دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 002/0، 001/0، b032/0

دانلود پایان نامه ارشد

**68/11
ns03/0
**05/0
**09/0
**02/0
**01/0
**001/0
**003/0
**72/2
**074/0
خطاي آزمايشي
46
077/0
58/1
007/0
006/0
001/0
001/0
002/0
003/0
001/0
203/0
002/0
ضريب تغييرات (%)

86/26
11/7
28/7
84/19
84/19
11/19
35/14
88/4
11/4
58/1
69/21
n.s، * و** به ترتيب عدم معنيداري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد.

جدول3-9: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک دمبرگ براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي
تعداد دستجات آوندي بزرگ
عرض ستون اسکلرانشيمي
متوسط قطر کلانشيم
تعداد کانال ترشحي
متوسط طول غلافهاي آوندي
متوسط عرض غلافهاي آوندي
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
قطر دهانه آوند چوبي
عرض روزنه
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم
تکرار
2
ns03/0
ns104/0
ns001/0
ns004/0
ns911/0
ns009/0
ns004/0
ns01/0
ns008/0
ns01/0
ns02/0
ژنوتيپ
22
**003/0
**97/143
*004/0
**001/0
**66/102
*019/0
ns049/0
**007/0
**001/0
*001/0
**002/0
تکرار*ژنوتيپ
44
01/0
17/2
002/0
001/0
341/2
003/0
001/0
005/0
002/0
004/0
003/0
حالت گردهافشاني
1
**001/0
**10/645
**002/0
**007/0
**177/256
**191/0
**126/0
**049/0
**165/0
**013/0
**062/0
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
**003/0
**28/20
**003/0
**009/0
**94/106
**018/0
**004/0
**066/0
**001/0
**001/0
**001/0
خطاي آزمايشي
46
002/0
03/2
004/0
002/0
19/6
003/0
002/0
001/0
006/0
004/0
007/0
ضريب تغييرات (%)

84/7
23/11
12/3
35/14
34/4
4
59/10
81/5
34/13
78/8
22/19
n.s، * و** به ترتيب عدم معنيداري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد.

جدول3-10: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک دمبرگ براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي
تعداد لايههاي اپيدرمي
شاخص روزنهاي
تراکم روزنهاي
نسبت طول به عرض روزنه
تکرار
2
ns006/0
ns008/0
ns077/0
ns01/0
ns06/0
ns094/0
ns007/0
ژنوتيپ
22
*007/0
ns003/0
**59/150
**64/37
ns02/0
ns94/37
ns01/0
تکرار*ژنوتيپ
44
006/0
002/0
14/2
537/0
02/0
393/0
001/0
حالت گردهافشاني
1
**008/0
**073/0
**57/517
**39/129
**08/0
**79/301
**06/0
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
**004/0
**01/0
**37/30
**59/7
**01/0
**88/7
**016/0
خطاي آزمايشي
46
002/0
003/0
93/1
484/0
001/0
4/0
002/0
ضريب تغييرات (%)

22/19
55/6
87/24
78/8
36/10
37/7
33/11
n.s، * و** به ترتيب عدم معنيداري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد.

جدول3-11: مقايسه ميانگين صفات آناتومي دمبرگ تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
ضخامت دمبرگm)µ(
تعداد دستجات آوندي
طول سلول اپيدرمي پشتيm)µ(
عرض سلول اپيدرمي پشتيm)µ(
ضخامت کوتيکول پشتيm)µ(
طول سلول اپيدرمي شکميm)µ(

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
b48/2
ab20/2
b33/34
b33/32
c123/0
bc116/0
c025/0
b023/0
c012/0
b006/0
d013/0
c016/0
ياسوج
c29/1
c981/0
c22
e33/19
b158/0
b142/0
ab062/0
b024/0
ab031/0
cd004/0
b032/0
c012/0
کاشان
bc15/2
bc10/1
c22
d66/23
a171/0
ab166/0
ab078/0
b027/0
a039/0
b007/0
a040/0
c013/0
سميرم
b35/2
ab20/2
bc66/28
c28
a176/0
a179/0
a088/0
b024/0
a044/0
a012/0
a040/0
c012/0
کرمان
bc18/2
bc15/1
bc28
c33/27
b142/0
b133/0
b042/0
b022/0
b021/0
b006/0
c022/0
d003/0
همدان
b36/2
ab20/2
cd33/18
e66/17
bc131/0
bc127/0
b037/0
c015/0
b018/0
b007/0
cd019/0
d003/0
تهران
ab64/2
a34/2
c33/21
e33/19
b141/0
b139/0
b040/0
b021/0
b020/0
b006/0
c021/0
d006/0
بوشهر
b36/2
a32/2
c22
e66/19
bc136/0
bc127/0
b036/0
b022/0
b018/0
cd004/0
cd019/0
d004/0
نهاوند
b35/2
b22/1
b31
b33/30
bc137/0
bc112/0
b041/0
b022/0
b020/0
c005/0
c021/0
c013/0
شيراز
ab70/2
b70/1
b33/30
e33/19
b145/0
b130/0
b047/0
b023/0
b023/0
b006/0
c024/0
d005/0
اردبيل
bc18/2
bc17/1
c33/20
e66/19
b148/0
b138/0
b053/0
a081/0
b026/0
b007/0
c027/0
d004/0
کرج
ab55/2
b55/1
c33/21
e33/20
b148/0
b133/0
b052/0
bc016/0
b026/0
c005/0
c024/0
d006/0
پاوه
b48/2
b48/1
c33/20
e66/19
b143/0
b134/0
b045/0
bc017/0
b022/0
b007/0
c023/0
d004/0
ورامين
ab57/2
b57/1
c66/23
e33/20
bc135/0
b148/0
b041/0
b020/0
b020/0
b007/0
c021/0
d003/0
اصفهان
ab88/2
a31/2
cd33/19
e66/18
c129/0
c104/0
b034/0
bc017/0
b017/0
b008/0
cd018/0
d005/0
اروپا
ab69/2
b69/1
c33/21
e33/19
a179/0
a173/0
a086/0
b024/0
a043/0
b006/0
a044/0
c018/0
شيروان
a02/3
ab02/2
c66/21
e33/20
bc131/0
bc11/0
b048/0
bc018/0
b024/0
b006/0
c025/0
b036/0
يزد
b53/2
ab03/2
d33/17
f66/16
ab160/0
b140/0
ab063/0
b023/0
ab031/0
a011/0
b032/0
c016/0
لهستان
b40/2
b40/1
b66/35
b33/33
b152/0
bc122/0
ab060/0
b025/0
ab031/0
b008/0
b032/0
c013/0
انگلستان
b48/2
b48/1
a46
a66/45
a174/0
b134/0
ab067/0
b030/0
ab033/0
a013/0
b034/0
b023/0
گناباد
b50/2
ab10/2
c66/23
d66/22
a170/0
b143/0
ab067/0
b022/0
ab033/0
c005/0
b034/0
c016/0
مشهد
ab61/2
b61/1
cd66/19
e33/20
c122/0
cd098/0
ab066/0
bc016/0
c014/0
c005/0
d015/0
c015/0
آلباني
b45/2
ab22/2
c33/23
d66/22
b149/0
b139/0
b049/0
b021/0
b024/0
b008/0
c025/0
a041/0
ميانگين
44/2
74/1
85/24
59/21
147/0
133/0
056/0
024/0
025/0
006/0
026/0
012/0
LSD
05/0
09/0
1
1
002/0
006/0
007/0
001/0
006/0
001/0
002/0
006/0

جدول3-12: مقايسه ميانگين صفات آناتومي دمبرگ تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
عرض سلول اپيدرمي شکمي m)µ(
طول روزنهm)µ(
ضخامت کوتيکول شکمي m)µ(
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتيm)µ(
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکميm)µ(
متوسط طول ستون اسکلرانشيميm)µ(

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
d013/0
b016/0
c035/0
cd021/0
c127/0
bc022/0
b128/0
bc092/0
765/0ab
bc112/0
123/0b
bc042/0
ياسوج
b032/0
b012/0
c032/0
c031/0
bc151/0
b041/0
b123/0
ab111/0
357/0c
b114/0
086/0c
ab055/0
کاشان
a040/0
b013/0
c029/0
cd022/0
b161/0
b049/0
b127/0
ab119/0
459/0b
ab139/0
041/0d
ab069/0
سميرم
a045/0
b012/0
cd026/0
cd021/0
b166/0
a054/0
b134/0
a124/0
474/0b
a144/0
096/0c
a074/0
کرمان
c021/0
cd003/0
c031/0
cd025/0
bc155/0
b031/0
b126/0
ab101/0
096/0e
ab121/0
046/0d
ab051/0
همدان
cd019/0
cd003/0
c028/0
cd020/0
bc151/0
bc028/0
b123/0
b098/0
131/0d
b118/0
042/0d
b048/0
تهران
c021/0
c006/0
c041/0
c032/0
bc154/0
b032/0
b121/0
ab100/0
144/0d
ab122/0
037/0de
ab055/0
بوشهر
cd019/0
c004/0
b148/0
b078/0
bc150/0
bc028/0
b122/0
b098/0
131/0d
b118/0
028/0e
b047/0
نهاوند
c021/0
b012/0
c045/0
c033/0
bc153/0
b032/0
b122/0
ab103/0
264/0c
ab120/0
083/0c
ab050/0
شيراز
c024/0
c005/0
c036/0
cd028/0
b165/0
b033/0
b123/0
ab102/0
158/0d
ab128/0
041/0d
ab058/0
اردبيل
c027/0
c004/0
c046/0
c033/0
b162/0
b036/0
a181/0
ab106/0
093/0e
ab126/0
071/0cd
ab056/0
کرج
c027/0
c005/0
ab217/0
ab156/0
bc148/0
b031/0
cd116/0
ab106/0
116/0d
ab126/0
037/0d
ab053/0
پاوه
c023/0
c005/0
b183/0
ab177/0
b163/0
b032/0
c117/0
ab102/0
127/0d
ab122/0
048/0d
ab052/0
ورامين
c021/0
c006/0
ab215/0
a198/0
bc145/0
b03/0
b121/0
ab100/0
115/0d
ab120/0
034/0de
b050/0
اصفهان
cd018/0
c004/0
ab217/0
ab165/0
bc139/0
a053/0
c117/0
b097/0
115/0d
b117/0
042/0d
b048/0
اروپا
a043/0
b018/0
a261/0
ab179/0
b173/0
a053/0
b124/0
a123/0
168/0d
a143/0
085/0c
a073/0
شيروان
c025/0
ab036/0
b135/0
b099/0
bc138/0
b035/0
c118/0
ab104/0
267/0c
ab134/0
231/0a
ab054/0
يزد
b032/0
b016/0
c038/0
cd024/0
b160/0
b041/0
b123/0
ab111/0
427/0b
b115/0
065/0cd
ab061/0
لهستان
b032/0
b013/0
b183/0
c045/0
b164/0
b033/0
b125/0
ab112/0
174/0d
ab131/0
067/0cd
ab062/0
انگلستان
b034/0
ab023/0
b164/0
b079/0
b174/0
b041/0
b130/0
ab113/0
143/0d
ab133/0
086/0c
ab063/0
گناباد
b034/0
b016/0
ab245/0
ab134/0
b163/0
b043/0
b122/0
ab113/0
167/0d
bc112/0
094/0c
ab062/0
مشهد
cd015/0
b015/0
c063/0
c032/0
ab229/0
bc024/0
cd116/0
b094/0
247/0c
b114/0
085/0c
b044/0
آلباني
c025/0
a041/0
c053/0
c041/0
a283/0
b034/0
c118/0
ab104/0
777/0a
ab124/0
082/0c
ab054/0
ميانگين
026/0
013/0
119/0
072/0
036/0
836/0
036/0
096/0
257/0
123/0
07/0
055/0
LSD
002/0
001/0
003/0
003/0
005/0
008/0
001/0
005/0
01/0
002/0
004/0
002/0

جدول3-13: مقايسه ميانگين صفات آناتومي دمبرگ تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
تعداد دستجات آوندي بزرگ
عرض ستون اسکلرانشيميm)µ(
متوسط قطر کلانشيمm)µ(
تعداد کانال ترشحي
متوسط طول غلافهاي آونديm)µ(
متوسط عرض غلافهاي آونديm)µ(

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، کمترين، آوندي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، c33/5، لايه