دانلود پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، کودک و نوجوان، جامعه آماری، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری دادهها مشخص می گردد. پژوهشهای علمی را بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می کنند: بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه ای (R&D ) این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد. پژوهش مذکور از نظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است(بازرگان و دیگران،1381، 179)..
پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری میباشد (بازرگان و دیگران،1381، 176). پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (طاهری، 1376، 75).

3-3. جامعه مورد مطالعه:
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولاً آن را با N نشان می دهند (خاکی، 1384، 273). جامعه آماری این پژوهش، خریداران کتب کودک و نوجوان در سطح شهر مشهد می‌باشد.
3-4. قلمرو تحقیق :هر پژوهشی دارای سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد:
3-4-1. قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان و ارائه استراتژی‌های برای بهبود بازاریابی آن است.
3-4-2. قلمرو مکانی: از نظر مکانی، پژوهش حاضر، کلیه کتاب فروشی های در سطح شهر مشهد است.
3-4-3. قلمرو زمانی: از نظر زمانی، پژوهش حاضر، به بررسی وضعیت موجود (زمستان 91) پرداخته است و در برگیرنده پیشنهاداتی برای آینده است.
3-5. نمونه و روش نمونه گیری:
نمونه، ‌مجموعهاي است از جامعه آماری كه تمام صفات آن گروه يا جمعيت و يا جامعه در آن لحاظ شدهاند. روشهای مختلفی برای نمونه گیری وجود دارد. در این پژوهش پرسشنامهها بصورت تصادفی توزیع گردید.
تعیین حجم نمونه: با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری از فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود استفاده شده که بشرح زیر می باشد:

برای استفاده از این فرمول برای تعیین حجم نمونه از نتایج پیش آزمون استفاده می شود. در این پیش آزمون 30 پرسش نامه توزیع و جمعآوری شده است. بیشترین مقدار واریانس() بدست آمده بر اساس این پیشآزمون 2601/ 0 بود که با قرار دادن آن در رابطه فوق در سطح اطمينان 95/. ( 5/0= α)که برابر است با 96/1 و با دقت برآورد 05/0() در نتیجه:

برای گردآوری داده ها 420 پرسشنامه توزیع گردید که از آن میان 400 مورد (برحسب نمونه آماری) مناسب برای تحلیل تشخیص داده شدند.
3-6. ابزار گردآوری دادها:
در اين تحقيق دادههاي ثانويه (دادههاي كه قبلاً توليد شده و درمنابع موجود قابل دسترسي است) از طريق روش كتابخانهاي شامل مطالعه كتب، اسناد و مدارك و همچنين مطالب مورد نياز از اينترنت جمع آوري شده و از اين دادهها براي تدوين مباني نظري استفاده شده است همچنين دادههاي اوليه (دادههايي كه قبلا وجود نداشته و بايد توسط خود محقق ايجاد شوند) با استفاده از روش ميداني (پرسشنامه) جهت آزمون فرضيههاي تحقيق بدست‌آمده است.
پرسشنامه: در پژوهش حاضر، ابزار اصلي سنجش، پرسشنامه است كه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده‌هاي تحقيق است. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته بوده که شامل دو بخش سئوالات عمومي و سئوالات اختصاصي بوده كه جنسيت، ميزان تحصيلات، سن، میزان درآمد، تعداد فرزندان و تمایل به خرید از 5 گروه مشخص شده در بین کتب کودک و نوجوان را شامل میشود.این پرسشنامه توسط والدینی که به همراه فرزند خود به کتاب فروشی مراجعه کرده اند تکمیل شده است. زیرا درک مفاهیم مورد سنجش توسط پرسشنامه برای مخاطبین کتب مورد نظر (کودک ونوجوان) مناسب نبوده.
در ادامه سوالات تخصصی از شماره 1 تا 33 شروع میشوند که شامل گویههای مربوط به هریک از متغیرهای مستقل پژوهش می باشد که چگونگی توزیع آن در جدول زیر آمده است:
جدول 3-1.پرسشنامه
پرسشنامه
متغیرها
شماره گویه ها
عوامل موثر بر خرید کتب
کودک و نوجوان
– تبلیغات
– چاشنی های فروش
– روابط عمومی
– فروش حضوری
– بازاریابی مستقیم
– قیمت
– توزیع
– کیفیت

1-2-3-4-5-6
7-10-11-12
18-19-20-21-22
13-14-15-16
23-24-25
8-9
17-26
27-28-29-30-31-32-33

3-7. روش جمع آوری اطلاعات و دادهها:
از روش کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینۀ ادبیات و سوابق موضوع پژوهش استفاده شده است و از روش میدانی جهت جمع‌آوری نظرات مشتریان در رابطه با موضوع پژوهش بهره‌گیری گردیده که ابزار آن پرسشنامه می‌باشد. در این پژوهش براي محاسبه ميزان اعتبار پرسش‌نامه يك آزمون مقدماتي با تعداد 30 نفر نمونه مورد بررسي به انجام گرفته و نتايج آن مورد تحليل قرار گرفت و سپس نتايج به دست‌آمده نشان داد كه ابزار مورد استفاده از اعتبار و پايايي بالايي برخوردار است یا خیر.
3-8. روش تجزیه تحلیل اطلاعات و دادهها:
در این پژوهش ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای در زمینه موضوع انجام و پس از انتخاب مدل مناسب و جمع‌آوری اطلاعات از طریق روش‌های مختلف از جمله مطالعات کتابخانه‌ای و توزیع پرسشنامه، به بررسی موارد مورد پژوهش پرداخته شده است. سپس اطلاعات، جمع‌آوری شده و نسبت به تأیید یا رد فرضیات تصمیم‌گیری شده است.
پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های مختلف آماری جهت پاسخ به پرسش‌های پژوهش و همچنین شناخت بهتر متغیرهایی که در پژوهش فوق مورد سنجش قرار گرفته‌اند، استفاده شده است‌. از روش‌های آماری توصیفی نظیر معیارهای مرکزی و پراکندگی مشاهدات، جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه بهره گرفته شد و در بخش آمار استنباطی از جداول توافقی، آزمون کایدو و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار spss استفاده شده است
3-9. تکنیک‌های آزمون داده‌ها:
به منظور تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. بدین ترتیب که برای نمایش توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس ویژگی های دموگرافیک آنها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات و یافتههای جانبی پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شده است. که برخی از این آزمونها بشرح زیر می باشد:
3-9-1. آزمون میانگین یک جامعه36: این آزمون به نام تی استیودنت نیز معروف است. در این آزمون فرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه در سطح خطای آلفا مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون برای متغیرهای کمی بکار می رود و در مواردی برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر یک متغیر یا متغیرهایی در وضعیت مورد بررسی استفاده می شود به طوریکه اگر میانگین هر متغیر از حد معینی بیشتر باشد ام متغیر در پدیده مورد بررسی موثر تلقی می شود.
3-9-2.آلفای کرونباخ37: این آزمون یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازه گیری میکنند به کار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد.
3-9-3. آزمون فریدمن38: از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می‌شود. مثلاً اگر نظر یک پاسخ دهنده در مورد چند متغیر بررسی شود، معمولاً متغیرهای مورد بررسی مستقل از هم نیستند. لازم به ذکر است که در آمار هیچ روشی برای تعیین رتبه بندی وجود ندارد. آزمون فریدمن تنها میتواند به بررسی یکسان بودن رتبهها بپردازد. آگر فرضیه صفر آن رد شود می توان نتیجه گیری کرد که میانگین رتبهها یکسان نیست ولی هرگونه نتیجه گیری دیگر حالت توصیفی دارد و قابلیت اتکا ندارد (مؤمنی، 1386، 109). در این پژوهش از آزمون فریدمن جهت اولویتبندی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان استفاده شده است.
3-10. روایی و پایایی پرسشنامه:
ابزار اندازه گیری پژوهش باید قادر باشد تا اطلاعات و دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریهای نهایی را در اختیار محقق بگذارد و بدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشد.
3-10-1. روایی پرسشنامه: مفهوم روایی39 اشاره به دقت ابزار اندازه گیری دارد و به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. منظور آن است که ابزار اندازه گیری چیزی را مورد سنجش قرار می دهد که برای آن ساخته شده است. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1384، 288).
در این پژوهش برای بررسی اجزای تشکیل دهنده‌ی پرسشنامه و برای مطمئن شدن از معرف بودن ویژگی های لازم که پژوهشگر قصد اندازه گیری آنها را دارد، از روایی محتوایی استفاده گردید. بدین منظور پرسشنامه های تهیه شده توسط 5 تن از استادان و متخصصین مورد بررسی قرارگرفت که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر، پرسشنامه نهایی تدوین گردید
.3-10-2. پایایی پرسشنامه: يكي از ويژگيهاي ابزار اندازه گيري ( بويژه پرسشنامه ) پايايي يا اعتماد40 آن است. مفهوم ياد شده با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي دهد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد شيوه هاي مختلفي به كار برده مي شود كه از آن جمله مي توان به اجراي دوباره(روش بازآزمايي41)، روش موازي42 (همتا)، روش تصنيف43 (دو نيمه كردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگي نمرات دو دسته) و روش كودر– ريچاردسون44 اشاره كرد (مقيمي، 1377، 35). در اين پژوهش كه از پرسشنامه براي اندازه گيري دادهها استفاده گرديده و براي تحليل دادهها، نرم افزار spss بكار گرفته شده، پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ45 محاسبه شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه يا آزمون‌هايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كنند به كار مي رود. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زيرمجموعه سؤالهاي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه كرد(سرمد و ديگران، 1376، 69). ضريب آلفاي کرونباخ به طريق زير محاسبه مي‌شود: (ثرندايک، 1369، 234)

که در آن:
n = تعداد سوالهاي تست
Si2 = واريانس سوال i
St2 = واريانس کل تست
در این پژوهش براي محاسبه ميزان اعتبار پرسش‌نامه يك آزمون مقدماتي با تعداد 30 نفر نمونه مورد بررسي به انجام گرفته و نتايج آن مورد تحليل قرار گرفت و سپس نتايج به دست‌آمده نشان داد كه ابزار مورد استفاده از اعتبار و پايايي بالايي برخوردار است یا خیر.
در این پژوهش ضریب پایایی پرسشنامه برابر 8205/0 بوده و با توجه به اینکه از 6/0 بیشتر می باشند لذا پرسشنامه بکار گرفته شده در این پژوهش از پایایی بالایی برخوردار می باشد .

جدول3-2 ضریب پایایی هریک از متغیرهای پژوهش
متغیرها
ضریب آلفا کرونباخ
– تبلیغات
– چاشنی های فروش
– روابط عمومی
– فروش حضوری
– بازاریابی
– قیمت
– توزیع
– کیفیت
0.68
0.69
0.71
0.73
0.65
0.69
0.66
0.77

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1.
مقدمه:
در اين فصل به کنکاش يافتههاي تحقيق پرداخته و دادههاي حاصل از پرسشنامههاي جمع آوري شده مورد تحليل قرار گرفته‌اند. در این پژوهش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای مناسب آماری ( با توجه به نوع پژوهش و فرضیات و روشهای جمع آوری اطلاعات ) به 2 شکل توصیفی و استنباطی انجام میگیرد.
در پژوهش حاضر از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعیت شناسی نمونه آماری استفاده شده است. شناخت ویژگیهای جمعیت شناسی (دموگرافیک) جامعه و نمونه آماری مورد بررسی در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازاریابی، کودکان و نوجوان، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، روابط عمومی، سطح معنی داری، توزیع فراوانی