دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، کانون توجه بیرونی، تیک حرکتی، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

اما دراین خصوص آن ها بایستی با گفتن “بالا یا پایین “نشان دهند که آیا چوب آنان در لحظه صدا به طرف بالا حرکت می کرد یا پایین. گرای دریافت که خطاهای زمانی در تکلیف ضربه تحت شرایط تکلیف دوگانه نامربوط و متمرکز بر مهارت بستگی به سطح مهارت دارد. در حالی که افراد مبتدی و تازه کار، خطاهای کوچک تری هنگام تمرکز بر توپ زنی در مقایسه با اجرای تکلیف نامربوط داشتند، این نتایج در افراد ماهر بر عکس بود. هم چنین در شرایط اجرا بدون تکلیف نامربوط، افراد ماهر هنگامی که بر مهارت تمرکز یافتند افت اجرا را نشان دادند، اما هنگامی که بر تکلیف نامربوط تمرکز کرده بودند این کاهش را نشان ندادند. به این ترتیب، اجرای افراد ماهر، وقتی که آنان توجه خود را به چیزی نامربوط با خود مهارت معطوف ساختند، آسیب ندید. پس وقتی که اجرای مهارت افراد ماهر خودکار شده است، آنان ظرفیت توجه اضافی کافی برای توجه به چیزهای دیگر را دارند.

زاچری(2005) اثر کانون توجهی را بر کینماتیک و فعال سازی الگوهای عضلانی به عنوان یک عملکرد از خبرگی را مورد بررسی قرار داد. هدف از این مطالعه یافتن شواهد فیزیولوژیکی- عصبی یا مکانیزم های از فرضیه عمل محدود شده با استفاده از دو گروه آزمودنی هایی که در کیک فوتبال ماهر و مبتدی بودند. بدین منظور 4 نفر ماهر و 12 نفر مبتدی (که تا قبل از این پژوهش هرگز حرکت کیک را انجام نداده اند) انتخاب شدند. آنها بایستی تحت سه شرایط خود انتخابی (بدون دستورالعمل تمرکزی)، درونی (تمرکز به قسمتی از پا که با توپ تماس پیدا می کند) و بیرونی (تمرکز بر قسمتی از توپ که برخورد می شود) 7 بار حرکت کیک را تکرار می کردند. به دقت، داده های کینماتیکی مفصل لگن و زانو (فلکشن / اکستنشن و دامنه کلی حرکت) و شاخص انقباض مجدد آگونیست/ آنتاگونیست (CCI) پایی که حرکت کیک را انجام داده ثبت شد. آنالیز مجذور کای از دقت نتایج هیچ تفاوتی را در مهارتها نشان نداد، اما به طور معنادار اجرا در شرایط درونی بهتر از دو گروه دیگر بود. ANOVAs هیچ تفاوتی را بین گروه های شرایط تمرکزی در داده های کینماتیکی را نشان نداد و هیچ تفاوتی در ماهرها و مبتدی ها در CCI از ران دیده نشد. ماهرها همچنین هیچ تفاوتی در CCI از ساق پا را نشان ندادند، هر چند، مبتدی ها به طور معناداری CCI نسبتاً بالایی هنگام مرحله چرخش از کیک در حالیکه از تمرکز بیرونی استفاده می کند در مقایسه با توجه درونی نشان دادند و این حمایت می کند از این مطلب که کانون توجه بیرونی سیستم را به کنترل خودکار بیشتردر مقایسه با توجه درونی وادار می کند (ولف، 2007).

زاچری و همکاران در سال 2005 بیان کردند، کانون توجه بیرونی باعث افزایش دقت و کاهش فعالیت EMG می شود. آنها برای بررسی فرض خود از 14 دانشجو با میانگین سنی 2/26 سال که حداقل 1 سال تجربه در بسکتبال در کلاس تربیت بدنی یا تیم دبیرستان را داشتند، استفاده کردند. آزمودنی ها باید دو مجموعه ی ده تای از پرتاب های آزاد را تحت هر دو شرایط دستورالعمل های کانون توجه درونی (مچ دست) و بیرونی(حلقه) اجرا می کردند. بعد از هر تلاش تمرکز مربوط به هر گروه به آنها یادآوری می شد اما فقط تا سه تلاش اول برای هر گروه. قبل از شروع هر کدام از شرایط تمرکزی به آزمودنی دقت در پرتاب یادآوری می شد و پرتاب ها در دامنه 1 تا 5 نمره گذاری می شود. داده های EMG با استفاده از نرم افزار نوراکسون میورسرچ 2 ثبت شد. نتایج نیز فرض تحقیق را ثابت کرد. آنها بیان کردند که کانون توجه بیرونی مقرون به صرفه می باشد، چرا که فعالیت EMG را کاهش می دهد و احتمالاً اختلال را در سیستم حرکتی که کنترل حرکت را مختل می کند و نتیجه حرکت را کمتر قابل اعتماد می کند، را کاهش می دهد.

مارچنت، گریج و اسکات55(2008) در این مطالعه اثر دستورالعمل های کانون توجهی مختلف را بر فعالیت عضلانی در حرکت پرس عضله دو سر را ارزیابی کردند. 29 آزمودنی (16 مرد و 13 زن) با میانگین سنی 6/19 سال در این پژوهش شرکت کردند. همه شرکت کنندگان تجربه تکلیف تمرینی را داشتند ولی از هدف تحقیق آگاهی نداشتند.10 تکرار پرس بازو را با استفاده از یک داینامومتر ایزوکنتیک به همراه استراتژی های کانون توجه درونی (تمرکز بر حرکت بازو)، بیرونی (تمرکز بر حرکت میله) و خود انتخابی را انجام دادند و در عین حال فعالیت الکترومیوگرافی (EMG) دوسربازویی ثبت می شد. بعد از سه جلسه آشنایی، جلسه آزمون برگزار شد. به طورقابل ملاحظه سطح بالایی از فعالیت EMG برای گروه کانون توجه خود انتخابی و درونی در مقایسه با گروه بیرونی دیده شد. پس مربی ها، تمرین دهنده گان و فیزیوتراپ ها باید از اثر دستورالعمل های متفاوت در سطح عضلانی که تأکید می کنند، آگاهی داشته باشند.

امانوئل، جاروس و بارت56(2008) بیان کردند که آزمودنی های بزرگسال سود بیشتری از تمرکز بیرونی نسبت به تمرکز درونی وقتی یک مهارت حرکتی جدید را یاد می گیرند، می برند، به خاطر همین یادگیرنده های از گروه های سنی متفاوت استراتژی های متفاوتی را در یادگیری استفاده می کنند. در همین راستا آنها به پژوهشی تحت عنوان اثر کانون توجهی و سن براکتساب، یادداری و انتقال پرداختند. بدین منظور 34 بچه (20 دختر و 14 پسر) با میانگین سنی 04/9 سال و 32 بزرگسال (16 مرد و 16 زن) با میانگین سنی 73/28 سال به صورت تصادفی در گروه های تمرینی کانون توجه درونی و بیرونی قرار داده شدند. آزمودنی ها باید پرتاب دارت به سمت هدف ثابتی را انجام می دادند.50 تلاش در مرحله اکتساب، 20 تلاش در مرحله یادداری و 20 تلاش در مرحله انتقال انجام شد. نتایج نشان داد که تمرکز توجهی بین بچه ها وبزرگسالان در دقت و تغییرپذیری در مرحله اکتساب و انتقال متفاوت است و هیچ اثر متقابلی در مرحله یادداری دیده نشد. یافته ها پیشنهاد می کند که تمرکز بیرونی موثرتر از درونی برای بزرگسالان است؛ بنابراین، کاردرمان های جسمانی برای تسهیل در یادگیری نوآموزان بزرگسال باید ازآنها بخواهند که به صورت بیرونی تمرکز کنند اما در بچه ها آنها ممکن که تمرکز آنها را به درونی شدن جهت دهند که این خود نیازمند مطالعات بیشتر است و باید گفت نتایج در بچه ها هنوز روشن نیست.

مرور تحقیقات 10 سال اخیر که توسط ولف صورت گرفت نشان از این مطلب می باشد که جهت دادن توجه به اثرات حرکت باعث افزایش یادگیری می شود. به همین منظور زنتگراف و مانزرت57(2009) به بررسی اثر دستورالعمل های کانون توجهی بر کینماتیک حرکتی بر آمدند. مطالعه حاضر نشان می دهد که کانون توجه درونی (مرتبط با بدن) باعث اختلال در یادگیری و اجرا می شود در حالی که توجه کردن به اثرات محیطی از حرکت (تمرکز بیرونی) منجر به اجرای بهتر نسبت به یک تمرکز درونی می شود. آزمودنی ها 58 (29 مرد و29 زن) نفر با میانگین سنی 7/23 سال(54/2SD=) بودند. تکلیف مورد نظر توسط یک فیلم از یک تردست ماهر که با توپ تکلیفی را انجام می داد برای آزمودنی هایی که در این تکلیف مبتدی بودند به نمایش گذاشته شد. تکلیف به این شکل بود که در هر دست فرد یک توپ قرار داشته و با دست راست توپ را در مسیر قوسی به هوا پرتاب می کند و به محض افت توپ از اوج، توپ دست چپ پرتاب می شود و در نهایت مکان فرود توپ ها عوض می شود. آنها بایستی50 تلاش که در 5 بلوک 10 تلاش قرار داده شده بود را تمرین می کردند. آزمودنی ها به سه گروه تقسیم شدند. به یک گروه 23 نفری دستورالعمل کانون توجه درونی (هر چیزی مرتبط با بدن) و به گروه 23 نفری دیگر دستورالعمل بیرونی (مرتبط با توپ) و به گروه سوم که شامل 12 نفر بود، هیچ گونه دستورالعملی داده نشد. داده های مربوط به کینماتیک حرکتی شامل جابجایی مفصل آرنج و ارتفاع در پرتاب بود. آزمون یادداری دو روز بعد اجرا شد. نتایج حاکی از این مطلب بود که اجرا در هر سه گروه به طور یکسان بهبود یافته بود. هر چند گروه درونی در مقابل گروه بیرونی، در مرحله اکتساب اثرات متفاوتی را در کینماتیک بالاتنه به خوبی مسیر توپ، وقتی که تکلیف تردستی را اجرا می کردند، نشان دادند. گروه خود انتخابی که هیچ دستورالعملی را دریافت نکرده بودند، با گروه بیرونی مشابه بودند. این پیشنهاد می کند که اطلاعات وابسته به تکلیف به صورت مستقل از دستورالعمل های داده شده، برداشت می شوند و دستورالعمل بیرونی اطلاعات حشوی را فراهم می کند.

لوس و همکاران58(2010) بیان کردند، بیشتر تحقیقات گذشته بیشتر روی نتایج حرکت تمرکز کردند نه بر روی کیفیت حرکت، بنابراین ترکیب این مطالعه در الکترومیوگرافی(EMG) با آنالیز حرکت و اندازه گیری نتایج در یک تکلیف پرتاب دارت این مطالعه را متفاوت کرده است. این تحقیق بر روی 12 آزمودنی انجام شد. آنها باید به هدفی که در فاصله 37/2 متر قرار داشت، پرتاب می کردند. آزمایش شامل سه مرحله بود و هر مرحله شامل 7 بلوک از پرتاب های 3 تایی، که بین هر مرحله یک فاصله استراحت 2 دقیقه ای قرار داده شده بود. مرحله اول (مرحله اکتساب) مرحله آشنایی بود و آنها با آزمایش آشنا می شدند که بدون دستورالعمل بود، اما در تمام مراحل دقت در پرتاب و زدن به مرکز صفحه دارت به آن ها یادآوری می شد. در مرحله دوم و سوم دستورالعمل کانون توجهی به فرد داده می شد فاصله خطی تا مرکز صفحه دارت به عنوان خطا در نظر گرفته شد و به عنوان اندازه گیری رفتاری عملکرد در نظر گرفته می شد و زمان پیش حرکتی تعریف شده به عنوان فاصله بین پرتاب ها یعنی از لحظه ی رهایی در تلاش n تا فلکشن آرنج در تلاشn+1. برای ثبت EMG، الکترودهای بر روی پوست فرد قرار داده شد. نتایج نشان داد که یک کانون توجه بیرونی منجر به اجرای بهتر (خطای مطلق کمتر)، کاهش زمان پیش حرکتی بین پرتاب ها و کاهش فعالیت EMG در سه سر بازویی شده است. همچنین شواهد حاکی از کاهش تغییرپذیری در اندازه گیری های کینماتیکی که شامل زاویه شانه، فلکشن آرنج، زمان پرتاب و سرعت زاویه ای پرتاب بود، در مفصل شانه تحت کانون توجه بیرونی نسبت به درونی قرار گرفت. این نتایج بیانگر مقرون به صرفه بودن حرکت با کانون توجه بیرونی می باشد ( زاچری و همکاران، 2005).

پورتر و همکاران (2010) به بررسی این مطلب پرداختندکه آیا کانون توجه بیرونی باعث می شود که یک حرکت چابکی با سرعت بیشتری در مقایسه با شرایط کانون توجه درونی و خود انتخابی اجرا شود؟ بر این اساس آنها کار خود را با 20 (14 مرد و 6 زن) آزمودنی با میانگین سنی 15/21 سال، شروع کردند. آزمودنی ها بایستی 15 تلاش چابکی L دویدن طبق دستورالعمل های داده شده تمرین می کردند. در ضمن برای اندازه گیری کانون توجهی آزمودنی ها از یک پرسشنامه استفاده شد. آنالیز داده ها آشکار کرد وقتی که آزمودنی ها از دستورالعمل بیرونی استفاده کردند به طور معناداری زمان حرکتی سریع تری در مقایسه با شرایط درونی و خود انتخابی داشتند. هم راستا با پژوهش های قبلی این پژوهش بیان می کند که تفاوت معناداری بین زمان حرکت در شرایط درونی و خود انتخابی دیده نشد. داده های کیفی نیز بیان می کند که آزمودنی ها در شرایط بیرونی 67 درصد زمان را به صورت بیرونی تمرکز کردند، در شرایط درونی 76 درصد زمان را به صورت درونی تمرکز کردند و در شرایط خود انتخابی آنها 77 درصد زمان را به شکل درونی یا بیرونی تمرکز نکرده اند. داده های کیفی همچنین نشان داد که آزمودنی ها در شرایط بیرونی، درونی و خود انتخابی کانون توجهی اشان در تکرار های 27، 35 و 51 درصد به ترتیب تغییر کرده است.

سیمز59(2010) بیان کرد که هدفش در این پژوهش آزمایش پیشگویی های دو تئوری رقابتی از کانون توجه با استفاده از یک تکلیف دوی 29/18 متری با یک جمعیتی که آموزش بسیاری را دیده اند. اولین پیشگویی بر اساس فرضیه عمل محدود شده و پیشنهاد می کند که وقتی جمعیت ماهر کانون توجه بیرونی را اتخاذ می کنند نسبت به درونی و خود انتخابی، افزایش در اجرای دویدن رخ می دهد. پیشگویی دوم مبنایش بر خطی جایگزین تحقیقات قبلی می باشد و پیشنهاد می کند که اتخاذ یک توجه متمرکز مهارتی اجرای حرکتی را در جمعیت ماهر در مقایسه با شرایط خود انتخابی (دستورالعملی را القاء نمی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، پردازش اطلاعات، کانون توجه بیرونی، مهارت حرکتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، پرتاب دارت، کانون توجه بیرونی، زنان سالم