دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، عملکرد کارکنان، تعلیم و تربیت، کشورهای آسیایی

دانلود پایان نامه ارشد

جود ندارد که در آن حداقل چند تا برنامه و جود نداشته باشد.«شکل1-2»رابطه ی بین برنامه های یک سازمان با غرض و اهداف آنرا نشان می دهد. در این شکل ملاحظه می شود که غرض و هدف سازمان در راس و قله هرم قرار دارندو برهمه برنامه ها،خط مشی ها،روشها و دستورات سازمان نظارت و بلکه احاطه دارند.

شکل شماره 1-2 رابطه برنامه های یک سازمان با اهداف آن
(کونتز،1374)
تئوری های مبتنی بر هدف :
اهمیت و ضرورت توجه به هدف در سازمانها ،تئوری های متعددی را که اساس خود را برتعیین یا بر تحقق اهداف قرار داده اند،در زمینه های مختلف از جمله مدیریت ، انگیزش،اثربخشی و …. باعث شده است. از جمله مهمترین این تئوریها ، تئوریهای «مدیریت بر مبنای هدف» ،«تئوری تعیین هدف»و «تئوری مسیر-هدف» می باشندکه به طور خلاصه به توضیح تئوری «مدیریت بر مبنای هدف» می پردازیم و توضیح در مورد «تئوری مسیر-هدف» را در بخش اثر بخشی ارائه می کنیم.
الف) تئوری مدیریت بر مبنای هدف : (MBO=Management By objective)
این تئوری در اوایل دهه 1950توسط «پیتر دراکر» عنوان شد و امروزه از تئوریهای معروف و متداول در زمینه مدیریت و اهداف سازمانی می باشد.« دراکر می گوید:اهداف،سازمان را قادر می سازندکه کل دامنه کاری اش را فقط در چند تا بیانیه عمومی توضیح دهد،آنها رفتار را قابل پیش بینی می کنند؛باعث بهبود عملکرد می شوند، امتحان و بررسی درستی و صحت تصمیمات گرفته شده را تسهیل می کنند….» (Armstrang,1990,.P.157)
براساس این تئوری باید به افراد سازمان ودر کار خود،مسئولیت دادو آنان را در زمینه های تعیین و تنظیم اهداف، برنامه ریزی،تصمیم گیری و…مشارکت داد. مسلما” هدفهایی که با مشارکت تک تک اعضای سازمان تعیین و تنظیم می شوند،از هدفهایی که توسط یک فرد مثلا” مدیر سازمان تعیین وبه اعضا تحمیل می شوند، بیشتر مورد پذیرش قرار می گیرند. مشارکت افراد در تعیین اهداف سازمانی باعث می شود که آنها برای انجام کار و وظیفه خودشان ،انگیزه بدست آورده و حتی خود را به خطر و سختی بیا ندازند.
عوامل لازم برای موفقیت این تئوری :
1-لازم است که مدیر اهداف مناسبی را برای سازمان تعیین کند.
2-مدیران و زیر دستان بایستی اهداف و وظایف فردی را با کمک یکدیگر تدوین کنند و نیز در مورد آنها با هم توافق کنند.
3-عملکرد افراد باید مداوم بر اساس میزان تحقق اهداف ،ارزشیابی شوند.
4-مدیریت بایستی به طور مداوم به ارزشیابی عملکرد کارکنان توجه کند و بر اساس آن (متناسب با آن) به آنها پاداش بدهد و آنها را راهنمایی کنند.
برای درک بیشتر این تئوری به شکل شماره 2-2(شکل گردش مدیریت بر مبنای هدف) که رسم شده است توجه کنید این شکل مراحل کار مدیریت بر اساس این تئوری را به تصویر می کشد.(هرسی،بلانچارد،1371)

شکل شماره 2-2 گردش مدیریت بر مبنای هدف
(هرسی و بلانچارد)
ب) تئوری تعیین هدف8 :
تدوین و تنظیم این تئوری عمدتاً توسط« ادوین لاک9» بوده است. اودر مورد اهداف می نویسد :
1-اهداف مشکل نسبت به اهداف آسان عملکرد بالاتری را منجر می شوند، انرژی را تحریک می کنند، باعث تلاش بیشتر می شوند، و کوشش مصرانه را افزایش می دهند.
2-اهداف روشن و مشخص نسبت به اهداف مبهم و دو پهلو، عملکرد بالاتری را منجر می شوند.
3-اهداف به وسیله مکانیسمهای راهنمایی فکرو عمل، بسیج کوششها، افزایش پشتکار، و بر انگیختن جستجو برای استراتژیهای عملکرد مناسب ، بر عملکرد تاثیر می گذارند.
4-برای اینکه اهداف عملکرد را تحت تاثیر قرار دهند، باید نسبت به آنها تعهد وجود داشته باشد،انتظار و امید نسبت به موفقیت، و میزان موفقیت بر تعهد نسبت به اهداف تاثیر دارند.
5-تحقق هدف می تواند باعث رضایت شغلی و انگیزش در آینده شود.(خلیلی به نقل از لوننبرگ و اورنستین)

شکل شماره 3-2 تئوری تعیین هدف
خلیلی به نقل از لوننبرگ و اورنستین)
اساس این تئوری عبارت است از رفتاری که به وسیله « ارزشها،عواطف،آرزوها» و منظورها،مقصودها و اهداف» کنترل می شود.
پیشنهادات تئوری تعیین هدف برای تعیین هدف موثر (شایسته) :
1) اهداف را به صورت روشن،خلاصه و بدون ابهام تدوین کنید.
2) آنچه را که عملا”بایستی انجام بدهید تا به هدفتان برسید، توصیف کنید.
3) چگونگی اقدام به تحقق هدفتان را در ذهنتان تجسم کنید.(مرور کنید)
4) هدف بایستی با رویه ها و سیاستهای سازمانی سازگارو مطابق باشد.
5) تا آنجائیکه ممکن است اهداف مشکل و جالب(چالش برانگیز) را در مجموعه قرار دهید.
6) مشخص کنید آنچه را که می خواهید تحقق یابد،چه کسی در چه زمانی و چگونه باید آن را به تحقق برساند.
7) اهدافتان را روز به روز بازنگری کنید. (همان منبع)
انتقادهایی بر تئوری تعیین هدف :
1) اهداف اغلب از ایجاد توازن ما بین کیفیت و کمیت غفلت می کنند. اگرشما برای شغل،هدف مشکلی را قرار دهید،کمیت ممکن است به کیفیت اولویت داده شود.
2) اهداف بعضی وقتها باعث مشغله ذهنی(Obsessions) می شوند. در بعضی از موارد، مردم برای تحقق اهداف خاصی طوری دل نگران می شوند که نمی توانند نسبت به پیشامدها و سوانح واکنش نشان دهند یا نمی توانند فرصتهای واقعی را در دست بگیرند.
3) اهداف ممکن است مخل(Interfere) در آرامش(Relaxation) شوند. در نهایت اشتغال ذهنی به اهداف ،مشکل ایجاد می کند در جهت اینکه شخص آرام و راحت (آسوده خیال) باشد و به جای بهبود زندگی به عنوان یک منبع استرس در می آیند. (خلیلی ، 1381)

سطوح هدفهای آموزش و پرورش :
کرت ول و پین10 (1970) سه سطح برای هدفهای آموزش و پرورش مشخص ساخته اند :
– سطح ملی
– سطح دوره های رسمی آموزشی
– سطح درسی
در سطح ملی، هدفهای آموزش و پرورش جنبه مقصود نهایی را دارند و به صورت کلی بیان می شوند. در سطح دوره های رسمی مثل دوره های دبستان، دبیرستان، دانشگاه، هدفهای آموزشی مشخص تر و ملموس تر بیان می شود.
در سطح درس ، هدف آموزشی به صورت بسیار دقیق مشخص می شود تا بتوان میزان پیشرفت و نتیجه آموزش را دقیقا” ارزشیابی کرد. (فیوضات، 1373)
گروهی از کارشناسان بین المللی با همکاری یونسکو و انستیتو ملی تحقیقات آموزش و پرورش ژاپن در سال 1974 هدفهای آموزش و پرورش را از دیدگاه کشورهای آسیایی بررسی کرده اند و اهداف را در سه سطح به شرح زیر طبقه بندی نموده اند :
1-آرمانهای آموزش و پرورش11 2-مقاصد آموزش و پرورش12 3-هدفهای آموزش و پرورش13 که در شکل شماره 4-2 نشان داده شده اند.
آرمانهای آموزش و پرورش در حقیقت غایت، مقصود و هدف نهایی کل سیستم آموزش و پرورش می باشند. این قبیل هدفها در قالب عبارات کلی بیان می شوند و شامل مفاهیمی هستند که از ارزشهای انسانی، اجتماعی و فرهنگی منشاء می گیرند.
مقاصد آموزش و پرورش را می توان هدفهای خرده سیستم های آموزش و پرورش دانست و هدفهای درسی معرف تغییراتی هستند که انتظار داریم بر اثر هر درس معین در دانش و معرفت و بینش و تفکر، پدید آید، و در رفتار محصل تجلی کند.(فیوضات، 1373)

شکل شماره 4-2 سطوح هدفهای آموزش و پرورش
(فیوضات، 1373)

اصول هدفهای آموزش و پرورش :
دکتر پور ظهیر به نقل از دکتر بازرگان اصول هدفهای آموزش وپرورش را به این تر تیب بیان می کند :
1- اصل تامین رشد زیستی و سازگاری موجود انسانی در برابر محیط طبیعی و انجام دادن وظایف حیات غرض تربیت از لحاظ بدنی است که باید فرد را در رشد و تکامل بدنی و سازش با محیط زیستی یاری کنیم . تا تندرستی کودک مطابق قوانین رشد طبیعی و زیستی تامین شود و فرد هرچه بیشتر توانایی های خویش را گسترش دهد.
2- اصل کسب موقعیت اجتماعی و شغلی : هدف مهم آموزش و پرورش یاری به شخص است تا با کسب فن و دانش برای زندگی در محیط اجتماعی خویش تجهیز گردد و بتواند مسئولیتی در اجتماع به عهده گیرد و کار و حرفه ای انجام دهد.
3- اصل آشنایی و اشتراک در تمدن انسانی : هدف آموزش و پرورش نه تنها آگاه گردانیدن افراد به آداب و سنن زبان و رسوم و عقاید مذهبی است بلکه آماده کردن افراد برای شناخت اندیشه ها و افکار مطلوب و به طور کلی ارزش های انسانی است .
4- اصل توجه به استعدادها و شخصیت فردی : یعنی تدارک محیط و تهیه وسایل لازم و آموزش برای کودکان و جوانان است تا بتوانند به خویشتن خویش پی ببرند. علائق و استعدادهای خود را بارز و آشکار سازند.
5- اصل معنویت و تربیت روحی : هدف مهم دیگر آموزش و پرورش ایجاد فضایل اخلاقی و معنوی و تزکیه نفس و تلطیف عواطف و احساسات و به طور کلی آموختن قدر و منزلت ارزش های معنوی در انسان است. آموزش خداشناسی پرورش نیروی ایمان ،یعنی ارزشها و اصولی که برپایه خرد و فطرت آدمی ساخته می شوند. (پورظهیر،1376)
معیارهای انتخاب هدف :
برای انتخاب هدف چهار ملاک عمده از سوی صاحبنظران پیشنهاد شده است :
1- دامنه کاربرد هدف :
به هنگام انتخاب هدف باید معلوم شود که زمینه ها و موقعیتهای کاربرد و طول زمان استفاده از آن چیست ؟
2- قابل حصول بودن :
این ملاک به اهمیت سرمایه ای که برای دستیابی به هدف صرف می شود،ارتباط پیدا می کند. در این زمینه باید مدت زمان ، نیروی انسانی و مواد و منابعی که برای نیل به هدف لازم است در نظر گرفته شود.
3- ارزش یا فایده هدف کلی آموزش و پرورش :
فایده هدف می تواند شخصی یا اجتماعی ،کوتاه مدت ،میان مدت و یا بلند مدت می باشد.
4- تا ثیر عاطفی هدف :
سوال عمده ای که در ارتباط با این ملاک مطرح می شود این است که آیا هدف مورد نظر موجبات افزایش انگیزه یادگیری شرکت در فعالیت های اجتماعی ،ایجاد نگرش مثبت و ارزشهای مطلوب را فراهم می سازد؟ (صفوی،1370)
منابع تعیین هدفهای آموزشی :
درمورد منابع تعیین هدفهای آموزشی نظرات متعددی از سوی صاحبنظران ارائه شده است. روانشناسان تربیتی ،کودک و نیازهای او را محور تعیین هدفهای آموزشی می دانند. آنان هرگونه فعالیت آموزشی را خارج از نیاز ،علاقه ، رغبت و گرایش و توانمندی کودک ، بی ثمر می دانند. جامعه شناسان معتقدند اطلاعاتی که در نتیجه تجزیه و تحلیل مسایل جامعه حاصل می شود باید منبع اصلی تعیین هدفهای آموزشی قرار گیرند. فیلسوفان تربیتی عقیده دارند که ارزشهای اساسی زندگی، به وسیله آموزش و پرورش از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. آنان مدرسه را عامل اصلی انتقال این ارزشها می دانند. از نظر آنان منبع اصلی تعیین هدفهای آموزشی فلسفه آموزش و پرورش است . گروه دیگر بر این عقیده اند که امر تعلیم و تربیت مستقل از سیاست نمی تواند باشد و نگرشهای سیاسی – اجتماعی را منبع تعیین هدفهای آموزشی می دانند. (شعبانی،1371)
در این زمینه الگوی تایلر برای انتخاب هدفهای آموزش و پروش شهرت جهانی دارد.تایلر(1969) معتقد است که برای دست یابی به هدفهای آموزش و پرورش باید عوامل (جامعه،دانش آموز،موضوع درسی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.(صفوی،1370)
با اقتباس از الگوی تایلر ، دکتر شعبانی نیز الگوی جامع و مناسبی را ارائه داده است . این الگو نشان دهنده منابع تعیین هدف و صافیهایی است که باید اهداف آموزشی از آن عبور داده شوند.
از دیدگاه دکتر پور ظهیر نیز منابع تعیین هدف عبارتند از مطالعه و بررسی کودکان و نیازهای آنان،جامعه و نیازهای آن،نظریات اصحاب علم و نویسندگان کتابهای درسی و سر انجام ،استفاده از روانشناسی (به ویژه یادگیری و پرورشی ) و فلسفه آموزش وپرورش به عنوان دو ملاک و معیار برای انتخاب و تصریح هدفهای قابل وصول (پورظهیر،1376)
به هر حال هدفهای آموزش و پرورش هر جامعه بر اساس جهان بینی آن جامعه تعیین می گردد،زیرا آموزش و پرورش هر جامعه از فرهنگ و باورهای اجتماعی نشات گرفته است و تحت تاثیر ارزشها و قضاوتهای سیاسی – اجتماعی قرار دارد. در نتیجه هدفهای آموزشی نمی تواند خارج از ارزشها ، فلسفه و باور اجتماعی و نیازهای آن جامعه تعیین شود.
نیازهای فراگیران :
مطالعه وضع دانش آموزان تنها موقعی مبنای تعیین هدفهای آموزش و پرورش قرار می گیرد که اطلاعات بدست آمده درباره آنان با معیارهای مطلوب یا هنجارهای قابل قبول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، دوره متوسطه، مدیران مدارس، تعلیم و تربیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، دوره متوسطه، تولی و تبری، قانون اساسی