دانلود پایان نامه ارشد با موضوع and، of، p.، the

دانلود پایان نامه ارشد

Business & Society, 1991, 38 (3): p. 268-295.
[60] Hediger, W., Welfare and Capital-Theoretic Foundations of Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability. The Journal of Socio-Economics, 2010, 39: p.518–526.
[61] Visser, W., Matten, D., Pohl, M., and Tolhurst, N., The A-Z of Corporate Social Responsibility. 2010, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
[62] McWilliams, A., and Siegel, D., Corporate social responsibility and financial performance: Correlation or misspecification? Strategic Management Journal, 2000, 21: p. 603-609.
[63] Waddock, S., and Graves, S., The corporate social performance-financial performance link. Strategic Management Journal, 1997, 18: p. 303-319.
[64] Wright, P., and Ferris, S., Agency conflict and corporate strategy: The effect of divestment on corporate value. Strategic management Journal, 1997, 18: p. 77-83.
[65] McWilliams, A. and Siegel, D., Corporate social responsibility: a theory of the firm perspective. Academy of Management Review, 2001, 26 (1): p. 117-27.
[66] Weber, M., The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Company-Level Measurement Approach for CSR. European Management Journal, 2008, 26: p. 247– 261
[67] Russo, M. V., and Fouts, P. A., A resource-based perspec-tive on corporate environmental performance and prof-itability. Academy of Management Journal, 1997, 40: p. 534-559.
[68] Jensen, M. C., Takeovers: Their causes and consequences. Journal of Economic Perspectives, 1988, 2(1): p. 21-44.
[69] Pedersen, E. R., Making Corporate Social Responsibility (CSR) Operable: How Companies Translate Stakeholder Dialogue into Practice. Business and Society Review, 2006, 111(2): p. 137–163
[70] Campbell, J. L., Why would corporations behave in socially responsible ways? Institutional theory of corporate social responsibility. Academy of Management Review, 2007, 32(3): p. 946–967.
[71] Frooman, J., Stakeholder influence strategies, PhD thesis, 2002, University of Pittsburg.
[72] Mitchell, R. K., Agle, B. R., and Wood, D., Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. Academy of Management Review, 1997, 22(4): p. 853-886
[73] Halcro, K., Stakeholders: a source of competitive advantage? An analysis of the influence of stakeholders on the strategies of independent, rural, Scottish museums during their organizational life cycle. PhD thesis. 2008, Queen Margaret University
[74] Mason, K.J. and Gray, R., Stakeholders in a hybrid market; the example of air business passenger travel, European Journal of Marketing, 1999, 33(9/10): p. 844-858
[75] Walker, D., Client/customer or stakeholder focus? ISO 14000 EMS as a construction industry case study, The TQM Magazine, 2000, 12(1): p. 18-25
[76] Rodgers, W., and Gago, S., Stakeholder influence on corporate strategies over time, Journal of Business Ethics, 2004, 52: p. 349-363.
[77] Jones, T. W., and Wicks, A. C., Convergent Stakeholder Theory, Academy of Management Review, 1999, 24(2): p. 206-221.
[78] Jones, T. M., Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics, Academy of Management Review, 1995, 20(2): p. 404-437.
[79] Argandona, A., The stakeholder theory and the common good, Journal of Business Ethics. 1998, 17(9/10): p. 1093-1102.
[80] Freeman, R. E. and Reed, D., stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance, California Management Review, 1993, 25(3): p. 88 -106
[81] Carroll, A. B., Business and society: Ethics and stakeholder management. 1989, Cincinnati: South-Western Publishing.
[82] Frooman, J., Stakeholder Influence Strategies. Academy of Management Review, 1999, 24(2): 191-205.
[83] Friedman, A. and Miles, S., Developing stakeholder theory, Journal of Management Studies, 2002, 39(1): p. 1-21.
[84] Clarkson, Max. B. E., A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, Academy of Management Review, 1995, 20(1): p. 92-117.
[85] Savage, G., Nix, T., Whitehead, C., and Blair, J., Strategies for assessing and managing organisational stakeholders, Academy of Management Executive, 1991, 5(2): p. 61-75.
[86] Hill, C. W. L. and Jones, T. M., Stakeholder-Agency Theory, Journal of Management Studies, 1992, 29 (2): p. 131-154
[87] Jawahar, I.M. and McLaughlin, G., Toward a descriptive stakeholder theory: an organizational life cycle approach, Academy of Management review, 2001, 26(3): p. 397-414.
[88] Freeman, R. E., Wicks, A. C., and Parmar, B., Stakeholder theory and “The Corporate Objective Revisited”. Organization Science. 2004, 15(3): p. 364-369.
[89] Rowley, T. J., and Moldoveanu, M., When will stakeholder groups act? An interest- and identity-based model of stakeholder group mobilization. Academy of Management Review, 2003, 28(2): p. 204-219.
[90] Marcoux, A. M., A fiduciary argument against stakeholder theory. Business Ethics Quarterly, 2003, 13(1), p. 1-24.
[91] Post, J.E., Preston, L.E. and Sachs, S., Redefining the Corporation, Stakeholder Management and Organizational Wealth. 2002, Stanford, CT: Stanford University Press.
[92] Goodpaster, K., Business and stakeholder analysis. Business Ethics Quarterly, 1991, 1: p. 53-74.
[93] Carroll, G. R., A sociological perspective on why firms differ. Strategic Management Journal, 1993, 14: p. 237-250.
[94] Andriof, J., Waddock, S., Husted, B. and Rahman, S.S. (Eds.), Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Responsibility and Engagement. 2002, Sheffield: Greenleaf.
[95] Morsing, M., and Schultz, M., Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies. Business Ethics: A European Review, 2006, 15(4): p. 323-338
[96] Johnson-Cramer, M.E., Berman, S.L. and Post, J.E. ‘Re-examining the concept of ‘‘stakeholder management’’ ’. In Andriof, J., Waddock, S., Husted, B. and Rahman, S.S. (Eds.), Unfolding Stakeholder Thinking: Relationships, Communication, Reporting and Performance: 145–161. 2003, Sheffield: Greenleaf.
[97] Grunig, J.E. and Hunt, T., Managing Public Relations. Fort Worth, 1984, TX: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
[98] Frow, P., and Payne, A., stakeholder Perspective of the Value Proposition Concept. European Journal of Marketing, 2011, 45(1/2): p. 223-240
[99] Graf, L., Incompatibilities of the low-cost and network carrier business models within the same airline grouping, Journal of Air Transport Management, 2005, 11: p. 313–327.
[100] Morris, M., Schindehutte, M., and Allen, J., The Entrepreneur’s Business Model: Toward a Unified Perspective. Journal of Business Research, 2005, 58(6), p. 726-735.
[101] Doz, Y. L., and Kosonen, M., Embedding Strategic Agility: A Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal. Long Range Planning, 2010, 43: p. 227-246.
[102] Magretta, J., Why business models matter. Harvard Business Review, 2002, 80, p. 86–92.
[103] Itami, H., and Nishino, K., Killing Two Birds with One Stone, Profit for Now and Learning for the future, long range planning, 2010, 43: p. 364-369.
[104] Reuver, M., and Haaker, T., Designing viable business models for context-aware mobile services, Telematics and Informatics, 2009, 26: p. 240–248.
[105] Alt, R., and Zimmermann, H. D., Preface: Introduction to Special Section – Business Models. Electronic Markets, 2001, 11(1): p. 3–9.
[106] Knox, S., and Maklan, S., Corporate Social Responsibility: Moving Beyond Investment Towards Measuring Outcomes. European Management Journal, 2004, 22(5): p. 508–516.
[107] Christensen, C. M., The past and future of competitive advantage. MIT Sloan Management Review, 2001, 42 (2): p. 105-109.
[108] Chen, C. H., The major components of corporate social responsibility, Journal of Global Responsibility, 2011, 2(1): p. 85-99.
[109] Powell S. M., The Nexus between Ethical Corporate Marketing, Ethical Corporate Identity and Corporate Social Responsibility: An Internal Organisational Perspective .European Journal of Marketing, 2011, 45(9/10): p. 1365-1379
[110] Zook, C., and Allen, J., The Great Repeatable Business Model, Harvard Business Review. November 2011.
[111] Teece, D. J., Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 2010, 43(2–3): p. 172-194
[112] Whitfield, J, and Dioko, L. A.N., Discretionary corporate social responsibility: introducing the GREENER VENUE, International Journal of Event and Festival Management, 2011, 2(2): p. 170-183
[113] Bird, R., Hall, A.D., Momente, F. and Reggiani, F., What corporate social responsibility activities are valued by the market? Journal of Business Ethics, 2007, 76(2): p. 189-206.
[114] Hedman, J, and Kalling, T., The business model concept: theoretical under-pinnings and empirical illustrations. European Journal of Information Systems, 2003, 12 (1): p. 49–59.
[115] Loock, M., Going beyond Best Technology and Lowest Price: on Renewable Energy Investors’ Preference for Service-Driven Business Models. Energy Policy, January 2012, 40.
[116] Osterwalder, A., and Pigneur, Y., Business Model Generation. 2010, New Jersey: John Wiley & Sons.
[117] Vaaland, T.I., Heide, M. and Grønhaug, K., Corporate social responsibility: investigating theory and research in the marketing context”, European Journal of Marketing, 2008, 42 (9/10): p. 927-53.
[118] Lanning, M., and Micheals, E., A Business is a Value Delivery System, McKinsey Staff Paper, July 1988.
[119] Eccles, R. G., Perkins, K. M., and Serafeim, G., How to Become a Sustainable Company, MIT Sloan Management Review, 2012, 53(4).
[120] Ioannou, I., and Serafeim, G., The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendations, Working Paper 11-017, Harvard Business School, August 2010.
[121] Kanter, R. M., How to Do Well and Do Good: the Key to Achieving both of Those Goals Together? Integrate Societal Benefits with Company Strategy, MIT Sloan Management Review, 2010, 52(1).
[122] Tashakkori, A. and Teddlie, C., Mixed Methodology: Combining

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، مزیت رقابتی، اعتبار برند، استراتژی ها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت از مصرف کننده، شرکت های تولید کننده، تحقیق و توسعه، نیروی انسانی