دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، پردازش اطلاعات، کانون توجه بیرونی، مهارت حرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

منبع مرکزی، قابل تغییر است؛ یعنی، می توان میزان توجه موجود را بر اساس شرایط خاص مربوط به فردی که تکالیف را انجام می دهد، تغییر داد. دیدگاه ظرفیت مرکزی متغیر (انعطاف پذیر) بیان می کند که می توان اندازه دایره بزرگ را متناسب با ویژگی های خاص شخصی، تکلیف و موقعیت، تغییر داد.
کانمن توجه موجود و قابل استفاده ای را که فرد می تواند به یک یا چند فعالیت اختصاص دهد، در حکم یک ظرفیت عمومی تلاش در نظر گرفت که منابع ذهنی لازم برای انجام فعالیت ها را درگیر می سازد. فرد قادر است این ظرفیت را به اجزای کوچک تری تقسیم نماید تا بتواند توجه را به طور همزمان به چند فعالیت اختصاص دهد. تخصیص منابع مطابق با ویژگی فعالیت و خط مشی مورد نظر فرد که تحت تأثیر موقعیت های درونی و بیرونی فرد قرار می گیرد، تعیین می شود. شکل 5-2، شرایط مختلفی را که چگونگی تخصیص منابع موجود به فرد را تحت تأثیر قرار می دهند، نشان می دهد (مگیل؛ ترجمه واعظ موسوي و شجاعی، 1380).

شکل 5-2: مدل توجه کانمن عامل مهم دیگری که وجود یا فقدان منابع توجه کافی را مشخص می کند، نیاز تکالیف در دست اجرا به توجه است. این عامل در مدل کانمن با عنوان «ارزیابی نیازها مطابق با ظرفیت» نشان داده شده است (مگیل؛ ترجمه واعظ موسوی و شجاعی، 1380).

2-3-2-2 نظریه ي منابع چند منبعی49
براساس نظریه های چند منبعی (ناون و گوفر50، 1979؛ آلپورت51، 1980؛ ویکنز52، 1980 و 1984)، چندین ساز و کار توجه وجود داردکار توجه وجود دارد که هر یک، داراي منابع محدودي هستند. ذخیره ي هر منبع به بخشی از اجراي مهارت ها اختصاص دارد. با استفاده از تشبیه این مطلب به دولت، می توان اظهار داشت که منابعی در ادارات و مؤسسات دولتی مختلف وجود دارد و رقابت براي دستیابی به این منابع، فقط بین فعالیت هاي مربوط به ادارات خاص صورت می گیرد. رایج ترین نظریه هاي چند منبعی را ناون وگوفر (1979)، آلپورت (1980) و ویکنز (1980، 1984) پیشنهاد کردند.
از میان این نظریه هاي چند منبعی، نظریه ي پیشنهادي ویکنز، بیشترین شهرت را به دست آورد. وي اظهار داشت که منابع پردازش اطلاعات از سه منبع مختلف فراهم می شوند. این منابع عبارتند از: وجوه درونداد و برونداد (مانند، بینایی، اندام ها و نظام گویایی)، مراحل پردازش اطلاعات (مانند ادراك، رمز گردانی حافظه و برونداد پاسخ) و رمزهاي پردازش اطلاعات (مانند رمزهاي کلامی، رمزهاي فضایی).
موفقیت ما در اجراي همزمان دو یا چند تکلیف بستگی به این دارد که این تکالیف، توجه مربوط به منبعی مشترك را می طلبند یا به توجه حاصل از منابع مختلف نیاز دارند. زمانی که مجبور به اجراي همزمان دو تکلیف و تقسیم یک منبع مشترك هستیم، اجرا ضعیف تر از زمانی است که دو تکلیف براي دستیابی به منابع مختلف رقابت می کنند. امتیاز نظریه هاي چند منبعی این است که بیشتر بر نوع نیازهاي مربوط به سازه هاي مختلف پردازش اطلاعات و نتیجه ي پاسخ تکیه دارند تا ظرفیت منابع غیر اختصاصی.
نظریه ي منابع اختصاصی توجه، راهنماي عملی و سودمندي را در اختیار می گذارد که به ما کمک می کند تا در مواقعی که ممکن است نیازهاي تکلیف بسیار زیاد باشد، درباره ي اجراي همزمان آنها تصمیم بگیریم. براي مثال، اگر یک تکلیف مستلزم پاسخ با دست و دیگري به پاسخ صوتی نیاز داشته باشد، فرد براي اجراي همزمان آنها با مشکل کمی روبروست، زیرا آنها نیازي به توجه حاصل از سازه ي منابع یکسان ندارند. بر عکس، افراد براي اجراي همزمان دو پاسخ مختلف دست، با مشکل مواجهند، زیرا هر دو، منابع مربوط به سازه ي یکسانی را می طلبند (مگیل؛ ترجمه واعظ موسوي و شجاعی، 1380).
2-3-2-3 دیدگاه انتخاب عمل مربوط به توجه
دانشمندانی نظیر نیومن (همچنین آلپورت، 1987 و 1993 را ملاحظه کنید) دیدگاه نظریه هاي منابع متعدد را مورد انتقاد قرار داده اند. نیومن معتقد است، هنگامی که یک حیوان یا یک انسان براي رسیدن به یک هدف، اهداف مشخص آنی دارد (نوشیدن)، بسیاري از محركها به طور موازي پردازش می شوند. محصول نهایی این پردازش، انتخاب عملی خاص است. بنابراین، در نتیجه این انتخاب، از وقوع فرآیندهاي خاص جلوگیري می شود یا این فرآیندها به سختی اجرا می شوند. بنابراین، در دیدگاه نیومن تداخل بین دو تکلیف همزمان نه به این دلیل است که براي انجام فرآیندهاي مختلف به توجه نیاز است، بلکه به این دلیل است که عملی از قبل انتخاب شده است و فرآیندهاي دیگر به طور کلی یا به طور جزئی متوقف می شوند. بنابراین، انتخاب، اساسی ترین و پایه اي ترین فرآیند توجه است و در بحث توجه، منابع یا ظرفیت مهم ترین فرآیند محسوب نمی شوند. این نظریه یک جنبه ي بوم شناختی جالبی دارد که اگر عمل خاصی مهم است (مثل فرار کردن از یک حیوان خطرناك)، در این صورت باید از وقوع اعمال دیگر جلوگیري کرد یا حداقل تا زمانی که عمل اصلی به وقوع بپیوندد، باید از وقوع اعمال دیگر جلوگیري شود (اشمیت و لی؛ ترجمه فرخی، بهرام و خلجی، 1387).

2-3-2 -4 نظریه ي ربط نورمن
دونالد نورمن در سال 1968 بیان کرد که مدل تریزمن که مدل تعدیل شده ي مدل برادبنت است، خیلی دشوار و پیچیده است. نورمن پیشنهاد کرد که تمام فرآیند انتخاب حتی قبل از پردازش اطلاعاتی حرکت می کنند. به طور خلاصه، نورمن بیان کرد که تمام علامت هایی که به گیرنده هاي حسی می رسد، از طریق یک مرحله از تجزیه و تحلیل که بوسیله ي فرآیندهاي فیریولوژیکی اولیه انجام می گیرد، عبور می کنند. بر اساس این تجزیه و تحلیل، اطلاعات خاصی در مورد هر علامت ذخیره می گردد .ولی تمام علامت ها نماینده ي ذخیره هاي خود در حافظه را بر می انگیزاند. بنابراین، مدل ربط نشان می دهد که تنها اطلاعاتی از محیط اطرافمان انتخاب می کنیم که از نظر ما بیشترین رابطه و اقتضا را با موقعیت داشته باشد. در اینجا نیاز به توجه در مورد معنی اطلاعات قابل دسترس، اهمیت زیادي دارد. اگر مدل ربط دقیقاً توضیح دهد که چگونه ما به اطلاعات موجود در محیط توجه می کنیم، آنگاه اهمیت تجربه و آموزش قبل در ارتباط با علائم ضروري براي مربیان مهارت حرکتی مشخص می شود (اشمیت و لی، تر جمه فرخی، بهرام و خلجی، 1387).

2-4 پیشینه تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق حوزه ی رفتار حرکتی و روانشناسی مملو از مطالعاتی است که پیرامون توجه و نقش آن بر یادگیری مهارت های ورزشی و حرکتی صورت گرفته است. سینگر (1998)، نایدفر (1990)، ولف و همکاران (1998-2004) رویکرد خاصی به مقوله ابعاد توجه و نقش آنها بر یادگیری حرکتی داشته اند. در اینجا به مرور برخی تحقیقات انجام شده در مورد اثرات متفاوت تمرکز درونی و بیرونی بر یادگیری تکالیف منتخب ورزشی و حرکتی می پردازیم.

2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ولف، مک نوین و شی (2001) به منظور آزمایش فرضیه عمل محدود شده، خودکاری از یادگیری مهارت حرکتی پیچیده را به عنوان عمکردی از کانون توجهی، مورد بررسی قرار دادند. برای آزمایش این فرضیه از یک تکلیف تعادلی پویا استفاده شد. آزمودنی ها 28 نفر بودند (23 زن و 5 مرد) که بایستی تعادل خود را روی یک تعادل سنج حفظ می کردند. تعادل سنج شامل یک صفحه چوبی به مساحت 65×105 سانتی متر بود با انحراف 30 درجه ای به هر طرف و همچنین 2 نشانگر به جلوی صفحه نصب شده بود و آزمودنی در پشت نشانگرها بر روی صفحه قرار می گرفت و همچنین دو نشانگر در دو طرف صفحه. تکلیف نگهداری تعادل در این آزمایش یعنی حفظ صفحه در شرایط افقی برای یک مدت طولانی در طی90 تلاش بود. بعلاوه زمان عکس العمل کاوشی (RTs) به عنوان یک اندازه گیری از تفاضای مورد نیاز توجه تحت شرایط کانونی توجهی، در تکلیف دوم مورد بررسی قرارگرفته شد. در تکلیف دوم فرد با یک دستش دکمه ای را فشار می داد که وصل به کامپیوتری بود که برنامه زمانی انگشت را کنترل می کرد، در واقع زمان عکس العمل آزمودنی را ارائه و ثبت می کرد و فرد با این عمل صدایی را که توسط کامپیوتری که در مقابل او قرار داشت را با فشار دادن دکمه، خاموش می کرد. نتایج نشان داد که گروه با کانون توجه بیرونی RTs کمتری را نسبت به گروه درونی نشان دادند و این حاکی از درجه ی بالای از خودکاری و مداخله ی هوشیار کمتر در فرایند کنترلی مربوط به تکلیف تعادلی بود. گروه تمرکز بیرونی نسبت به درونی در پاسخ به یک تلاقی با فراوانی بالا بین مکانیزم های ارادی و بازتابی، خطای تعادلی کمتری را ایجاد کردند. آنها دلیل احتمالی را این گونه بیان کردند که گروه تمرکز بیرونی قادر به تجزیه و تحلیل اثرات حرکت خود بوده و سریع تر تعادل خود را حفظ کرده و به همین خاطر زمان عکس العمل پایین تري نسبت به گروه تمرکز درونی داشته اند.

افزایش یادگیری مهارت های ورزشی از طریق بازخورد کانون توجه بیرونی موضوعی بود که ولف و همکاران (2002) به دنبال بررسی آن بودند، بدین منظور محققان چگونگی اثر بازخورد را بر یادگیری مهارت های حرکتی پیچیده از طریق کانون توجهی که از آن منتج می شود را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق شامل دو آزمایش بود. درآزمایش 1، گروه هایی از بازیکنان مبتدی و ماهر(48 نفر) سرویس تنیس را تحت شرایط بازخورد تمرکز درونی و بیرونی در یک طرح 2(تجربه) ×2(نوع بازخورد) تمرین کردند. نوع بازخورد اثر معنادری بر کیفیت حرکت نداشت، اما با صرف نظر کردن ازسطح تخصص، بازخورد بیرونی دقت بیشتری رانسبت به درونی در تمرین و یادداری نشان داد. در آزمایش 2، اثر تواتر نسبی بازخورد به عنوان یک عملکرد از کانون توجهی مورد بررسی قرار گرفت. یک طرح 2(تواتر بازخورد: 100% در مقابل 33%) ×2(نوع بازخورد) استفاده شد. آزمودنی ها بازیکنان فوتبال (52 نفر) بودند که باید تکلیف پاس بلندی را که بایستی به گونه ای زده می شد که از هدف مشخص شده عبور می کرد را انجام می دادند. نتایج تمرین و یادداری مشابه بود: بازخورد با کانون توجه بیرونی دقت بیشتری را نسبت به بازخورد درونی را نشان داد. بازخورد های 100% و 33% تحت شرایط بیرونی اثرات یکسانی را داشتند در حالی که کاهش تواتر بازخورد تحت شرایط بازخورد کانون توجه درونی سودمند بود.

در مطالعات قبلی از اثر تمرکز توجهی، محققان نتیجه ی اجرا را اندازه گیری کردند. اما در این تحقیق، ولف و همکاران (2004) بیان می کنند که از الکترومیوگرافی53( EMG) برای تعیین اینکه آیا تفاوت بین تمرکز درونی و بیرونی در سطح عصبی-عضلانی نیز آشکار می شود، استفاده می کند. در دو آزمایش آزمودنی ها (آزمایش 1 شامل 11 نفر و آزمایش 2 شامل 12 نفر) پرس عضله دوسر را در حالی که به حرکت میله دستگاه تمرکز می کردند (تمرکز بیرونی) یا به بازوهایشان (تمرکز درونی) را انجام دادند. آزمودنی ها پرس دوسر را با وزنه ای که وزنش معادل 50 درصد نیروی بیشینه دوطرفه تخمین زده شده بود را تحت هر دو شرایط تمرین (درونی و بیرونی) و در دو ست 10 تلاش تمرین می کردند. در آزمایش 1، حرکت تحت شرایط بیرونی سریع تر از درونی انجام شد. همچنین فعالیت EMG، وقتی فرد کانون توجه بیرونی را اتخاذ کرد، کاهش یافت. در آزمایش2 زمان حرکت از طریق مترونوم کنترل می شد و فعالیت EMGدوباره تحت شرایط بیرونی کاهش یافت. این یافته در خط فرضیه عمل محدود شده قرار دارد، که بر طبق آن یک تمرکز بیرونی فرایند کنترل خودکار را ترویج می دهد (ولف، 2007).

مطالعه گرای54(2004) به خوبی نشان می دهد که چگونه توجه افراد ماهر به یک جنبه از مهارت بر اجرایشان اثر می گذارد. گرای به اثرات تمرکز توجهی به جنبه ای از اجرای مهارت یا به یک تکلیف (ثانویه) نامربوط در بازیکن های بیسبال پرداخت. گرای از بازیکنان بیسبال تفریحی با کمتر از 5 سال تجربه (مبتدی) و بازیکنان ماهر و متخصص با 12 الی 19 سال تجربه توپ زنی خواست که، تکلیف شبیه ساز توپ زنی بیسبال را انجام دهند. در یک وضعیت، که وضعیت تکلیف دوگانه نامرتبط نامیده می شود، در زمان توپ زنی یک صدا با درجه کوتاه و بلند ارایه گردید. وظیفه ی آن ها پاسخ گویی هر چه سریعتر به محرک با گفتن “بلند” یا “کوتاه” بود. در وضعیت دیگر، که تکلیف دوگانه متمرکز بر مهارت بود، به شرکت کنندگان نیز یک صدا ارایه گردید.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، ورزشکاران، کانون توجه بیرونی، پردازش اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، کانون توجه بیرونی، تیک حرکتی، استراتژی ها