دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گونه شناسی، زیست محیطی، جغرافیای انسانی، توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگری مذهبی و زیارتی
_ گردشگری بازرگانی و تجاری
_ گردشگری سیاسی
این گونه شناسی گردشگری علاوه بر تاکید بر انگیزه گردشگر، روند دوسویه مسافرت های گردشگری مابین مبدا و مقصد را در نظر گرفته است. از این دست گونه شناسی ها پیرامون گردشگری فراوان و هریک پوشش دهنده یکی از جنبه های گوناگون گردشگری است. اما وجه مشترک تمامی این گونه شناسی ها عامل انسانی است که همواره به منظورهای مختلف از زیستگاه اصلی خود خارج می شود تا در مکانی دیگر و سرزمینی نو، تنوع و یا تعالی در زندگی خویش ایجاد کند. هرچند که عوامل مختلفی برای گونه شناسی گردشگری به کار گرفته شده است ولی می توان با شناخت انگیزه های گوناگون و با در نظر گرفتن تعاریفی که از گردشگری بیان شده است، گونه شناسی گردشگری را در یک سری عواملی چون انگیزه یا هدف و مقصد انجام داد. هرگونه گردشگری کارکنان تخصصی ویژه، امکانات زیر ساختی و وسایل کار ویژه خود را می طلبد. هر گونه گردشگری، تبلیغات، بازارسازی و بازاریابی و بازارداری خود را می طلبد. (پاپلی یزدی، 1389، 48)
الف) گردشگری از نظر مکان مقصد:
_ گردشگری شهری
_ گردشگری روستایی
_ گردشگری عشایری، قومی و قبیله ای
_ گردشگری در طبیعت
_ گردشگری ساحلی و دریایی
_ گردشگری کوهستانی
_ گردشگری هوا-فضا
_گردشگری زیست محیطی (فضاهایی که شامل گردشگری زیست محیطی می شود: جنگل، کوه، دشت، صحرا، اعماق دریا، فضاهای کشاورزی، غارها و غیره)
ب) گونه های گردشگری از نظر موضوع:
_گردشگری دریایی: ساحلی، دریایی
_ گردشگری برف: اسکی و سایر
_گردشگری فرهنگی و هنری: آثار باستانی، تاریخی، فرهنگی، غذایی و دینی
_گردشگری اجتماعی: دیدار و شناخت مردمان غیر خودی (اقوام، طوایف، مذاهب دیگر) ، دیدار از اقوام و آشنایان
_گردشگری علمی-آموزشی: تحصیل، کنفرانس ها، نمایشگاه ها، آموزش های رزمی
_گردشگری درمانی: معالجه، استفاده از آب معدنی، استراحت دوران نقاهت
_ گردشگری در طبیعت: تفاوت ماهوی با گردشگری زیست محیطی دارد.
_اکوتوریسم: حیات وحش، کوهستان، جنگل، دریا، کویر، قطبین، غارنوردی
_گردشگری ورزشی: انجام فعالیت های ورزشی، دیدار از مسابقات ورزشی، ورزش های هوایی
_گردشگری و چشم اندازهای کشاورزی و عشایری: دیدار از مزارع و درک زندگی کشاورزی، دیدار از عشایر و کوچ نشینان.
_گردشگری شکار و صید: شکار و صید
_گردشگری تجاری: شرکت در نمایشگاه های بین المللی، مسافرت به قصد تجارت
_گردشگری سیاسی: مسافرت به خاطر شرکت در تظاهرات، اجلاس های بین المللی، تدفین و یا به قدرت رسیدن رهبران سیاسی، سالگرد های کشورها
_گردشگری آثار جنگ: بازدید از میادین جنگ، بازداشت گاه های جنگی، قبرستانهای جنگی و زندان ها و ندامت گاه ها
_گردشگری زیارت اهل قبور: بازدید از قبور بستگان و اقربا و شهدا، کشته شدگان در جنگ ها در سطح ملی و در سطح بین المللی
_گردشگری در گتو ها: گتوهای مذهبی، آپارتاید، قومی قبیله ای
_گردشگری فضاهای صنعتی- معدنی
_گردشگری تبهکاری: مواد مخدر، گدایی، دزدی، فحشا
_گردشگری مجازی: ماهواره، سی دی، اینترنت (پاپلی یزدی، ۱۳۸۹، ۹٦- ٦۱)

۲-۲-رویکرد های مطالعه گردشگری
اکنون که گردشگری یکی از علوم نوین وپیشرو در سطح جهانی شده است، رویکردهای متفاوتی برای مطالعه این صنعت در نظر گرفته می شود. یکی از این رویکرد ها، رویکرد میان رشته ای است.

شکل2- 1-رویکرد بین رشته ای در مطالعات جهانگردی
منبع: Goeldner & Ritchie (2009) , p24

۲-۳-چرا گردشگری موضوع علم جغرافیاست؟
علم جغرافیا اساساً در گرو واژگان توزیع، تعاملات و کنش متقابل و مقیاس نهفته است. این موارد نیز پیوند و همزیستی میان گردشگری و جغرافیا را روشن می سازد. ارتباط میان جغرافیا و برنامه ریزی از یک سو و پذیرش بعد برنامه ریزی در مطالعات گردشگری از دیگر سو بعد جغرافیایی گردشگری را افزون تر و غنی تر می نماید. علم جغرافیا در واژه فضا نهفته است، افزون بر آن در دهه های اخیر مدل سازی نیز در این علم از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. از سوی دیگر مطالعات گردشگری نیز به نوبه خود متضمن پذیرش مفهوم فضا و مدل سازی می باشد. در حقیقت بنیان مدل های گردشگری در ملحوظ نمودن واژه های محیط طبیعی، محیط دست ساز و مصنوع بر متشکل از زیر ساخت ها، فناوری و سیستم اداره واحد های جغرافیایی می باشد که همه و همه بار جغرافیایی گردشگری را استحکام بیشتری می بخشد. (رضویان، ۱۳۹٠، ٦)
ماهیت جغرافیا را دو قطب انسان و طبیعت و روابط متقابل بین آن دو تشکیل می دهد. این دو قطب عبارتند از انسان و محیط. (رضوانی، ۱۳۸٦، ۴) جغرافیا در تعیین و تبیین توریسم از ارائه یک تعریف حرف علمی قدیمی فراتر رفته و توریسم را در چهار چوب کلی جغرافیای انسانی ـ اجتماعی به عنوان یکی از نقشهای اساسی انسان به شمار می آورد. نقش را می توان در مفهوم کلی آن با وظیفه، فعالیت یا اظهار وجود معنی کرد. از این نقطه نظر وجود انسان یک سلسله نقش های اساسی رادر حیات خود ایفا می کنند که عبارتند از: ۱ـ تولید مثل و تداوم بنا ۲ـ نقش سکنی داشتن ۳ـ نقش کار کردن ۴ـ نقش آموزش دیدن و پرورش یافتن ۵ـ نقش تامین و تدارک دیدن نیازها ٦ـ نقش جا به جا شدن و رفت و آمد ۷- نقش فراغت و استراحت کردن. (رضوانی، ۱۳۸٦، ۸) جغرافیای توریستی روابط انسان را با محیط به هنگام وقت فراغت مطالعه می کند. فعالیت های توریستی و مسافرت های داخلی و خارجی بخشی از فعالیت های انسانی را تشکیل می دهد. (رضوانی، ۱۳۸٦، ۱۱) .
گردشگری بین تفاوت ها و تباینات فضایی در طول زمان است. از سوی دیگر جغرافیا به عنوان یک علم و تفحص مستقل نیز در درک تفاوت ها و تبانیات فضایی در طول زمان نهفته است. پذیرش گردشگری به عنوان یک علم و تخصص چند رشته ای و میان رشته ای از یک سو و حاکمیت رویکرد و کل وابسته به سازمانهای همبسته در علم جغرافیا، بعد جغرافیایی گردشگری را غنا می بخشد. (رضویان، ۱۳۹٠، ٦)

جدول2-1 رویکردهای جغرافیا وارتباط آن به مطالعه گردشگری و تفریح
رویکرد
مفاهیم کلیدی
نمونه انتشارات
تحلیل فضایی

اثباتگرایی، تجزیه و تحلیل محل،
نقشه ها، سیستم، شبکه،
مورفولوژی
• ساختار فضایی: Fesenmaier و Lieber 1987
• تجزیه و تحلیل مکانی: S. L. J. Smith 1983b، وال و همکاران است. 1985؛ Hinch 1990؛ Ashworth و Dietvorst 1995
• جریان های توریستی و الگوهای سفر: A. Williams و Zelinsky، 1970، Corsi در و هاروی 1979؛ Forer و پیرس 1984؛ D. G. Pearce 1987a، 1990a، 1993b، 1995a، مورفی و کلر1990؛ Oppermann 1992
• گرانش مدل های: مالامود 1973؛ بل 1977
• مورفولوژی: Pigram 1977
• تجزیه و تحلیل منطقه ای: S. L. J. Smith 1987
• نقشه ذهنی: Walmesley و جنکینز 1992؛ جنکینز و Walmesley 1993
جغرافیای رفتاری
Behaviouralism، رفتارگرایی،
درک از محیط زیست،
انتشار
نقشه merntal، تصمیم گیری،
فضاهای عمل، اولویت فضایی
• شناخت زیست محیطی: Aldskogius 1977
• رفتار توریستی فضایی: کارلسون 1978؛ کوپر 1981؛ Debbage 1991
• رفتار توریستی: مورفی و Rosenblood1974؛ Arbel و Pizam 1977، پیرس 1988a
• ادراک زیست محیطی: ولف 1970
• جابجایی تفریحی: اندرسون و براون
• placelessness of tourism: Relph 1976
جغرافیای انسانی
آژانس بشر، ذهنیت
تجزیه و تحلیل، علم تفسیر، مکان،
چشم انداز، اگزیستانسیالیسم،
پدیدارشناسی، قوم نگاری،
Lifeworld
• جغرافیای تاریخی: دیوار و مارش 1982؛
مارش 1985، Towner 1996
جغرافیای کاربردی
برنامه ریزی، سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، سیاست عمومی
، کارتوگرافی، توسعه منطقه ای، ظرفیت حمل
• توسعه منطقه ای: Coppock 1977a، 1977b D. G. Pearce 1988b، 1990a، 1992a
• توسعه گردشگری: D. G. Pearce 1981، 1989؛ کوک 1982؛ لو 1985؛ P. E. Murphy1985؛ تهیه 1987
• مردم بومی: مرسر 1994؛ باتلر و Hinch 1996، لو و ون اغلب 1997
• گردشگری روستایی و تفریح ​​و سرگرمی: Coppock و Duffield 1975؛ Getz 1981؛ Glyptis 1991؛ صفحه Getz 1997، باتلر و همکاران. 1998
• شهری گردشگری و تفریح: Ashworth سال 1989، 1992b، حقوق سال 1993، 1996، 1995a؛ Hinch 1996؛ مورفی 1997؛ صفحه و هال
2003، کانل و صفحه 2005
• بهداشت: کلیفت و ▪ 1996؛ Wilks و صفحه2003
• مقصد بازاریابی: Dilley 1986، هیث و وال 1992
• محل بازاریابی: Ashworth و Voogd 1988؛ Madsden 1992؛ Fretter 1993
• سیاست های عمومی و اداری: کوپر1987؛ D. G. Pearce 1992b، J. Jenkins 1993؛
C. M. Hall 1994؛ سالن و جنکینز 1995، Bramwell و لین 2000
• اثرات گردشگری (سطح خرد): Pigram 1980؛ Mathieson و وال 1982؛ Edington و Edington سال 1986، ادواردز 1987
چرخه عمر گردشگری: باتلر، 1980، 2005، کوپر و جکسون 1989؛ Debbage 1990؛
• حمل و نقل: وال سال 1971، سال 1972، صفحه 1994b، 1999، 2005
• جاذبه: لو 1987
• دوم خانه: Aldskogius 1968؛ Coppock 1977a؛گارتنر 1987؛ هال و مولر 2004
•GIS: Kliskey و Kearsley 1993؛ الیوت سفید و فین 1998
• پارک های ملی: نلسون 1973؛ Olwig و Olwig 1979؛
مارش 1983؛ کاله و پاتریک 1986، کول و همکاران.
1987؛ دیویس 1987؛ سالن 1992a، 1993c McKercher
• میراث فرهنگی مدیر عامل: گیل و جیکوبز 1987؛ لو
1989؛ Ashworth و Tunbridge سال 1990، سال 1996؛ هال و
مک آرتور 1996، 1998، گراهام و همکاران. 2000
• مدیریت تفریحی در فضای باز: Pigram و جنکینز1999
• توسعه پایدار: باتلر، 1990، 1991، 1992،
1998، Pigram 1990؛ Ashworth 1992b؛ Bramwell و
لین 1993؛ تهیه 1993؛ Dearden 1993؛ McKercher
1993ã، 1993b؛ تهیه و Lowman 1994؛ دینگ و
Pigram 1994؛ مورفی 1994؛ Mowforth و Munt
1997؛ سالن و لیو 1998. Aronsson 2000؛ و خار 1997، 2002
• اکوتوریسم: ویلر 1991؛ عقاب 1992؛ تهیه 1993؛ تهیه و Lowman 1994؛ هدف من رضایت توست 1995؛ ویور1998، رازیانه 1999، صفحه و داولینگ 2001
• امنیت: C. M. Hall 2002، هال و همکاران. 2003b
• تغییر جهانی محیط زیست و تغییرات آب و هوا: K. Smith 1990؛ دیوار و Badke 1994. Gössling 2002؛ Gössling و همکاران. 2002؛ د فریتاس 2003، هال و Higham 2005
• کسب و کار کوچک و کارآفرینی: Buhalis و کوپر 1998؛ صفحه و همکاران. 1999؛ Ateljevic و Doorne سال 2000 Getz و کارلسن 2000 Getz و همکاران. 2004
رویکردهای ‘رادیکال’
نئو مارکسیستی تجزیه و تحلیل، نقش
دولت، جنس،
جهانی شدن، محلی سازی،
هویت، پست استعمار،
نقش پست مدرنیسم از فضا
• نظریه اجتماعی: Britton 1991؛ شاو و ویلیامز 1994، 2002، 2004
• تجزیه و تحلیل نشانه شناختی: Waitt 1997
• محل ارتقاء و کالایی: Ashworth و Voogd 1990a، 1990b، 1994، کرنز و فیلو 1993؛
چانگ و همکاران. 1996؛ Tunbridge و Ashworth 1996؛ Waitt و McGuirk 1997
• هویت فرهنگی: بایرن و همکاران. 1993؛ D. Crouch 1994؛ همراهی 1994
• جنس: آدلر و برنر 1992؛ Kinnaird و هال1994؛ Aitchison 1997، 1999؛ Aitchison و همکاران. 2000
• جدید مطالعات فرهنگی ‘: Aitchison 1999 Aitchison و همکاران است. 2000؛ کراوچ 1999b
•postcolonialism: C. M. Hall و تاکر 2004
منبع: (رضویان، 1390، 7)

۲-۴-جاذبه های گردشگری
هنگامی که به آثار و پدیده های مختلف به دید گردشگری نگریسته می شود، بسیاری از آنها در زمره جاذبه‎های گردشگری دسته بندی می شوند. به عبارتی دیگر ویژگیهای جذاب یک کشور یا یک منطقه اساس توسعه جهانگردی را فراهم می کند. بطور معمول جاذبه هایی باید جستجو شوند که میراث و ویژگیهای منحصر به فرد و متمایز فرهنگی و طبیعی یک ناحیه را منعکس کنند و برای تقویت این ویژگی ها به درستی توسعه یابند. (ضرغام، ۱۳۹٠، ۱٦۳) .
بدون شک برخورداری از منابع و جاذبه های موجود، در پیدایش و توسعه گردشگری، نقش اساسی را ایفا می‎کنند. بکارگیری منابع، مستلزم نگاهی همه جانبه و علمی به این مقوله می باشد. مقاصد گردشگری نیازمند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گونه شناسی، حمل و نقل، زیرساختها، ارزش های فرهنگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جاذبه های گردشگری، صنایع دستی، بهره مندی، گردشگری فرهنگی