دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کنترل حرکت، مهارت های حرکتی، روش های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

پایین، زیر و رو، ترسیم خطوط عمودی و افقی، منحنی ها، بزرگ تر و کوچک تر و حتی گرفتن مداد مشکل دارند. چنین کودکی ممکن است برای مثال حروف «آ و ث» را به صورت « و پ» بنویسد. حتی ممکن است معلم جای مخصوصی را برای در دست گرفتن مداد علامت بزند.
5- دانش آموز باید برای نوشتن صندلی راحت و مناسبی داشته باشد، به طوری که پاهایش حتماََ با زمین تماس داشته (نه اینکه آویزان) باشد. او باید بتواند یک یا هر دو ساعت خود را روی صندلی جلو یا زمین (مثلاََ در منزل که میز و صندلی نیست) بگذارد و با دستی که نمی نویسد، کاغذ را از بالا نگه دارد. برای این کار می توان از گیره هم استفاده کرد.
6- بسیاری از روش های آموزشی را می توان به طریق خلاقانه و بدیعی ایجاد کرد و مورد استفاده قرار داد. لازم به ذکر است که بهتر است این روش ها به شکل بازی باشد تا با ایجاد تنوع در یادگیری، علاقه ی کودکان را بتوان جلب کرد (هالاهان و كافمن، ترجمه جواديان، 1378).
ب) چپ دستی: چپ دستی عبارت است از تمایل طبیعی فرد در نوشتن با دست چپ، کودک چپ دست در نوشتن از چپ به راست مشکل چندانی ندارد ولی هنگامی که بخواهد از راست به چپ بنویسد با مشکل روبرو می شود. چنین فردی به علت نداشتن دید کافی در آنچه که می نویسد به صورت بد خط و نامرتب می نویسد و حتی در آغاز چیزی جز سیاه کردن کاغذ به نظر نمی رسد و به همین جهت برای زیبا نوشتن در مواردی دست خود را چرخانده و به صورت کمانه درمی آورد. اگر چپ دستی به صورت برتر دستی در نیامده باشد می توان او را تشویق به استفاده از دست راست کرد. لکن در افراد برتر دست (چپ) نباید فشار زیادی در جهت ممانعت از این امر به او وارد کرد (هالاهان و مركر، 2006).
6-2-2- عوامل دخیل در اختلالات نوشتاري:
1-6-2-2- اختلالات کنترل حرکتی:
هاميل و بارتل به نقل از بيابانگرد و نائينيان(1381) عقیده دارند که «ناتوانی جزئی در نوشتن ناشی از بدکاری مغزی است که تحت عنوان نارسانویسی از آن نام می برد». کودک قادر نیست توالی حرکتی برای نوشتن حروف و کلمات را به یاد آورد. او کلمه ای را که می خواهد بنویسد، می شناسد، صدای کلمه را می داند، می تواند آن را بیان کند، می تواند زمانی که کلمه ای را می بیند آن را تشخیص دهد با این وجود قادر نیست از حفظ حرکات ضروری برای کپی کردن و یا نوشتن آن کلمه را سازمان دهی و تولید کند.
چالفانت به نقل از رونقي (1377) مواردی را توصیف کرد که توانایی نوشتن کمتر به کنش حرکتی محدود می شود. اورتان در مبحث تحول نارسا نویسی مواردی را ذکر می کند که سرعت نوشتن سریع است اما کیفیت دست خط بی نهایت بد و ناخواناست. برعکس مواردی را گزارش می دهد که کودک حروف را به شکل خوب و با کیفیت بالا می نویسد اما سرعت کند است.
وجود بعضی از نارسایی ها مانند اختلالاتی در عملکرد دست و انگشتان باعث می شود که کودک نوشتن را به طور مطلوب انجام ندهد و هم چنین معلولیت های جسمی و ضایعاتی که در سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز یا طناب نخاعی به وجود می آید و صدمات وارده بر مغز باعث اختلال در نوشتن می شود این صدمات ممکن است آنقدر خفیف باشد که نتوان تأثیر آن را بر رفتار کودک تشخیص داد و یا آنقدر شدید باشد که فعالیت کودک را به میزان پایینی کاهش دهد کودک مبتلا به آسیب مغزی ممکن است نشانه های رفتاری وسیعی از خود نشان دهد از جمله عدم هماهنگی و اعمال حرکتی ناقص (هالا هان و کافمن، ترجمه جواديان، 1378). 
 انواع فلج مغزی و صرع می توانند به مهارت های حرکتی و از جمله نوشتار بچه ها تأثیر بگذارد فلج مغزی که بیشترین درصد دانش آموزان مبتلا به آسیب های جسمی را در بر می گیرد شامل معلولیت های حرکتی است که عموماََ با اختلال در هماهنگی عمل عضلات و ناتوانی در ابقاء وضعیت و تعادل طبیعی و انجام حرکات و مهارت های طبیعی همراه است از نظر نوع اختلال حرکتی بچه های اسپاستیک انقباض عضلات، افزایش غیر طبیعی دارند و عضلات حالت سفتی دارند و در نوشتار دچار مشکل هستند(حاج بابایی و دهقانی 1386). بچه های اتستیک به دلیل فقدان هماهنگی و کنترل ضعیف تعادل و حرکت و عدم کنترل واکنش های تعادلی در نوشتن دچار مشکل هستند بچه های مبتلا به فلج ترومو دارای حرکات لرزشی غیر ارادی در اندام های دست و پا هستند و بد خط هستند بچه های اتو توئید دارای حالتی از فلج مغزی هستند که طی آن حرکات ظاهر شده حالت پیچ و تابی دارند و ما شاهد انقباض عضلانی و الگو های حرکتی بدون کنترل و نامنظم هستیم این کودکان در هنگام نوشتن دچار مشکل می شوندو شدت حرکات غیر عادی هنگامی افزایش می یاید که فرد تحت فشار قرار می گیرد. صرع نیز که نتیجه ی تخلیه ی ناگهانی انرژی الکتریکی سلول های مغزی است می تواند عملکرد حرکتی تأثیر گذارد (همان منبع).
اختلالات کنترل حرکتی ممکن است از ناتوانی در برون دادهای حرکتی (یا برون حرکتی) یعنی فرستادن علائم مناسب مربوط به بدن، بازو، دست و انگشتان برای تولید حرکات ضروری در نوشتن، ناشی شود. این وضعیت کنش پریشی نامیده می شود که در آن کودک مشکلاتی در اجرای حرکات جهت دار و اختیاری دارد (هانتر، 2008) کاهش درون دادهای حسی لامسه و حرکت، ممکن است موجب از بین رفتن کنترل حرکتی شود. فقدان حس در انگشتان مشکلاتی در یادگیری گرفتن و دستکاری ابزار نوشتن ایجاد می کند. كوپربه نقل از شريعت پناهي (1378) «از نقاشی انگشتی برای رشد حواس لامسه در تولید اشکال و تصاویر و نوشتن حروف، استفاده کرد».
2-6-2-2-اختلالات ادراک بصری:
دانش آموزانی که از ادراك بصري به اندازه کافی برخوردار نیستند در تجسم و ترتیب و توالی حروف دچار مشکل می شوند. به عنوان مثال مادر را مارد می نویسند (جوان بخت، 1383).
بین اختلالات نوشتن با اختلال در دریافت ارتباطات بصری- فضایی همبستگی وجود دارد(هانتر، 2008) اختلال در ارتباطات بصری- فضایی به عنوان مشکلاتی در تمیز راست و چپ، و مشکلاتی در اجتناب از برخورد میانه بدن با دست ها، ضعف ادراک عمق، معکوس سازی و مشکلاتی در ادراک بدن خود در فضا، توصیف شده است(همان منبع) این کودکان در زمینه متصل کردن اشکال هندسی، یافتن جهت یک حس، تشخیص خط عمودی از خط افقی، رونویسی از اشکال، حروف، اعداد، کلمات،گفتن زمان، استفاده از نقشه ها و نوشتن، مشکلاتی دارند (موريسون46 و كمپ، 2004).
برای تقویت حافظه دیداری می توان این فعالیت ها را انجام داد: یک کارت مقوایی که روی آن سه کلمه نوشته شده است به دانش آموزان نشان می دهیم سپس آن را مخفی کرده و از وی می خواهیم آن کلمات را به ترتیب بازگو کند. پس از انجام موفقیت آمیز این تمرین کارت هایی با تعداد بیشتری از کلمات را به وی نشان داده همان تمرین را دنبال می کنیم (رمضاني، 1383).
3-6-2-2-اختلالات حافظه بصری:
کودکانی که مشکلاتی در حافظه بصری دارند، می توانند صحبت کنند، بخوانند و رونویسی کنند اما نمی توانند حروف و کلمات را از حفظ به یاد آورند و یا دوباره آن ها را تولید کنند. تأثیرحافظه برروی نوشتن به این صورت است که کودک تلاش می کند توالی حروف را به یاد آورد و آن ها را تشکیل دهد. در بعضی موارد کودکانی که نمی توانند یک حرف و یا یک کلمه را از راه بینایی شناسایی کنند، می توانند آن کلمه و یا حرف را به وسیله حس لامسه از طریق ترسیم آن، بازشناسی کنند. این پدیده را یعنی ناتوانی در بازشناسی موضوعات علی رغم بینایی طبیعی ادراک پریشی بصری گویند (تبريزي، 1384).
4-6-2-2-چپ دستی:
اعضاي بدن به صورت قرينه اند. اما آدمي در به كارگيري آنها يكسان عمل نمي كند. اكثر افراد از بخش راست بدن بيش از بخش چپ بدن استفاده مي كنند. در انجام دادن كارها، در شنيدن و همچنين در ديدن بهره برداري بيشتر از اندام هاي راست بدن است. ولي افرادي هم وجود دارند كه چپ دست، چپ گوش و چپ چشم باشند (صفرزاده، 1390).
در اکثر انسان ها يک دست قويتر و ورزيده تر از دست ديگر است و اين موضوع از همان اوان کودکي در كودك تا حدودي مشهود است، به طوري که وقتي خوراکي يا پستانک را در اختيار طفلي چند ماهه قرار دهيد به طور خودکار البته بدون دخالت ديگران با دست برتر خود آن را به دهان مي برد و اگر مجبورش کنيد که با دست ديگرش اين کار را ا نجام دهد، حرکت ناشيانه کودک را کاملاََ متوجه خواهيد شد. به طوري که حتي احساس مي کنيد دهانش را نمي تواند پيدا کند و خوراکي را در آغاز به اطراف دهانش مي مالد. اين موضوع وقتي نمايان تر مي شود که کودک قلم به دست گرفته و نقاشي کردن را آغاز کند. شايد در آغاز کودک بين استفاده از دست راست و چپ مردد باشد ولي بعد از مدتي کوتاه بدون کمک کــسي دست برتر خود را مي يابد و درنهايت در حدود 2 تا3 سالگي دستي که کودک مي خواهد به طور مستمر استفاده کند، مشخص مي شود (شهرآراي، 1375).
بسياري از والدين و مربيان مسأله چپ دستي كودكان را با ديدي منفي تلقي مي كنند. گمان دارند كودكان چپ دست عقب مانده ذهني هستند و يا در وضعي قرار دارند كه حتماََ مجبور به بد خطي مي باشند و شانس اينكه خوش خط شوند در آنان نيست.هم چنين عده اي تصور كرده اند كه با دست چپ نمي توان تند كار كرد يا موفقيت درخشاني به دست آورد و همين سبب نگراني والدين و مربيان شده است (نادري و نراقي، 1369).
مشکلی که کودک چپ دست دارد تمایل طبیعی او به نوشتن از چپ به راست است. در نوشتن از راست به چپ، چپ دست نمی تواند به خوبی آن چه را می نویسد ببیند چرا که دست او روی نوشته ها را می پوشاند و در آغاز به جای نوشتن، به اصطلاح کاغذ را سیاه کرده وکج و معوج می نویسند. برای پرهیز از بدخطی، برخی از کودکان چپ دست موقع نوشتن دست خود را بالای خط زمینه کمانه می دهند. چپ دستی به عنوان یک وضع طبیعی در مورد برخی از کودکان پذیرفته شده است (احمد آبي، 1382).
می توان کودکانی را که هنوز برتردستی خود را تثبیت نکرده اند برای نوشتن با دست راست تشویق کرد. لکن کودکی که اکثر کارهایش را با دست چپ انجام می دهد باید به راحتی اجازه یابد که در نوشتن نیز مثل یک چپ دست عمل کند.این امر مسائل خاصی در نوشتن به وجود می آورد و نیازمند آموزش های ویژه ای است. به هنگام نوشتن کودک چپ دست کاغذ بایستی مستقیماَََ پیش روی وی قرار گیرد و کج و ناراست نباشد. با این حال، برای شکسته نویسی سمت راست کاغذ باید به طرف پایین- درست مخالف جهتی که یک راست دست بکار می گیرد کج شود. مداد باید بلند باشد، و از دو سانتیمتری نوک مداد گرفته شود، طرف پاک کن مداد به طرف شانه چپ است. حالت  دست خمیده، و بار دست روی سطح خارجی انگشت کوچک می افتد، و از کمانه کردن دست اجتناب می شود. بررسی نشان داده که کودکان چپ دست به اندازه راست دستان می توانند به راحتی در نوشتن سریع باشند (دستور خط فارسي، 1381).
1-4-6-2-2- نظريه هاي چپ دستي
از نظر اچ. ايلوارد47 و آر. براون48 ترجمه برادري (1387) مي توان نظريه هاي چپ دستي را در موارد زير دسته بندي نمود:
1- نظريه جنگي:
طبق اين نظريه چون بشر در جنگ ها مجبور بود از قلب خود محافظت کند لذا شمشير را با دست راست گرفته و با دست چپش سپر را نگه مي داشته و کم کم به همين دليل دست راست قوي تر شده و استفاده از آن عموميت پيداکرده است. اين نظريه به کلي از اعتبار ساقط است اولاََ قلب کاملاََ در طرف چپ قرار نگرفته است، دوم: ضربه به کبد هم به همان اندازه کشنده است، سوم: معلوم نيست چرا بعضي از افراد باز هم لجبازي کرده و چپ دست شده اند؟!
2- نظريه گرانيگاهي:
بر اساس اين نظريه گرانيگاه بدن انسان در طرف چپ بدن قرار دارد. بنابراين انسان روي پاي چپش بهتر مي ايستد و در نتيجه پاي راست آزاد مي ماند و فعاليت بيشتر پاي راست موجب مي شود طرف راست بدن ازجمله دست راست قوي تر شود. اين نظريه هم اعتبار ندارد زيرا مبناي علمي ندارد و نيز معلوم نيست چرا گرانيگاه بعضي افراد چپ دستان در جاي خود قرار ندارد؟
3- نظريه چشم برتر:
اين نظريه مبني بر اين است که مرکز حس بينايي در مغز در نيمکره اي قرار دارد که سرنوشت دست برتر را مشخص مي کند. يعني کــسي که چشم راستش برتر است، راست دست مي شود و بر عکــس. اين نظريه هم مبناي علمي ندارد زيرا اولاََ کــساني

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع احساس حقارت، اختلالات یادگیری، روش های آموزشی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مشکلات رفتاری، تشویق و تنبیه، کتاب های درسی