دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 001/0، c005/0، اپيدرمي

دانلود پایان نامه ارشد

گردهافشاني
1
**003/0
**022/0
**61/804
**39/129
**006/0
**93/184
**001/0
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
**004/0
**001/0
**68/33
**59/7
**008/0
**42/8
**004/0
خطاي آزمايشي
46
003/0
001/0
9/0
484/0
001/0
226/0
002/0
ضريب تغييرات (%)

6/8
65/3
21/3
348/0
55/3
6/8
66/5
n.s، * و** به ترتيب عدممعني داري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد.

جدول3- 4: مقايسه ميانگين صفات آناتومي ساقه تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
ضخامت ساقه(mm)
تعداد دستجات آوندي
طول سلول اپيدرمي پشتيm)µ(
عرض سلول اپيدرمي پشتي m)µ(
ضخامت کوتيکول پشتيm)µ(
طول سلول اپيدرمي شکميm)µ(

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده
افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
b48/2
a95/1
b33/34
c32
c123/0
bc135/0
b023/0
c014/0
b007/0
b003/0
a026/0
a007/0
ياسوج
d29/1
d652/0
c22
d33/20
ab158/0
b146/0
b023/0
c015/0
c004/0
b003/0
b012/0
a011/0
کاشان
c15/2
b52/1
c22
d66/20
a171/0
a165/0
b027/0
a022/0
bc006/0
ab004/0
b013/0
a011/0
سميرم
bc35/2
c32/1
c66/28
cd33/25
a176/0
ab155/0
b024/0
a020/0
a013/0
b002/0
b012/0
a011/0
کرمان
c18/2
a96/1
c28
cd26
b142/0
bc135/0
b022/0
c013/0
b007/0
b003/0
c003/0
c005/0
همدان
bc36/2
c34/1
cd33/18
e33/17
bc131/0
cd120/0
c016/0
c012/0
b007/0
b003/0
c003/0
c005/0
تهران
b64/2
c25/1
c33/21
d66/20
b141/0
bc135/0
b021/0
c013/0
b008/0
ab004/0
c006/0
a009/0
بوشهر
bc36/2
c23/1
c22
d33/21
bc136/0
bc132/0
b022/0
b016/0
bc006/0
ab004/0
b012/0
a008/0
نهاوند
bc35/2
ab75/1
bc31
c30
bc137/0
bc131/0
b022/0
c013/0
b007/0
b003/0
b012/0
b006/0
شيراز
ab70/2
ab69/1
bc33/30
cd66/26
b145/0
bc137/0
b023/0
c015/0
b008/0
b003/0
c005/0
a009/0
اردبيل
bc18/2
a87/1
c33/20
d66/19
b148/0
b142/0
a081/0
b017/0
b008/0
b002/0
c004/0
c005/0
کرج
b55/2
c32/1
c33/21
d33/19
b148/0
bc135/0
c016/0
c012/0
b007/0
b002/0
c004/0
c005/0
پاوه
b48/2
c35/1
c33/20
d33/19
b143/0
bc135/0
a071/0
b016/0
bc006/0
ab004/0
c005/0
b006/0
ورامين
b57/2
ab66/1
c66/23
d66/18
bc135/0
c128/0
b021/0
c012/0
c004/0
a008/0
c003/0
c005/0
اصفهان
a88/2
a88/1
bc33/30
d33/20
bc129/0
d116/0
c017/0
c015/0
c005/0
a007/0
c003/0
c005/0
اروپا
b69/2
b56/1
c33/21
d19
a179/0
a165/0
b024/0
a022/0
bc006/0
b002/0
b018/0
a011/0
شيروان
a02/3
a22/2
c66/21
d20
bc131/0
d116/0
a081/0
b017/0
bc006/0
ab004/0
a036/0
a008/0
يزد
b53/2
d980/0
d33/17
e39/16
ab160/0
ab153/0
b023/0
a019/0
a013/0
ab005/0
b016/0
a007/0
لهستان
b40/2
ab70/1
b66/35
b33/34
ab152/0
ab152/0
b025/0
b017/0
b008/0
ab004/0
b013/0
a009/0
انگلستان
b48/2
c30/1
a46
a33/45
a174/0
ab157/0
b030/0
a019/0
a013/0
a009/0
a023/0
a009/0
گناباد
b50/2
c33/1
c66/23
d33/22
a170/0
ab157/0
b022/0
a019/0
c005/0
a009/0
b016/0
a009/0
مشهد
b61/2
c23/1
cd66/19
d33/18
c122/0
d119/0
c016/0
d010/0
c005/0
a007/0
b015/0
a007/0
آلباني
b45/2
c36/1
c33/23
d66/22
b149/0
cd127/0
b021/0
b017/0
b008/0
ab005/0
a041/0
a008/0
ميانگين
44/2
48/1
72/111
8/36
147/0
138/0
029/0
015/0
007/0
032/0
013/0
008/0
LSD
01/0
17/0
67/0
33/1
009/0
001/0
005/0
001/0
001/0
001/0
005/0
001/0

جدول3- 5: ادامه مقايسه ميانگين صفات آناتومي ساقه تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
عرض سلول اپيدرمي شکمي m)µ(
طول روزنهm)µ(
ضخامت کوتيکول شکميm)µ(
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتيm)µ(
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکميm)µ(
متوسط طول ستون اسکلرانشيميm)µ(

آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
تبريز
c035/0
a034/0
c127/0
b077/0
b128/0
ab114/0
d47/5
c22/5
ab765/0
ab304/0
b123/0
b034/0
ياسوج
c032/0
a030/0
b151/0
ab089/0
b123/0
ab110/0
b88/6
c39/5
bc375/0
ab310/0
c086/0
b040/0
کاشان
c029/0
a031/0
b161/0
a102/0
b127/0
ab111/0
c33/6
b22/6
b459/0
ab311/0
e026/0
b041/0
سميرم
cd026/0
a032/0
b166/0
a102/0
b124/0
ab112/0
ab 37/7
b22/6
b474/0
ab312/0
c096/0
b042/0
کرمان
c031/0
ab026/0
b155/0
b076/0
b122/0
ab106/0
c46/6
b33/6
d196/0
ab309/0
e026/0
c022/0
همدان
c028/0
ab028/0
b151/0
ab098/0
bc116/0
ab104/0
ab02/8
a8
d131/0
b120/0
e022/0
b035/0
تهران
c041/0
ab025/0
b154/0
ab093/0
b121/0
ab105/0
c61/6
b33/6
d144/0
b101/0
ef017/0
c024/0
بوشهر
b148/0
ab029/0
b150/0
b079/0
b122/0
b102/0
c21/6
ab50/7
d131/0
b102/0
e028/0
cd012/0
نهاوند
c045/0
ab024/0
b153/0
ab084/0
b122/0
ab106/0
c13/6
c5
c264/0
ab304/0
c083/0
a055/0
شيراز
c036/0
b022/0
b165/0
ab086/0
b123/0
b102/0
c24/6
b6
d158/0
bc035/0
e026/0
b030/0
اردبيل
c046/0
ab027/0
b162/0
ab096/0
a181/0
ab107/0
e82/1
d2
d193/0
ab307/0
ef017/0
b027/0
کرج
ab217/0
ab027/0
bc148/0
ab094/0
bc116/0
ab112/0
a88/8
a8
c216/0
a320/0
ef017/0
c022/0
پاوه
b183/0
ab027/0
b163/0
ab096/0
b117/0
a121/0
ab27/8
a8
c227/0
ab301/0
e028/0
b036/0
ورامين
ab215/0
ab026/0
bc145/0
b067/0
b121/0
b102/0
c34/6
c75/5
e015/0
c011/0
d034/0
b036/0
اصفهان
ab217/0
ab025/0
bc139/0
ab095/0
b117/0
ab105/0
ab 34/7
ab7
e015/0
c011/0
d044/0
b035/0
اروپا
a261/0
a032/0
b173/0
a102/0
b124/0
ab112/0
ab49/7
ab7
d168/0
ab312/0
d058/0
b042/0
شيروان
b135/0
ab024/0
bc138/0
bc066/0
b118/0
ab107/0
ab31/7
b66/6
c268/0
ab301/0
a231/0
c020/0
يزد
c038/0
ab029/0
b160/0
ab088/0
b123/0
ab109/0
b78/6
b2/6
b427/0
ab309/0
d065/0
b039/0
لهستان
b183/0
ab029/0
b164/0
ab087/0
b125/0
ab106/0
c01/6
b6
c274/0
ab313/0
d067/0
b032/0
انگلستان
b164/0
ab029/0
b174/0
ab099/0
ab130/0
ab109/0
c27/6
b45/6
d143/0
b209/0
c086/0
b039/0
گناباد
ab245/0
ab029/0
b163/0
ab099/0
b122/0
ab109/0
ab74/7
ab7
c267/0
ab309/0
c094/0
b039/0
مشهد
c063/0
ab024/0
a229/0
b074/0
bc116/0
ab104/0
ab 36/7
b33/6
c247/0
b132/0
c085/0
b045/0
آلباني
c053/0
ab027/0
a283/0
ab093/0
b121/0
b102/0
ab02/7
b32/6
a777/0
ab305/0
c082/0
b037/0
ميانگين
107/0
027/0
163/0
089/0
129/0
107/0
71/6
04/6
275/0
232/0
062/0
034/0
LSD
003/0
001/0
002/0
003/0
002/0
002/0
43/0
45/0
012/0
007/0
005/0
01/0

جدول3- 6: ادامه مقايسه ميانگين صفات آناتومي ساقه تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
طول اسکلرانشيم حاشيهاي m)µ(
قطر دهانه آوند چوبيm)µ(
عرض روزنهm)µ(
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرمm)µ(
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتيm)µ(
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکميm)µ(

آزاد گرده افشان
خودگرده
افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده
افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده
افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده
افشان
آزاد گرده افشان
خودگرده
افشان
تبريز
bc221/0
ab114/0
b073/0
bc032/0
bc221/0
ab032/0
b310/0
b057/0
cd569/0
0/122d
e584/0
0/427d
ياسوج
bc226/0
a120/0
b075/0
ab049/0
bc226/0
ab035/0
b313/0
ab060/0
c610/0
0/22cd
d605/0
0/33e
کاشان
b232/0
a121/0
b077/0
a050/0
bc232/0
a040/0
b316/0
b059/0
c673/0
0/331c
d639/0
0/43d
سميرم
b231/0
a122/0
b077/0
a051/0
bc231/0
a046/0
b315/0
ab061/0
c665/0
0/49bc
d632/0
0/331e
کرمان
b230/0
b113/0
b076/0
ab048/0
bc230/0
ab033/0
b315/0
b054/0
c650/0
0/318c
d641/0
0/528c
همدان
b233/0
ab114/0
b077/0
bc031/0
bc233/0
a041/0
b316/0
b052/0
c682/0
0/222cd
d641/0
0/533c
تهران
b235/0
b112/0
b078/0
ab042/0
bc235/0
a039/0
b317/0
c044/0
c709/0
0/216cd
d654/0
0/433d
بوشهر
b248/0
ab115/0
ab082/0
ab049/0
b248/0
ab035/0
ab324/0
ab062/0
ab835/0
0/321c
c717/0
0/635b
نهاوند
a316/0
ab116/0
a105/0
ab043/0
a316/0
a041/0
a358/0
b059/0
a51/1
0/217cd
a05/1
0/641b
شيراز
ab277/0
ab114/0
ab092/0
ab043/0
ab277/0
ab037/0
ab338/0
b056/0
ab12/1
0/512b
b862/0
0/742a
اردبيل
ab265/0
ab117/0
ab088/0
a051/0
ab265/0
ab038/0
ab332/0
bc049/0
ab1
0/215cd
b802/0
0/438d
کرج
b233/0
ab116/0
b077/0
ab049/0
bc233/0
a046/0
b316/0
a066/0
c682/0
0/318c
d641/0
0/533c
پاوه
b238/0
ab116/0
b079/0
ab048/0
bc238/0
ab038/0
b319/0
b053/0
bc733/0
0/523b
d666/0
0/642b
ورامين
b228/0
ab115/0
b076/0
ab043/0
bc228/0
a047/0
ab331/0
c043/0
ab987/0
0/715a
d615/0
0/431d
اصفهان
ab263/0
ab115/0
ab087/0
ab047/0
ab263/0
ab036/0
ab331/0
b055/0
ab987/0
0/519b
c793/0
0/533c
اروپا
b238/0
a122/0
b079/0
a054/0
bc238/0
a044/0
b319/0
ab062/0
bc732/0
0/424bc
d666/0
0/541c
شيروان
b246/0
ab115/0
ab082/0
ab046/0
b246/0
a039/0
ab323/0
b058/0
b819/0
0/418bc
c709/0
0/432d
يزد
b244/0
ab117/0
ab081/0
ab049/0
b244/0
a045/0
ab322/0
c044/0
bc792/0
0/317c
d696/0
0/438d
لهستان
b234/0
ab119/0
b078/0
ab047/0
bc234/0
a044/0
b317/0
b059/0
c699/0
0/417bc
d649/0
0/337e
انگلستان
b239/0
ab119/0
b079/0
b038/0
bc239/0
a039/0
b319/0
b057/0
bc744/0
0/518b
d672/0
0/639b
گناباد
b243/0
ab118/0
ab081/0
a054/0
b243/0
ab038/0
ab321/0
b056/0
bc786/0
0/419bc
d693/0
0/728ab
مشهد
b235/0
ab114/0
b078/0
ab048/0
bc235/0
ab035/0
b317/0
b058/0
c704/0
0/322c
d652/0
0/144f
آلباني
b233/0
ab116/0
b077/0
ab044/0
bc233/0
ab037/0
b316/0
ab062/0
bc712/0
0/525b
b821/0
0/532c
ميانگين
241/0
116/0
08/0
04/0
242/0
039/0
321/0
055/0
799/0
0/362
609/0
0/49
LSD
006/0
001/0
013/0
001/0
004/0
001/0
002/0
001/0
016/0
08/0
009/0
01/0

ادامه جدول3-7: مقايسه ميانگين صفات آناتومي ساقه تودههاي مورد مطالعه رازيانه
توده
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي
تعداد لايههاي اپيدرمي
شاخص

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ميکرومتر)، تودههاي، کمترين Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اپيدرمي، کمترين، آوندي