دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کسب و کار، نیازمندی ها، منابع انسانی، منابع سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

2010; Al-Mashari et al., 2003; Moohebat et al., 2010; Dey et al., 2010; Grabski and Leech, 2007; Dezdar and Ainin, 2011; Cebeci, 2009; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Ke and Wei, 2008
پوشش کامل نیازمندی های کسب و کار توسط سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

Adhikari et al., 2004; Andersson and Wilson, 2011; Lea et al., 2005; Sen, 2009; Wei and Wang, 2004; Law et al., 2010; Wagner et al., 2011; Mauldin and Richtermeyera, 2004; Umble et al., 2003; Calisir and Calisir, 2004; Akkermans et al., 2003; Liang and Xue, 2004; Ehie and Madsen, 2005; Salmeron and Lopez, 2010; Verville et al., 2007; Beard and Sumner, 2004; Benders et al., 2006; Kapp et al., 2001; Pan et al., 2011; Bradford and Florin, 2003; Vasarhelyi and Alles, 2008; Basoglu et al., 2007; Poon and Yu, 2010; Dey et al., 2010; Poston and Grabski, 2001; Sundarraj and Talluri, 2003; Buen and Salmeron, 2008; Somers and Nelson, 2003; Ekanayaka et al., 2002; Zhu et al., 2010; Musaji, 2002
تطابق و سازگاری اجزای سیستم مانند سخت افزار، نرم افزار، داده ها و اطلاعات با سیستم های پیشین سازمان

Pham, 2008; Andersson and Wilson, 2011; Madapusi, 2008; Momoh et al., 2010; Berchet and Habchi, 2005; Law et al., 2010; Sen et al., 2009; Ng et al., 2002; Sheu et al., 2004; Wang et al., 2008; Anderson, 2003; Anderson et al., 2009; Liang and Xue, 2004; Yen and Sheu, 2004; Akkermans et al., 2003; Chuen, 2010; Benders et al., 2006; Motwani et al., 2005; Motwani et al., 2002; Park et al., 2007; Wu et al., 2008; Moohebat et al., 2010; Morton and Hu, 2008; Basoglu et al., 2007; Nicolaou and Bhattacharya, 2008; Velcu, 2010; Ifinedo et al., 2010; Dey et al., 2010; Rajagopal, 2002; Upadhyay et al., 2011; Poon and Yu, 2010; Malhotra and Temponi, 2010; Sundarraj and Talluri, 2003; Plant and Willcocks, 2007; Sawah et al., 2008; Somers and Nelson, 2003; Larsen, 2009; Mabert et al., 2003; Mabert et al., 2006; Kumar et al., 2003; Musaji , 2002
امکان پذیری تغییر سیستم از قبیل فرایندها، خروجی ها، رابط کاربر، کدهای برنامه و … جهت تطابق با نیازمندی های کسب وکار سازمان مشتری (شخصی سازی)

Ifinedo et al., 2010; Kumar et al., 2003; Nicolaou and Bhattacharya, 2006; Grabski and Leech, 2007; Berchet and Habchi, 2005; Ke and Wei, 2008; Lea et al., 2005; Wu et al., 2008; Wei and Wang, 2004; Sun et al., 2005; Law and Ngai, 2007; Sawah et al., 2008; Liao et al., 2007; Samaranayake, 2009; Motwani et al., 2005; Wang et al., 2008; Chuen, 2010; Xue et al., 2005; Watanabe and Hobo, 2004; Hakim and Hakim, 2010; Verville et al., 2007; Poon and Yu, 2010; Kwahk and Ahn, 2010; Park et al., 2007; Sammon and Adam, 2010; Wu, 2011; Hallikainen et al., 2009; Velcu, 2010; Basoglu et al., 2007; Law et al., 2010; Liang and Xue, 2004; Rajagopal, 2002; Pham, 2008; Momoh et al., 2010; Ekanayaka et al., 2002; Jacobs and Bendoly, 2003; Mabert et al., 2006; Malhotra and Temponi, 2010; Plant and Willcocks, 2007; Madapusi, 2008; Sen et al., 2009; Xu and Ma, 2008; Garg, 2010; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Mabert et al., 2003; Yen and Sheu, 2004; Vasarhely, 2008; Morton and Hu, 2008; Worley, 2005; Dillard and Yuthas, 2006; Dillard et al., 2005; Chand et al., 2005; Annamalai and Ramayah, 2011; Dey et al., 2010;; Kapp et al., 2001; Nikookar et al., 2010; Yusuf et al., 2004; Rose and Kraemmergaard, 2006
طراحی مجدد آن دسته از فرایند های کسب و کار که تحت تاثیر سیستم قرار خواهند گرفت
مدیریت تغییر
Madapusi, 2008; Finney, 2011; Somers and Nelson, 2003; Nicolaou, 2004; Liang and Xue, 2004; Zhang et al., 2005; Berchet and Habchi, 2005; Ke and Wei, 2008
اصلاح فرایندهای شناسایی شده به عنوان فرآیند زائد یا محدود کننده

Umble et al., 2003; Dezdar and Ainin, 2011; Liang and Xue, 2004; Hallikainen et al., 2009; Lea et al., 2005; Vandaie, 2008; Anderson, 2003; Portougal and Sundaram, 2006; Pham, 2008
ایجاد فرایندهای جدید برای پشتیبانی از اهداف سازمان

Hakim and Hakim, 2010; Momoh et al., 2010; Lea et al., 2005; Sheu et al., 2004; Wagner et al., 2011; Wang et al., 2008; Anderson et al., 2009; Yen and Sheu, 2004; Razmi et al., 2009; Rose and Kraemmergaard, 2006; Kwahk and Lee, 2008; Kwahk and Ahn, 2010; Wu et al., 2008; Tsamenyi et al., 2006; Morton and Hu, 2008; Basoglu et al., 2007; Rajagopal, 2002; Dey et al., 2010; Malhotra and Temponi, 2010; Grabski and Leech, 2007; Dezdar and Ainin, 2011; Finney, 2011; Kumar et al., 2003; Tsai et al., 2011; Yusuf et al., 2004; Yusuf et al., 2006
کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات ناشی از استقرار سیستم در سازمان

Moohebat et al., 2010; Momoh et al., 2010; Nicolaou and Bhattacharya, 2006; Watanabe and Hobo, 2004; Ash and Burn, 2003; Ptak, 2004; Ng et al., 2002; Law et al., 2010; Berchet and Habchi, 2005; Doom and Milis, 2009; Pham, 2008; Umble et al., 2003; Anderson, 2003; Anderson et al., 2009; Liang and Xue, 2004; Chuen, 2010; Salmeron and Lopez, 2010; Motwani et al., 2005; Motwani et al., 2002; Beard and Sumner, 2004; Park et al., 2007; Wu et al., 2007; Razmi et al., 2009; O’Connor and Dodd, 2000; Rose and Kraemmergaard, 2006; Sarkis and Sundarraj, 2003; Kwahk and Ahn, 2010; Garg, 2010; Nicolaou and Bhattacharya, 2008; Nikookar et al., 2010; Basoglu et al., 2007; Ifinedo, 2008; Upadhyay et al., 2011; Soffer et al., 2005; Dey et al., 2010; Poston and Grabski, 2001; Vandaie, 2008; Malhotra and Temponi, 2010; Plant and Willcocks, 2007; Abdinnour-Helm et al., 2003; Grabski et al., 2009; Dezdar and Ainin, 2011; Finney, 2011; Srivardhana and Pawlowski, 2007; Wallace and Kremzar, 2001; Somers and Nelson, 2003; Cebeci, 2009; Ahuja et al., 2009; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Mabert et al., 2006; Tsai et al., 2011; Wu, 2011; Liao et al., 2007; Zhu et al., 2010
پیاده سازی الگوی بهینه تغییرات در سازمان (رسمی/ غیر رسمی، یکباره/چند مرحله ای و تدریجی)

Salmeron and Lopez, 2010; Moohebat et al., 2010; Poon and Yu, 2010; Plant and Willcocks, 2007; Hakim and Hakim, 2010; Sun et al., 2005; Doom and Milis, 2009; Sen et al., 2009; Sen and Baraclı, 2010; Sheu et al., 2004; Sammon and Adam, 2010; Wagner et al., 2011; Wang et al., 2008; Nieuwenhuyse et al., 2011; Park et al., 2007; Razmi et al., 2009; Rose and Kraemmergaard, 2006; Pan et al., 2011; Kwahk and Lee, 2008; Wu et al., 2008; Plaza and Rohlf, 2008; Moohebat et al., 2010; Dey et al., 2010; Malhotra and Temponi, 2010; Plant and Willcocks, 2007; Dezdar and Ainin, 2011; Sawah et al., 2008; Huin, 2004; Grabski and Leech, 2007; Yeh et al., 2007; Kumar et al., 2003; Ke and Wei, 2008; Liao et al., 2007; Xue et al., 2005; Zhu et al., 2010
اختصاص کافی منابع اعم از زمان، بودجه و منابع انسانی جهت استقرار سیستم در سازمان
مدیریت پروژه
Moohebat et al., 2010; Hakim and Hakim, 2010; Nicolaou, 2004; Momoh et al., 2010; Adhikari et al., 2004; Madapusi, 2008; Ptak, 2004; Ng et al., 2002; Berchet and Habchi, 2005; Doom and Milis, 2009; Sammon and Adam, 2010; Pham, 2008; Wang et al., 2008; Umble et al., 2003; Yen and Sheu, 2004; Chuen, 2010; Worley et al., 2005; Motwani et al., 2005; Motwani et al., 2002; Park et al., 2007; Razmi et al., 2009; Sarkis and Sundarraj, 2003; Kwahk and Ahn, 2010; Pan et al., 2011; Garg, 2010; Tsamenyi et al., 2006; Nicolaou and Bhattacharya, 2008; Basoglu et al., 2007; Ifinedo, 2008; Rajagopal, 2002; Upadhyay et al., 2011; Dey et al., 2010; Malhotra and Temponi, 2010; Plant and Willcocks, 2007; Sawah et al., 2008; Loarne, 2005; Grabski et al., 2009; Grabski and Leech, 2007; Dezdar and Ainin, 2011; Finney, 2011; Wallace and Kremzar, 2001; Cebeci, 2009; Mabert et al., 2003; Mabert et al., 2006; Tsai et al., 2011; Wu, 2011; Liao et al., 2007; Yusuf et al., 2006; Zhang et al., 2005
تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان در جهت دهی به افراد به منظور کنترل دست یابی به اهداف مرتبط با پیاده سازی سیستم در کسب و کار

Moohebat et al., 2010; Wier et al., 2007; Umble et al., 2003; Park et al., 2007; Basoglu et al., 2007; Plant and Willcocks, 2007; Grabski et al., 2009; Botta-Genoulaz and Millet, 2005
مدیریت انتطارات افراد از سیستم و ایجاد درک درستی از قابلیت ها و ویژگی های سیستم در دیدگاه کارکنان سازمان

Moohebat et al., 2010; Hakim and Hakim, 2010; Law and Ngai, 2007; Ptak, 2004; Doom and Milis, 2009; Anderson, 2003; Yen and Sheu, 2004; Liang and Xue, 2004; Ehie and Madsen, 2005; Motwani et al., 2005; Razmi et al., 2009; Sarkis and Sundarraj, 2003; Kapp et al., 2001; Pan et al., 2011; Nicolaou and Bhattacharya, 2008; Dechow and Mouritsen, 2005; Basoglu et al., 2007; Poon and Yu, 2010; Dey et al., 2010; Pham, 2008; Huin, 2004; Buen and Salmeron, 2008; Grabski and Leech, 2007; Dezdar and Ainin, 2011; Sawah et al., 2008; Somers and Nelson, 2003; Larsen, 2009; Cebeci, 2009; Mabert et al., 2003; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Mabert et al., 2006; Kumar et al., 2003; Musaji, 2002; Zhang et al., 2005
تعیین اهداف ، زمانبندی و تشکیل تیم پروژه توسط مدیر پروژه

Moohebat et al., 2010; Hakim and Hakim, 2010; Peslak, 2006; Andersson and Wilson , 2011; Madapusi, 2008; Law and Ngai, 2007; Ng et al., 2002; Law et al., 2010; Doom and Milis, 2009; Wang et al., 2008; Umble et al., 2003; Yen and Sheu, 2004; Chuen, 2010; Salmeron and Lopez, 2010; Motwani et al., 2005; Verville et al., 2007; Park et al., 2007; Plaza and Rohlf, 2008; Al-Mashari et al., 2003; Nicolaou and Bhattacharya, 2008; Basoglu et al., 2007; Velcu, 2010; Upadhyay et al., 2011; Dey et al., 2010; Xu and Ma, 2008; Plant and Willcocks, 2007; Sawah et al., 2008; Huin, 2004; Grabski and Leech, 2007; Dezdar and Ainin, 2011; Somers and Nelson, 2003; Yeh et al., 2007; Kumar et al., 2003; Tsai et al., 2011; Wu, 2011; Zhu et al., 2010; Zhang et al., 2005; Pham, 2008; Anderson, 2003; Rose and Kraemmergaard, 2006; Mabert et al., 2003; Mabert et al., 2006; Musaji , 2002
حل تعارضات و مشکلات و هدایت پروژه توسط مدیر پروژه

Pham, 2008; Umble et al., 2003; Park et al., 2007; Mabert et al., 2006; Momoh et al., 2010; Shtu and Karni, 2010; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Salmeron and Lopez, 2010; Sarkis and Sundarraj, 2003; Kwahk and Ahn, 2010; Kapp et al., 2001;

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سازمان های بزرگ، کسب و کار، نیازمندی ها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کسب و کار، آموزش کارکنان، مسئولیت پذیری، میزان آشنایی