دانلود پایان نامه ارشد با موضوع b33/3، b33/2، خويشآميزي

دانلود پایان نامه ارشد

افشان
تبريز
ab33/4
b33/2
d126/0
d115/0
c66/2
b33/2
b337/0
a382/0
d33/13
b33/10
b33/35
a33/32
ياسوج
b33/3
b66/2
c133/0
b153/0
c33/2
c66/1
bc326/0
c187/0
c33/14
bc33/9
bc66/32
ab33/29
کاشان
a66/4
a33/3
bc153/0
ab168/0
d33/1
cd33/1
b334/0
b229/0
d66/13
c66/8
b33/35
a66/31
سميرم
b33/3
cd33/1
c148/0
a178/0
c66/2
b33/2
bc328/0
b237/0
c33/14
bc33/9
c33/30
ab33/28
کرمان
a66/4
a33/3
c142/0
c132/0
b33/3
b66/2
bc324/0
c135/0
d33/13
b66/10
c33/29
b66/25
همدان
c33/2
cd33/1
c145/0
c127/0
c33/2
b33/2
c312/0
d065/0
e33/12
cd66/7
c33/28
bc66/21
تهران
c33/2
c66/1
bc157/0
c130/0
c66/2
b33/2
bc322/0
cd072/0
d66/13
b33/10
c33/30
ab33/28
بوشهر
b66/3
b66/2
c142/0
c126/0
c33/2
cd33/1
bc324/0
b223/0
d33/13
bc66/9
d33/25
b66/22
نهاوند
c33/2
b33/2
c143/0
c131/0
b33/3
b33/2
bc324/0
c132/0
e33/12
c33/8
c33/29
bc66/21
شيراز
b66/3
b33/2
bc158/0
c137/0
b66/3
cd33/1
bc326/0
cd079/0
d66/13
bc66/9
d66/25
bc33/21
اردبيل
c33/2
c66/1
bc161/0
b143/0
c33/2
c66/1
a442/0
ab329/0
e33/12
bc33/9
bc33/33
ab66/29
کرج
b33/3
b33/2
c146/0
b143/0
b66/3
b66/2
c313/0
c136/0
c66/14
c66/8
c66/28
b33/25
پاوه
a66/4
a33/3
bc159/0
c135/0
c33/2
cd33/1
c314/0
bc201/0
e33/12
c33/8
c33/29
ab33/29
ورامين
a66/4
a33/3
c149/0
c131/0
b33/3
b33/2
bc322/0
c139/0
c33/14
b33/10
b66/34
a33/30
اصفهان
c33/2
b33/2
a224/0
c124/0
c33/2
cd33/1
b330/0
ab324/0
b66/15
b66/10
cd33/26
bc33/21
اروپا
ab33/4
a33/3
bc166/0
a176/0
a66/4
a66/3
bc328/0
b245/0
c33/14
cd33/7
bc66/31
ab66/29
شيروان
b33/3
b33/2
b182/0
c138/0
b33/3
cd33/1
c316/0
c134/0
a33/16
a33/12
c33/29
b66/23
يزد
ab33/4
a33/3
b181/0
b153/0
c33/2
b66/2
bc327/0
bc213/0
e33/12
b33/10
b66/34
a33/31
لهستان
b33/3
a33/3
bc158/0
b152/0
b66/3
cd33/1
b330/0
bc202/0
c33/14
bc33/9
bc66/32
ab33/29
انگلستان
b66/3
b33/2
b174/0
b157/0
33/2c
b33/2
b340/0
cd071/0
c66/14
ab66/11
a33/39
a66/31
گناباد
b33/3
b33/2
b178/0
b157/0
66/3b
b66/2
bc324/0
b245/0
b33/15
cd33/7
cd66/27
b33/26
مشهد
a66/4
a33/3
bc151/0
d119/0
33/2c
cd33/1
c313/0
c123/0
e66/12
d33/6
bc33/31
ab33/29
آلباني
b33/3
b66/2
bc150/0
c139/0
66/3b
b33/2
bc322/0
a388/0
b33/15
b33/10
cd33/26
bc66/21
ميانگين
57/3
57/2
157/0
006/0
89/2
25/2
329/0
195/0
82/13
40/9
74/30
03/27
LSD
33/0
33/0
002/0
008/0
67/0
33/0
002/0
01/0
67/0
67/0
1
67/0

جدول3-19: ادامه مقايسه ميانگين صفات آناتومي بذر تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
اندازه دستجات آوندي مزوکارپm)µ(
تعداد کانال ترشحي
تعداد لايه پوشش بذر
تعداد لايه اندوکارپ
تعداد لايه آندوسپرم

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
b193/0
ab185/0
33b
33/34b
b33/3
d33/2
b17
b33/16
c33/9
bc33/8
ياسوج
cd102/0
bc113/0
33/21c
24c
ab33/4
c3
c11
c10
c66/7
c33/6
کاشان
c114/0
c105/0
21c
22c
b66/3
c33/3
c66/10
c33/9
d33/6
c6
سميرم
c113/0
c103/0
66/26c
66/28bc
cd66/2
e33/1
bc66/14
bc33/13
c33/7
c66/6
کرمان
c110/0
c102/0
33/26c
28bc
b33/3
d66/2
bc66/13
bc66/12
c66/8
bc33/7
همدان
c116/0
b121/0
17cd
33/18cd
cd66/2
e66/1
c33/9
cd33/8
c33/8
bc33/7
تهران
c121/0
bc117/0
33/29c
33/30bc
ab33/4
c33/3
c66/10
c33/9
c66/9
bc33/8
بوشهر
bc147/0
b125/0
21c
22c
ab66/4
b33/4
c33/12
bc66/11
d33/5
d4
نهاوند
a282/0
b166/0
66/29
31bc
b33/3
c3
b66/15
b33/14
bc66/11
b66/10
شيراز
ab205/0
a193/0
30b
33/30bc
ab66/4
c33/3
b33/16
b15
c66/9
bc33/8
اردبيل
b181/0
b145/0
33/19cd
33/20c
b33/3
d33/2
c33/10
c10
c33/10
b10
کرج
c116/0
c102/0
33/20c
33/21c
cd66/2
e66/1
c33/10
c33/10
bc33/11
ab33/12
پاوه
c126/0
bc116/0
27c
33/29bc
a33/5
b33/4
c10
c33/9
b66/14
ab66/13
ورامين
cd106/0
cd098/0
27c
66/29bc
ab66/4
c33/3
c33/11
c33/10
b33/14
a14
اصفهان
b177/0
b135/0
33/19cd
33/27c
a66/5
a33/5
c33/10
c66/9
c33/10
ab33/11
اروپا
c126/0
bc118/0
33/20c
33/21c
ab66/4
c66/3
c33/10
c66/9
c33/7
bc8
شيروان
bc143/0
b132/0
26c
66/29bc
cd33/2
d2
c33/9
c33/9
c66/8
bc33/8
يزد
bc138/0
b127/0
33/16d
33/17d
b66/3
c33/3
d33/8
c66/9
c66/9
bc33/8
لهستان
c119/0
c110/0
33/33b
66/35b
ab33/4
c33/3
b33/17
b33/16
d33/6
c66/6
انگلستان
c128/0
cd096/0
33/44a
46a
b33/3
d2
a33/22
a21
c33/10
b33/9
گناباد
bc137/0
b122/0
29c
66/23c
b33/3
d33/2
c12
bc33/11
bc33/11
b33/10
مشهد
c120/0
c109/0
33/18cd
66/29bc
ab66/4
c33/3
c66/9
cd33/8
a33/15
ab66/12
آلباني
c116/0
cd096/0
33/21c
33/23c
b33/3
e33/1
c33/10
c33/9
bc66/12
b66/10
ميانگين
143/0
123/0
09/25
11/27
83/3
89/2
31/12
51/11
85/9
72/9
LSD
007/0
003/0
1
67/0
67/0
34/0
1
1
1
67/0

3-10 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات آناتومي ساقه
همانطور که در جدول (3-20، 3-21 و 3-22) مشاهده ميشود خويشآميزي به طور معنيداري بر روي کل صفات آناتومي به جز طول سلول اپيدرم پشتي و شکمي، نسبت طول به عرض سلول اپيدرم پشتي و شکمي، تعداد دستجات آوندي و متوسط قطر کلانشيم به ترتيب با ميزان 89/5، 67/5، 30/5، 64/3 و 07/2 درصد تأثيرگذار بود. مقادير مثبت پسروي خويشآميزي بيانگر آن است که تودههاي آزاد گرده افشان داراي ميانگين صفت بالاتري از تودههاي خودگرده افشان ميباشند در حاليکه مقدار منفي پسروي ناشي از خويشآميزي عکس اين مطلب را نشان ميدهد.
طبق برآورد بدستآمده خويشآميزي تأثير متفاوتي بر ميانگين صفات داشت. ميانگين تمامي صفات مورد مطالعه بجز صفات فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي( 8/56- درصد) و کانال ترشحي (5/13-) مثبت بود اين نتايج نشان ميدهد که خويشآميزي باعث افزايش ميانگين صفات فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي و کانال ترشحي شده است، در صورتيکه ميانگين بقيه صفات در اثر خويشآميزي کاهش پيدا کردند. همچنين مقدار پسروي خويشآميزي در صفات عرض روزنه، فاصله آوندهاي کوچک تا اپيدرم و شاخص روزنهاي به ترتيب با ميزان 70/83، 60/82 و 40/83 درصد بيش از صفات ديگر مشاهده شد.
در بين تودههاي مورد مطالعه، خويشآميزي بر روي صفات عرض سلول اپيدرمي شکمي، طول سلول اپيدرمي شکمي، متوسط قطر کلانشيم و تعداد لايههاي اپيدرمي به ترتيب در تودههاي همدان، لهستان، کرج و سميرم تأثيري نشان نداد. در حاليکه خويشآميزي سبب بيشترين تأثير مثبت روي صفات ضخامت کوتيکول پشتي در تودههاي اصفهان و انگلستان، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي در تودههاي لهستان وسميرم و سبب بيشترين تأثير منفي روي صفات طول ستون اسکلرانشيمي در توده شيروان و شاخص روزنهاي در توده تهران شد.

جدول 3-20: نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودههاي رازيانه براي صفات آناتوميک مرتبط با ساقه
توده
ضخامت ساقه
تعداد دستجات آوندي
طول سلول اپيدرمي پشتي
عرض سلول اپيدرمي پشتي
ضخامت کوتيکول پشتي
طول سلول اپيدرمي شکمي
عرض سلول اپيدرمي شکمي
طول روزنه

ضخامت کوتيکول شکمي
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
تبريز
37/21
7/6
75/9-
13/39
14/57
07/73
85/2
37/39
93/10
4/57
ياسوج
45/49
5/7
5/7
77/34
25
33/8
25/6
05/41
56/10
21/65
کاشان
3/29
6
5/3
51/18
33/33
38/15
44/3-
64/36
59/12
1/73
سميرم
82/43
61/11
93/11
66/16
61/84
33/8
07/23-
55/38
67/9
14/11
کرمان
09/10
1/7
92/4
9/40
14/57
66/66-
12/16
96/50
11/13
2/01
همدان
22/43
4/5
39/8
25
14/57
50-
00/0
09/35
34/10
0/24
تهران
3/22
14/3
25/4
09/38
50
50-
02/39
61/39
22/13
4/23
بوشهر
88/47
04/3
94/2
27/27
33/33
33/33
4/80
33/47
39/16
-20/77
نهاوند
53/25
2/3
37/4
9/40
14/57
50
66/46
09/45
11/13
18/43
شيراز
4/37
1/12
51/5
78/34
5/62
80-
88/38
87/47
39/16
3/84
اردبيل
22/14
2/3
05/4
01/79
75
75-
30/41
74/40
13
-9/89
کرج
23/48
37/9
78/8
25
42/71
25-
55/87
48/36
12/38
9/90
پاوه
56/45
91/4
59/5
46/77
33/33
20-
24/85
1/41
31/4-
3/26
ورامين
4/36
13/21
18/5
85/42
33/33
66/66-
90/87
79/53
82/12
9/30
اصفهان
42/37
97/32
07/10
76/11
90-
66/66-
88/47
65/31
22/13
4/63
اروپا
42
09/1
82/7
33/8
40-
88/38
87/73
04/41
27/4
6/54
شيروان
49/26
6/7
45/11
01/79
66/66
77/77
82/22
17/52
70/13
8/89
يزد
26/61
42/5
37/4
39/17
33/33
25/56
23/68
45
7/62
8/55
لهستان
29/16
72/3
00/0
32
53/61
76/30
84/15
46/95
13/82
0/16
انگلستان
58/47
45/1
77/9
66/36
90-
86/60
82/31
43/1
12/8
-2/87
گناباد
8/46
62/5
64/7
63/13
80-
75/43
88/16
39/26
16/15
9/56
مشهد
87/52
76/6
45/2
5/37
40-
33/53
61/90
67/68
14/75
13/99
آلباني
48/44
87/2
76/14
04/19
5/37
48/80
49/05
67/13
12/06
9/97
ميانگين
94/36
13/8
89/5
59/34
73/31
67/5
14/50
68/44
12/80
5/30

جدول3-21: ادامه نتايج حاصل از برآورد ميزان پسروي خويشآميزي در تودهاي رازيانه براي صفات آناتوميک مرتبط با ساقه
توده
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي
تعداد دستجات آوندي بزرگ
عرض ستون اسکلرانشيمي
متوسط قطر کلانشيم
تعداد کانال ترشحي
متوسط طول غلافهاي آوندي
متوسط عرض غلافهاي آوندي
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
قطر دهانه آوند چوبي
تبريز
60/26
72./5
17/64
17/20
-15/67
-15/38
60/27
64/19
48/41
56/16
ياسوج
17/33
53/48
4/45
41/17
-12/85
-9/52
63/81
60/31
46/9
34/66
کاشان
32/24
-57/69
37/52
46/49
-5/63
4/47
66/26
61/74
47/84
35/06
سميرم
34/17
56/25
9/07
63/71
-6/33
-44/26
65/64
61/21
47/18
33/76
کرمان
-57/65
15/38
12/15
43/63
-4/41
-11/84
66/87
66/53
50/86
36/84
همدان
8/39
-59/09
64/30
72/41
0/00
-28/24
67/16
64/28
51/07
59/74
تهران
29/86
-41/17
35/52
62/80
6/01
-8/49
69/67
67/52
52/34
46/15
بوشهر
22/13
57/14
29/04
61/90
22/79
-4/61
72/58
74/41
53/62
40/24
نهاوند
-15/15
33/73
-2/17
88/65
122/05
-5/50
84/21
80/32
63/29
59/04
شيراز
77/84
-15/38
27/01
64/39
71/75
-8/70
78/03
72/67
58/84
53/26
اردبيل
-59/06
-58/82
45/20
68/50
-15/18
-13/81

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، لايه، مزوکارپ Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خويشآميزي، آوندي، غلافهاي