دانلود پایان نامه ارشد درباره بهداشت و سلامت، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

كارايي سازمان ها، فراهم نمودن نيروي كاري است كه نه تنها دانش، مهارت و توانايي هاي لازم را داراست، بلكه ويژگي هاي شخصيتي مرتبط با كار را كه در موفقيت شغلي نقش دارند، نيز دارا مي باشد (كاسيو284، 1995).
بنابراين محققان توجه فزاينده اي بر درك سودمندي مقياس هاي شخصيت در گزينش منابع انساني متمركز كرده اند. اين ايده در پاسخ به نياز شناسايي افرادي كه قابل اعتماد، وظيفه شناس و انطباق پذير بوده و بتوانند به طور مستقل كار كرده و در مقابل تغيير مقاومت نكنند. پژوهش هاي بسياري بر اين دلالت مي كنند كه پرسشنامه هاي شخصيت مي توانند اطلاعات مفيدي را براي غربالگري متقاضيان كار فراهم كنند (هوگان و روبرتس285، 1996).
از سوي ديگر پژوهش هاي مختلف نشان داده اند كه مقياس هاي مربوط به ارزيابي شخصيت، پيش بين هاي خوبي براي عملكرد شغلي هستند (باريك و مونت286، 1991؛ اونس و ويسوسوران287، 1998). بر مبناي اين مطالعات، علاقه ي وافري به آزمون هاي شخصيت، براي استخدام افراد به وجود آمده است. اگر چه اثر تحريف پاسخ يا فريب دادن288 مقياس هاي شخصيت موضوعي است كه سودمندي آزمون هاي شخصيت را زير سؤال مي برد و نياز به بررسي عميق تري دارد (ماهار، كلوگان و داك289، 1995؛ اسنل، سيدل و لوئيك290، 1999).
منظور از فريب دادن، تلاشي عمدي در جهت تطبيق دادن پروفايل شخصيت خود با ويژگي هاي شخصيتي است كه براي يك شغل خاص، ايده آل به نظر مي رسد. مطالعات بسياري نشان داده اند كه آزمون هاي شخصيت، قابليت فريب خوردن را دارند؛ به طوري كه پاسخ دهندگان مي توانند پاسخ هايشان را در جهتي كه به آنان آموزش داده شده، تحريف نمايند. اين مسئله، نگراني هاي قابل ملاحظه اي را در مورد تأثير فريب كاري متقاضيان بر تصميم گيري هاي استخدامي ايجاد كرده است (فارنهام و دريكلي291، 2000). از اين رو پژوهشگران به بررسي كارايي انواع تست هاي شخصيت در امر گزينش نيروي انساني پرداخته اند (روتستينا و گوفينب292، 2006؛ زيكر، گيبي و روبي293، 2004).
پژوهش هاي متعددي نشان داده اند كه مي توان مقياس هاي شخصيت را فريب داد؛ به اين معنا كه پاسخ دهندگان گاهي اوقات مي توانند خود را در زمان اجراي آزمون، به گونه اي متفاوت از آنچه كه واقعاً هستند، نشان دهند. اين موضوع، نگراني هايي را در خصوص استفاده از اين آزمون ها به خصوص در زمينه ي تصميم گيري هاي شغلي، ايجاد كرده است ( فارنهام، 1997). چرا كه در تصميم گيري هاي شغلي، احتمال دارد كه متقاضيان استخدام، نيم رخ شخصيت 294خود را در راستاي تلاش براي كسب آن شغل، تغيير دهند (هوگان، 2005؛ ماركوس295، 2003؛ دالن، استنتون و روبرتس296، 2001).
آن دسته از متقاضياني كه در آزمون هاي استخدامي، تقلب مي كنند و سعي دارند خود را خوب جلوه دهند297، خود بر اين باورند كه فاقد ويژگي هاي لازم براي به دست آوردن يك شغل مورد نظر هستند؛ بنابراين سعي مي كنند با فريب و تحريف در پاسخگويي خود را به كليشه هاي آن شغل نزديك تر كنند تا از شانس بيشتري براي كسب آن بهره مند شوند (آكس، هاسلم و تورنر298، 1994). به همين دليل، برخي از مطالعات، استفاده از آزمون هاي شخصيتي ر ابه خصوص در تصميم گيري هاي مربوط به استخدام، مورد ترديد قرار داده اند و بر اين باورند كه تحريف پاسخ به صورت عمدي، اعتبار آزمون ها را خدشه دار مي سازد و به همين دليل، پيش بيني عملكرد شغلي، بر اساس چنين آزمون هايي معتبر نخواهد بود (اسميت، گوئيون و رايمارك299، 1994). با وجود چنين تعريف هايي، كارايي و اعتبار اين آزمون ها تا حدي است كه بتوان به آن ها اطمينان كرد (گوفين، روتستين و جانسون300، 2000).
2-2-4-7-1 پرسشنامه ي چند وجهي مينه سوتا
اين پرسشنامه به 140 زبان ترجمه شده و شايد پر مصرف ترين آزمون روانشناختي در دنيا باشد. اين آزمون در ابتدا در سال 1943 منتشر شد و در سال 1989 براي اينكه بيان آن به روز و به دور از تبعيض جنسيتي باشد، تجديد نظر شده است (باچانان301، 1994). مواد اين آزمون نيز بازنويسي شدند تا واژه هايي كه سالها معاني يا تعبير هاي ديگري كسب كرده بودند، حذف شوند. نوع اصلاح شده ي اين آزمون كه به 2MMPI- شهرت دارد، آزمودني درست – غلط است كه از 567 بيان تشكيل مي شود. اين مواد، سلامت جسماني و روانشناختي، نگرشهاي سياسي و اجتماعي، عوامل تحصيلي، شغلي، خانوادگي و زناشويي و گرايشهاي رفتار روان رنجوري و روان پريشي را پوشش مي دهند. مقياس هاي باليني اين آزمون، ويژگي هاي شخصيت مانند نقش جنسيتي، حالت دفاعي، هيستري، پارانويا، خودبيمار انگاري و اسكيزوفرني را ارزيابي مي كنند. برخي مواد را مي توان براي مشخص كردن اينكه آيا آزمودني پاسخ هاي خود را تحريف كرده، بي دقت بوده يا دستورالعمل ها را بد فهميده است، نمره گذاري كرد (شولتز و شولتز، 1387).
2MMPI- در پژوهش شخصيت، به عنوان ابزار تشخيصي براي ارزيابي مشكلات شخصيت و مشاوره اي شغلي و شخصي در مورد بزرگسالان استفاده مي شود. در سال 1992 فرمي از MMPI با عنوان MMPI-A براي استفاده ي نوجوانان ساخته شد. تعداد سؤالات در آن از 567 به 476 كاهش يافت تا وقت و تلاش لازم براي اجرا كردن آن كاهش يابد. به طور كلي اين پرسشنامه، آزمون معتبري است كه افراد روان پريش را از روان رنجور و افرادي را كه از لحاظ رواني و هيجاني سالم هستند از افراد آشفته، متمايز مي كند. بنابراين، اين پرسشنامه، ابزار تشخيصي بسيار با ارزشي است (بن پورات و باچر302، 1989).
2-2-4-7-2 پرسشنامه ي روانشناختي كاليفرنيا (CPI)
اين آزمون كه در سال 1957 ساخته شد و در سال 1987 تجديد نظر شد براي استفاده افراد 13 سال و بالاتر تدارك ديده شده است. اين آزمون از 462 سؤال تشكيل شده كه پاسخ درست و غلط را ميطلبد. پرسشنامه روانشناختي كاليفرنيا براي ارزيابي نگرشهاي آزمودني، سه مقياس دارد و در رابطه با هفده بعد شخصيتي از جمله معاشرتي بودن، تسلط، خويشتن داري، خود پذيري و مسئوليت پذيري نمراتي را در اختيار ميگذارد. اين آزمون در مشخص كردن بزهكاران و ترگ تحصيل كنندگان بالقوه دبيرستاني و در پيش بيني موفقيت در انواع مشاغل مانند پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و تدريس موفق بوده است (شوارز303، 1999).
2-2-4-7-3 پرسشنامهي پنج عامل اصلي شخصيت (نئو)
با توجه به گستردگي مفهوم شخصيت گمانه زنيهاي تبيين كننده آن نيز متعدد است، كه محبوب ترين طبقه بندي آن بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت، يعني برونگرايي،روان رنجورخويي، توافق جويي، وجداني بودت و تجربه پذيري پيشنهاد شده است (شمسايي، كريمي، جديدي و نيكخواه، 1388). الگوي پنج عاملي شخصيت طي چند دههي اخير مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است. پنج بعد تشكيلدهنده اين الكو عبارتند از: برونگرايي (E)، روان رنجورخويي(N)، توافق جويي (A)، وظيفه شناسي (C) و تجربه پذيري(O). برونگرايي بيانگر وجودرويكردي پر انرژي به جهان مادي و اجتماعي در فرد است كه ويژگي هايي مانند مردم آميزي،فعال بودن، قاطعيت و جرأت را شامل ميشود(جان و سريواستاوا304، 1999).
توافق نشانگر جهت گيري اجتماعي و جامعه پسند در مقابل نگرش خصمانه نسبت به ديگران است كه ويژگي هايي مانند نوع دوستي،خوش قلبي اعتماد و فروتني را شامل ميشود. وظيفه شناسي يا با وجدان بودن توصيف كننده قدرت كنترل تكانه ها، به صورتي كه جامعه مطلوب مي داند، و تسهيل كننده رفتار تكليف محور و هدف محور است و ويژگي هايي مانند تفكر پيش از عمل، به تأخير اندازي ارضاي خواسنه ها، رعايت قوانين و هنجارها و سازماندهي و اولويت بندي تكاليف را در بر ميگيرد. روان رنجورخويي،يعني گرايش به تجربه هيجانات منفي مانند احساس اضطراب، نگراني، غم و تنش در مقابل ثبات هيجاني وخون سردي است. تجربه پذيري توصيف كنندهي گستردگي، عمق، پيچيدگي و خلاقانه بودن زندگي ذهني و تجربه اي فرد در مقابل داشتن ذهني بسته است (جان و سريواستاوا، 1999).
نتيجه بررسي هاي بسياري كه با بهره گيري از تحليل عاملي و با محوريت ويژگي هاي شخصيت انجام شد، معرفي الگوي پنج عامل شخصيت بود (ژانگ305، 2006). الگوي پنج عامل بزرگ شخصيت براي پژوهشگران علاقه مند به شناسايي تفاوت هاي فردي زير بنايي در شخصيت همانند يك كشف بنيادي به نظر مي رسيد. در مجموع الگوي پنج عامل بزرگ، يك سنخ شناسي فراگير ودر بر گيرنده پنج عامل نسبتا پايدارشخصيتي است كه ميتواند تفاوت هاي فردي افراد را در اين پنج ويژگي اصلي تا حد زيادي مشخص كند (كوروتكا و هانا306، 2004).
مدل هاي مربوط به پنج عامل اصلي در دهه هاي گذشته، حمايت و طرفداري307 زيادي دريافت كرده اند(ميتوس و ديري308، 1998). همين مسئله باعث شده كه ابزار متنوعي براي سنجش اين پنج عامل اصلي ايجاد شود؛ يكي از اين ابزارها، پرسشنامه شخصيتي نئو است (كاستا و مك كري، 1992).
همچنين برخي پژوهش ها نشان داده اند كه ابعاد اصلي كه در اين پرسشنامه هستند، جهاني هستند و در فرهنگ هاي مختلف وجود دارند (مك كري و تراكسيانو309، 2005 ).
NEO-PI-R يكي از معدود آزمون هاي كامل و پر طرفدار در سال هاي اخير است، كه مي تواند براي ارزيابي هر دو بعد بهنجاري و نا بهنجاري، مورد استفاده قرار گيرد. در زمينه كاربرد هاي تشخيصي اين پرسشنامه براي اختلالات شخصيتي نيز تحقيقات زيادي انجام گرفته كه همگي گوياي كارايي بالاي اين پرسشنامه در تشخيص اختلالات شخصيتي، هم بر مبناي DSM-III-R و هم بر مبناي DSM-IV است (آكسلرود، ويديگر، ترول كوربيت310، 2001). پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه علايم روانپزشكي، نظير پرخاشگري و خود شيفتگي با عوامل اصلي شخصيت نيز، گوياي ارتباط اين نشانه ها با علايم روانپزشكي است. خصوصاً اينكه ابعاد مختلف همبستگي هاي بالايي با سه عامل با وجدان بودن روان رنجوري و توافق جويي دارند (روئيس، اسميت و رودوالت311، 2001).
از جمله مطالعاتي كه در زمينه كارايي آزمون هاي شخصيت در فرآيند استخدام صورت گرفته است، مي توان به مطالعاتي اشاره كرد كه كه در آن تأثيرات بالقوه تحريف پاسخ بر تصميم گيري گزينشي و با استفاده از فرم تجديد نظر شده پاسخ نامه ي شخصيتي نئو، مورد بررسي قرار گرفته است. در يكي از اين پژوهش ها مشخص شده كه تحريف پاسخ در ميان متقاضيان شغل به طور معناداري بيشتر از افراد شاغل است. هم چنين در اين پژوهش ها مشخص شد كه تحريف پاسخ ميتواند تاثير زيادي بر گزينش افراد بگذارد (رزي، استيچر، ميلر و لووين312، 1998).
در پژوهشي كه به طور اساسي، به بررسي ارتباط عوامل شخصيتي با اختلالات فوبيك، هراس و افسردگي پرداخته شده است، نتايج نشان دادند كه روان رنجوري، به صورت معني داري در پنج اختلال فوبياي خاص، جمع هراسي، گذر هراسي، اختلال وحشت زدگي و افسردگي، بالا است.نمره پايين در برون گرايي و يا دو اختلال جمع هراسي و گذر هراسي، توأم بود (ترول و شر313، 1994).
يكي از مشكلاتي كه در موقعيت هاي باليني، در زمينه ارزيابي مشكلات و اختلالات روانپزشكي وجود دارد، اين است كه با توجه به طيف گسترده اختلالات روانپزشكي و مهم تر از همه، توزيع آنها بر روي دو محور جداگانه، كمتر آزمودني وجود دارد كه بتواند اختلالات هر دو محور را پوشش داده و حداقل، علايم و نشانه هايي كلي از وضعيت بهداشت و سلامت رواني فرد را در اختيار متخصص قرار دهد. در همين ارتباط، آزمون NEO-PI-R با توجه به كابردهاي ذكر شده براي آن، توسط سازندگان آزمون و تحقيقات انجام شده، اولين پرسشنامه اي است كه براي اين هدف به ذهن خطور مي كند (چلبيانو و گروسي فرشي، 1389).
پژوهش هاي زيادي از اين الگوي شخصيت حمايت كرده اند و كاربرد پذيري اين الگو در زنان و مردان (كاستا و مك كري، 2001) و در سنين مختلف، (روبكه، مك آدمز، ليندامر، پترسون و جسني314، 2001)، تأييد شده است، ولي در مورد كاربرد ميان فرهنگي آن، هنوز نگراني هايي وجود دارد. اين الگو در كنار پذيرش عمومي، مخالفاني نيز دارد (بلاك315، 1995)؛ با اين حال، امروزه بسياري از روانشناسان بر اين باورند كه اين الگو بهترين توصيف را از ساختار ويژگي هاي شخصيتي ارائه مي كند (ديگمن316،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سلامت روان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ورزشکاران، طرح پژوهش، سلامت روان، ابزار پژوهش