دانلود پایان نامه ارشد درباره تحت درمان

دانلود پایان نامه ارشد

را در پشت تنه قرار داده، شانه ها به سمت عقب كشيده و از حالت گردي پشت (قوز كردن) در آمده و به بدن فرم زيبايي داده شود. بعد از هماهنگ كردن پا و كنترل كامل روي حركات پا، حركت دست ها شروع مي شود. براي انجام حركات دست قاعده و قانون خاصي مبني بر اينكه براي هر حركت پا، فقط يك نوع حركت دست داشته باشيم، وجود ندارد. بنابراين فرد مي تواند خودش براي هماهنگ كردن دست با پا، حركات مختلفي را با دست ها انجام بدهد و اين جزء خلاقيت فرد محسوب مي شود (همان منبع).
2-2-1-11- 2 خانواده هاي حركتي در ايروبيك
در ورزش ايروبيك به صورت پيشرفته، سه خانواده حركتي وجود دارد. هر كدام از اين خانواده ها شامل يك سري حركات هستند كه به همديگر مربوط هستند. هر خانواده يك سرگروه دارد كه بقيه حركات آن خانواده بايد نسبت به سر گروه، انجام شوند. ابتدا شمايي كلي از سه خانواده حركتي را معرفي مي كنيم و سپس به صورت جزئي آنها را توضيح مي دهيم. هر كدام از حركات علاوه بر حركت پاها، شامل حركاتي در ناحيه دست ها هم هستند. و بايد حركات دست ها و پاها ر ابه هم انجام دهيم. در خلال حركات بعضي جاها از واژه هاي «ثابت» و «متغير» استفاده مي شود. واژه ي ثابت در ايروبيك به اين معني است كه پاها عوض نمي شوند. يعني با هر پايي كه حركت را شروع كنيم، بعد از پايان حركت دوباره همان پاي اولي حركت را شروع مي كند يا آماده است تا حركت بعدي را آغاز كند. مثلاً اگر با پاي راست، حركت وي استپ92 را انجام مي دهيم، بعد از هر بار تكرار، دوباره با پاي راست حركت را شروع مي كنيم. اما وقتي از واژه ي «متغير» استفاده مي شود، اين بدين معني است كه پاها بعد از انجام حركت اول، براي شروع حركت دوم جا به جا مي شوند مثلاً در همان حركت وي استپ، گر بخواهيم به صورت متغير آن را انجام بدهيم، در هنگام حركت شماره چهار وي استپ، مي توانيم با يك ضربه كوچك به سينه پا يا تپ93، پاها را عوض كنيم و به اين صورت هر بار يك پا حركت را شروع مي كند (همان منبع، ص 71).
در بعضي حركات يا تركيب ها از اعداد يك، سه و چهار تكرار استفاده مي شود. منظور از اين اعداد اين است كه هر وقت گفته مي شود يك تكرار، به اين معني است كه با هر پا يك حركت را انجام مي دهيم و هر هشت سيكل حركت را به همين شكل ادامه مي دهيم. مثلاً اگر حركت لگد به جلو را انجام مي دهيم در هنگامي كه يك تكرار را انجام مي دهيم، با هر پا يك حركت لگد به جلو را انجام مي دهيم. در هنگام سه تكرار و چهار تكرار، با هر پا سه تكرار از حركت را انجام مي دهيم تا پاها عوض شوند و اين بار با پاي ديگر سه يا چهار تكرار را انجام مي دهيم (همان منبع).
2-2-1-11-2- 1 خانواده يك
سرگروه: مارش94 يا گام درجا، ثابت
گام آسان95: ثابت
وي استپ: بدون دست
با دست به صورت بك هند يا پشت دست
با دست به صورت مشت به جلو
با دست به صورت مشت به بالا (دست ها بغل گوش)
حركت هشت: ثابت (وي استپ به عقب)
مامبو96: ثابت
كلاسيك (گام يك و سه)
جلو97 (گام يك و سه)
عقب98 (گام يك و سه)
پيشرفته يا مامبوراك بك99
مامبو دو طرفه100
گام ضربدر101: ثابت
ضربدر گام102: ثابت
شافل يا شاسه103: متغير
زيگزاگ104: ثابت
بالا بردن ها [زانو105، لگد106 ‌(يك قدم جلو و يك و سه تكرار متغير)، پاشنه، جانبي]
گام راندني يا شاسه107
گام بوره
بوره گام
2-2-1-11-2- 2 خانواده دو
سرگروه اين خانواده استپ تاچ108 يا دو گام و ضربه به پهلو است: ثابت
گام دو پهلويي يا دبل تاچ109: متغير
گريپ واين110 : ثابت ، (زانو، لگد، جانبي، پاشنه)
بالا بردن ها [زانو، لگد (يك و چهار تكرار)، جانبي (يك تكرار و ثابت)، پاشنه (چهار تكرار)]
شاسه راندني111 (شاسه كلاسيك)
شاسه مامبو112 (جلو و پشت)
گريپ واين هشت ضرب: متغير
مامبو چاچا113: متغير
سنكوپه يا ضد زمان114
2-2-1-11-2- 3 خانواده سه
سرگروه اين خانواده تپ115 يا پا به بغل116 (ضربه و گام): ثابت
پاشنه به جلو: ثابت
پنجه به عقب: ثابت
بالا بردن ها: گام نداريم و به صورت درجا است [زانو (دو و چهار تكرار متغير)، لگد (دو و چهار تكرار متغير)، جانبي (دو و چهار تكرار متغير)، پاشنه (دو و چهار تكرار متغير)
حركات خنثي (اسكات117 و لانگ118)
2-2-1-12 روش هاي تدريس در ايروبيك
مبتدي: خطي، هرمي.
همگاني: روش به اضافه، جايگزين و مرحله اي.
پيشرفته: روش به اضافه، جايگزيني، مرحله اي، الحاقي، ربطي، انبساطي، ميانبري.
روش هاي انتقالي و انتظاري، دو روش كمكي هستند كه براي تمام روش هاي ذكر شده در بالا كاربرد دارند (كورش ويسي، همان، ص 103). در اينجا ما دو روش به اضافه و مرحله اي را كه در ايروبيك خيلي كاربرد دارند، توضيح مي دهيم:
2-2-1-12-1 روش به اضافه
در اين روش ابتدا بايد بدانيم كه حركات ثابت و متغير كدامند و آنها را مشخص كنيم. اين زنجيره كه از هشت خانه تشكيل شده است، به صورت حروف انگليسي نشان داده شده است. هر حرف انگليسي براي دو خانه است. اگر تعداد حركات متغير در كل زنجيره فرد باشد، زنجيره متغير است؛ اما اگر تعداد حركات متغير زوج باشد، زنجيره ثابت است. زنجيره اي كه در آن مجموعه (A+B) متغير بشود، با روش به اضافه تدريس مي شود و اگر زنجيره اي كه در آن مجموعه (A+B) ثابت بشود از روش كمكي انتقالي براي متغير كردن آن، استفاده مي كنيم. در هنگام آموزش هر مرحله بايد كاري كنيم كه به 32 ضربه برسد. براي مثال براي انجام يك حركت كه تعداد آن به 32 ضربه نمي رسد، بايد از يك سري روش هاي انتقالي و يا انتظاري استفاده كنيم تا 32 ضربه موزيك كامل شود (همان منبع).

2-2-1-12-2 روش انتقالي
براي زماني كه حركات ما ثابت هستند و بايد متغير شوند، كاربرد دارد. ساده ترين روش انتقالي عبارتند از تركيب حركت مارش با گريپ واين. اما زماني كه حركتي كه مي خواهيم آموزش دهيم، خودش متغير است، مانند دبل استپ تاچ يا گريپ واين و غيره، ديگر نيازي به روش كمكي انتقالي نداريم. اما براي كامل كردن 32 ضربه، از روش كمكي انتظاري استفاده مي كنيم. حركات روش كمكي انتظاري ثابت هستند. مانند: استپ تاچ يا مارش و غيره ( همان منبع).
2-2-1-13 برخي از تركيبات مقدماتي براي افراد مبتدي
اين تركيبات خيلي ساده تر از تركيبات ايروبيك پيشرفته هستند و براي افزايش هماهنگي اوليه مي توانيم از آن ها در شروع كلاس هاي ايروبيك استفاده كنيم. از آن جايي كه ساده و قابل فهم تر از تركيبات گذشته هستند، افراد بزرگسال انگيزه بهتري براي ادامه ي آن دارند. البته هدف از تركيبات بالا بردن سطح هماهنگي افراد است و بعد از فرا گرفتن آن، بايد ايروبيك پيشرفته را شروع كنيم.
هركدام از اين تركيب ها داراي چهار جمله هشت ضربه اي هستند. البته براي تنوع حركات برخي از تركيبات را ممكن است بر حسب اختيار افزايش دهيم. تكرار حركات در اين تركيبات از اهميت خاصي برخوردار است. حتي مي توانيم تركيبات را بشكنيم و از هشت به چهار و دو و يك تبديل كنيم. اين كار هم باعث تنوع در برنامه مي شود و هم عاملي براي افزايش هماهنگي در افراد است. حركات آنها شبيه همان حركات ايروبيك پيشرفته است. بنابراين از دادن توضيحات بيشتر صرف نظر مي كنيم. اين تركيبات تقريباً يازده تا هستند و عبارتند از:
تركيب يك: خم كردن ها (نوع اول)
اين تركيب شامل چهار حركت است، كه عبارتند از: 1- خم كردن دست و پا119، 2- ضربه پاشنه120 يا پاشنه به جلو در اين حالت دت ها از جلو صاف مي شوند. 3- حركت پا به بغل، كه در اين حالت دست ها از طرفين تا سطح شانه باز مي شوند. 4- حركت پا به عقب، كه در اين حالت دست ها به طرف بالا حركت مي كنند و سر و سينه به همراه دست ها به صورت عمود قرار مي گيرند. براي تكرار بيشتر حركات در اين تركيب و در بقيه تركيب ها بايد از اصول زير پيروي كنيم: يكي هشت تايي، دو تا چها تايي، چهار تا دوتايي و هشت تا تكي ( همان منبع).
تركيب دو: خم كردن هاي نوع دوم
اين تركيب هم شامل چهار حركت است و به تركيب يك خيلي شباهت دارد، فقط در اين تركيب توالي حركات متفاوت است؛ يعني تركيب حركات متفاوت است. 1- خم كردن دست و پا. 2- پا به بغل دو تا (يعني با هر پا دو بار حركت پا به بغل را تكرار مي كنيم). 3- ضربه پاشنه. 4- پا به عقب دو تا. حركت دست ها شبيه تركيب يك است (همان منبع).
تركيب سه: چرخش ها
در اين تركيب كافي است، تكنيك چرخش121 را ياد بگيري، بعد مي توانيم با آن حركات مختلفي را با دست انجام دهيم. حركت چرخش كمر به اين صورت است: در حالي كه پاها به صورت جفت هستند، ابتدا پاي راست به صورت كشيده به عقب مي رود و پاي چپ در زاويه نود درجه قرار مي گيرد. در اين حالت بدن به سمت پاي جلويي يا پاي چپ در ناحيه ي كمر مي چرخد. در ادامه پاي راست به جاي خود بر مي گردد و پنجه پاي چپ به خاطر چرخشي كه بر روي پاشنه انجام داده بودن دوباره تغيير جهت مي دهد.
تركيب چهار: دو بار خم كردن ها
در اين تركيب قبل از اجراي هر حركت، يك بار حركت زانو خم يا حركت خم كردن پا را بايد انجام دهيم. توالي حركات مثل تركيب يك است فقط در اين تركيب يك حركت خم كردن را به ابتداي هر حركت اضافه مي كنيم.
تركيب پنج: درجازدن به داخل و خارج
در اين تركيب هشت بار درجازدن در داخل122 و هشت بار درجازدن به خارج123 را انجام مي دهيم. دست و پا بايد به صورت مخالف حركت خود را انجام دهند.

تركيب شش: گام آسان
حركت گام آسان چهار ضربه اي است و شمارش روي پايي كه حركت ر ا آغاز مي كند ادامه مي يابد. هشت بار بدون دست (دست به كمر)، هشت بار با دست خم، هشت بار با دست صاف (دست ها به جلو)، هشت بار دست ها به صورت باز شده در طرفين.
تركيب هفت: وي استپ
در اين حركت با پاها، حركت وي انگليسي يا هفت انگليسي را انجام مي دهيم. بعد از يادگرفتن اين حركت مي توانيم حركات مختلفي از دست ها را با آن تركيب كنيم.
تركيب هشت: يك در ميان زانو خم
در اين حركت پاها ابتدا در حالت جفت شده قرار دارند. ابتدا پاي راست يك گام جلو بر مي دارد، سپس پاي چپ حركت خم كردن زاند را انجام مي دهد. براي ادامه اين حركت اين بار پاي چپ به جلو مي رود.
تركيب نه: زيگزاگ
در اين حركت به صورت زيگزاگ چهار شماره به جلو و چهار شماره به عقب حركت مي كنيم. اين حركت شبيه دبليو انگليسي است.
تركيب ده: دبل تاچ يا دو گام به پهلو
در حركت دبل تاچ، دو گام به پهلو بر مي داريم و سپس به جاي خود بر مي گرديم. يك سيكل هشت ضربه اي است.
تركيب يازده: چرخش با دبل تاچ
اين حركت، حركتي چرخشي است. و در حين حركت شكل مربع را درست مي كند. در حين حركت در هر چهار ضلع مربع، به سمت بيرون مربع قرار مي گيريم.

2- 2- 2 شادماني
2- 2- 2- 1 مطالعات شادماني
بيشتر مردم چه مقدار شادند؟ اد دينر از دانشگاه مينه سوتا124 در تلاش براي پاسخ به اين پرسش اطلاعات 916 پژوهش زمينه يابي را در مورد شادماني، رضامندي زندگي و سلامت ذهني بيش از يك ميليون نفر در 45 ملت سراسر دنيا گردآوري كرد. ( مايرز125و دينر، 1996، به نقل از آرگايل، ترجمه گوهري اناركي و همكاران، 1382). همه ي اين داده ها را به مقياسي از 5 تا 10 تبديل كرد كه در آن 10 نشانگر شادي خيلي زياد و 5 بيان كننده ي بي تفاوتي و صفر نشانه ي ناشادي بود. متوسط رتبه بندي شادماني در اين پژوهش 75/6 بود. به اين ترتيب او نتيجه گيري كرد كه يك فرد معمولي از شادي متوسط برخوردار است. زمينه يابي هاي معدودي به ميانگين رتبه بندي خنثاي 5 يا كمتر از 5 دست يافته اند. اين گزارش هاي مثبت از شادماني در مورد همه ي گروه هاي سني در هر دوجنس و تمام نژادهاي مورد مطالعه بدست آمده است.البته برخي از گروه هاي اقليت ناشاد بوده اند. به ويژه الكلي هاي بستري، زندانيان تازه بازداشت شده، درمانجوياني كه به تازگي تحت درمان قرار داشتند و سياه پوستان زير سلطه آپارتايد.
همچنين در مورد نوسان رتبه بندي شادماني تفاوت هاي جنسيتي و سني وجود داشت (دينر و همكاران، 1994). زنان و افراد جوان در مقايسه با مردان و افراد مسن شادماني بيشتري را گزارش مي كردند. نوسان هاي جزيي در جنبه هاي شادماني در طول حيات يافت مي شد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، زنان باردار، آمادگی جسمانی، حضور ذهن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، افراد مبتلا، خودپنداره