دانلود پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، پیش آزمون، تحلیل واریانس، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

غير متعارف، نايل به زير سؤال بردن منبع قدرت، علاقمند به آزادي در امور اخلاقي و اجتماعي و ديدگاه هاي سياسي هستند.
3-6-3-2-4 شاخص موافق بودن (A)
شاخص موافق بودن نيز همانند برون گرايي بر گرايش هاي فردي تأكيد دارد. فرد موافق اساساً نوع دوست است، با ديگران احساس همدردي مي كند و مشتاق كمك به آنان است و اعتقاد دارد كه ديگران نيز با او همين رابطه را دارند. در مقايسه، شخص ناموافق354 يا مخالف355 خود محور بوده و به قصد و نيت ديگران مظنون است و بيشتر اهل رقابت است تا همكاري. به نظر مي رسد كه اين شاخص، به سمت جنبه هاي مثبت اجتماعي و سلامت رواني بيشتر سوق دارد. افراد موافق محبوب تر از افراد مخالف هستند. در هر صورت، آمادگي براي دفاع از حق فردي اولويت دارد و داشتن ويژگي موافق بودن در صحنه نبرد و يا دادگاه، برتري و فضيلت نيست، همانطور كه داشتن ديدگاه انتقادي و داشتن شك علمي مي تواند براي يك دانشمند حسن و فضيلت باشد.
هيچ يك از دو قطب اين شاخص داراي منزلت اجتماعي برتر نيستند. همچنين، نمي توانيم بگوييم كدم گروه از كساني كه در قطب هاي اين شاخص قرار مي گيرند، سلامت رواني بهتري دارند. نمره پايين در اين شاخص معمولاً با ويژگي هاي اختلال شخصيت خود شيفته، ضد اجتماعي و پارانوئيد همراه است؛ در حالي كه نمره بالا با اختلال شخصيت وابسته همراهي دارد (كاستا و مك كرا، 1990).
3-6-3-2-5 شاخص باوجدان بودن (C)
يكي از موضوع هاي مهم يك نظريه ي شخصيت و به ويژه در نظريه روان پويايي، موضوع كنترل تكانه ها است. در روند تكوين و تحول فردي، بيشتر افراد مي آموزند كه چگونه كشش ها و نياز هاي خود را اداره كنند. فرد با وجدان داراي هدف و خواست هاي قوي و از پيش تعيين شده است. برخي اين شاخص را تمايل به موفقيت ناميده اند. در جنبه هاي مثبت اين شاخص، افراد داراي نمره هاي بالا در زمينه هاي حرفه اي و دانشگاهي، افراد موفقي هستند و در جنبه هاي منفي، نمره بالا همراه با ويژگي هاي ايرادگيري هاي كسل كننده، وسواسي- اجباري به پاكيزگي و يا فشار فوق العاده به خود در امور كاري و حرفه اي ديده مي شود.
افراد داراي نمره بالا در اين شاخص افرادي دقيق، وسواسي، وقت شناس و قابل اعتماد هستند. افراد داراي نمره پايين را نبايد افرادي فاقد پايبندي به اصول اخلاقي دانست، بلكه اين افراد معمولاً دقت كافي را براي انجام كارها از خود نشان نمي دهند و در جهت رسيدن به اهداف خود نيز چندان مصر و پيگير نيستند.
3-7 روش اجراي پژوهش
بعد از مراحل انتخاب آزمودني ها، از آزمودني ها دعوت شد تا در ساعات مشخص شده جهت برآورد متغير هاي وابسته در مرحله پيش آزمون و تكميل كردن فرم رضايت نامه شركت كنند. پس از تقسيم بندي افراد در گروه هاي تجربي، از آن ها خواسته شد كه به مدت هشت هفته به سالن ورزشي شهداي رهنان مراجعه، و در تمرينات ورزشي ايروبيك شركت كنند و در مورد محتوا، طول مدت، مكان و زمان كلاس ها نيز به آنان اطلاعات داده شد. نهايتاً پس از هشت هفته، تمام آزمودني هاي هر دو گروه در ساعات مشخص شده به همان مكان تمرينات خود آمدند و متغير هاي وابسته در پس آزمون اندازه گيري شد و دوره ي پيگيري نيز يك ماه و نيم بعد به عمل آمد.
3-8 محتواي جلسات آموزش ايروبيك (روش انجام تمرينات)
جلسات تمريني اين تحقيق در گروه ايروبيك شامل 10 دقيقه گرم كردن، 40 دقيقه تمرينات ريتميك ايروبيك، 10 دقيقه بازگشت به حالت اوليه بود كه شامل حركات كششي و تقويتي براي عضلات بدن و سرد كردن مي باشد. مرحله گرم كردن شامل دو درجا، دويدن آرام، حركات كششي و نرمشي به منظور آماده كردن مفاصل و عضلات بدن بود. در بخش تمرينات ريتميك ايروبيك حركات متنوعي انجام مي گرديد و از روش به اضافه براي تدريس ايروبيك استفاده شد. اين حركات عبارت بودند از مارش، استپ تاچ، دوبل استپ تاچ، وي استپ، وي استپ ريورز، باكس استپ، بوره، پته بوره، زوربا استپ چاچا، مامبو، مامبو چاچا، دگاژه، گريپ واين، جاز اسكوئر، پيوت، ايزي واك، بيبي مامبو، مامبو شاسه و ليفت هاي خانواده هاي 1و 2 و 3 كه شامل پاشنه، زانو و لگد بود. در طول اين بخش، حركات ريتميكي كه شامل تركيب هاي متفاوت گام ها با حركات دست و بدن بود، براي افزايش شدت كار انجام مي شد. در جلسات اول ابتدا حركات ساده تر، از تركيبات مقدماتي، و به ترتيب با پيشرفت آزمودني ها حركات پيچيده تر نيز به آن ها آموزش داده مي شد و تعداد زنجيره هاي حركات و سرعت حركات، جلسات متوالي اضافه مي گرديد. هر هفته شدت حركات و پيچيدگي حركات اضافه مي شد وچون آزمودني ها حركات را دير ياد مي گرفتند، حركات با تكرار زياد و سرعت كمي انجام مي شد.
3-9 تجزيه و تحليل داده ها
بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس داده ها تحلیل و پردازش شدند و برای توصیف داده ها از آمار توصیفی از جمله میانگین، واریانس و انحراف معیار و آمار استنباطی به منظور بررسي همگني واريانس ها از آزمون لوين و براي مقايسه گروه كنترل و تجربي از كوواريانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. همه فرضیه ها در سطح آلفای 05/0 آزمون شدند.

فصل چهارم

تحليل داده ها

4-1 مقدمه
جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصله از دو روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شده است. در ابتدا نتایج مربوط به تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و سپس نتایج مربوط به تحلیل کواریانس ارائه شده است. در ابتدا جهت اثبات فرض نرمال بودن نمونه آماری نتایج مربوط به آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف در جدول ارائه شده است.
4-2 آمار توصیفی
جدول4-2- 1 آماره های توصیفی شادکامی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
شادکامی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
28/37
16/11
96/47
52/13
44/48
62/13
کنترل
36/36
87/12
20/36
39/12
12/36
36/12
میانگین شادکامی در گروه آزمایش در پیش آزمون (28/37) است که با آموزش ایروبیک به میزان 96/47در مرحله پس آزمون افزایش یافته و در مرحله پیگیری به میزان بسیار کمی افزایش داشته است.
جدول4-2-2 آماره های توصیفی کیفیت زندگی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
کیفیت زندگی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
16/52
86/11
16/59
22/10
40/58
79/11
کنترل
44/49
15/11
12/49
13/11
04/49
98/10
میانگین کیفیت زندگی در گروه آزمایش در پیش آزمون (16/52) است که با آموزش ایروبیک به میزان 16/59 در مرحله پس آزمون افزایش یافته و در مرحله پیگیری به میزان بسیار کمی کاهش داشته است.
جدول4-2-3 آماره های توصیفی با وجدان بودن به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
با وجدان بودن
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
08/29
29/4
68/30
96/2
84/42
71/60
کنترل
24/28
84/3
28
74/3
80/27
51/3

میانگین با وجدان بودن در گروه آزمایش در پیش آزمون (08/29) است که با آموزش ایروبیک به میزان 68/30 در مرحله پس آزمون افزایش یافته و در مرحله پیگیری به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
جدول4-2- 4 آماره های توصیفی موافق بودن به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
موافق بودن
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
32/27
39/4
60/26
52/4
92/26
57/4
کنترل
80/25
55/5
80/25
41/5
84/25
55/5

میانگین موافق بودن در گروه آزمایش در پیش آزمون (32/27) است که با آموزش ایروبیک به میزان 6/26 در مرحله پس آزمون کاهش یافته و در مرحله پیگیری به میزان بسیار کمی افزایش داشته است.
جدول4-2- 5 آماره های توصیفی گشودگی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گشودگی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
16/26
39/5
28
35/5
12/28
32/5
کنترل
52/26
13/6
24/26
09/6
08/26
09/6

میانگین گشودگی در گروه آزمایش در پیش آزمون (16/26) است که با آموزش ایروبیک به میزان 28 در مرحله پس آزمون افزایش یافته و در مرحله پیگیری به میزان بسیارکمی افزایش داشته است.
جدول4-2-6 آماره های توصیفی برون گرایی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
برون گرایی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
04/26
22/6
80/28
80/4
04/29
04/5
کنترل
48/26
78/5
32/26
92/5
36/26
03/6

میانگین برون گرایی در گروه آزمایش در پیش آزمون (04/26) است که با آموزش ایروبیک به میزان 80/28 در مرحله پس آزمون افزایش یافته و در مرحله پیگیری به میزان بسیارکمی افزایش داشته است.
جدول4-2-7 آماره های توصیفی روان آزرده گرایی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
روان آزرده گرایی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
56/22
06/6
80/24
11/6
04/25
99/5
کنترل
56/25
21/5
16/25
93/4
12/25
5

میانگین روان آزرده گرایی در گروه آزمایش در پیش آزمون (56/22) است که با آموزش ایروبیک به میزان 80/24 در مرحله پس آزمون افزایش یافته و در مرحله پیگیری به میزان بسیار کمی افزایش داشته است.
4-3 آمار استنباطی
جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصله از دو روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شده است. در ابتدا نتایج مربوط به تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و سپس نتایج مربوط به تحلیل کواریانس ارائه شده است. در ابتدا جهت اثبات فرض نرمال بودن نمونه آماری نتایج مربوط به آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف در جدول ارائه شده است.

4-3-1 فرضيه اول : تاثیر آموزش ایروبیک بر شادکامی در زنان غیر ورزشکار
جدول نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف فرض نرمال بودن شادکامی
گروه ها
میانگین
انحراف معیار
کولموگوروف اسمیرنوف
معناداری
آزمایش
28/37
16/11
472/0
979/0
کنترل
36/36
87/12
647/0
797/0

با توجه به اینکه آماره کولموگوروف اسمیرنوف در سطح 05/0 = معنادار نبوده، بنابراین فرض نرمال بودن عامل معناداری در دو گروه آزمایش و کنترل مورد پذیرش قرار می گیرد.
جدول نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر تأثیر آموزش ایروبیک برشادکامی
آماره ماچلی
درجه آزادي
سطح معناداری
006/0
2
000/0

طبق نتایج حاصله، آماره ماچلی در سطح 05/0 = معنادار می باشد.
جدول نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون، پس آزمون وآزمون پیگیری تاثیر آموزش ایروبیک بر شادکامی
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
توان آزمون
گرينهوس- جيسر
65/958
003/1
78/955
84/9
003/0
868/0

F مشاهده شده در سطح 05/0 تفاوت معناداری را بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری تاثیر آموزش بر شادکامی گروه آزمایش نشان مي دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت آموزش ايروبيك بر افزایش فراوانی شادکامی گروه آزمایش تاثیر داشته است.
جدول نتایج آزمون تعقیبی LSD پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری بر شادکامی گروه آزمایش
آزمون
اختلاف میانگین
انحراف معیار
سطح معناداری
پیش آزمون- پس آزمون
26/5-
70/1
003/0
پس آزمون- آزمون پیگیری
20/0-
077/0
012/0
پیش آزمون – پیگیری
46/5-
71/1
002/0
طبق نتایج حاصله، آزمون تعقیبی LSD مشخص شد که بین دو آزمون پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش در سطح معنی داری 05/0 تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش بر افزایش شادکامی گروه آزمایش تاثیر داشته است. نتایج پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش در سطح معناداری، تفاوت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، تحلیل عوامل، سلامت روان، روایی سازه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره پیش آزمون، سطح معنادار، سطح معنی داری، برون گرایی