دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، متغیر مستقل، اطلاعات محیطی، یادگیری حرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

در تکالیف مشکل تر، بیشتر می شود ( اشمیت و لی، ترجمه فرخی، بهرام و خلجی، 1387). به طور مشابه، در نظر گرفتن توجه به عنوان نمودی از اندازه گیری های روانشناختی مختلف انگیختگی، مناسب است، بعدی که نشانگر میزانی است که فرد تحریک یا هیجانی شده است. کانمن (1973) از اندازه گیری های روانشناختی مقاومت پوست وضربان قلب به عنوان اندازه گیری غیر مستقیم نیاز تکالیف مختلف به توجه استفاده کرد (اشمیت و لی، ترجمه حمایت طلب و قاسمی، 1387).

ج – توجه به عنوان منبع یا ظرفیت
مفهوم جدیدتری از توجه، پیشنهاد می کند که توجه دارای محدودیتی در خصوص ظرفیت در دسترس برای پرداختن به اطلاعات محیطی است. اگر فعالیت A نیازمند توجه باشد، بخشی یا شاید همه ی این منبع محدود باید به اجرا یا کنترل آن تخصیص یابد. از آنجا که میزان این ظرفیت، محدود انگاشته می شود بعضی از تکالیف دیگر(B) که نیازمند این ظرفیت هستند با تکلیف A تداخل پیدا می کنند. این تداخل با روش های مختلفی قابل مشاهده است: الف)B در سرعت یا کیفیت دچار مشکل می شود، در حالیکه A نسبتاً بدون مشکل انجام می شود؛ ب)B تاثیر نمی پذیرد در حالیکهA دچار مشکل می شود؛ ج) هر دو تکلیف A و B دچار مشکل می شوند؛ د) B می تواند باز داشته شود، در حالیکهA در حال پیشرفت است. این الگوهای تداخل، مطالبی را در مورد ماهیت محدودیت های ظرفیت به ما می گویند ( اشمیت و لی، 2005).

2-2-7 توجه انتخابی
دیدگاه بسیار نزدیک و مرتبط با دیدگاه ظرفیت محدود، مفهومی است که در آن توجه را می توان به درونداد یا تکالیف متفاوت معطوف کرد. بسته به اینکه توجه چگونه به چیزی معطوف شده است، توجه انتخابی می تواند هدفدار یا انتخابی باشد (ایمر، ناتکمپر، شروگر و پرینز، 1996). انتخاب هدفدار زمانی رخ می دهد که ما به طور ارادی یک منبع اطلاعاتی را انتخاب کنیم (مثل گوش دادن به صدای رادیو) و در عین حال از توجه به منابع دیگر اطلاعاتی اجتناب کنیم (مثل عدم توجه به تلویزیون یا کسی که با ما صحبت می کند). انتخاب غیر خودکار توجه معمولاً در پاسخ به محرک بیرونی حاصل می شود. برای مثال، زمانی که شما به طور ناگهانی به یک صدای دلخراش یا بلند گوش می دهید (مثل صدای برخورد دو ماشین به هم). توجه انتخابی را در تکالیف دوگانه نیز می توان مشاهده کرد. ممکن است هدایت توجه به فعالیاتA نشانگر نقصان و محدودیت در اجرای تکلیفB باشد، اگر چه نقصی در اجرای تکالیف A پدید نمی آید. اما با انتقال توجه به فعالیت B، ممکن است مشاهده کنید که اجرای فعالیت A دچار مشکل می شود و فعالیت B به خوبی اجرا می شود ( اشمیت و لی، 2005).

2-2-8 توجه و سطح مهارت
مهارت ها در یک نوع تقسیم بندی به مهارت های ساده و پیچیده تقسیم می شوند. در مهارت های ساده، آغاز و پایان نیازمند توجه است، در حالی که خود حرکت می تواند مستقل از توجه باشد. مانند پرش سه گام-دوی صد متر سرعت؛ اما در مهارت های پیچیده، تمامی مراحل از اجرا نیازمند توجه اند. در تقسیم بندی دیگر، مهارت ها را با توجه به متغیر محیط به مهارت های باز و مهارت های بسته تقسیم می نماییم. مهارت های بسته که در آن شرایط محیطی قابل پیش بینی و ثابت است (نظیر ژیمناستیک و ماشین نویسی و…) که در صورت خودکاری نیازی به توجه ندارند و فقط شروع و پایان حرکت نیاز به توجه دارد و مهارت های باز که در آن شرایط محیطی غیر قابل پیش بینی است و پیش داوری و پیش گویی حرکات حریف مشکل است؛ مانند فوتبال و کشتی که تقریباً در تمامی مراحل نیاز به توجه داریم (رحمانی نیا، 1386).

2-2-9 ظرفیت توجه در ارتباط با انگیختگی39 و اجرا
بر طبق مدل کانمن، میزان دسترسی به توجه (محدوده ی ظرفیت) قابل تغییر است. این محدوده، متناسب با سطح انگیختگی کلی تحریک پذیری فرد است که می تواند افزایش یا کاهش یابد. انگیختگی حالت کلی تحریک پذیری فرد است که بر سطوح فعال سازی نظام های هیجانی، ذهنی و فیزیولوژیک او اثر می گذارد. اگر سطح انگیختگی بسیار پایین یا بسیار بالا باشد، ظرفیت قابل استفاده ی توجه کمتر از زمانی خواهد بود که سطح انگیختگی فرد در دامنه بهینه است؛ یعنی برای دسترسی به حداکثر منابع توجه، لازم است که فرد سطح انگیختگی مطلوبی داشته باشد. عامل مهم دیگری که وجود یا فقدان منابع توجه کافی را مشخص می کند، نیازهای تکلیف در دست اجرا است (مگیل، ترجمه واعظ موسوی و شجاعی، 1386).

2-2-10 کانونی نمودن توجه40
علاوه بر این که افراد مجبور به تقسیم توجه میان چند فعالیت هستند، توجه را به ویژگی های خاص محیط و فعالیت های آماده سازی عمل نیز معطوف می نمایند. این فرایند معطوف نمودن توجه، به کانونی کردن توجه معروف است. برخلاف نیازهای مربوط به توجه که با تقسیم منابع به تکالیف مختلفی که باید به طور همزمان انجام شوند، ارتباط دارد، کانونی نمودن توجه به معنای نظم بخشیدن به منابع موجود برای معطوف نمودن آنها به منابع اطلاعاتی خاص است. می توان کانونی بودن توجه را از لحاظ پهنا و جهت کانون، مورد توجه قرارداد. پهنا نشان دهنده ی این است که توجه ما می تواند دارای تمرکز و کانونی گسترده41(پهن) یا باریک42 بر روی اطلاعات محیطی و فعالیت های ذهنی باشد؛ جهت اشاره به این دارد که کانون توجه ما می تواند بیرونی یا درونی باشد- ممکن است که توجه بر نشانه هایی در محیط یا بر افکار، برنامه ها و فعالیت های درونی حل مسئله تمرکز یابد (مگیل، ترجمه واعظ موسوی و شجاعی، 1386).

2-2-11 یادگیری حرکتی
به نظر می رسد یادگیري تقریباً به صورت مداوم انجام می شود. هر کاري که امروز انجام می دهیم دانشاً قابلیتی را ایجاد می کند که آن چه را فردا یا پس از آن انجام می دهیم تحت تأثیر قرار خواهد داد .بدین منظور، علاوه بر دانستن تعریف یادگیري بر موقعیت هاي تمرین که شامل تلاش آگاهانه براي بهبودعملکرد در مهارت یا عمل ویژه است تأکید می کنیم (اشمیت، 1991).

2-2-12 عوامل تأثیر گذار بر اجرا و یادگیري در محیط تمرین
عوامل متعددي یادگیري و اجرا در محیط تمرین را تحت تأثیر قرار می دهند. اساساً متغیرهاي تأثیر گذار بر یادگیري مهارت هاي حرکتی به دو دسته تقسیم می شوند.
دسته ي اول، متغیرهاي اجرا(عملکرد) نام دارند. این دسته از متغیرها از اثرات آنی و موقتی برخوردارند که تنها در حضور متغیر مستقل وجود دارند و با حذف آن، اثرات این نوع متغیرهاي عملکرد نیز از بین می رود. در مقابل آنها، متغیرهاي یادگیري قرار دارند که اثراتشان بر روي عملکرد بعد از حذف متغیر مستقل نیز وجود دارد. در واقع آنها از اثرات نسبتاً دائمی در یادگیري تکلیف مورد نظر برخوردارند. با توجه به این که یکی از نتایج مهم تمرین، ایجاد قابلیت اجرایی نسبتاً پایدار یا یادگیري در فرد است، اساساً کشف شرایط تمرینی که توسعه تغییرات نسبتاً پایدار را به حداکثر برساند مورد توجه است (اشمیت، 1991). از جمله این شرایط تمرینی، مقدار تمرین و نوع توجه می باشد.
توجه، براي اجراي حرکات مختلف، یک فرآیند اساسی است. در واقع، مشکل است تصور کنیم براي یادگیري و اجراي مهارت هاي حرکتی و ورزشی، موضوعی مهم تر از پرداختن توجه به تکلیف مورد نظروجود داشته باشد. گزارشات شفاهی ورزشکارانی که به دلیل نداشتن آمادگی کامل(مثلاً دونده ي صد متري که دیر به صداي تپانچه واکنش نشان می دهد)، تمرکز ضعیف (مثلاً فوتبالیستی که در اثر خستگی از قدرت تمرکزش بر توپ و دروازه ي حریف کاسته شده است) یا سردر گمی (مانند بسکتبالیستی که در نتیجه ي سر و صداي تماشاچیان و سبک بازي حریف دچار سردرگمی می شود) عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشته اند، همگی گواه این نکته اند که تمرکز توجه ورزشکار در زمان مناسب و بر نشانه ي مطلوب، تعیین کننده موفقیت اجراي او است. کانون توجه افراد می تواند تأثیر مهمی روي اجراي مهارت هاي حرکتی داشته باشد. اینکه یک فرد در هنگام اجراي مهارت توجهش را به چه چیزي معطوف کند، مشخص می کند که آیا حرکت انعطاف پذیر است، آیا حرکت هماهنگ است، آیا نتایج دقیق است و به طور کلی آیا حرکت خوبی اجرا می شود. در حقیقت مشخص شده است که توجه بسیار زیاد به عمل، خود می تواند باعث تضعیف عملکرد شود. مخصوصاً اگر آن مهارت به خوبی تمرین شده باشد (ولف، 2007).
اگرچه مفهوم توجه، در میان روانشناسان و دانشمندان رفتار حرکتی به میزان زیادي مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است اما هنوز ابهاماتی در مورد هوشیارانه یا ناهوشیارانه بودن توجه وجود دارد. نظریه پردازانی که معتقد به هوشیارانه بودن فرآیند توجه هستند، پیشنهاد می کنند که جلب توجه شاگرد براي تمرکز بر نشانه هاي درونی، مانند حرکات اندام هاي خاص، براي افزایش عملکرد و یادگیري مؤثرتر است. از طرف دیگر طرفداران دیدگاه کنترل خودکار مهارت ها معتقدند که بایستی به اثراتی که حرکات در محیط به جاي می گذارند توجه کرد. یعنی تمرکز بیرونی توجه را براي ایجاد یادگیري، مؤثرتر از تمرکز درونی توجه می دانند (ارجمندي، 1388).

2-2-13 کینماتیک یا توصیف حرکت
اگر چه توصیف کیفی حرکت یا مهارت ساده و یا حتی پیچیده ورزشی در برخی اذهان، ممکن است ساده به نظر رسد، به کمیت در آوردن و اندازه گیری دقیق اجرای مهارت حرکتی به دقت و ظرافت بسیار نیاز دارد. منظور از دقت و ظرافت در توصیف مهارت ورزشی، اندازه گیری آن است که با متغیرهایی چون موقعیت43، سرعت44 و شتاب45 امکان پذیر است. چنان که گفته شد در توصیف کینماتیکی حرکت از علت یا سبب حرکت صرف نظر و چگونگی و اثر حرکت به لحاظ متغیرهای فوق بررسی می شود. کینماتیک، که شاخه ای از علم مکانیک است، خود به دو بخش کینماتیک خطی و زاویه ای تقسیم می شود. موضوع کینماتیک خطی مطالعه چگونگی حرکت جسم است هنگامی که همه قسمتهای آن در جهت و فواصل مکانی و زمانی یکسان حرکت می کنند، در حالی که موضوع کینماتیک زاویه ای توصیف حرکات چرخشی جسم یا اجسام است. یکی از نکات مهم در مطالعه اجسام، این است که گاهی حرکت اجسام تلفیقی از دو نوع حرکت خطی و زاویه ای46 است و در بررسی حرکت آنها ممکن است هر دو نوع حرکتشان مورد توجه قرار گیرد (صادقی، 1384).

2-2-14 کینماتیک زاویه ای
کینماتیک زاویه ای زیرمجموعه ای از کینماتیک است که با حرکت زاویه ای سروکار دارد و به توصیف این حرکت می پردازد، اما به علل آن توجهی ندارد. حرکت زاویه ای حول یک محور چرخشی رخ می دهد که عمود بر سطح وقوع آن چرخش است. برای مثال، چرخ دوچرخه حول محوری می چرخد که محور چرخش آن است. این محور عمود بر سطح چرخشی است که با توجه به لبه ی چرخ توصیف می شود. در بدن می توان از حرکت دست حول محور آرنج نام برد (همیل و نوتزن، ترجمه چوبینه، دبیدی روشن، 1389).

2-2-15 اندازه گیری های کینماتیکی
اندازه گیری های کینماتیکی، مرتبط با مکانیک می باشند و توصیف کننده ی مهمی از اجرا در تحقیقات مربوط به یادگیری حرکتی و کنترل می باشد. واژه کینماتیک به توصیف حرکت بدون توجه به نیرو یا جرم اشاره دارد. سه تا از عمومی ترین چنین توصیف کننده هایی اشاره دارند به تغییرات شئ در وضعیت فضایی، سرعت آن و تغییرات آن در سرعت. واژه های استفاده شده اشاره دارند به ویژگی های کینماتیکی که فاصله، سرعت و شتاب می باشد (مگیل، 2011).

2-2-16 جمع آوری داده های کینماتیکی
روش های متعددی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان داده های کینماتیکی را برای اجرای تجزیه و تحلیل کمی جمع آوری کرد. برای مثال، آزمایشگاه های بیومکانیک ممکن است از شتاب سنجهایی استفاده کنند که شتاب اجزای مختلف بدن را مستقیماً اندازه گیری می کنند. با وجود این، استفاده از دستگاههای ویدیویی پرسرعت یا دستگاههای بررسی حرکت با چشم الکتریکی از متداول ترین روش های دستیابی به اطلاعات کینماتیکی است. داده های حاصل از دستگاه های چشم الکتریکی و ویدیویی پر سرعت وضعیت اجزای مختلف بدن را با توجه به زمان گزارش می کنند. در مورد دستگاه ویدیویی پرسرعت، این داده ها در قالب عدد و ارقام، از نوار ویدیویی بدست می آیند. در دستگاه های بررسی حرکت با چشم الکتریکی، نشانه های (علامت دهنده) قرار داده شده در روی بدن از طریق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، کانون توجه بیرونی، ژیمناستیک، مبانی نظری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، ورزشکاران، کانون توجه بیرونی، پردازش اطلاعات