دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نماید(بیانیه شماره 37 هیأت استانداردهای حسابداری مالی).
گزارشگری مالی گزارشگری اطلاعات مالی به افراد خارجی (خارج از سازمان) است (نوروش، 1377).
بر اساسنظر هیأت تدوین استانداردهای حسابداری (1978)،گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی، بلکه در برگیرندهی ابزارها یا روشهای اطلاع رسانی است و این ابزارها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعاتی ارتباط دارند که بهوسیلهی حسابداری ارائه میشوند؛ یعنی اطلاعاتی دربارهی منابع شرکت، داراییها، بدهیها، سود و … است. این اطلاعات باید بهگونهای باشد که سرمایهگذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروههای استفادهکننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان بر اساس آن، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی را طی یک دوره مالی ارزیابی کرد. علاوه بر این، اطلاعات مورد بحث میتواند تأثیر بالقوه برخی از منابع بر جریان وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385). اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواستههای اطلاعاتی استفادهکنندگان برونسازمانیسرچشمه میگیرد. هدف اصلی آن، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است (ولک47، 2001).
از سوی دیگر از دیدگاه جوناس و بلانچت48گزارشگری مالی تنها یک محصول نهایی نیست. بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء است که این اجزاء شامل معاملات و رویدادهای شرکت، انتخاب خط مشیهای حسابداری، کاربرد خط مشیهای حسابداری، برآوردها و قضاوتها و افشادر خصوص معاملات، رویدادها، خط مشیها، برآوردها و قضاوتها میباشد.بر اساس چارچوب پیشنهادی، کیفیت گزارشگری مالی در نهایت بستگی به کیفیت هر بخش از فرآیند گزارشگری مالی دارد. این فرآیند ممکن است تحت تأثیر عوامل مربوط به مالیات و دیگر عوامل مربوط به نیازهای اطلاعاتی تأمینکنندگان برونسازمانی سرمایه قرارگیرد (جوناس و بلانچت، 2000).

معاملات و رویدادهای شرکت

انتخاب خط مشیهای حسابداری

کاربرد خط مشیهای حسابداری

برآوردها و قضاوتها

افشا در خصوص معاملات، رویدادها،
خط مشیها، برآوردها و قضاوتها
شکل (2-1) فرآیند گزارشگری مالی از دیدگاه جوناس و بلانچت

2-2-14 کیفیت گزارشگری مالی
در پرتو الزامهای جدید، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت میکوشند “کیفیت گزارشگری مالی” را تعریف کنند. در آوریل 2000، انجمن حسابداران رسمی آمریکا رهنمودی در مورد روش و زمان ارتباط با کمیته حسابرسی منتشر کرد و ده گروه از موضوعهایی را که مدیریت و حسابرسان میتوانند مورد بحث قرار دهند فهرست نمود. به هر حال، دربارهی کیفیت فقط گفته شده است که: معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی یک واحد تهیه نشده است. استاندارد شماره 61 سمت و سوی بحث و مذاکره با کمیته حسابرسی را به مواردی که اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی دارد. شامل بیان صادقانه، قابلیت رسیدگی، بیطرفی و ثبات رویه سوق داد. این خصوصیات میتواند مبنایی برای بحث کیفیت به مفهوم عام کلمه قرار گیرد، زیرا این ویژگیها در بیانیه مفهومی شماره 2 هیئت استانداردهای حسابداری مالی به عنوان خصوصیات مطلوب اطلاعات مالی ارائه شده است.کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه بعضی محققان دارای تعاریف متعددی است، و نوع تعریف به دیدگاه فرد بستگی دارد. پنمن49 (2001)، معتقد است تعریف کیفیت گزارشگری مالی خیلی کلی و مبهم است و باید آن را از دید فردی دید که آن را تعریف میکند. تعاریف متعددی از کیفیت گزارشگری مالی به شرح زیر وجود دارد:
در بسیاری از مطالعات حسابداری و مالی، کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائهی اطلاعات منصفانه و حقیقی برای تصمیمگیرندگان تعریف شده است (راجگوپال و وینکتچالم50، 2011). به عبارت دیگر، هرگاه مدیران در ارائهی اقلام مندرج در صورتهای مالی دو واژهی بیطرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، میتوان گفت که کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد (برندت51، 2010).
کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارشهای مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصاً جریانهای نقدی مورد انتظار، به منظور آگاه نمودن سرمایهگذاران میباشد (وردی52، 2006).
کیفیت گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی اجزای سود عملیاتی حسابداری برای پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی میباشد (هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، 1978).
توان صورتهاي مالي در انتقال اطلاعات عمليات شركت و بهطور خاص پیشبینی جریانهای نقدي موردانتظار آن به سرمايهگذارانرا کیفیت گزارشگری مالی مینامند (مدرس و حصارزاده، 1387).
کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از سایر اطلاعات تفکیک میکند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقاء میدهد (نوروش، 1377).
هدف اصلی صورتهای مالی ارائهی اطلاعات مناسب در مورد وضعیت مالی و عملیاتی شرکت برای اتخاذ تصمیم درست توسط سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است. زمانیکه صورتهای مالی این هدف را تأمین کنند از کیفیت مناسبی برخوردار خواهند بود (ابودی و هوگس53، 2005). ولی دو عامل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان باعث میشود که مدیران اقدام به تحریف اطلاعات مندرج در صورتهای مالی نمایند (راجگوپال و وینکتچالم، 2011). زیرا از یک طرف مدیر خود مالک شرکت نیست و آثار اقتصادی تصمیمات خود را تجربه نمیکند (آرترام و همکاران54، 2009)، و از طرف دیگر به دلیل همسو نبودن منافع مدیران و مالکان، برخی از تصمیمات مدیران بر خلاف منافع مالکان اتخاذ میشود. علاوه بر این، وجود عدم تقارن اطلاعاتی موجب میشود که سهامداران نتوانند به درستی عملکرد مدیران را شناسایی و پاداش آنها را بر مبنای عملکردشان تعیین نمایند (والاس، 2002). بنابراین، مدیران برای افزایش حقوق و مزایای خود اقدام به مدیریت سود میکنند؛ و سود موردانتظار سهامداران را گزارش میکنند تا امنیت شغلی خود را نیز حفظ نمایند. اعمال مدیریت سود در نهایت باعث میشود صورتهای مالی وضعیت واقعی شرکت را به طور مناسبی افشا نکند و نتوان با استفاده از این صورت حسابها تصمیم درستی اتخاذ نمود. در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش مییابد (حبیب و همکاران55، 2011).
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است. کیفیت گزارشگری مالی سبب پیشبینی بهتر جریانهای نقدی آتی شرکت برای سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی میشود. با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای اثرات متقابل بر یکدیگر هستند، سطح کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است. سودمندی صورتهای مالی یا سایر گزارشهای مالی، تحت تأثیر کیفیت گزارشگری مالی است که در آن ثبات رویه و صحت اطلاعات، جنبههای کلیدی کیفیت به شمار میآیند (کردستانی و رحیمی، 1390). پژوهشهای قبلی اشاره نمودهاند که گزارشگری مالی با کیفیت میتواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایهگذاری داشته باشد.
افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت میشود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسانهای بازده سهام میشود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری می-شود (پاستور و رونسی56، 2003).
مشارکتکنندگان بازار همیشه به دنبال اطلاعات مالی با کیفیت بالا هستند، زیرا این اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایهگذاران بیرونی را کاهش میدهد. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی اثرات مطلوبی بر کاهش هزینه سرمایه و نوسان قیمت اوراق بهادار دارد. این مزایا، مقرراتگذاران در سراسر دنیا را تشویق میکند تا در جهت وضع استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا کوشش کنند. کیفیت اطلاعات مالی گزارششده نه تنها تحت تأثیر کیفیت استانداردهای حسابداری است بلکه متأثر از سایر عوامل نهادی که بر عرضه و تقاضای اطلاعات مالی اثرگذارند، است. مهمترین عوامل نهادی عبارتند از ماهیت اصول راهبری شرکتی، نظم حقوقی، ضمانتهای اجرایی قوانین حمایت از سرمایهگذار و استانداردهای افشا.
تقاضا، عرضه و کیفیت اطلاعات مالی زمانی بالا خواهد بود که مالکیت شرکتها بین سهامداران حقیقی فراوان پراکنده شده باشد (سهام شناور آزاد شرکت زیاد باشد). قوانین حمایت از سرمایهگذاران که دارای کیفیت بالا باشد، ضمانتهای اجرایی قوی برای این قوانین و نظم حقوقی عرفی، مجموعاً منجر به پراکندگی مالکیت شرکتها میشود. در چنین شرایطی، علاوه بر اینکه کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی افزایش مییابد، اعداد و ارقام گزارشهای مالی منتشر شده نیز دارای کیفیت بالایی خواهند بود. البته نوسانات مقطعی در خصوص تقاضا برای اطلاعات حسابداری با کیفیت، تحت تأثیر ماهیت فعالیتهای سرمایهگذاری، تأمین مالی و عملیاتی شرکتها وجود خواهد داشت. به همین دلیل، نوسانهای مقطعی در کیفیت اطلاعات مالی گزارششده دور از انتظار نیست. هر چند بهطور کلی در چنین شرایطی اطلاعات مالی با کیفیت بالا در دسترس مشارکتکنندگان بازار قرار خواهد داشت (حسینی، 1386).در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی مانند پژوهش مارتینز و همکاران57 (2013)، از سه شاخص مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، محافظهکاری حسابداری (شرطی و غیرشرطی) و کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. که در ادامه هر یک از شاخصها به تفکیک توضیح داده شده است.

2-2-15 مبانی نظری عوامل تعیینکنندهی کیفیت گزارشگری مالی
طبق برخی پژوهشهای انجام شده، تصمیمات مرتبط با افشای اطلاعات با نیازهای تأمین مالی، محیط اطلاعاتی شرکت، هزینههای انگیزش، عملکرد شرکت، هزینههای قانونی و قضایی و پراکندگی مالکان و سهامداران مرتبط است. بهدلیل اینکه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه سرمایه کاهش مییابد، شرکتها برای پاسخ به تقاضای استفادهکنندگان برای اطلاعات خاص شرکت انگیزهی بالایی دارند. انتظار میرود که با تغییر سطح تمرکز مالکیت، تقاضای خارجی و بیرونی برای اطلاعات مالی خاص شرکت تغییر یابد. شرکتهایی که تعداد سهامدارانشان بیشتر است، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر و تقاضای بیشتری برای اطلاعات خاص شرکت دارند. با توجه به اینکه هدف اصلی شرکتها و سازمانها (نهادها) از خرید سهام سایر شرکتها نگهداری سهام است، عامل مالکیت نهادی به عنوان عامل تعیینکنندهی تمرکز سرمایهگذاران انتخاب شده است. معیار سنجش دیگر هزینههای مالکانه مربوط به فرصتهای رشد شرکت است. به منظور حفظ موقعیت منحصر به فرددر بازار، شرکت باید روی داراییهای نامشهود بیشتر سرمایهگذاری کند. علیالاصول شرکتهایی که به دنبال رشد و پیشرفت هستند، باید سطح کیفیت گزارشگری بالاتری را انتخاب کنند تا مشتریان و طرفهای تجاری با استفاده از صورتهای مالی بتوانند جریانهای نقدی آتی شرکت را پیشبینی نموده و با اطمینان خاطر بالاتری با شرکت مراودهی تجاری داشته باشند.
اگر موانع بازار برای ورود محصول نسبتاً بالا باشد، هزینههای مرتبط با افشا نسبتاً پایین خواهد بود. سرمایهبری بالا معمولاً یک محدودیت اصلی و اساسی ورود محصول جدید به بازار تلقی میشود. بنابراین انتظار میرود سرمایهبری به صورت مستقیم با کیفیت اطلاعات مالی مرتبط باشد. در بررسی اثرات هزینههای مالکانه روی افشای بخشها، سرمایهبری به صورت مستقیم با دقت گزارشگری بخش و سطح کیفیت گزارشگری مالی مرتبط است. همچنین سرمایهبری شاخصی برای نیاز تأمین مالی است و انتظار میرود در شرکتهایی که به تأمین مالی بیشتری نیاز دارند، اطلاعات مالی با کیفیت بالاتری تهیه شود (لانگ و لوندهولم58، 1996).
هزینههای نمایندگی باعث تقاضا برای کنترل میشود. اطلاعات صورتهای مالی یک شرکت ممکن است برای کاهش هزینههای نمایندگی مورد استفاده قرار گیرد.شرکتهایی که به شدت اهرمی شدهاند، هزینههای نمایندگی بیشتری دارند و بنابراین تقاضای بیشتری برای کنترل و نظارت دارند (جنسن، 1986). به نظر میرسد کیفیت گزارشگری مالی با ساختار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، کیفیت افشا، عدم تقارن اطلاعات، اطلاعات مالی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری