان شناسي. دانشگاه شهيد بهشتي: دانشكدة علوم تربيتي و روان
شناسي.
رجبي، ح؛ نيكبخت، ح؛ قراخانلو، ر؛ كردي، م؛ و همكاران. (1383). مفاهيم اساسي آمادگي
هوازي، چاپ دوم؛ تهران، انتشارات كميته ملي المپيك.
روح الهی، حسین؛ پایندان، طیبه؛ عشرتی، طیبه، (1390). “بررسی رابطه بین اضطراب
اجتماعی و میزان ساعتهای ورزش غیر حرفهای با شادکامی در دانشجوایان تربیت بدنی
دانشگاه شهید چمران اهواز”، همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و
تربیت بدنی، گرگان، دي ماه.
ساري صراف، و. (1384). بهداشت و فعاليت هاي ورزشي، چاپ اول ، تبريز، انتشارات
دانشگاه تبريز.
شاه علي، شاداب و همكاران، (1389). “تأثير ورزش هاي كف لگن بر كيفيت زندگي زنان مبتلا
به بي اختياري استرسي ادراري”، مجله ارمغان دانش، دوره 15، شماره 3.
شكروي، امين و همكاران (1388): “ارتباط فعاليت هاي جسمي منظم (پياده روي) با كيفيت
زندگي زنان”، فصلنامه پايش، سال هشتم شماره چهارم پاييز ١٣٨۸ صص ٤١٣-407.
سياري، ع. گري، د. اسدي لاري، م. (1380).”ارزيابي كيفيت زندگي، تجربيات جهاني و
ضرورت اقدام در ايران”. طب و تزكيه: (41)، 30-35.
شمسايي، م؛ كريمي، ي؛ جديدي، م و نيكخواه، ح. (1388). همنوايي: همبسته هاي آن با پنج
عامل بزرگ شخصيت، جنس و وضعيت تأهل. فصلنامه روان شناسي كاربردي، سال 3
، شماره 1(9)، 67-82.
شولتز، د. (1384). نظريه هاي شخصيت. ترجمه ي يحيي سيد محمدي. انتشارات ارسباران.
شولتز، د. شولتز، س. ا. (1377). نظريه هاي شخصيت. ترجمه ي يحيي سيد محمدي. چاپ
اول. تهران: هما.
شولتز، د. شولتز، س. ا. (1377). نظريه هاي شخصيت. ترجمه ي يحيي سيد محمدي. چاپ
سيزدهم. تهران: ويرايش.
صفوي، خ. (1387). “مقايسه تأثير ورزش ايروبيك و تمرينات فيزيكي بر علائم سندرم پيش از
قائدگي در زنان شهرستان شيراز”، مجله علوم پزشكي دانشگاه اصفهان، شماره 3، 80 –
177.
علوي، حسين و همكاران، (1390). “مقايسه خصوصيات شخصيتی دانش آموزان ورزشكار و
غيرورزشكار دبيرستانهاي پسرانه شهرستان محمودآباد”، ص 14.
علي پور، احمد و آگاه هريس، مژگان (1386)،”اعتبار و روايي فهرست شادكامي ،آكسفورد در
ايراني ها”، فصلنامه روانشناسان ايراني، سال سوم، شماره 12،ص 298- 287.
فاكس، ل؛ ماتيوس، ك. (1387). فيزيولوژي ورزشي، ترجمه؛ خالدان، ا، چاپ هفتم، جلد
دوم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
قاسم نژاد، مه پري، (1389): ايروبيك، استپ، تهران: ورزش.
قلي پور، عليرضا؛ بيات، زهرا؛ اشرف خزايي، علي، (1390). “مقایسه کیفیت زندگی شاغلان
ورزشکار و غیر ورزشکار استان ایلام”.
كار، آ. (1385). روانشناسي مثبت به علم شادماني و نيرومندي هاي انسان. ترجمه ي
حسن پاشا شريفي، جعفر نجفي زند. تهران: انتشارات سخن.
گائيني، عباسعلي؛ رجبي، حميد. (1386). آمادگي جسماني، چاپ چهارم ، تهران، انتشارات
سمت.
گچل، باد،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سطح معنادار، پیش آزمون، کیفیت زندگی، انحراف معیار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حركات، of، and، the