دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل، پیش آزمون، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش را هدايت كرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت ياري مي‌دهد. روش به معني در پيش گرفتن راهي و يا معين كردن مراحلي است كه براي رسيدن به هدفي، مي‌بايد با نظم خاصي آنها را دنبال كرد(علي احمدي و نهائي، 1387).
بر اين اساس روش تحقيق، وسيله يا طريقه تعيين اين امر است كه چگونه يك گزاره تحقيق مورد تأئيد قرار مي‌گيرد و يا رد مي‌شود. به عبارت ديگر روش تحقيق، چارچوب عمليات يا اقدامات جستجوگرايانه تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضيه يا پاسخ دادن به سؤالات تحقيق را فراهم مي‌آورد(دلاور، 1383).
در حوزه علوم رفتاري به دو دسته از روشهاي تحقيق بيشتر اشاره گرديده است. روشهاي تحقيق كمي45 كه در آن از داده‌هاي كمي استفاده مي‌نمايند و روشهاي تحقيق كيفي46 كه از داده‌هاي كيفي استفاده مي‌كنند. ولي مي‌توان از هر دو روش براي تكميل همديگر و شناخت پديده‌ها بصورت توأم استفاده كرد(سرمد، بازرگان و حجازي، 1385).
در فصل حاضر به روش شناسی پژوهش پرداخته می شود . در این راستا جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم آن، روش تحقیق و طرح پژوهشی، ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات و روایی و پایایی آن ها ، شیوه ی اجرا و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
3-2 جامعه و نمونه آماری
3-2-1جامعه آماری
مجموعه اي از افراد يا آزمودني ها كه حداقل در يك ويژگي مشترك باشند يك جامعه آماري را تشكيل مي دهند معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است در باره صفت يا صفتهاي متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد(عباس زاده ، 1380، ص 191).
جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 93-92 در مدارس شهر پیرانشهر مشغول به تحصیل می باشند که تعداد این افراد 700 نفر می باشد .
3-2-2 نمونه آماری و روش نمونه گیری
جوامع آماري از نظر تعداد افراد يا مواردي كه شامل مي‌شوند، بزرگ يا كوچك هستند. اهميت نمونه در اين است كه تحت شرايط خاصي، نتايج بدست آمده از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات نمونه، قابل تعميم به جمعيتي باشد كه از آن انتخاب شده است (علي احمدي و همکاران،1387).
در این طرح با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مدارس دخترانه بصورت تصادفی انتخاب گردید. که از میان این مدارس یک مدرسه را انتخاب کردیم که به شیوه همتا سازی 75 دانش آموز از مدارس دخترانه را تحت عنوان گروه های آزمایش که در دو کلاس 25 نفره ( مشارکتی و انفرادی) ویک کلاس 25 نفره به عنوان گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. که در مجموع جامعه آماری ما 3کلاس از مدارس دخترانه انتخاب شدند .ضمناً به منظور جلوگیری از اُفت آزمودنی 1 نفر در هر کلاس بعنوان ذخیره در نظر گرفته شدند
3-3 روش تحقیق و طرح پژوهشی
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. یعنی مشخص کند چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع مورد بررسی لازم است. باید به خاطر داشت که آنچه در پایان تحقیق بدست می آید تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد. بنابراین هدف از انتخاب روش تحقیق آن است محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند(نادری و سیف نراقی، 1388،ص31).
روش تحقیق حاضراز نظر اجرا روش آزمایشی و از نوع شبه تجربی و از نظر هدف ،کاربردی می باشد. معمولاً در تحقیقات علوم رفتاری استفاده از روش انتساب تصادفی دشوار است . به طرح های آزمایشی که در آن ها نتوان از انتساب تصادفی استفاده کرد، طرح های شبه آزمایشی می گویند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود .
طرح تحقیق آن، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این نوع طرح ها پژوهشگر می تواند آزمودنی ها را به طور تصادفی به گروه های آزمایشی منتسب کرده و تاثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته بررسی کند(سرمد و همکاران،1392). طرح تحقیق مورد نظر به روش زیر می باشد
طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
T2
T2
X

T1
T1
RG1
RG2

3-4 ابزار اندازه گیری
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از آزمون یادسپاری اطلاعات علمی محقق ساخته ای که از فصل 5 کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی( سال تحصیلی94-93) که برای هر دو گروه ساخته شد و شامل 25سوال چهار گزینه ای که توسط متخصصان و استاد راهنما و سرگروهای آموزشی تآیید شد.

3-5 روایی و پایایی
مهم ترین سوالی که باید در باره هر نوع روش سنجش و پرسیده شود این است که آن روش تا چه حد رواست؟ مقصود آن است ابزار سنجش چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است وقتی مجموعه ای از سوال برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد بکار می رود معنا و مفهوم آن مجموعه فقط با نام گذاری آن مشخص نمی شود، بلکه ماهیت آن تنها از راه مطالعه و بررسی مطالعه آن معلوم می گردد. بدیهی است اگر معلوم شود وسیله اندازه گیری مورد مطالعه چه چیزی را اندازه می گیرد و بین نمره حاصل از این ابزار و آنچه در حقیقت اندازه می گیرد هماهنگی و توافق وجود داشته باشد، در این صورت نتایج حاصل از اجرای آن اطلاعاتی به دست می دهد که در تصمیم گیری مفید واقع می شود بدین ترتیب مهم ترین عاملی که در ارزشیابی یک ابزار سنجش باید بدان توجه شود، روائی آن است که مقصود از آن مناسب بودن ، با معنا بودن و مفید بودن استنباط های خاصی است که از نمره های حاصل از آن به عمل می آید، روائی یک مفهوم بسیط و یگانه است و به منظور تایید این گونه استباط ها لازم است شواهدی گردآوری شود که در فرهنگ روان سنجی به آن رواسازی گفته می شود(هومن،حیدرعلی،1386)
« اگر پرسشنامه آنچه را که باید اندازه گیری کند، اندازه بگیرد یعنی کار خود را درست و دقیق انجام دهد، دارای روایی است و اگر این کار را به طور مکرر و مداوم در زمان های مختلف نیز انجام دهد، یعنی هر بار که به کار برده شود چیزی را که باید اندازه بگیرد، اندازه بگیرد و همان نتایج قبلی را به دست دهد در این صورت دارای پایایی است»(سید عباس زاده، 1386: 292).
پايايي يا اعتبار عبارت است از ثبات يا هماهنگي، پيش بيني‌پذيري، حساسيت و دقت .مقصود از پايايي يك وسيله اندازه‌گيري آن است كه اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله (يا وسيله مشابه و قابل مقايسه با آن) تحت شرايط مشابه، دوباره اندازه‌ بگيريم، نتايج حاصل تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است. يك وسيله معتبر آن است كه داراي ويژگي تكرارپذيري و باز پديد آوري باشد، يعني بتوان آن را در موارد متعدد به كار برد و در همة موارد، نتايج يكسان توليد كند(هومن،1370).
با توجه به اینکه پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق محقق ساخته می باشند، به منظور سنجش میزان پادسپاری دانش آموزان در درس علوم، با همکاری معلم نمونه مورد مطالعه، یک آزمون پرسشنامه محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات هدف- محتوا، برای فصل 5 درس علوم تجربی پایة ششم تهیه و تنظیم گردید. سؤالات پرسشنامه مذكور با توجه به سطوح مختلف حيطه شناختي بلوم طراحي و تدوين گردید که شامل 25 سوأل چهار گزینه ای بود. می دانیم که به منظور روایی محتوایی آزمون یادسپاری، گفته می شود آزمونی رواست که سؤالات آن نمونه کاملی از هد فها و محتوا باشداز آنجا که در این پژوهش آزمون یادسپاری درس علوم با توجه جدول مشخصات هدف- محتوا تدوین گردید، بنابراین آزمون مذکور از روایی محتوایی لازم برخوردار است. همچنین روایی محتوایی ابزار توسط استاد راهنما وسرگروه های آموزشی مربوط به این پایه و متخصصان دیگر مورد تأیید قرار گرفته است.

به منظور حصول اطمینان از پایایی پرسشنامه در جامعه آماری تحقیق حاضر، نسبت به برآورد پایایی اقدام گردید . بدین شیوه که پرسشنامه قبل از اجرا در بین 30 نفر از دانش آموزان ششم ابتدایی که مشمول نمونه آماری نبوده اند توزیع گردید سپس پایایی محاسبه گردیدکه ضریب پایایی 781% می باشد.
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزيه و تحليل داده‌ها عبارتند از فرآيند تدوين، تنظيم، شالوده‌ريزي و بيان مفهوم يا معني انبوهي از داده‌هاي جمع آوري شده است. اين فرآيند، كاري دشوار بوده و روش آن آشكار و روشن نيست. تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق كيفي، گامي در راه ابراز نظر كلي در مورد روابط بين طبقه‌هايي از داده‌ها است كه بناي يك تئوري را پايه‌گذاري مي‌كنند. پژوهشگري كه تجزيه و تحليل داده‌هاي كيفي را انجام مي‌دهد بايد از توانايي تنظيم اين داده‌ها، انجام تحقيق و آزمون داده‌ها و نهايتاً دربارة تهيه گزارش نهايي از دانش و توانايي لازم برخوردار باشد(پارسائيان و اعرابي، 1381).
تحليل داده‌ها در تحقيق كمي بعد از آغاز جمع آوري داده‌ها شروع مي‌شود. يعني جمع آوري داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها به صورت همزمان صورت مي‌گيرد. تحليل داده‌هاي كيفي مستلزم سازمان دهي اطلاعات و تقليل داده‌ها مي‌باشد و داده‌ها ممكن است به طبقاتي براي مشخص نمودن اطلاعات اشاره كنند. تجزيه و تحليل داده‌ها در يك پژوهش كيفي شامل تركيب اطلاعات حاصل از منابع مختلف به صورت يك توصيف پيوسته از آنچه كه محقق مشاهده يا كشف كرده است، مي‌باشد. فرضيه‌ها معمولاً با استفاده از روشهاي آمار استنباطي آزمون نمي‌شوند. اگر چه گاهاً آمارهايي مانند درصدها يا نسبت‌ها ممكن است براي روشن كردن جزئيات خاص استفاده شوند(دلاور، 1386).
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت . در بخش توصیفی از شاخص های آماری همچون (میانگین ، انحراف استاندارد ، چولگی ، کشیدگی و … )استفاده می گردد .
در بخش استنباطی نیز به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف ) در فرضیه اصلی با توجه به ماهیت متغیرها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده می گردد.
ب) برای بررسی فرضیه های فرعی اول و دوم از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده می گردد.
ج) در فرضیه چهارم از از آزمون تی مستقل (t)استفاده می گردد.

3-7 روش اجرا
طبق روال معمول ابتدا جهت کسب مجوز برای اجرای این روش در مدارس شهر پیرانشهر از اداره متبوع اقداماتی به عمل آمد. که در این راستا بصورت تصادفی با استفاده از شیوه همتا سازی مدارس مجری دانش آموزان دختر انتخاب می گردد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله شهر به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم می شود، سپس از هر کدام از قسمتها مدارسی به عنوان نمونه انتخاب می گردد که از میان این مدارس هم در هر مدرسه دوکلاس به صورت تصادفی به عنوان گرو آزمایش و یک کلاس هم به عنوان گروه کنترل انتخاب می شود و سپس طی نشستی با معلمان پایه ششم مدارس مورد نظر، توضیحاتی جهت همکاری و توجیه آنان قبل از اجرای پیش آزمون به عمل آمد. و در مرحله بعدی اقدام به تهیه آزمون درس علوم یایه ششم شد به منظور جلوگیری از افت آزمودنی نیز در هر کلاس 1 دانش آموز بعنوان ذخیره در نظر گرفته شد. در هر یک از کلاس ها پیش آزمون در شرایط یکسان اجرا می گردد سپس در چند جلسه با معلمان کلاس های تحت عنوان گروه کنترل ،توضیحاتی در خصوص اجرای روش های تدریس مشارکتی و انفرادی در تدریس بعضی از دروسشان و توضیحاتی در خصوص آموزش هر دو روش تدریس اشاره می شود که پس از یکماه پس آزمون در کلاس های تحت عنوان گروه کنترل و شاهد اجرا می گردد و اطلاعات لازم از آزمون ها (پیش آزمون – پس آزمون) استخراج می شود

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
در اين فصل پس از آن كه با استفاده از ابزارهاي پژوهش، داده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری مشارکتی، روش مشارکتی، پیشرفت تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پیش آزمون، انحراف معیار، گروه کنترل