دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، دوره متوسطه، تولی و تبری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

زدگی
14-تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندی به نظم و انضباط
(علاقه بند،1377)
اهداف کلی تعلیم و تربیت اسلامی که ناظر بر مبانی و اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردید به شرح ذیر می باشد :
(لایحه پیشنهادی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی 29/12/77 )
الف- اهداف اعتقادی :
تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلامی و بسط بینش الهی بر اساس قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ا ئمه معصومین(ع) با مراعات اصول 12و13 قانون اساسی در مورد پیروان مذاهب اسلامی و اقلیتهای دینی.
پرورش روح عبودیت و بندگی خداوند در روحیه مبارزه با کفر،شرک،نفاق و همه مظاهر آن.

ب- اهداف اخلاقی :
1- ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی به منظور خداشناسی
2- شناخت،پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه
تزکیه و تهذیب و رشد فضایل و مکارم اخلاقی بر اساس ایمان به خدا و تقوای اسلامی
4-پرورش روحیه تعبد آگاهانه،یاد خدا و التزام عملی به احکام و آداب اسلامی
5-پرورش روحیه اعتماد به نفس،استقلال شخصیت و نفی اتکا به دیگران
6-تقویت احساس کرامت اخلاقی و برانگیختن عزت نفس
7- تعدیل عواطف
8- پرورش روحیه نظم و انضباط
ج- اهداف علمی و آموزشی :
1- تقویت روحیه حقیقت جویی ، تعقلو تفکر،مطالعه،بررسی،تعمق،تحقیق،نقادی و ابتکاردر تمام زمینه های اسلامی فرهنگی،علمی و فنی
2-تقویت روحیه تعلیم،تعلمو تربیت مستمر و تامین زمینه مناسب برای آن
3-شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانین طبیعت به عنوان آیات الهی به منظور پیشبرد دانش و معرفت و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری.
4-تعمیم آموزش برای تمام افراد لازم التعلیم و محو بی سوادی
5-آموختن زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران و آموختن زبان عربی جهت آشنایی با قرآن و معرف اسلامی و تسهیل ارتباط با سایر مسلمانان جهان
6-آموزش علوم و فنون و مهارت های مورد نیاز افراد جامعه
د-اهداف فرهنگی و هنری :
شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعدادهای هنری و زیبایی شناسی
2- شناساندن زیبایی های جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال وکمال الهی
3-شناساندن هنر اسلامی و هنرهای ملی و جهانی سالم و پرورش روحیه حفظ میراث ملی تاریخی
4-شناخت و شناساندن ادب فارسی به عنوان جلوه گاه ذوق و هنر و مظهر و حدت اجتماعی شور
5-شناساندن فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه اسلامی ایران به منظور حفظ و حراست آنها و دفع سنن و رسوم خرافی
6-شناساندن تاریخ،فرهنگ و تمدن اسلام
هـ-اهداف اجتماعی :
1-پرورش روحیه پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی
2-پرورش روحیه تحقق بخشیدن به قسط و عدالت اجتماعی و اقتصادی اسلام و پاسداری از آن
3-پرورش روحیه اخوت ایمان،تعاون اسلامی،همبستگی ملی و فرهنگی و تقویت و تعلیم آن
4-پرورش روحیه خیر خواهی و دعوت به امر معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل
5-پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت آن و حمایت از برخورداری عمومی و حقوقی قانونی
6- پرورش روحیه نظم در روابط گروهی
7- پرورش روحیه مسئولیت پذیری و اهتمام به امور اجتماعی و مشارکت در فعالیت های دینی و فرهنگی و اجتماعی
8-ایجاد روحیه رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست
9-ایجاد روحیه تولی و تبری بر اساس تعالیم اسلامی
10-ایجاد روحیه محبت و حمایت از حق طلبان،مظلومان،مستضعفان جهان و انزجار از مستکبران،استثمارگران و ستمکاران بر اساس ارزشهای اسلامی
11-تقویت روحیه گذشت،فداکاری،ایثار در روابط جمعی و مقدم شمردن منافع اجتماعی بر منافع فردی
12-ایجاد روحیه نقادی و انتقاد پذیری،سعه صدر و تحمل آرای دیگران در برخی اندیشه ها
13-پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و مراعات کامل حقوق مادی و معنوی آنان و رعایت آداب معاشرت و روابط اجتماعی.
14-پرورش روحیه مقاومت در برابر تبلیغات سوء از طریق دادن آگاهی درست و تامین رشد و استقلال فکری
و-اهداف سیاسی :
1-تربیت روحیه پذیرش حاکمیت مطلق خداوند برجهان و انسان و آشنایی با روشهای شیوه های اعمال این حاکمیت در جامعه بر اساس اصل ولایت فقیه
2-ایجاد روحیه اعتقاد بر ائتلاف و اتحاد و تلاش در جهت تحقق الفت و وحدت فرهنگی،سیاسی و اقتصادی مسلمین و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان
3-شنا ساندن و تعلیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد روحیه پاسداری و استقلال همه جانبه کشور و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری
4-آموزش فنون دفاع غیر نظامی و نظامی و روشهای رزمی و پرورش روحیه سلحشوری به منظور حفظ کیان اسلام و تقویت بنیه دفاعی کشور
5-تعلیم و تعلم مفهوم سیاست از دیدگاه اسلام و ارتقاء بینش و بیداری سیاسی نسبت به اوضاع سیاسی ایران،جهان،و بخصوص جوامع اسلامی ملل محروم و شرکت فعال در سرنوشت سیاسی کشور
6-شناخت و شناساندن استعمارو استکبار جهانی و ضرورت مبارزه با آن و شناخت علل و وجوه استضعاف ملل محروم بخصوص جوامع اسلامی و راههای رهایی از آن
ز- اهداف اقتصادی :
1-توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به رشد و تکامل معنوی انسان
2-شناخت و شناساندن ارزش و قداست کار،معاش حلال و پرورش روحیه مبارزه با بیکارگی و بطالت و مشاغل کاذب
3-ایجاد آمادگی و توانایی به تناسب سن،جنس،استعداد و علاقه در جهت اشتغال مولد در بخش های کشاورزی،صنعت و خدمات
4-ایجاد روحیه ساده زیستی،صرفه جویی،قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرف زدگی و تجمل گرایی
5-پرورش روحیه ایثار، انفاق و تاسیس موسسات عام المنفعه و کمک به آنها
6-شناخت و شناساندن احکام اقتصادی اسلام و پرورش روحیه عمل به آنها
7-تربیت افراد متعهد، آگاه و ماهر بر اساس نیازهای کمی و کیفی بخش های مختلف اقتصادی با توجه به استعدادها و شرایط اقلیمی هر منطقه در جهت پیشرفت همه جانبه کشور
8-شناساندن حرف و مشاغل مولد و احیاء و ترویج صنایع دستی و مستظرفه بومی و سنتی در جهت افزایش در آمد ملی رفع بیکاری و وابستگی اقتصادی
9-پرورش روحیه مبارزه با بهره کشی اقتصادی و شیوه های کسب در آمد نامشروع و مشاغل خلاق مصالح جامعه اسلامی
10-شناخت منابع اقتصادی کشور و شیوه های صحیح استفاده از آنها و پرورش روحیه حراست از اموال عمومی و ثروت ملی
ح-اهداف زیستی :
1-تامین سلامت جسمی و روانی از طریق فراهم ساختن لوازم،شرایط و محیط مناسب برای تربیت بدنی،ورزش،بهداشت جسمی و روانی و تفریحات سالم
2-آموزش و مراعات بهداشت فردی و جمعی
3-پرورش روحیه توجه به ورزش و بهداشت جسمی و روانی به عنوان زمینه ای برای رشد معنوی انسان (کریم پور،1380)
در راستای رسالت و ماموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره متوسطه اول به شرح زیر تعیین می شود. مدیران، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی برعهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد.
اهداف دوره متوسطه ی اول :
اعتقادی :
1-اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند.
2-خدا را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می داند.
3-با انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنایی داردو به مطالعه زتدگی آنها علاقه نشان می دهد.
4-با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه آن را با امامت می داند.
5-به رعایت تولی و تبری توجه دارد.
6-با اولیاء دین،بزرگان و شخصیتهای اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آنها علاقه نشان می دهد.
7-به قیامت و حساب در آن روز را باور داردو خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئول می داند.
8-نماز را مهمترین راه ارتباط با خدا می داند و به خواندن نمازهای پنج گانه عادت کرده است.
9-قرآن را صحیح قرائت می کند و به برخی از قصص آن آشناست.
10-با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می دهد.
11-فروع دین را می داند.
12-می تواند از رساله عملیه خاص سنین خود استفاده کند.
13-احکام تقلید را می داند و مرجعی برای خود انتخاب کرده است.
14-احکام مربوط به محرم و نامحرم را رعایت می کند.
15-به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقه نشان می دهد.
16-زمانها و مکانهای مقدس را می شناسد و به وظیفه خود در مقابل آنها عمل می کند.
17-معنای جهاد و شهادت را می داند و به حضور در صحنه های دفاع از دین علاقه نشان می دهد.
18-در مسجد با رغبت حضور می یابد و در برنامه های عبادی،فرهنگی و اجتماعی آن شرکت فعالانه دارد.
اخلاقی :
1-راستگو،امانت دار و راز نگهدار است.
2-به ارزشهای اخلاقی علاقه نشان می دهد.
3-به ارزشها و تواناییهای خود آگاه است و سعی در پرورش آنها دارد.
4-دختری عفیف و با حیاء و پسری شجاع و غیور است.
5-اطاعت از والدین را وظیفه می داند.
6-برای انجام کارهای خود شخصا” اقدام می کند و خود را از مشورت دیگران بی نیاز نمی داند.
7-موفقیت دیگران را ارج می نهد و خود نیز برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند.
8-به دیگران کمک می کند و در رفع ضعفهای آنها می کوشد.
9-از لباسهای مناسب اسلامی ایرانی استفاده می کند.
10-اوقات فراغت خود را با فعالیتهای مناسب پر می کند.
11-وضع ظاهری خود را باتوجه به موازین دینی و اجتماع مرتب می کند.
12-توانایی عفو کردن دیگران در او بوجود آمده است.
13-با دقت در اعمال خود نسبت به دیگران زمینه اشتباه و خطای آنها را در مورد خود از بین می برد.
14-رعایت احترام دیگران را در صحبت با آنها لازم می داند و با جملات احترام آمیز سخن می گوید.
15-کاری از دیگران خواستن را مگر در صورت ناچاری امری ناپسند می داند.
16-به پیشرفت کشور خود و هموطنانش اهمیت می دهد و یکپارچگی ملی را با ارزش می داند.
17-استفاده از تجربه بزرگترها را برای پیشرفت خود و دیگران لازم می داند.
18-قبل از عمل فکر می کند.
19-به انتقاد ازخود و دیگران اهمیت می دهد.
20-خوب را از بد تشخیص می دهد و گرایش به خوبی دارد.
21-رفتار متعادل داردو سعی می کند بر احساسات خود تسلط یابد.
22-به رعایت نظم و انضباط عادت کرده است.
23-رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می داند.
علمی و آموزشی :
1-نسبت په پدیده های علمی،محیطی و تجربی حساس است و ارتباط آنها را درک می کند.
2-اطلاعات لازم را در حوزه های علوم طبیعی،انسانی و اجتماعی کسب کرده و به نقش علوم و کاربرد آنها در پیشرفت جامعه آگاه است.
3-با زبا ن و ادب فارسی مانوس است ودر کار برد مهارتهای زبانی و استفاده از متون ساده ادبی توانایی دارد.
4-مهارتهای پایه را در ریاضیات می داند و با نقش و کاربرد آن در زندگی و پیشرفت سایر علوم آشنا است.
5- با زبان عربی برای فهم بهتر قرآن و احادیث و ادعیه و ادبیات فارسی تا حدودی آشنا است.
6-با یک زبان خارجه در حد توانایی مکالمه ساده و روز مره آشنایی دارد.
7-می تواند از رسانه های ارتباطی برای کسب اطلاعات ا ستفاده کند.
8-جامعه خود و مشاغل آن را تا حدی می شناسد و برای زندگی در جامعه مهارت کافی دارد.
9-نسبت به کاربرد علم در بهبود روشهای انجام کار آگاه است.
10روحیه علمی،قدرت استدلال و تفکر انتقادی و خلاق دارد.
11-نحوه یادگیری خود را می فهمد.
12-شیوه صحیح مطالعه و تحقیق را می داند.
13-به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

فرهنگی و هنری :
با استعدادهای خود آشنا است و سعی در پرورش آنان دارد.
ابعاد زیبایی را در مخلوقات الهی توصیف می کند.
از مشاهده و بررسی آثار هنری لذت می برد.
با استعدادهای هنری خود آشنا است و سعی در پرورش آن دارد.
از تجارب و دستاوردهای فرهنگی دیگران استفاده می کند و از تقلید کور کورانه اجتناب می ورزد.
با برخی از هنرهای اسلامی و ایرانی آشنا است.
به مطالعه متون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، ارزش گذاری، فلسفه آموزش و پرورش، روانشناسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، قانون اساسی، تعلیم و تربیت، مدیران عالی