دانلود پایان نامه ارشد درباره آزمايش، جداسازي، سي‌سي

دانلود پایان نامه ارشد

مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 52/33? به دست آمد.
در شکل (3-57)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (51-ه) نمايش داده شده است.

شکل (3-57)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (51-ه)
آزمايش‌هاي شماره‌ي 52 و 53 با فوتوکاتاليست Pcat(19) انجام شد :
آزمايش 52-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(19) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 65/35? به دست آمد.
آزمايش 53-ه) آزمايش شماره‌ي 52 با همان شرايط تکرار مي‌شود با اين تفاوت که نمونه خروجي از آزمايش (52-ه)، را با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ نموده، سپس مقدار 10 سي‌سي از محلول بالاي رسوب، جدا شده به همراه 5/0گرم فوتوکاتاليست Pcat(19) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور مجدداً به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 45/57? به دست آمد.
در شکل (3-58)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (53-ه) نمايش داده شده است.

شکل (3-58)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (53-ه)

آزمايش شماره‌ي 54 با فوتوکاتاليست Pcat(20) انجام شد :
آزمايش 54-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(20) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 69/60? به دست آمد.
در شکل (3-59)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (54-ه) نمايش داده شده است.

شکل (3-59)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (54-ه)

آزمايش شماره‌ي 55 با فوتوکاتاليست Pcat(21) انجام شد :
آزمايش 55-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(21) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 40/99? به دست آمد.
در شکل (3-60)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (55-ه) نمايش داده شده است.

شکل (3-60)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (55-ه)

آزمايش‌هاي شماره‌ي 56 و 57 به ترتيب با فوتوکاتاليست‌هاي Pcat(22) و Pcat(23) انجام شد :
آزمايش 56-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(22) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 0 ? به دست آمد.
آزمايش 57-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(23) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 15/36? به دست آمد.
در شکل (3-61)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (57-ه) نمايش داده شده است.

شکل (3-61)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (57-ه)

آزمايش شماره‌ي 58 با فوتوکاتاليست Pcat(24) انجام شد :
آزمايش 58-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(24) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 0 ? به دست آمد.
آزمايش‌هاي شماره‌ي 59 و 60 به ترتيب با فوتوکاتاليست‌هاي Pcat(25) و Pcat(26) انجام شد :
آزمايش 59-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 84/2? به دست آمد.
آزمايش60-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(26) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 90/14? به دست آمد.
آزمايش شماره‌ي 61 با فوتوکاتاليست Pcat(27) انجام شد :
آزمايش 61-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(27) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 51/80? به دست آمد
در شکل (3-62)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (61-ه) نمايش داده شده است.

شکل (3-62)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (61-ه)

آزمايش شماره‌ي 62 با فوتوکاتاليست Pcat(28) انجام شد :
آزمايش 62-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(28) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 97/99? به دست آمد
در شکل (3-63)، کروماتوگرام GC-MS حاصل از آزمايش (62-ه) نمايش داده شده است.

شکل (3-63)، کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (62-ه)

آزمايش شماره‌ي 63 با فوتوکاتاليست Pcat(29) انجام شد :
آزمايش 63-ه) مقدار 10 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/0 گرم فوتوکاتاليست Pcat(29) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور زنون قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 99/99? به دست آمد.

ز) آزمايشات تکميلي :
در اين بخش آزمايش‌هاي تکميلي با مقادير اوليه دو برابر و نيز ده برابر مقادير آزمايش‌هاي ذکر شده در
بخش‌هاي قبل، و به منظور بررسي تأثير افزايش مقادير حجمي خوراک شبيه‌سازي شده، بر راندمان فرآيند گوگردزدايي و به عبارتي تعيين چگونگي روند تغيير بازده با افزايش مقدار خوراک اوليه، آزمايش‌هاي شماره‌ي 64 تا 68 به شرح زير انجام شد.

آزمايش‌هاي شماره‌ي 64 تا 68 با فوتوکاتاليست TiO2(P25) انجام شد :

آزمايش 64-ز) مقدار 100 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 7/0 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 45/10? به دست آمد.
آزمايش 65-ز) مقدار 100 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 2 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 2/0 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين آزمايش، برابر با 17/77? به دست آمد.

آزمايش 66-ز) مقدار 100 سي‌سي محلول ppmw100 گوگرد از ترکيب DBT در حلال دکان تهيه و به همراه 5/2 گرم نانوفوتوکاتاليست TiO2(P25) و 1 سي‌سي اکسيدانت آب اکسيژنه 35? داخل سل کوارتزي مخلوط و در راکتور فوتوشيميايي به مدت 4 ساعت تحت تابش نور UV قرار گرفت. نمونه خروجي از راکتور به منظور جداسازي کاتاليست، با سرعت (rpm)10000 به مدت زمان 30 دقيقه سانتريفيوژ و جداسازي گرديد، سپس توسط دستگاه GC-MS مورد اندازه‌گيري قرار گرفت. طبق نتايج کمي به دست آمده از آناليز، ميزان درصد تبديل در اين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع استان هرمزگان، آداب و رسوم، علوم اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع علوم اجتماعی، تعبیر و تفسیر، ساختار اجتماعی